Методичні рекомендації щодо проведення практичних занятьСторінка2/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ
ТА СИСТЕМИ ОБЛІКУ


Мета: визначення ролі фінансового обліку в системі управління підприємством при прийнятті рішень користувачами та закріплення знань щодо застосування міжнародних принципів бухгалтерського обліку.

Практичне заняття № 1

План


 1. Класифікація облікових систем.

 2. Концептуальна основа та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

 3. Принципи обліку в зарубіжних країнах (письмове опитування).

Завдання 1. Визначте принципи обліку, які покладені в основу кожної окремої нижченаведеної ситуації, та перевірте правильність їх використання.

1. Аліса є власником приватної фірми “Країна чудес”. За кілька років існування фірми вона зібрала для себе портфель цінних паперів, які було придбано за рахунок власних доходів. Дані про інвестиції у цінні папери в облікових записах фірми не відображаються.

2. Для забезпечення роботи свого секретаря фірма придбала прилад для знищення паперу. Його вартість 10 дол., можливий термін корисного використання 10 років. Витрати на придбання цього приладу віднесені на витрати періоду.

3. Компанія, окрім основної діяльності, додатково реалізує товар, що має дворічну гарантію з технічним оглядом і заміною частин. Одночасно зі здійсненням облікового запису стосовно продажу приблизна сума витрат на гарантію була записана на дебет рахунку “Витрати на гарантію” у той ж період.

4. Компанія сплатила 80.000 дол. за патент, який має термін корисного використання 10 років. Залишкової вартості в патенту немає. Сума, що була записана на дебет рахунку “Патент”, підлягає амортизації на строк 10 років.

5. Фірма вирішила розпочати однорічну рекламну кампанію вартістю 500.000 дол. на Новому каналі національного телебачення. Річний обліковий період збігається з календарним роком. Представники телебачення вимагають повної сплати своїх послуг на початку кампанії у грудні. Облікові записи цієї операції: дебет “Витрати на рекламу” – кредит “Грошові кошти” на суму 500.000.

6. Синя Борода, який є власником приватної фірми “Шлюб без проблем”, вилучив 100.000 дол. зі свого бізнесу і придбав цінні папери як подарунок для своєї нової дружини. Обліковий запис цієї операції:

Дт ”Інвестиції” 100.000 дол.

Кт “Грошові кошти” 100.000 дол.

7. Компанія “Тато й син” одержала пропозицію від фірми “Мама й дочка”, яка бажає придбати авто вартістю 100.000 доларів. Пропозицію було відхилено, але на рахунках бухгалтерського обліку було зроблено запис щодо можливості отримання вигоди з пропозиції. Облікові записи цієї операції:

Дт “Транспортні засоби” 85.000 дол.

Кт “Прибуток від збільшення вартості авто” 85.000 дол.

8. У грудні 201А р. компанія “Амінь” ухвалила рішення щодо сплати своїм дилерам комісійних у розмірі 6 % від обсягу реалізованої продукції. Комісійні сплачуються у наступному після реалізації місяці. Обсяги реалізації у грудні 201А року становили 250.000 доларів. Облікові записи цієї операції 31.12.201А:

Дт “Витрати на сплату комісійних з продажу” 15.000 дол.

Кт “Комісійні з продажу до оплати” 15.000 дол.

9. Корпорація “Мильна бульбашка” за рішенням ради директорів зменшила облікову вартість будинку свого офісу до номінального розміру – 1.000 дол. Метою цього заходу було підвищення довіри клієнтів корпорації до її фінансової позиції за допомогою очевидного зниження вартості активів. Облікові записи цієї операції:

Дт “Нерозподілений прибуток” 1.999.000 дол.

Кт “Будівлі” 1.999.000 дол.

10. Компанія ”Нащадки Великого комбінатора” закінчує свій фінансовий рік 30 червня. Фінансові звіти за минулий рік складаються до 10 липня. 4 липня, коли був вихідний, на фірмі трапилася крадіжка, після якої зникла більшість запасів палива фірми. Збитки не можуть бути компенсовані страховкою, тому що були порушені правила охорони запасів. Ці збитки були відображені у фінансових звітах за рік, що тільки закінчився. Облікові записи цієї операції:

Дт “Збитки внаслідок крадіжки” 292.000 дол.

Кт “Товарні запаси” 292.000 дол.

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Вивчення основних положень Концептуальної основи та МСФЗ 1.

Теми рефератів

 1. Роль обліку в системі управління компанією.

 2. Міжнародні організації професійних бухгалтерів.

 3. Професійні організації бухгалтерів в Україні: склад, мета створення, напрямки функціонування.

Примітка. У зарубіжній практиці обліку тисячні знаки виділяються крапкою.ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ


Мета: набуття навичок складання балансу та звіту про прибутки та збитки відповідно до вимог МСБО.

Практичне заняття № 1

План


 1. Користувачі фінансової звітності.

 2. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах.

 3. Елементи фінансової звітності.

 4. Призначення і компоненти фінансової звітності.

 5. Зміст, структура і форми бухгалтерського балансу.

 6. Групування та оцінка статей балансу.

 7. Класифікація витрат і доходів за елементами і видами діяльності.

 8. Визначення фінансового результату підприємства.

Завдання 1. Оцінка неправильно підготовлених звітів.

Бухгалтер компанії “Mickey Mouse” підготував такий бухгалтерський баланс:Mickey Mouse

Бухгалтерський баланс за 201А рік

Активи

Поточні активи 65.000 дол.

Основні засоби

(за вирахуванням резервів на знос, 70 000) 125.000

Інші активи 50.000

Усього активів 240.000 дол.Зобов’язання

Поточні зобов’язання 52.000 дол.

Інші борги 25.000

Капітал

Акції, номінал 10 дол., оголошено 10.000 акцій 60.000

Надбавка за акціями 30.000

Зароблений надлишок 58.000

Портфель власних акцій (500 акцій) (10.000)

Резерв для власних акцій (вимагається законом) 10.000

Виправлення помилки, допущеної в попередньому році

(кредит, без вирахувань) 7.000

Дивіденди готівкою, сплачені протягом 200А року (12.000)

Чистий дохід за 200А рік 20.000Усього пасивів 230.000 дол.

Необхідно:

 1. Виявити всі недоліки викладеного вище звіту. Припустіть, що дані суми є правильними.

 2. Підготувати звіт про нерозподілений прибуток за 201А рік.

 3. Написати бухгалтерський баланс у типовій формі, звернувши особливу увагу на акціонерний капітал.

Завдання 2. Визначити вплив наступних господарських операцій на елементи балансу компанії, позначивши елементи початковими буквами назви (“А”, “З”, “ВК”), а напрямок впливу знаками “–” та “+”:

  1. закуплено офісне приладдя в кредит;

  2. погашено заборгованість з кредиту;

  3. сплачено заборгованість з заробітної плати робітникам;

  4. власник продав частину акцій іншому акціонеру;

  5. закуплено транспортний засіб за готівку;

  6. отримано рахунок за телефонні послуги, який буде сплачено у наступному місяці;

  7. постійному клієнту виставлено рахунок за надані послуги;

  8. власник зробив додаткові інвестиції у капітал компанії;

  9. отримано грошові кошти з поточного рахунку в касу;

  10. обміняно облігації компанії на акції власної емісії.

Завдання 3. Використовуючи балансове рівняння та наступну інформацію, визначити балансовий прибуток для кожної компанії.

Дата

Активи, дол.

Зобов’язання, дол.

Початок року

70.000

30.000

Кінець року

100.000

50.000
 1. Протягом року власники компанії “А” не здійснювали ні додаткові вкладення, ні вилучення капіталу.

 2. Власники компанії “Б” здійснили додаткові вкладення у власний капітал компанії у розмірі 10.000 дол., вилучень капіталу не було.

 3. Власники компанії “В” здійснили вилучення капіталу у розмірі 5.000 дол.

 4. Протягом року власники компанії “Д” здійснили додаткові вкладення у власний капітал компанії у розмірі 15.000 дол., а також вилучення капіталу в розмірі 10.000 дол.

Завдання 4. Скласти Звіт про прибутки та збитки з групуванням витрат за методом функції та характеру витрат, якщо є такі дані про доходи та витрати компанії протягом облікового періоду.

 • виручка від реалізації протягом періоду становила 18.000 дол.;

 • заробітна плата нарахована протягом періоду – 3.000;

 • собівартість реалізованої продукції – 8.000;

 • використано матеріалів на суму – 2.000;

 • нарахована протягом періоду амортизація – 1.000;

 • управлінські витрати, нараховані протягом періоду, становили 2.000;

 • витрати на реалізацію – 1.000;

 • інші доходи – 3.000.

Завдання 5. Скласти баланс і звіт про прибутки та збитки компанії за звітний період на основі таких даних.

Наприкінці року фінансові дані компанії “Happy end” мали такий вигляд (у дол. США): 1. Гроші 45.000.

 2. Обладнання за первісною вартістю 35.000.

 3. Рахунки до сплати 10.000.

 4. Нарахована амортизація за рік 2.500.

 5. Кредит, отриманий 1 липня 200А на рік під 12 % річних 30.000.

 6. Витрати за рік на виплату процентів
  (проценти підлягають сплаті у наступному році) ?

 7. Рахунки до отримання від покупців 25.000.

 8. Заборгованість по заробітній платі 1.000.

 9. ТМЗ (згідно з результатами інвентаризації) 70.000.

 10. Витрати на реалізацію ?

 11. Податки сплачені (без урахування податку на прибуток
  до сплати, за ставкою 30 %, який буде сплачено
  протягом І кв. 200Б р.) в сумі 85.000.

 12. Акціонерний капітал за номіналом (10.000 звичайних акцій) 80.000.

 13. Дивіденди за 200Ар. не нараховувались і не сплачувались

 14. Виручка від реалізації 120.000.

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Користувачі фінансової звітності.

 2. Способи складання Звіту про прибутки і збитки у практиці різних країн.

 3. Види класифікації витрат, напрямки аналізу витрат для підвищення прибутковості діяльності підприємства.

Теми рефератів

 1. Показники аналізу витрат у міжнародній практиці, напрямки їх застосування для підвищення прибутковості діяльності підприємства.

 2. Напрямки аналізу показників звіту про прибутки і збитки та звіту про рух грошових коштів.

Завдання 1. Скласти звіт про прибутки та збитки компанії “АВС” за наведеними даними.

 1. Комісійні винагороди (ця сума надійшла на рахунок підприємства) – 160.000.

 2. Винагорода за управління нерухомим майном. Ця сума надійшла на поточний рахунок – 30.000 дол. (нараховано, але ще не отримано додатково – 4.500).

 3. Сплачені комісійні – 35.000 дол.

 4. Відрахування на соціальне страхування – 5.200 дол.

 5. Витрати на офісне обладнання – 550 дол.

 6. Зарплата фактично виплачена – 45.000 дол.

 7. Виплачена орендна плата – 3.000 дол.

 8. Знос обладнання, вартість придбання якого 18.000 дол., строк експлуатації – 6 років.

 9. Витрати на комунальні послуги – 600 дол.

 10. Витрати на рекламу (без урахування ще не сплаченого рахунку за рекламні послуги на суму 5.300 дол.) – 22.000 дол.

 11. Інші витрати – 430 дол.

 12. Витрати на виплату процентів за кредитом, сума кредиту становить 15.000 дол. під 12 % річних.

 13. Ставка податку на прибуток – 25 %.

Практичне заняття № 2

План


 1. Призначення та методика складання звіту про рух грошових коштів та звіту про рух власного капіталу.

 2. Порядок складання приміток до фінансової звітності.

Завдання 1. Розкрити за допомогою складання прогнозу руху грошових коштів очікувані джерела грошових надходжень і напрямки виплат.

Інформація про очікувані потоки грошових коштів: 1. За гроші буде придбано основних засобів на суму 3.000 дол.

 2. Буде сплачено за рахунками постачальників за товари, роботи, послуги – 10.400 дол.

 3. Сума фактично виплаченої заробітної плати становить 4.300 дол.

 4. Відсотки, сплачені за кредитом, – 1.200 дол.

 5. Надходження від відсотків за банківським кредитом становитимуть 3.100 дол.

 6. Погашення кредиту становитиме 1.000 дол.

 7. Виплачені дивіденди, що нараховані у попередньому звітному періоді, – 4.000 дол.

 8. Очікувана сума податку на прибуток, що буде сплачена авансом, становитиме 1.250 дол.

Завдання 2. Скласти звіт про зміни у власному капіталі за 201А рік на основі наведених даних.

 1. Вхідні залишки:
Показник

Власний капітал
за номіналом


Премія
за акціями


Резерв
переоцінки


Резерв
переведення


Накопичений прибуток

Усього

Залишок
на 31 грудня 201А р., тис. дол.

145

10

12

(5)

123

185
 1. Кумулятивний вплив змін в обліковій політиці – 3.500 дол.

 2. Знецінення інвестицій протягом періоду становило 1.400 дол.

 3. Сума дооцінки майна протягом періоду – 1.500 дол., уцінки – 700 дол.

 4. Нараховані та сплачені дивіденди – 4.000 дол.

 5. Негативний вплив змін валютних курсів – 2.200 дол.

Самостійна робота


Питання для самостійного вивчення

 1. Консолідована звітність.

 2. Звітність за сегментами.

 3. Показники аналізу фінансової звітності.

Теми рефератів

 1. Консолідована звітність: поняття та способи складання.

 2. Звітність за сегментами: поняття, порядок складання.

Завдання 1. Обробити інформацію за повний обліковий цикл: скласти журнал реєстрації операцій, початковий баланс (оборотну відомість), звіт про прибутки і збитки та повний баланс на основі таких даних.

1 січня 201А р. створено компанію “АВС”. Згідно зі статутом вона мала на меті будівництво та експлуатацію житлових комплексів. Власники вирішили, що фінансовий (обліковий) рік для підприємства треба встановити з 01.07 до 30.06 щорічно.Перелік рахунків і залишків Головної книги на 01.07.201А

пор.

Назва рахунку

Сальдо, дол.

дебет

кредит

101

Гроші

180.000
103

Рахунки до отримання

5.000
105

Запаси матеріалів

15.000
112

Попередня оплата за страхування


121

Земельна ділянка (де знаходиться житловий комплекс)

30.000
122

Житловий комплекс (будівлі, споруди)

200.000
123

Знос (будівлі та споруди)
10.000

125

Меблі та їх внутрішнє обладнання

60.000
126

Знос меблів та іншого обладнання
12000

131

Земельна ділянка, придбана для забудови у майбутньому201

Рахунки до сплати
6.000

202

Податок на майно до сплати


203

Податок на прибуток до сплати204

Позика, отримана під заставу (житловий комплекс), 10 % річних
185.000

205

Довгостроковий кредит, 12 % річних


301

Внесений акціонерний капітал за номіналом
(6 000 акцій ціною 10 дол. кожна)
60.000

302

Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналом
33.000

303

Нерозподілений прибуток
184.000

401

Виручка від оренди521

Комунальні послуги та плата за телефон522

Витрати, пов’язані з доглядом за житловим комплексом523

Витрати на зарплату524

Витрати на страхування525

Витрати з податку за майно526

Нарахована амортизація527

Інші витрати531

Витрати на сплату відсотків532

Витрати з податку на прибуток


Перелік операцій


 1. У січні 201А р. сплачено 3.600 дол. за страховий поліс. Строк дії поліса – 2 роки. Застраховано будинки і все, що знаходиться в будинках, а також зобов’язання, які можуть виникнути у результаті нещасного випадку.

 2. Нараховано орендну плату за минулий період 18.000. Отримано 15 500 дол. За станом на 30.06.200Б залишок коштів ще не отримано.

 3. Сплачено за “Рахунками до сплати” заборгованість, яка пов’язана з витратами минулого року, в сумі 4.000 дол.

 4. Придбано земельну ділянку за 45.000 дол. для побудови нового житлового комплексу. Було сплачено 10.000 дол. готівкою і підписано довгострокову кредитну угоду на 35.000 дол. під 12 % річних. Відсотки підлягають сплаті кожні 6 місяців.

 5. Операційні витрати, що були оплачені, становлять:

 • комунальні послуги та плата за телефон – 2.000;

 • витрати, пов’язані з доглядом за житловим комплексом – 1.200;

 • витрати на зарплату – 5.000.

 1. Наприкінці облікового року було нараховано витрати: червневий рахунок за телефон – 40 дол., інші витрати, разом – 100 дол.

 2. Було сплачено проценти за 6 місяців за довгостроковим кредитом, без відображення в рахунках до сплати.

 3. Інвентаризація наприкінці облікового періоду виявила, що наявні залишки матеріалів оцінюються в 6.000 дол. Вартість використаних матеріалів належить до “Інших витрат”.

 4. На кінець облікового періоду було виявлено, що компанія витратила третину із попередньо сплачених страхових послуг у зв’язку з інфляцією.

 5. Амортизаційні витрати за рік було розраховано на підставі припущення про двадцятирічний строк експлуатації житлового комплексу та п’ятирічний строк експлуатації меблів та внутрішнього обладнання (ліквідаційна або залишкова вартість дорівнює нулю).

 6. Податок на майно за рік становив 5.700 дол.

 7. Виплати позики під заставу житлового комплексу на кінець фінансового року становили: виплата основної суми позики – 20.000 дол.; проценти – ? дол.

 8. Розрахувати витрати на сплату податку на прибуток за рік за ставкою 20 %. Ця сума була лише нарахована.

Завдання 2. Розрахувати показники аналізу діяльності підприємства на основі фінансової звітності, що складена у завданні 1.

Завдання 3. Самостійно обрати іноземну компанію для аналізу (лістинг публікується в Інтернеті на сайтах бірж) і розрахувати показники аналізу діяльності підприємства на основі фінансової звітності.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка