Методичні рекомендації щодо проведення практичних занятьСторінка9/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЕМА 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В ТОВАРИСТВАХ, КОРПОРАЦІЯХ


Облік та специфіка формування капіталу товариств і корпорацій. Порядок обліку додаткових інвестицій та вилучення капіталу. Облік розподілу прибутку між партнерами. Облік ліквідації підприємств. Специфіка утворення корпорацій, оцінка та облік випущених акцій. Розрахунок та специфіка сплати податку на прибуток корпорацій. Чистий прибуток корпорацій: можливі напрямки розподілу, порядок оголошення і сплати дивідендів. Облік “розщеплення” акцій. Порядок утворення і напрямки використання спеціальних резервів. Порядок складання Звіту про зміни у власному капіталі.

Мета: навчитися відображати в обліку та фінансовій звітності операції з формування, вилучення власного капіталу та розподілу прибутку у товариствах і корпораціях.

Практичне заняття № 1

План


 1. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в товариствах.

 2. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в корпораціях.

 3. Резерви підприємства.

Завдання 1. Облік власного капіталу акціонерної компанії.

Компанія заснована 1 січня 2011р. десятьма підприємцями з метою реалізації устаткування та обладнання.

Статутом визначено такий розмір акціонерного капіталу:


 • прості акції у кількості 10.000 шт. з номіналом 4 дол.;

 • привілейовані акції номінальною вартістю 10 дол. – 2.000 шт.

У 2011 р. відбулися такі операції:

 1. 15 січня – реалізовано 7.500 простих акцій за ціною 5 дол. готівкою за 1 акцію;

 2. 17 лютого – реалізовано 1.670 привілейованих акцій за ціною 17 дол. за акцію готівкою;

 3. 12 березня – придбано землю для розташування складу і повністю за неї сплачено емісією 100 привілейованих акцій, які реалізовано за ціною 12 дол. за акцію;

 4. 13 квітня – сплачено 1.030 дол. готівкою за організаційні витрати;

 5. 17 травня – випущено 100 привілейованих акцій для сплати за юридичні послуги, пов’язані з організацією компанії за продажною ціною – 12 дол.;

 6. 4 червня – реалізовано 500 простих акцій за готівку за ціною 5 дол. за акцію;

 7. 28 липня – придбано 100 привілейованих акцій, які було випущено і реалізовано раніше. Акціонер виїздив до іншого штату і реалізував акції компанії. Корпорація сплатила йому за ціною 14 дол. за акцію;

 8. 25 серпня – реалізовано 20 привілейованих акцій, що були випущені та знов куплені за ціною 15 дол. за акцію;

 9. 31 грудня:

 • придбано устаткування за 50.000 дол. готівкою;

 • отримано позику в банку – 25.000 готівкою на 1 рік під відсотковий вексель (12 % річних);

 • загальна сума доходів за рік роботи корпорації становила 150.300, витрат – 95.200 (не враховуючи організаційних витрат – п. 5), витрати сплачено готівкою;

 • компанія ухвалила рішення, що термін амортизації організаційних витрат – 10 років, починаючи з 17.05.2011.

Необхідно:

а) скласти кореспонденції за наведеними операціями;

б) скласти регулюючі кореспонденції на кінець звітного періоду, якщо він збігається з календарним роком;

в) скласти звіт про прибутки та збитки та бухгалтерський баланс.Завдання 2. Аналіз сплати дивідендів.

Розділ “Акціонерний капітал” бухгалтерського балансу компанії “АВС” за станом на 31 грудня 2011 р. містив таку інформацію: • прості акції (номінал 20 дол.), реалізовано 30.000 штук;

 • капітал, що внесений понад номінал, – 130.000 дол.;

 • нерозподілений прибуток – 150.000 дол.

На початку березня Рада директорів компанії оголосила дивіденди – 25 % від чистого прибутку за період, які будуть сплачені акціями, що будуть випущені 30 квітня 2012 р. Обсяг чистого прибутку за 2011 рік становив 50.000 дол.

Необхідно:

 1. Скласти кореспонденції, що відображають оголошення і сплату дивідендів акціями.

 2. Підготувати розділ “Акціонерний капітал” на кінець 2012 року, якщо інших змін, крім наведених в умові, протягом року не було. Порівняти варіанти цього розділу бухгалтерського балансу перед сплатою дивідендів і після сплати дивідендів у вигляді акцій.

 3. Проаналізувати вплив сплачених акціями дивідендів на активи, зобов’язання та акціонерний капітал.

Практичне заняття № 2


Завдання 1. Відображення в обліку та аналіз операцій з акціонерним капіталом.

Компанія “АВС” оголосила в січні 2011 р. статутний капітал у розмірі 100.000 простих акцій номінальною вартістю 5 дол. Протягом першого року відбулися такі операції у наведеному порядку: 1. реалізовано 70.000 простих акцій акціонерам за ціною 7 дол. за акцію, реалізовано за готівку;

 2. протягом року в одного з акціонерів викуплено 5.000 акцій компанією за готівку, за ціною 8 дол. за акцію;

 3. через два місяці 1.000 акцій (придбаних у пункті 2) було перепродано іншій особі за 7,25 дол. готівкою за штуку;

 4. додатково 2.000 акцій (придбаних у пункті 2) було реалізовано за ціною 6,90 дол. готівкою за акцію;

 5. за станом на 31 грудня 2011 р. (кінець першого року функціонування підприємства) рахунок “Прибутки та збитки” мав кредитове сальдо в сумі 125.000 дол.

Необхідно:

 1. Відобразити в обліку кожну з наведених вище операцій.

 2. Підготувати розділ бухгалтерського балансу “Акціонерний капітал” за станом на 31 грудня 2011 р.

 3. Визначити фінансовий вплив операцій з портфелем власних викуплених акцій на активи, зобов’язання та акціонерний капітал компанії “АВС”.

Завдання 2. Порівняння дивідендів, сплачених різними формами активів.

На кінець звітного року 31.12.2012 компанія “АВС” мала таку кількість акцій в обігу і обсяг нерозподіленого прибутку: 1. прості акції номіналом 10 дол., в обігу 50.000 акцій;

 2. привілейовані акції номіналом 25 дол., в обігу 5.000 акцій;

 3. нерозподілений прибуток – 145.000 дол.

Радою директорів розглядається питання щодо оголошення дивідендів. Розглянути три незалежні випадки:

Випадок 1. Привілейовані акції некумулятивні і не беруть участі у розподілі прибутків. Загальний обсяг дивідендів становить 45 % від прибутку, які буде сплачено грошовими коштами.

Випадок 2. Привілейовані акції некумулятивні і не беруть участі у розподілі прибутків. Загальний обсяг дивідендів становить 75 % від загальної суми нерозподіленого прибутку, які буде сплачено акціями.

Випадок 3. Привілейовані акції некумулятивні і не беруть участі у розподілі прибутків. Загальна сума дивідендів становить 100.000 дол., які буде сплачено: 50 % грошовими коштами, а 50 % облігаціями власної емісії.

Необхідно:

 1. Підрахувати суму дивідендів, загальну і на одну акцію, що має бути сплачена акціонерам за простими акціями в кожному випадку.

 2. Скласти кореспонденції, які відображають оголошення та сплату дивідендів для кожного випадку. Припустіть, що оголошення та сплата відбулися одночасно 31 грудня 2012 р.

Завдання 3. Облік і аналіз операцій з власним капіталом.

Рахунки компанії “АВС”
за станом на 01.01.2012 мали такі сальдо, дол.


Ставка власного капіталу

Дол.

Прості акції номіналом 10 дол., оголошено 10.000 акцій

100.000

Привілейовані акції номіналом 50 дол., оголошено 5.000 акцій

250.000

Капітал, внесений у надлишок номіналу за привілейованими акціями

50.000

Капітал, внесений у надлишок номіналу за простими акціями

40.000

Нерозподілений прибуток

250.000

Усього акціонерний капітал

690.000

Операції з акціонерним капіталом протягом 2012 року наведено нижче: 1. Придбано 200 привілейованих власних акцій в акціонерів за ціною 65 дол. за акцію.

 2. Радою директорів оголошено і сплачено дивіденди готівкою тільки власникам привілейованих акцій у розмірі 15 дол. на акцію.

 3. Радою директорів оголошено дивіденди, що буде сплачено акціями власної емісії за простими акціями, що знаходяться в обігу. Буде сплачено 100.000 дол. Акції, якими сплачується, обліковуються за номіналом.

 4. Чистий прибуток за рік становив 100.000 дол.

Необхідно:

 1. Відобразити в обліку наведені вище операції, включаючи завершальні кореспонденції.

 2. Скласти розділ “Акціонерний капітал” бухгалтерського балансу за станом на 31.12.2012.

 3. Пояснити і порівняти вплив на активи та акціонерний капітал дивідендів, сплачених готівкою і у вигляді акцій.

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Сутність, класифікація власного капіталу.

 2. Облік капіталу приватного підприємства.

 3. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в товариствах.

 4. Звіт про зміни у власному капіталі.

Тема реферату

 1. Облік власного капіталу і розподілу прибутку на підприємствах різної організаційно-правової форми.

Завдання 1. Облік операцій, що впливають на склад акціонерного капіталу.

Компанія “АВС” розпочала свою діяльність у березні 2011 р. Статутом оголошено такий акціонерний капітал: • привілейовані акції, оголошено 20.000 акцій номіналом 10 дол.;

 • прості акції номіналом 4 дол., оголошено 100.000 акцій.

Протягом 2011 р. відбулися такі операції:

 1. реалізовано по 25.000 простих акцій кожному з трьох засновників. Зібрано по 8 дол. готівкою за кожну акцію від двох засновників, від третього засновника одержано ділянку землі з невеликим будинком у повну сплату за акції за курсом 8 дол. за штуку (25 % безготівкового платежу становить вартість будинку);

 2. реалізовано 5.000 привілейованих акцій за ціною 17 дол. за кожну готівкою;

 3. реалізовано 1.000 привілейованих акцій за ціною 16 дол. і 2.000 простих акцій за ціною 11 дол. за готівку;

 4. результати операцій компанії наприкінці 2011 р. були такими:

Рахунки доходів 185.000 дол.

Рахунки витрат, включаючи податок

на прибуток, становлять 123.000 дол.

Необхідно:


 1. Скласти кореспонденції, що відображають наведені господарські операції, включаючи заключні.

 2. Підготувати розділ “Акціонерний капітал” бухгалтерського балансу за станом на 31 грудня 2011 р.

 3. Пояснити, як ви визначили вартість землі і будинку у першій журнальній кореспонденції.

ТЕМА 11. ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ


Дані бухгалтерського обліку як основа для прийняття управлінських рішень. Питання розрахунку собівартості як основа підрахунку фінансового результату. Системи “стандарт-кост” та “директ-кост” обліку собівартості виробленої продукції: відмінності та вплив на фінансовий результат.

Мета: розкрити зміст поняття “управлінський облік”, з’ясувати його значення для підприємства та взаємозв’язок з іншими видами обліку.

Практичне заняття № 1

План


 1. Управлінський облік – основа прийняття рішень з планування діяльності.

 2. Зв’язок управлінського та фінансового обліку.

 3. Фінансова інформація як джерело інформації для прийняття управлінських рішень.

Завдання 1. Визначити, до якої категорії належать перелічені витрати:

 • оплата праці робітників основного виробництва;

 • амортизація машин та устаткування;

 • орендна плата за виробниче приміщення;

 • мастильні та інші допоміжні матеріали;

 • витрати на рекламу;

 • витрати на обслуговування машин та устаткування;

 • заробітна плата адміністративного персоналу;

 • ліцензійні платежі.

Завдання 2. Калькулювання собівартості виробленої продукції.

Компанія “АВС” запланувала на 2011 рік випуск продукції у кількості 9.800 одиниць. Для виробництва однієї одиниці необхідно витратити основних матеріалів обсягом 40 м2 за ціною придбання 5,3 дол. за м2. Заробітна плата працівників основного виробництва на одну одиницю продукції становить: складальний цех – 48 год. із розрахунку 2,5 дол. за год., зварювальний цех – 30 год. із розрахунку 1,9 дол. за годину. Змінні накладні витрати складального цеху на рік становлять 375.000 дол., зварювального цеху – 150.000 дол. Постійні накладні витрати: виробничі – 392.000 дол., на реалізацію – 196.000 дол., адміністративні – 98.000 дол.Необхідно: підготувати калькуляцію однієї одиниці продукції методом “стандарт-кост” і методом “директ-кост” та визначити ціну одиниці продукції, якщо норма валового прибутку від реалізації повинна становити 20 %.

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Принципи побудови управлінського обліку.

 2. Процес формування облікової інформації за рівнями управління.

 3. Базові моделі управлінського обліку.

Теми рефератів

 1. Етапи розвитку управлінського обліку.

 2. Принципи та функції управлінського обліку.


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Роль обліку в системі управління. Споживачі облікової інформації.

 2. Загальні принципи й стандарти бухгалтерського обліку.

 3. Міжнародні організації зі стандартизації обліку.

 4. Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

 5. Роль міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо узгодження фінансової звітності у всьому світі.

 6. Користувачі фінансової звітності. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Елементи фінансової звітності.

 7. Призначення й зміст фінансової звітності. Зміст, структура та форми бухгалтерського балансу. Групування та оцінка статей балансу.

 8. Звіт про прибутки та збитки, його призначення та зміст.

 9. Призначення та методика складання звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі.

 10. Цикли обробки фінансової інформації.

 11. Регулюючі проводки.

 12. Спеціальні журнали.

 13. Склад грошових коштів і порядок їх відображення в балансі.

 14. Банківські рахунки, порядок їх відкриття.

 15. Документальне оформлення операцій на рахунку в банку та перевірка звіту (виписки) банку.

 16. Порядок ведення касової книги. Створення та використання фонду “дрібних сум”. Облік надлишків та нестачі грошових коштів.

 17. Ваучерна система контролю грошових коштів. Особливості обліку грошових коштів в умовах використання електронної системи розрахунків.

 18. Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості.

 19. Облік рахунків до отримання. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів.

 20. Методика розрахунку та обліку резерву сумнівної заборгованості.

 21. Порядок розрахунків за векселями. Облік отриманих векселів, які не сплачені у встановлений термін. Облік дисконтованих векселів.

 22. Склад запасів підприємства й система їх обліку. Методика оцінки запасів, їх порівняльна характеристика.

 23. Метод приблизної оцінки запасів.

 24. Облік переміщення запасів у системі рахунків.

 25. Переоцінка матеріальних запасів при складанні балансу.

 26. Класифікація, оцінка та облік придбання основних засобів.

 27. Облік списання й реалізації основних засобів.

 28. Облік амортизації та ремонту основних засобів.

 29. Методи розрахунку та обліку амортизації.

 30. Облік природних ресурсів.

 31. Суть нематеріальних активів: їх класифікація та оцінка.

 32. Облік прав використання майна.

 33. Гудвіл та його облік.

 34. Витрати на науково-дослідні розробки.

 35. Облік ліцензій, франшизи, привілеїв.

 36. Облік об’єктів інтелектуальної власності.

 37. Облік амортизації нематеріальних активів.

 38. Види інвестицій та порядок їх оцінки.

 39. Облік інвестицій в облігації. Порядок амортизації премії та дисконту за придбаними облігаціями.

 40. Порядок переоцінки портфеля інвестицій в акції. Облік інвестицій в асоційовані компанії.

 41. Облік інвестицій в дочірні компанії та методи консолідації.

 42. Види короткострокових зобов’язань та порядок їх оцінки.

 43. Облік рахунків та короткострокових векселів до сплати.

 44. Облік зобов’язань із заробітної плати та пов’язаних з нею відрахувань.

 45. Облік умовної (потенційної) заборгованості.

 46. Зміст і оцінка довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових векселів до сплати.

 47. Види облігацій та порядок їх випуску.

 48. Облік випущених облігацій. Способи амортизації дисконту та премії за випущеними облігаціями.

 49. Облік викупу облігацій й перетворення їх в акції. Облік фонду погашення облігацій.

 50. Облік зобов’язань за пенсійними виплатами.

 51. Класифікація витрат і доходів за елементами та видами діяльності.

 52. Поточний облік доходів і витрат. Регулювання та списання доходів і витрат у кінці звітного періоду.

 53. Облік формування капіталу приватних підприємств.

 54. Облік формування капіталу товариств. Облік додаткових інвестицій і вилучення капіталу.

 55. Порядок розподілу прибутку між партнерами в товаристві.

 56. Облік ліквідації товариства.

 57. Порядок утворення корпорацій, облік та оцінка випущених акцій.

 58. Облік розподілу чистого прибутку корпорацій. Оголошення та сплата дивідендів.


Навчальне видання

Облік у зарубіжних країнах


Методичні рекомендації
щодо проведення практичних занять і самостійної роботи

Укладачі:Дудченко Вікторія Юріївна

Квачан Ольга Сергіївна

Редагування Г. М. Нужненко

Технічне редагування І. О. Кругляк

Комп’ютерна верстка Н. А. височанська
Підписано до друку 04.09.2012. Формат 60х90/16. Гарнітура Times.


Обл.-вид. арк. 1,93. Умов. друк. арк. 3,25. Зам. № 1160

Видавець і виготовлювач

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 61-93-37Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 3160 від 10.04.2008

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка