Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладівСкачати 240.51 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір240.51 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Загальні вимоги до оформлення

навчальних посібників

та навчально-методичної літератури

(методичні рекомендації для викладачів)

Суми


Вид-во СумДУ

2007
   

 Загальні вимоги до оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури / Укладачі: М.Я.Сагун,

С.М. Симоненко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 30 с.

«Видавництво СумДУ»

ЗМІСТ
С.

1 Загальні вимоги до оформлення навчальних посібників та навчально- методичної літератури ......................................................................................... 4

2 Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів      

підручників  і навчальних посібників для вищих навчальних закладів .......... 7

Додаток А Зразок оформлення титульного аркуша українською мовою....... 12

Зразок оформлення титульного аркуша російською мовою............................ 13

Додаток Б Зразок оформлення обкладинки навчального посібника з

грифом МОН України.......................................................................................... 14

Зразок оформлення першої сторінки навчального посібника з грифом

МОН України....................................................................................................... 15

Зразок оформлення другої сторінки навчального посібника з грифом

МОН України........................................................................................................ 16

Зразок оформлення останньої сторінки навчального посібника з грифом

МОН України........................................................................................................ 17

Додаток В Зразок оформлення обкладинки навчального посібника без

грифа МОН України............................................................................................. 18

Зразок оформлення першої сторінки навчального  посібника без грифа

МОН України........................................................................................................ 19

Зразок оформлення другої сторінки навчального посібника без грифа

МОН України........................................................................................................ 20

Зразок оформлення останньої сторінки навчального  посібника без грифа МОН України........................................................................................................ 21

Додаток Г Зразок оформлення обкладинки конспекту лекцій......................... 22

Зразок оформлення першої сторінки конспекту лекцій................................... 23

Зразок оформлення другої сторінки конспекту лекцій.................................... 24

Зразок оформлення останньої сторінки конспекту лекцій...............................25

Додаток Д Зразок оформлення першої сторінки методичних вказівок..........26

Зразок оформлення другої сторінки методичних вказівок.............................. 27

Зразок оформлення останньої сторінки методичних вказівок українською мовою......................................................................................................................28

Зразок оформлення останньої сторінки методичних вказівок російською мовою......................................................................................................................291 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

до оформлення навчальних посібників

та навчально-методичної літератури

1.1 Авторський текстовий оригінал (1-й примірник), призначений для редагування і готовий для поліграфічного відтворення у редакційно-видавничому відділі СумДУ, повинен бути підготовлений у текстовому редакторі Word (кегль 12, через 1 інтервал, гарнітура Тіmes) на аркушах формату А 5 /148х215/ з полями: для навчальних посібників - 20 мм (з усіх боків), для методичних вказівок - 15 мм ( з усіх боків). Заголовки відділяються від тексту зверху трьома інтервалами.

1.2 Слово «Зміст» записують на першому (заголовному) аркуші у вигляді заголовка з великої літери.

1.3 Номер сторінки проставляють арабськими цифрами посередині сторінки знизу або зверху без крапки в кінці (нумерація авторського тексту починається з третьої сторінки, перша, друга і остання сторінки не нумеруються).

1.4 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад,1.1, 1.2, 1.3 і т.д.

1.5 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати в оригіналі безпосередньо після тексту або у додатках. Ілюстрація починається словом «Рисунок -», яке разом з назвою розміщують після пояснювальних даних,наприклад, «Рисунок 3.1-Схема розміщення». Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки і під нею позначити : «Рисунок 3.1, арк.2».

1.6 Слово «Таблиця 2 - Класифікація rрунтів» зазначають один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження табл. 2». При поділі таблиці на частини допускається її головку замінити відповідно номерами граф, нумеруючи арабськими цифрами, при цьому у першій частині таблиці теж проставляють нумерацію арабськими цифрами.Заголовки таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком.

У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапок не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф зазначають в однині.

1.7 Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або, не нумеруючи,- дефіс.

   Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

а)форма і розмір клітин;

б)живий склад клітин:

  1)частини клітин;

  2)неживі включення протопластів;

в)утворення тканини.

1.8 Список використаної літератури (або «Бібліографічний список») розміщують у кінці текстового матеріалу (перед додатками). Він повинен містити перелік джерел, що використаний при виконанні роботи. Список вносять до змісту. Нумерація списку використаної літератури наскрізна.

1.9 Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї,Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» і т.д., а під ними в дужках маленькими літерами-«обов”язковий», а для інформаційного- «рекомендований» або «довідковий».

Наприклад:     Додаток А

            (обов”язковий)

   Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад:

рисунок Г. 3 - третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 - друга таблиця додатка А; формула (А.1) - перша формула додатка А.

До редакційно-видавничого відділу і подальшого друкування у друкарні подаються повністю підготовлений (виправлений) для поліграфічного відтворення оригінал навчального видання, дискета

(для навчальних посібників на дискеті обов”язково повинен бути макет кольорової обкладинки. Електронна версія макета обкладинки повинна бути виконана у програмі Fotoshop або у

форматах, які підтримує Fotoshop. Якщо потрібно роздрукувати

файл, який містить рисунок і великий обсяг тексту, то він повинен бути у форматі Word), а також заповнена карта книги.

У кінці методичних рекомендацій у додатках А-Г наводяться такі зразки:

   1 Зразок оформлення титульних аркушів українською та російською мовами (додаток А, с. 12-13).

   2 Зразок оформлення обкладинки, першої, другої та останньої сторінок навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України (додаток Б, с.14-17).

   3 Зразок оформлення обкладинки, першої, другої та останньої сторінок навчального посібника без грифа Міністерства освіти і науки України (додаток В, с.18-21).

   4 Зразок оформлення обкладинки,першої, другої та останньої сторінок конспекту лекцій (додаток Г, с.22-25).

   5 Зразок оформлення першої, другої та останніх сторінок методичних вказівок українською та російською мовами (додаток Д, с. 26-29).2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ
ТА ОБСЯГІВ ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ
ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

   Методичні рекомендації розроблено з урахуванням законів України «Про видавничу справу», «Про вищу освіту» та Указу Президента України №1013/2005 від 04.08.05 р., якими необхідно керуватися під час підготовки підручників і навчальних посібників.

2.1 Загальні положення

   Підручники і навчальні посібники - основні книжки для навчальної діяльності студентів.

   Підручник -офіційно затверджене навчальне видання, що містить систематизований виклад навчального матеріалу і відповідає програмі дисципліни.

   Навчальний посібник - офіційно затверджене навчальне видання, що частково або повністю замінює чи доповнює підручник. Його затверджує Міністерство освіти і науки, а також Міністерство охорони здоров”я як нормативні видання з відповідним грифом. Для надання грифа до Науково- методичного центру вищої освіти необхідно подати такі документи:

а)лист - подання навчального закладу, в якому працює автор;

б) 3 зовнішні рецензії (провідних науково-педагогічних працівників з різних навчальних закладів);

в) витяг з протоколу засідання вченої ради;

г)довідку про автора (авторів);

r)програму дисципліни;

д)копію навчального плану;

е)рукопис (українською мовою).

   Примітка. Якщо навчальний посібник друкується російською мовою, то друга та остання сторінки оформляються українською мовою.

   Присвоєння грифа означає, що підручник або навчальний посібник відповідає встановленим вимогам: змісту навчальної програми дисципліни, обсягу, має належне технічне оформлення.

   При створенні підручників і навчальних посібників необхідно враховувати таке: навчальні книжки повинні мати високий науково-методичний рівень, містити необхідний довідковий апарат; підручники та навчальні посібники мають бути написані в доступній

формі, навчальний матеріал повинен бути пов”язаний з практичними завданнями, в книжці мають бути тісні міжпредметні зв”язки.

2.2 Структура навчальної книги

   Структура підручників і навчальних посібників: зміст (перелік розділів); вступ (або передмова); основний текст; питання, тести для самоконтролю; обов”язкові та додаткові задачі, приклади; довідково-інформаційні дані для розв”язання задач (таблиці, схеми тощо); апарат для орієнтації в матеріалах книжки (предметний, іменний покажчики).

2.2.1 Зміст

   Зміст - це перелік заголовків, рубрик. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті. Скорочувати або давати їх в іншій редакції не дозволяється. До змісту, як правило, необхідно вводити всі заголовки рукопису, за винятком підзаголовків, розміщених у підбір з текстом. Позначення ступенів прийнятої рубрикації («частина», «розділ», «параграф» та їх порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою. Всі заголовки у змісті починаються з великої літери без крапки в кінці. Останнє слово кожного заголовка з”єднують крапками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику змісту. Номери сторінок у змісті рекомендується проставляти простим олівцем.

2.2.2 Вступ (передмова)

   Вступ (передмова) в навчальній книжці має відповідати таким основним вимогам: характеризувати роль і значення дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця, місце курсу (його частин) серед інших дисциплін, містити формулювання основних завдань, що стоять перед студентом при вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови - 0,1-0,2 авт. арк.

2.2.3 Основний текст

   Основний текст підручника (навчального посібника) - це дидактично та методично опрацьований і систематизований

автором навчальний матеріал. Виклад матеріалу в навчальній книжці має вирізнятися об”єктивністю, науковістю і чіткою логічною послідовністю. Композиція підручника, термін, прийоми введення до тексту нових понять, використання наочності мають бути спрямовані на те, щоб донести до студента певну інформацію,

навчити його самостійно користуватися книжкою, викликати інтерес до предмета, що вивчається.

2.2.4 Запитання, тести, задачі, завдання

   Запитання і завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння знань)

у навчальній книжці дають змогу студентові більш ефективно самостійно опрацювати навчальний матеріал. Контрольні запитання і завдання, що розміщуються наприкінці кожної структурної частини книжки (розділу, параграфа), мають сприяти формуванню практичних навичок і розвитку логічного мислення.

   Необхідно пам”ятати, що методично правильно сформульовані запитання та завдання - запорука того, що самостійне засвоєння знань спонукає до їх практичного застосування. У ході виконання контрольних завдань бажано передбачити використання обчислювальної техніки, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити обов”язкове використання нормативної та довідкової літератури. Треба орієнтувати студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю і вміння розв”язувати задачі. У кожному підручнику, посібнику мають бути приклади, запитання, задачі.

2.2.5 Ілюстрації в навчальній книзі

   Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед собою автор. Можна сформулювати такі загальні рекомендації автора щодо ілюстрування навчальних книжок:

- ілюстрації використовувати тільки тоді, коли вони розкривають, пояснюють або доповнюють інформацію, що міститься в книжці;

- ілюстрації мають відповідати ступеню підготовленості студентів. Так, у підручниках для студентів молодших курсів ілюстрації мають бути більш образні, ніж ілюстрації для студентів старших курсів, які можуть вільно читати креслення та складні схеми;

- треба враховувати можливості друкарні та інші фактори. Ось чому важливою є спільна робота автора і редактора. Автор має чітко уявляти, яким буде майбутнє видання;

-схеми не повинні повторювати матеріал основного тексту або містити зайву інформацію, що відволікає читача від засвоєння теми;

- у технічних кресленнях, що пояснюють будову і принципи роботи машин, їх механізмів і вузлів, не повинно бути малозначущих подробиць;

- однотипні ілюстрації в підручнику мають бути виконані однією технікою;

- у статистичних даних доцільно використовувати графіки та діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації між величинами і явищами, що вивчаються;

- доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не тільки збагачують інформацію, а й акцентують увагу читачів на основному.

2.2.6 Бібліографічний опис

   У підручниках (навчальних посібниках ) мають бути зазначені джерела, звідки запозичено фактичний матеріал. Їх зазначають у посиланнях і в бібліографічному списку.

   У підручниках (посібниках) необхідно використовувати лише дані, допущені до друку.

   У розділі «Бібліографічний список» підручника (посібника) необхідно вказати основну використану та рекомендовану літературу для поглибленого вивчення курсу.

   Основні елементи бібліографічного опису - прізвище автора, назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок, бібліографічні посилання на останнє видання твору або зібрання творів.

2.2.7 Покажчики

   Покажчики - обов”язкові структурні елементи підручників і навчальних посібників. Вони полегшують користування книжкою. До предметного покажчика треба вводити основні терміни і поняття, а до іменного - прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких є в книжці. Поряд з терміном у предметному покажчику або прізвищем в іменному через кому проставляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище трапляється. Терміни у предметному покажчику і прізвища в іменному пишуть в один стовпчик в алфавітному порядку. Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, відділяють від наступної прогалиною.

2.2.8 Додатки

   Додатки - важливий засіб збагачення змісту навчальної книжки.

У додатках доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки повинні стосуватися всієї книжки або її частин, а не окремих часткових питань, що не мають

безпосереднього відношення до теми книжки.

3 Обсяг навчальних видань

   Обсяг навчальної книжки визначається в авторських аркушах. Авторським аркушем називається одиниця обсягу друкованого твору, що дорівнює 40 тисячам друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються літери, розділові знаки, цифри тощо та кожен пропуск між словами.

   У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш 22 сторінки комп”ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman №14 на стандартному аркуші формату А4. Обсяг підручників і навчальних посібників визначається кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни реальним бюджетом часу студента для самостійного вивчення навчального матеріалу і продуктивністю засвоєння студентом інформації, з розрахунку:

1 авт. арк. = 7 год. навчального часу.

Додаток А

(довідковий)

Зразок оформлення титульного аркуша українською мовою

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора -

начальник організаційно-методичного

управління                                В.Б. Юскаєв
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та плани семінарських занять з курсу

«Економічна теорія» («Політекономія»)

для студентів 1-го курсу

факультету економіки і менеджменту

денної форми навчання


Розділ ІІ

Економічна теорія ринкового господарства

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі:                    І.В. Крапивний,                

О.М. Суміна

Відповідальний за випуск     Н.М. Нілова                    

Декан факультету економіки

та менеджменту                         О.І. Карпіщенко      
Суми

Вид-во СумДУ

2006

Продовження додатка АЗразок оформлення титульного аркуша російською мовою

Министерство образования и науки Украины

Сумский государственный университет
К печати и в свет

разрешаю на основании

«Единых правил»,

п. 2.6.14

Заместитель первого проректора -

начальник организационно-методического

управления                                В.Б. Юскаев
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

и планы семинарских занятий по курсу

«Экономическая теория» («Политэкономия»)

для студентов 1-го курса

факультета экономики и менеджмента

дневной формы обучения


Раздел ІІ

Экономическая теория рыночного хозяйства

Все цитаты, цифровой

и фактический материал,

библиографические

сведения проверены,

написание единиц

соответствует стандартам


Составители: И.В. Крапивный,

О.М. Сумина

Ответственный за выпуск. Н.М. Нилова

Декан факультета экономики

и менеджмента А.И. Карпищенко

Сумы


Изд-во СумГУ

2006


Додаток Б

(довідковий)

Зразок оформлення обкладинки навчального посібника

з грифом МОН України

Ортинський В.В.

ОСНОВИ ПРАВА УКРАЇНИ
Продовження додатка Б

Зразок оформлення першої сторінки навчального посібника

з грифом МОН України


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Ортинський В.В.ОСНОВИ ПРАВА УКРАЇНИ
У двох частинах

Частина 2Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Суми


Вид-во СумДУ

2006


Продовження додатка Б

Зразок оформлення другої сторінки навчального посібника

з грифом МОН України
ББК 67.9 (4 УКР) Я7

     О75


УДК 1)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2 - 1421 від 11.07.2005р.)

                         

Рецензенти:

           д-р юрид. наук, проф. С.С. Сливка

           (Львівський юридичний інститут);

           д-р юрид. наук, проф. В.М. Марчук

           (Київська державна академія водного транспорту)

      Ортинський В.В.

О 75 Основи права України /За редакцією проф. В.В. Ортинського:        Навчальний посібник.-Вид.друге, доп. і переробл.-        Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 368с.

       ISBN 966-657-070-Х

    Використовуючи чинне законодавство, публікації вітчизняних вчених, автори аналізують галузі права України: конституційне, трудове, сімейне

та ін. Розглянуто систему правоохоронних органів та судочинства сучасної України.

    Для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти та широкого кола читачів.
                                ББК 67.9 (4 УКР) Я7

                                    


                           В.В. Ортинський, 2006

 ISBN 966-657-070-Х  Вид-во СумДУ, 2006


1)Універсальний десятковий класифікатор (УДК ) присвоюється тільки навчальним посібникам з технічної тематики.

Продовження додатка Б

Зразок оформлення останньої сторінки навчального посібника

з грифом МОН України

Навчальне видання

Ортинський Володимир Володимирович
Основи права України
Навчальний посібник

У двох частинах

Частина 2

Дизайн обкладинки І. Клімової

Редактори: А.Черняк, Р. Ступницький

Комп”ютерне верстання С.Б. Іванова

Підп. до друку 12.02.2006.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.    Обл.-вид. арк.     

Тираж 150 пр. Вид. №       

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб”єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.

                            Додаток В

(довідковий)

Зразок оформлення обкладинки навчального посібника

без грифа МОН УкраїниВисоцький І.Ю., Храмова Р.А.

Курс лекцій з фармакології

Розділ


«Протимікробні, противірусні,

протипаразитарні

та протибластомні засоби»
Навчальний посібник

Продовження додатка В

Зразок оформлення першої сторінки навчального посібника

без грифа МОН України


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИВисоцький І.Ю., Храмова Р.А.

Курс лекцій з фармакології

Розділ


«Протимікробні, противірусні,

протипаразитарні

та протибластомні засоби»
Рекомендовано вченою радою

Сумського державного університету

як навчальний посібник

Суми


Вид-во СумДУ

2006


Продовження додатка В

Зразок оформлення другої сторінки навчального посібника

без грифа МОН України
ББК 52.818.1я73

      В93Рекомендовано до друку вченою радою

Сумського державного університету

(протокол №11 від 08.06.2006 р.)

                         

Рецензенти:

д-р мед. наук, проф. О.В. Атаман

(Сумський державний університет);

д-р мед. наук, проф. М.М. Каплін

(Сумський державний університет)
    Висоцький І.Ю., Храмова Р.А.

В93   Курс лекцій з фармакології. Розділ «Протимікробні,     противірусні, протипаразитарні та протибластомні     засоби»: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во     СумДУ, 2006. - 105 с.

      ISBN 966-657-095-5

      Посібник містить тексти лекцій з протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протиглисних та протипухлинних засобів, а також загальні принципи лікування гострих отруєнь, що відповідає програмі, затвердженій МОЗ України і ЦМК з вищої медичної освіти. Викладені механізми дії, фармакодинаміка, фармакокінетика, показання і протипоказання до застосування, побічна дія основних препаратів.

        Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

     


       

                                     ББК 52.818.1я73ISBN 966-657-095-5    

І.Ю.Висоцький, Р.А. Храмова, 2006

 Вид-во СумДУ, 2006

   
Продовження додатка В

Зразок оформлення останньої сторінки навчального посібника

без грифа МОН

Навчальне видання
Висоцький Ігор Юрійович, Храмова Раїса Андріївна

Курс лекцій з фармакології


Розділ

«ПРОТИМІКРОБНІ, ПРОТИВІРУСНІ,

ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ТА

ПРОТИБЛАСТОМНІ ЗАСОБИ»

Навчальний посібник

Дизайн обкладинки Н.О. Кравченко

Редактор Т.Г. Чернишова

Комп”ютерне верстання А.А. Качанової


Підп. до друку 22.12.2006.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Вид. №

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб”єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.

                             Додаток Г

(довідковий)

Зразок оформлення обкладинки конспекту лекцій
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Конспект лекцій

Суми


Вид-во СумДУ

2006


Продовження додатка Г

Зразок оформлення першої сторінки конспекту лекцій


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Конспект лекцій

для студентів спеціальностей

6.050100 «Економіка підприємства»,

6.050200 «Менеджмент організацій»

заочної форми навчання

                                       

                                      Затверджено

                                       на засіданні кафедри

                                      фінансів як конспект

                                      лекцій з дисципліни

                                       «Фінанси підприємств».

                                        Протокол № 10 від 30.05.2006 р.

Суми

Вид-во СумДУ2006

Продовження додатка Г

Зразок оформлення другої сторінки конспекту лекцій

Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладач О.О. Захаркін.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.-151 с.


        

Кафедра фінансів


Продовження додатка Г

Зразок оформлення останньої сторінки конспекту лекцій


Навчальне видання

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Конспект лекцій

для студентів спеціальностей

6.050100 «Економіка підприємства»,

6.050200 «Менеджмент організацій»

заочної форми навчання
Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів канд. екон. наук,

проф. В.М. Боронос


Редактор Н.О. Кравченко
Комп”ютерне верстання О.О. Захаркіна

Підп. до друку 15.11.2006, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 100 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб”єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.

Додаток Д

(довідковий)Зразок оформлення першої сторінки методичних вказівок

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

з курсу «Основи охорони праці»

Розділ «Оздоровлення повітряного середовища»

для студентів 4-го курсу всіх спеціальностей

денної форми навчання

Суми


Вид-во СумДУ

2006
Продовження додатка Д

Зразок оформлення другої сторінки методичних вказівок

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Основи охорони праці». Розділ «Оздоровлення повітряного середовища» / Укладач

А.Ф. Денисенко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006. - 22 с.
Кафедра прикладної екології

Продовження додатка Д

Зразок оформлення останньої сторінки методичних вказівок

українською мовою


Навчальне видання

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

з курсу «Основи охорони праці»

Розділ «Оздоровлення повітряного середовища»

для студентів 4-го курсу всіх спеціальностей

денної форми навчання

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп”ютерне верстання Л.П. Іванової

Підп. до друку 22.12.2006, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб”єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.

Продовження додатка Д

Зразок оформлення останньої сторінки методичних вказівок

російською мовою

Учебное издание

Методические указания

к лабораторным работам

по курсу «Основы охраны труда»

Раздел «Оздоровление воздушной среды»

для студентов 4-го курса всех специальностей

дневной формы обучения

Ответственный за выпуск Л.Д. Пляцук

Редактор Н.В. Лисогуб

Компьютерная верстка Л.П. Ивановой

Подп. в печать 21.12.2006 , поз.

Формат 60х84/16. Бумага офс. Гарнитура Times New Roman Cyr. Печать офс.

Усл. печ. л. Уч.-изд. л.

Тираж 150 экз. Себестоимость изд.

Зак. №


Издательство СумГУ при Сумском государственном университете

40007, г. Сумы, ул. Р.-Корсакова,2

Свидетельство о внесении субъекта издательского дела в Государственный реестр

ДК № 2365 от 08.12.2005.

Напечатано в типографии СумГУ

40007, Сумы, ул. Р.-Корсакова,2.


Навчальне видання

Загальні вимоги до оформлення

навчальних посібників

та навчально-методичної літератури

(методичні рекомендації для викладачів)

Відповідальний за випуск В.Б. Юскаєв

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп”ютерне верстання І.М. Дубовікової


Підписано до друку 30.01.2007, поз. 39

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,74. Обл.-вид. арк. 1,22.

Тираж 200 пр. Собівартість видання 2 грн 44 коп.

Зам. № 80.


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб”єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка