Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завданьСторінка1/30
Дата конвертації28.11.2016
Розмір1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання індивідуальних завдань

(рефератів) студентами очної

і контрольних робіт

студентами заочної форм навчання

з вибіркової навчальної дисципліни

циклу гуманітарної підготовки

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

усіх галузей знань, напрямів підготовки

і спеціальностей


Донецьк , 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання індивідуальних завдань

(рефератів) студентами очної

і контрольних робіт

студентами заочної форм навчання

з вибіркової навчальної дисципліни

циклу гуманітарної підготовки

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

усіх галузей знань, напрямів підготовки

і спеціальностей

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Філософія»

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__ р.


Затверджено

на засіданні

Навчально-видавничої

ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «____________» 20__ р.

Донецьк , 2013


УДК 2(071)


Методичні рекомендації з виконання індивідуальних завдань (рефератів) студентами очної і контрольних робіт студентами заочної форм навчання з вибіркової дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Релігієзнавство» усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл. : В. І. Пашков, Г. О. Лемешко. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 108 с.
Містять для студентів очної і заочної форм навчання відповідно тематику рефератів / контрольних робіт із переліком рекомендованої літератури до кожної теми; методичні вказівки з виконання реферату / контрольної роботи, що включають правила їх вибору, основні вимоги до написання й оформлення; завдання до заліку з курсу «Релігієзнавство» для студентів очної і заочної форм навчання, завдання до модульних контролів з курсу «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)» для студентів очної форми навчання та екзамену з цього ж курсу для студентів очної (якщо складають екзамен) і заочної форм навчання, завдання до модульних контролів з курсу «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика, естетика)» для студентів очної форми навчання та екзамену з цього ж курсу для студентів очної (якщо складають екзамен) і заочної форм навчання, окремий перелік рекомендованої літератури (підручники і навчальні посібники, хрестоматії, словники, довідники, енциклопедії, періодичні видання), пропонований як для додаткового використання при розкритті вибраної теми реферату / контрольної роботи, так і для самостійної роботи в період підготовки до заліку.


Укладачі: В. І. Пашков, доц. (розділи: 1, 2, 3, 4; теми: 1, 2, 8-17, 20-29, 35, 38-43, 45-47, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 70, 71, 73, 75-77, 82-85)

Г. О. Лемешко, ст.викл., (розділи: 2, 4;

теми: 3-7, 17-19, 30-34, 36, 37, 44, 48-51, 53, 56, 59-66, 68, 69, 72, 74, 78-81)


Відповідальний за випуск: Д. Є. Муза, проф.ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................ 5

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................................................ 6

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...................................................................................................................... 7 1. Правила вибору теми реферату / контрольної роботи............................... 8

 2. Основні вимоги до реферату / контрольної роботи.................................... 8

 3. Структура і оформлення реферату / контрольної роботи.......................... 9

 1. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ / КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ....................................... 12

 2. ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ з курсу «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО».......................... 94

 3. ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ (ЕКЗАМЕНУ)

з курсу «ФІЛОСОФІЯ (філософія, релігієзнавство, логіка)...................... 96

 1. ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ (ЕКЗАМЕНУ) з курсу

«ФІЛОСОФІЯ (філософія, релігієзнавство, логіка, етика, естетика)».. 100

 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................. 104


ВСТУП

Дані «Методичні рекомендації» підготовлені відповідно розробленої на кафедрі нової програми з вибіркової навчальної дисципліни «Релігієзнавство» та робочої програми з цієї ж навчальної дисципліни.

Особливістю цього методичного видання є те, що воно поєднує у собі методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань (рефератів) студентів очної (бо вони можуть надаватися Навчальним планом) і контрольних робіт студентами заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Релігієзнавство». Це пов’язано з тим, що методичні вказівки з виконання цих видів роботи (тобто правила вибору, основні вимоги, структура й оформлення) ідентичні. Це стосується і переліку рекомендованої літератури. Але студенти очної форми навчання отримують залік за результатами їх участі у всіх організаційних формах з даної навчальної дисципліни. А для контролю засвоєння навчальної дисципліни «Релігієзнавство» студентами заочної форми навчання Навчальним планом передбачений залік, якому передує обов’язкове виконання певної контрольної роботи з даної дисципліни. На заліку за матеріалами навчальної дисципліни студентам пропонується відповісти на два теоретичних питання.

Однак у будь-якому разі виконання і індивідуальних завдань студентами стаціонару, і написання контрольних робіт студентами-заочниками дозволить навчитись працювати з відповідною літературою різного ступеня узагальнення: монографіями, збірками статей, статтями, підручниками і навчальними посібниками, хрестоматіями, словниками, довідниками та енциклопедіями, періодичними виданнями. Оскільки вирішення того чи іншого питання пов’язане із звертанням до його витоків, із дослідженням процесу його трансформації протягом всієї історії становлення релігієзнавства як галузі наукового знання, остільки студенти мають можливість ознайомитися з різними поглядами. Поглиблене їх вивчення, ґрунтовне розкриття теми взагалі дозволить студенту активізувати самостійний пошук і розумову активність, сприятиме продукуванню власної точки зору, формуватиме вміння її аргументувати, толерантно відноситися до протилежних поглядів і думок, тобто опановувати мистецтвом полеміки як конструктивного діалогу. Тому виконання цих видів роботи створюватиме сприятливе підґрунтя для самореалізації студента. А поза цим процесом неможливий інтелектуальний і культурний розвиток людини, її самовизначення у світі.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета і завдання методичних рекомендацій до виконання індивідуальних завдань студентами очної та контрольних робіт студентами заочної форм навчання:
Мета навчальної дисципліни – формування світоглядної культури студента, який би вмів бачити сутність природних і суспільних явищ, а також знаходити форму їх теоретичного вираження; міг відшукати принципові можливості практичного впровадження теоретичних висновків; був здатен не лише передбачати найближчі та віддалені наслідки, до яких можуть привести ці висновки, але й знайти певну позицію, яка йде з внутрішніх спонукань; прагне до заснованих на моральних підвалинах об’єктивно-вірних вирішень проблем, що виникають у житті.
Завдання навчальної дисципліни:

 • подати та пояснити розділи академічного релігієзнавства, предмет який ним вивчається, зміст і функції, а також його місце і роль у системі вищої освіти й розвитку суспільства взагалі;

 • розглянути проблему походження релігії, різні підходи її тлумачення, розкрити сутність релігійного феномену, його структуру та особливості функціонування, показати тенденції і перспективи релігійного процесу;

 • ознайомити студентів з різними типами релігійних вірувань, починаючи з ранніх форм, родоплемінних релігій, аж до етнічних і світових, а також нових релігійних течій;

 • розглянути процес виникнення і розвитку вільнодумства, показати, що його становлення є закономірним наслідком суспільно-історичної практики людей та притаманне їх духовному світу, починаючи з найдавніших періодів людської історії;

 • показати якісну своєрідність виявлення вільнодумства на рівні атеїзму на відміну від інших його історичних форм;

 • розкрити історію розвитку вільнодумства як іманентно притаманного моменту переважно філософсько-матеріалістичного (теоретичного) осягнення світу і дійсного (практичного) утвердження в ньому людини;

 • проаналізувати місце і роль релігії і вільнодумства, знання релігієзнавчої проблематики в інтелектуальному і культурному розвитку людини, в її самовизначенні.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати: зміст релігієзнавчої проблематики, такі соціально-історичні явища, що аналізуються у предметному полі релігієзнавства, як релігія: процес її походження, різноманітні підходи до трактування цього процесу, сутності релігійного феномену, його структури, історичних типів і функціонального спектру, а також вільнодумство: виникнення, природу та історичні форми.
Вміти: змістовно і логічно, науково і толерантно обґрунтовувати особисту думку щодо вирішення питань, що стосуються переконань людей, враховувати різноманітність існуючих підходів до них, не вагатися у випадку необхідності відстоювання власної позиції, яка буде співвідноситися з життєвими реаліями і знаходитися у межах законодавства України про свободу совісті та права людини.
1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ / РЕФЕРАТУ

Відповідно до Навчального плану технічного університету студенти очної і заочної форм навчання повинні освоїти курс «Релігієзнавство». Перелік тем, завдань і літератури визначені в Програмі даної навчальної дисципліни. З нею можна ознайомитися в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3-й навч. кор., ауд. 239) або в читальних залах бібліотеки ДонНТУ (2-й або 3-й навч. кор.).

Після закінчення вивчення курсу СТУДЕНТИ-ЗАОЧНИКИ всіх спеціальностей складають залік. Завдання для підготовки до заліку дивіться на стор. 94-96. Право на складання заліку дає позитивна оцінка (залік) з контрольної роботи. Навчальним планом з курсу «Релігієзнавство» для студентів-заочників визначена одна контрольна робота. Вона повинна бути виконана і здана протягом семестру в кабінет соціально-гуманітарних дисциплін (3.239), але не пізніше ніж за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії. Це дозволить викладачу своєчасно прорецензувати роботу, а у разі потреби, студент матиме можливість її доопрацювати або виконати наново.

СТУДЕНТИ СТАЦІОНАРУ отримують семестровий залік з курсу «Релігієзнавство» на підставі урахування результатів виконання ними певних видів робіт на лекційних і семінарських заняттях та в часи самостійної роботи протягом семестру. Оцінка успішності студента очної форми навчання при засвоєнні навчального матеріалу за період до атестації проводиться у балах: 0 – 50 балів. Вважається, що студент може бути позитивно атестований, якщо сума балів за цей період складає 30 – 50 балів. Залік за семестр проставляється студентам стаціонару, які були позитивно атестовані та в подальшому також виконали і захистили завдання, передбачені Програмою навчальної дисципліни. Студенти стаціонару, які з певних причин (переведений з іншого навчального закладу або факультету чи спеціальності цього університету тощо, де ця дисципліна не вивчалася) не мають заліку, за вимогою і дозволом деканату складають залік. Завдання до заліку дивіться на стор. 94-96. Якщо Навчальним планом передбачено написання реферату, вибравши тему реферату, студенти зобов'язані у встановлений лектором термін здати його. Одержавши з реферату позитивну оцінку, студент стаціонару, якщо не має інших заборгованостей з курсу, отримує чи допускається до складання заліку з даного курсу. Кількість рефератів з курсу «Релігієзнавство» встановлюється Навчальним планом за фахом. Студенти стаціонару можуть також самі визначитися з темою реферату з курсу, що вивчається, але вона обов'язково повинна бути узгоджена з викладачем, який здійснює у них заняття з даного курсу. У цьому випадку необхідно буде також самостійно скласти план до теми (2-4 питання) і підібрати для її розкриття відповідну літературу.


  1. ПРАВИЛА ВИБОРУ ТЕМИ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ / РЕФЕРАТУ

Ознайомитися з темами контрольної роботи / реферату можна в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3.239) або в читальних залах бібліотеки ДонНТУ (2-й або 3-й навч. кор.). Перш ніж зробити вибір уважно ознайомтеся зі всіма вимогами до контрольних робіт / рефератів.

Студентам пропонується 85 тем контрольних робіт / рефератів, які включають історичне і теоретичне релігієзнавство. До кожної теми визначені план і література. Вибравши одну з них, студент зобов'язаний відповідно до запропонованого плану виконати контрольну роботу / реферат. При необхідності можна змінити тільки перелік рекомендованої літератури, але він не може бути менше чотирьох джерел, які повинні охоплювати і розкривати всі питання вибраної теми. Крім літератури, що рекомендується до кожної теми, на стор. 104-108 пропонується перелік підручників і навчальних посібників, хрестоматій, словників, довідників, енциклопедій і періодичних видань. Їх також можна використовувати при написанні контрольної роботи / реферату. Текстологічною базою можуть бути першоджерела, монографії, збірки статей і статті, видані як окремими працями, так і в різних серіях: «Атеистические чтения», «Библиотека атеистической литературы», «Библиотека всемирной истории естествознания», «Віща освіта ХХІ століття», «Вопросы научного атеизма», «Духовні скарби України», «Из истории отечественной философской мысли», «Научно-атеистическая библиотека», «Новое в жизни науки и техники», «Памятники философской мысли», «Релігійна свобода», «Философское наследие» та ін.

Номер теми контрольної роботи / реферату вибирається відповідно до останньої цифри номера своєї залікової книжки (шифру). Наприклад, якщо номер залікової книжки (шифру) закінчується на цифру 0 або на цифру 5, то і номер теми контрольної роботи в першому випадку буде 10, 20, 30 і т.д., а в другому – 5, 15, 25...


  1. ОСНОВНІ ВИМОГИ

ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ / РЕФЕРАТУ

 1. Контрольна робота / реферат повинні бути виконані самостійно, на основі вивчення наукової і навчальної літератури.

 2. Осяг контрольної роботи / реферату – 20-24 сторінки учнівського зошиту або 12 сторінок на листах паперу формату А 4 (210х297) з наступними параметрами: Times New Roman, 14 пт, через один інтервал, поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) 2 см.

 3. Зміст контрольної роботи / реферату має відповідати вибраній темі і пропонованому до них плану. Назва теми і питання плану зміні не підлягають.

 4. Теоретичний аналіз теми слід пов'язувати з сучасним соціально-економічним станом суспільства, його духовно-етичними проблемами. По можливості необхідно враховувати дані соціологічних досліджень в регіоні, країні у цілому.

 5. Матеріал теми повинен бути викладений логічно, послідовно і доказово, грамотною, літературною мовою.
  1. СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ / РЕФЕРАТУ

Контрольна робота / реферат складаються з титульного листа, теми і плану, який включає вступ, основну частину – питання плану, висновок і перелік використаної літератури.

1. Контрольна робота / реферат виконуються в учнівському зошиті або на листах паперу формату А 4 відповідно до необхідного обсягу. Зовнішня сторона обкладинки зошита або I-го листа паперу вказаного формату оформляється як титульний лист, зразок якого додається:

Зразок титульного листа контрольної роботи студента-заочника


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Кафедра філософіїКонтрольна робота

з курсу «Релігієзнавство»

Тема 25

Історичні типи релігіїВиконав:

Володимиров Юрій Петрович

студент II курсу

заочно-вечірнього факультету

гр. ОА-05 а, шифр 123075

Донецьк – 2013Зразок титульного листа реферату студента стаціонару


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Кафедра філософіїРеферат

з курсу «Релігієзнавство»

Тема 47

Філософія православ'яВиконав:

Суетін Олег Миколайович

студент II курсу

механічного факультету

гр. Мех-05 б, шифр 015237

Перевірив:

_________ В.Г.Рощин, доц.

Донецьк – 2013
 1. Всі сторінки контрольної роботи / реферату мають бути пронумеровані.

 2. На першій сторінці фіксуються тема контрольної роботи / реферату і питання плану.

 3. З другої сторінки починається виклад змісту контрольної роботи / реферату відповідно до плану.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, розкривається ступінь її відображення в літературі, показується значення даної теми, формулюються мета і завдання контрольної роботи / реферату.

В основній частині відповідно до питань плану викладається зміст теми. Кожне питання плану, перш ніж буде розкрите, необхідно виділити окремим заголовком. Спочатку виділяється перше питання, після його розгляду – друге і т.д.

У висновку, виходячи із змісту викладених питань плану, формулюються основні положення контрольної роботи / реферату.


 1. На всі приведені в контрольній роботі / рефераті виписки (цитати) і факти необхідно зробити посилання на джерело інформації (книгу, статтю тощо).

5.1. Посилання можна винести в кінець сторінки під риску, яка відокремлює його від основного тексту. Воно може бути не одним, на одне і те ж джерело або на різні джерела. При цьому нумерація посилань може бути посторінковою або наскрізною. Якщо нумерація посторінкова, то перше посилання на будь-якій сторінці тексту починається з цифри 1. При наскрізній нумерації порядковий номер посилань від сторінки до сторінки збільшується. У даному випадку у виносці під рискою вказуються прізвище та ініціали автора, назва джерела, видавництво і рік видання, номер тому, випуску, частини, цитована сторінка.
Приклад оформлення посилань на книги і статті

1. Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова.– М. : Высшая школа, 2006. – С.113-114.

3. Єленський В. Скільки релігій в Україні? / В. Єленський // Людина і світ. – 1996.– № 6.– С.3.

4. Мандрыка В. Религия – не панацея / В. Мандрыка // Правда Украины. – 1996.– 26 сент.– С.2.

См.: Національні релігії // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.209.

6. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1986.– С.395.

5.2. Якщо посилання робиться відразу після цитованого положення з якого-небудь джерела, то дане джерело може вказуватися в дужках повністю (див. вимоги в пункті 5.1) або цифрами: перша цифра позначає його порядковий номер у переліку використаної літератури, друга – сторінку або сторінки цитати (1, 25-26). При цьому в переліку використаної літератури також повинні бути вказані всі необхідні дані про джерело. Якщо це багатотомне видання, то при будь-яких варіантах посилань необхідно вказати прізвище автора, якщо він є, назву роботи... з якого тому (припустимо, вибраних філософських творів) ця робота (Фейербах Л. Сущность христианства // Фейербах Л. Избр. филос. произв. : в 2 т. – Т.2. – М. : Госполитиздат, 1955. – С.7-405). Тому при вказівці джерела цифрами в дужках достатньо буде тільки дві цифри.

5.3. Вказівка на джерело може бути також здійснена і наскрізною нумерацією наприкінці цитати після лапок відповідною цифрою, яка (як і у разі 5.1) буде наполовину свого розміру вище за рядок, але відповідати джерелу, розташованому в переліку використаної літератури, з тією лише різницею, що у ньому указуватиметься не повний обсяг твору, а тільки цитована сторінка.

Крім того, коли те або інше положення не цитується, а передається своїми словами, потрібно також зробити посилання на його джерело. У даному випадку перед джерелом ставиться див., як це показано в одному з пунктів оформлення посилань. У подібній ситуації див. ставиться і перед цифрою в дужках, яка указує на джерело даного перефразованого положення (див.: 4, 55).

У контрольній роботі / рефераті необхідно дотримуватися тільки одного якогось варіанту посилань.

6. До контрольної роботи / реферату обов'язково додається перелік використаної літератури. Він складається залежно від вибраного варіанту посилань. При варіантах, описаних у пунктах 5.1 і 5.2, перелік використаної літератури складається в алфавітному порядку, 5.3 – у послідовності цитування. Перелік використаної літератури виноситься на останню сторінку контрольної роботи / реферату.

7. Наприкінці контрольної роботи / реферату ставиться дата і підпис.

Студент одержує залік (позитивну оцінку) з контрольної роботи / реферату лише у тому випадку, якщо виконає всі вимоги, що пред'являються до їх написання.

Студенти-заочники, одержавши в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3.239) рецензію на свою роботу, повинні ознайомитися з її змістом, щоб надалі врахувати побажання і зауваження викладача. Одержану рецензію (про зараховану контрольну роботу) необхідно принести на залік.

Студенти стаціонару результат перевірки дізнаються у свого лектора.

Якщо контрольна робота / реферат не зараховані, треба, залежно від вказівок рецензента, або її доопрацювати, або написати нову на цю ж тему, або іншу відповідно до шифру або запропоновану викладачем.Студенти-заочники можуть одержати залік з теми контрольної роботи й усно, під час співбесіди з викладачем перед заліком з курсу. Правила вибору теми контрольної роботи залишаються тими ж, як і при здачі її письмово. У студентів стаціонару такої можливості немає.

2. ТЕМАТИКА

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ / РЕФЕРАТІВ
ТЕМА 1. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

1. Донауковий етап у формуванні релігієзнавства.  1. Витоки релігієзнавства: ідеї, підходи, концепції про релігію в історії стародавньої філософії.

  2. Філософська думка про релігію у Середні віки, епоху Відродження і Новий час (XVI-XVIII ст.ст.): від філософсько-богословських учень про релігію до формування наукового релігієзнавства.

2. Становлення релігієзнавства у XIX-XX ст.ст. як галузі наукового знання.

3. Проблеми дисциплінарного релігієзнавства: постановка, природа і роль їх вирішення у самовизначенні особи і суспільства.


Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000.– С.17-173, 238-255.

Гараджа В. И. Социология религии. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. И. Гараджа.–М. : ИНФРА-М, 2005. – С.65-88, 113-196.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова.– М. : Высшая школа, 2006.– С.16-52.

Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004. – С.11-30.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.7-20.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996.– С.5-68.

Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения / З. А. Тажуризина, А. Д. Сухов, М. М. Шахнович и др.; под ред. А. Д. Сухова. – М. : Мысль, 1986. – 285 с.

Яблоков И. Н. Религиоведение : учеб. пособие / И. Н. Яблоков // Религиоведение : учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М. : Гардарики, 2002. – С.26-220.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка