Методичні рекомендації щодо проведення практичних занятьСторінка1/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра міжнародної економіки
ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Методичні рекомендації
щодо проведення практичних занять
і самостійної роботи
Для студентів 3 курсу
напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”
денної форми навчання

Суми


ДВНЗ “УАБС НБУ”

2012


УДК 657(1-87)(075.4)

О-16
Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківсь­ких технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 6 від 29.03.2012.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № 7 від 28.03.2012.
Укладачі:

В. Ю. Дудченко, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

О. С. Квачан, асистент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
Рецензенти:

О. Ю. Юрченко, кандидат економічних наук, доцент,

Сумський національний аграрний університет;


Ф. О. Журавка, доктор економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
О
О-16
блік
у зарубіжних країнах [Текст] : методичні рекомендації щодо проведення практичних занять і самостійної роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: В. Ю. Дудченко, О. С. Квачан]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 50 с.

Видання містить загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, завдання для практичних і самостійних занять, питання до іспиту.

Призначене для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” денної форми навчання.

УДК 657(1-87)(075.4)

 ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”, 2012

ЗМІСТ


ЗМІСТ 4

Вступ 5


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ


ТА СИСТЕМИ ОБЛІКУ 7

ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 10

ТЕМА 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 19

ТЕМА 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ 23

ТЕМА 5. ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ 27

ТЕМА 6. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ 32

ТЕМА 7. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
І КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ 38

ТЕМА 8. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 43

ТЕМА 9. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 45

ТЕМА 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ


І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В ТОВАРИСТВАХ, КОРПОРАЦІЯХ 47

ТЕМА 11. ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 52

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 54
Вступ


Програма дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” призначена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Міжнародна економіка”. Її вивчення повинно задовольнити вимоги не тільки тих студентів, що планують проводити зовнішній економічний аналіз діяльності міжнародних компаній і банків та вітчизняних підприємств, але й тих, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, які будуть використовувати для оперативної діяльності дані внутрішньої звітності. Якщо студент засвоїть матеріал, що пропонується в процесі вивчення цієї дисципліни, то йому буде набагато легше опанувати національні положення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, навчитися мови бізнесу, зрозуміти особливості та існуючі обмеження в обліку зарубіжних країн, проводити аналіз діяльності компаній на основі показників фінансової звітності, будувати можливі програми зміни діяльності з метою збільшення прибутку підприємств.

Після вивчення курсу студенти повиннізнати:

  • основні положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

  • порядок побудови фінансового обліку і звітності іноземних підприємств;

  • правила визнання, оцінки та обліку активів, зобов’язань та власного капіталу;

  • концепції і принципи побудови фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах;

вміти:

  • вирішувати завдання, пов’язані з визнанням, оцінкою та обліком активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності;

  • застосовувати принципи і стандарти фінансового обліку і звітності в поточному обліку активів, зобов’язань та власного капіталу, при складанні форм фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами.

При вивченні даного курсу передбачені лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


пор.

Назва теми

Денна форма
навчання


ЛК

С(ПЗ, ТР)

СРС

усього

1

Загальноприйняті принципи і системи обліку

2

2

5

9

2

Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація

6

4

10

20

3

Облік грошових коштів

2

2

10

14

4

Облік розрахунків з дебіторами

4

2

10

16

5

Облік товарно-матеріальних запасів

4

2

6

12

6

Облік довгострокових активів

4

2

10

16

Контрольна робота22

Усього за модуль 1

22

16

51

89

7

Облік фінансових вкладень та консолідована звітність

4

4

11

19

8

Облік короткострокових зобов’язань

2

2

10

14

9

Облік довгострокових зобов’язань

2

2

10

14

10

Облік власного капіталу і розподіл прибутку
в товариствах і корпораціях

4

4

10

18

11

Основи управлінського обліку

2

2

10

14

Контрольна робота22

Усього за модуль 2

14

16

51

79

Есе

10

10

Усього за семестр

36

32

112

180

Умовні скорочення:

ЛК – лекції;

С (ПЗ, ТР) – семінарські заняття (практичні заняття, тренінги);

СРС – самостійна робота студентів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка