Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «стратегічне управління»Скачати 275.18 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір275.18 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Кафедра менеджменту та маркетингу
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»

за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Одеса – 2015

УДК 338:658(07)


Богатирьова Л.Д. Стратегічне управління [методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент] / Л.Д. Богатирьова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. - с
Затверджено на засіданні

кафедри М та М

протокол №11 від «13» березня 2015 р.
1. Загальні положення
1.1. Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова від 24.03.2015 р.

1.2.  Положенням  про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен  становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

1.3. Мета самостійної роботи студентів:


 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль.

1.4. Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати над літературою;

 • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

 • набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, вмінь.


2. Організація самостійної роботи студентів
2.1. Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічне управління» визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

2.2. На самостійну роботу виноситься: • частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;

 • окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

2.3. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення даної навчальної дисципліни:

 • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);

 • додаткова література (наукова, фахова монографічна, періодична);

 • методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами).

2.4. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з цієї дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

2.5. Види завдань до самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління»: • переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;

 • робота з довідковою літературою;

 • написання рефератів, повідомлень;

 • творчі завдання (доповіді, проекти, есе, огляди тощо);

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).

Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті або на окремих аркушах.Таблиця 1

Структура дисципліни

«Стратегічне управління»


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усь-

ого


у тому числі

усь-ого

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Ево-люція розу-міння і передбачення майбутнього підприємств (історичний огляд).

7

2

1

-

-

4

6

-

-6

Тема 2. Характеристика передумов застосування стратегічного управління на підприємствах

6

1

1

-

-

4

7

1

-6

Тема 3. Середовище господарської організації.

8

2

1

-

-

5

10

1

18

Тема 4. Визначення конкурентоспроможності підприємства.

8

2

1

-

-

5

11

2

18

Тема 5. Методи аналізу та прогнозування розвитку середовища
організації.

8

2

2

-

-

4

9

2

16

Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу.

7

2

1

-

-

4

6

-

-6

Тема 7. Мета в управлінні.

7

2

1

-

-

4

6

-

-6

Тема 8. Сутність стратегії та «стратегічний набір».

8

2

2

-

-

4

11

2

18

Тема 9 . Сутність стратегічного планування.

8

2

2

-

-

4

8

-

-8

Тема 10. Стратегічні плани, проекти та програми.

8

2

2

-

-

4

6

-

-6

Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління і внесення змін в організа-ційні струк-тури управ-ління (ОСУ).


8

2

1

-

-

5

6

-

-6

Тема 12. Фінансово-економічний механізм за-безпечення
стратегічного управління.

8

2

1

-

-

5

6

-

-6

Тема 13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічно-го управлін-ня та форму-вання «стра-тегічної поведінки»

7

2

1

-

-

4

6

-

-6

Тема 14. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління.

6

1

1

-

-

4

6

-

-6

Усього годин

104

26

18

-

-

60

104

8

492

ІНР (КР)

40

-

-

-

40

-

40

-

-

-

40

-

Усього годин

144

26

18

-

40

60

144

8

4

-

40

92


Таблиця 2

Програма самостійної роботи з дисципліни

«Стратегічне управління»Питання, які виносяться на самостійну роботу, в межах тем навчальних занять

Кількість годин

Вид навчального завдання до самостійної роботи

Форми контролю

Література

1

2

3

4

5

1. Еволюція системи управління організацією. Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях.


4

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-3,5,39]

2. Розвиток вітчизняного управління підприємствами. Сутність і структура системи стратегічного менеджменту, особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовах.


4

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[2,3,5,6,38]

3. Діагностика і прогноз макро- та мікросередовища підприємства. Конкурентне середовище. Аналіз внутрішнього середовища. SWOT-аналіз.


5

творчі завдання (доповіді, огляди)

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[3,5,6,10,38,42]

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

4. Конкурентне середовище. Конкурентні стратегії підприємства, оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства.

5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[3,5,6,26,32,42]

5. Основні методи прогнозування: методи екстраполяції, методи моделювання, методи розробки сценаріїв розвитку подій.

4

самостійне вивчення із розробкою конспекту

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[1,3,5,32,42]

6. Основні підходи до визначення поняття стратегічного управління: процес ний, функціональний, інституціональний, концептуальний. Принципи стратегічного управління. Модель стратегічного управління.

4

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1,3,5,6,32,39]

7. Поняття та основні види цілей. Напрямки встановлення цілей. Вимоги до цілей. Установлення цілей. Особливості та класифікація стратегічних цілей. Система стратегічних цілей.

4

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[4,5,6,29,38,43]

8. Корпоративна (загальна) стратегія. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства. Матриця БКГ. Багатофакторна портфельна матриця «Мак-Кінсі» привабливість - конкурентоспроможність. Матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла). Матриця Ансофа. Діловий комплексний аналіз (PYMS).

4

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[5,6,32,38,39,42,43]

9. Особливості та переваги стратегічного планування (СП). Принципи стратегічного планування. Горизонт стратегічного планування.

4

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[2-6, 25,39,42,43]

10. Зразкова структура стратегічного плану підприємства. Характерні риси СП підприємства. Вимоги для забезпечення ефективності системи СП.

4

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[2-6,25,33,42,43]

11.Організаційне забезпечення стратегічного управління і внесення змін в організаційні структури управління (ОСУ).

5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[3,5,6,38,39,43]

12. Фінансово-економічний механізм забезпечення
стратегічного управління.

5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[3,5,6,38,39,43]

13. Суть і завдання проведення стратегічних змін. Управління стратегічними змінами. Практичні аспекті управління стратегічними змінами.

4

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[5,6,27,30,37,39,42]

14. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління.

4

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[3,5,6,38,39,43]3. Організація контрольних заходів та система оцінювання

самостійної роботи студентів

3.1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

3.2. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій та практичних занять.

3.3. Форми поточного контролю: • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв);

 • письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позааудиторний час. Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на окремих аркушах, на яких студенти пишуть відповіді;

 • фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв). Проводиться на початку практичних занять;

 • перевірка домашніх завдань;

 • перевірка набутих вмінь на практичних заняттях;

 • тестова перевірка знань студентів;

 • інші форми.

3.4. Виконання деяких завдань самостійної роботи студентів може контролюватись при проведенні практичних занять (деякі питання заняття можуть стосуватися тем, які частково або повністю пророблялись самостійно), викладач може передбачити проведення заняття повністю за темами самостійної роботи.

3.5. При кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модуль. Контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

3.6. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

3.7. Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу проводиться викладачем на заняттях, в позааудиторний час за двобальною (“зараховано” або “не зараховано) – для обов’язкових завдань, які всі студенти повинні виконувати обов”язково під час вивчення даної дисципліни із розробкою конспекту або за впровадженою шкалою в ОНАЗ ім. О.С. Попова (табл. 3) – для вибіркових альтернативних завдань. Консультації та поточний контроль викладачем проводяться згідно з розкладом додаткових занять.

3.8. Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються в журналі викладача.

Таблиця 3

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

1

2

3

4

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82 – 89

В

добре

74 – 81

С

добре

зараховано

64 – 73

D

задовільно
60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниІндивідуальні завдання
Індивідуальним завданням з дисципліни «Стратегічне управління» є курсова робота, що виконується студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Метою індивідуальної роботи є придбання студентами досвіду в дослідженні актуальних проблем стратегічного управління підприємством, розширення професійних знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Стратегічне управління», формування практичних навичок ведення самостійної дослідницької роботи.

В процесі виконання індивідуальної роботи студент повинен продемонструвати вміння:

- формулювати мету і завдання роботи;

- обґрунтовувати методи вирішення поставлених завдань;

- розробляти структуру роботи;

- працювати з літературними джерелами та статистичними даними;

- виявляти проблеми в рамках досліджуваної теми;

- формулювати результати своєї роботи і давати їм оцінку.

Рекомендовані теми курсової роботи:

Розробка стратегії компанії

- мобільного зв`язку;

- фіксованного зв`язку;

- кур`єрської пошти;

- кабельного телебачення;

- Internet.Література

Базова


 1. Ансофф И. Стратегическое управление. - М. : Экономика, 1989 год.

 2. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1996г.

 3. Виханский О. С. Стратегическое управление. -М. Изд. Московского Университета, 2001г.

 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. -М.: Дело, 1992г.

 5. Шершньова З.Є та ін.. Стратегічне управління: Навч. посібник: К.КНЕУ, 2004.

 6. Богатирьова Л.Д. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник, Од. 2004.

 7. Богатирьова Л.Д. та ін. Стратегічне управління підприємством УДАЗ, Одеса, 2004.

 8. Богатирьова Л.Д. Основи менеджменту. Навч. посібник, Одеса, 2004.

 9. Богатирьов А.М., Богатирьова Л.Д., Політова І.В. Менеджмент. Ч.2. Одеса, 2010.

 10. Богатирьова Л.Д., Ісайко Т.А., Хлопотна НІ. Стратегічне управління, Одеса, 20 12.

 11. Богатирьова Л.Д., Ісайко Т.А., Тардаскіна Т.М. Методичні вказівки до КР з курсу «Стратегічне управління» - Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014.


Законодавчі нормативні акти

12. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України.

- К: Преса України, 1997. - 80 с.

13. Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991 р. № 1977-ХП // Закони України. - Том 2. -К, 1996.-с. 441-453.

14. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 1 грудня 1998 № 284-ХІV //ВВР. - 1999. -№ 2-3 - ст. 20.

15. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» зі змінами, внесеними згідно з Декретами та Законами України в 1993-2004 рр. // Голос України. - 1992. - 24 березня.

16. 3акон України «Про державні цільові програми» №1621-ІV Від 18 береня 2004 р. // Урядовий кур'єр. - 2004. - 21 квітня.

17. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1992 р. № 2132-ХІІ // Закони України. - Том 3. - К, 1996. - С. 47-55.

18. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ // Закони України. - Том 1. - К, 1996. - С. 392-408.

19. Закон України «Про національну програму інформатизації» від 4 лютого

74-98-ВР //ВВР. - 1998. - № 27-28. -Ст. 181.

20. 3акон України «Про науково-технічну інформацію» зі змінами, внесеними згідно із законами у 2003р. // Голос України. -1993. - 23 липня.

21. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. зі змінами, внесеними згідно із Законами у 2002-2005 рр. // Голос України. - 2002. - 5 березня.

22. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 26 квітня.

23. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 16 березня.

24.Послання Президента України до Верховної Ради України «Україна, поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки. № 276а/2000 від 23 лютого 2000р. // Урядовий кур'єр. - 2000. - 28 січня.Допоміжна

25. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - С.Пб.: Питер, 2002. - 544 с.

26. Акофф Р. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1985. - 325 с.

27. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СП.б.: Питер Ком., 1999. -416с.

28. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство возможности для будущего процветания: Пер. с англ. - М: Финпресс, 2000. – 272с.

29. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 360 с.

30. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995. – 480с.

31. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. - М: Бук Челбер, 1992.- 351 с.

32. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: теория и практика. Учебн. пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. -415с.

33. Карлофф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1991. -239 с.

34. Кинг У,, Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - М.: Прогресе, 1996. - 397 с.

35. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов. - М.: Русская деловая лит., 1998. - 768 с.

36. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. - С.Пб.: Наука, 1996. - 589 с.

37.Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпэл Дж. Школы стратегий: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - С.П6.: Питер, 2001. - 688 с.

38. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесе / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского . — С.П6.: Питер, 2001. - 688 с.

39. Немцов В., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. - К.: Екс Об, 2002.

40. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність. — К.: Київ. Над, Торг.-екон. ун-т, 2002.

41. Пепперс А.Д., Роджерс Б.М. Управление изменениями. - 2000. - №1 – С. 15-19.

42. Покропивний С.Ф. Колот В.М. Підприємництво. Стратегія, організація, ефективність. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

43. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Учебн. для вузов: Пер. с англ. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

44. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. Учебн. пособие. -М.: ЗАО «Бизнес школа Интер-синтез», 1998. - 416 с.
Інформаційні ресурси


 1. Президент України http://www.president.gov.ua

 2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

 4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua

 5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua

 6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua

 7. Міністерство промислової політики http://www.industry.kmu.gov.ua/control/uk/index

 8. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

 9. Веб-журнал «Інтелектус» http://www.patent.net.ua/intellectus/ua.html

 10. Журнал «Теория. Эксперимент. Технологии». http://www.tet.zp.ua/

 11. Международный технический журнал «Мир техники и технологий» http://www.mtt.com.ua/

 12. Науково-практичний журнал «Менеджмент сьогодні» http://grebennikon.ru/journal-6.html

Додаток А

Орієнтовні рекомендації щодо роботи студентів з літературою
Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, дотримуватись таких правил:

 • Зосередитись на тім, що читаєш;

 • Виділити саму суттєвість прочитаного, відкидаючи дрібниці;

 • Зрозуміти думку автора чітко і ясно і це допоможе виробити чітку і власну думку;

 • Мислити послідовно і обережно;

 • Уявити ясно те, що читаєш.

 • У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів знаходити в словнику іншомовних слів і у спеціальних довідниках з професії.

 • Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз, щоб зрозуміти їхній смисл.

У тексті зустрічаються окремі слова, фрази, або цілі речення, що виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить про акцент автора на основному.

Після прочитання тексту необхідно: • Виділити головну думку автора;

 • Виділити основні питання тексту від другорядних;

 • Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і життям (практикою);

 • Закріпити прочитане у свідомості;

 • Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі;

 • Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам.

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань тексту в логічній послідовності теми.

Складання плану, або тез логічно закінченого по смисловому змісту уривка тексту, сприяє кращому розумінню його. План може бути простий або розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за даною темою.

Після складення плану необхідно перейти до текстування записів.

Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і професійно лексики, навичок самостійної роботи з книгою. По мірі клопіткої і систематичної праці, записи повинні носити тезисний характер і бути логічно послідовними.

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо.

Записи можуть бути у вигляді конспекта, простих або розгорнутих тезів, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем.Конспект (лат. conspectus – огляд) – це коротка, стисла, послідовно викладена за текстом універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може супроводжуватись різними вищезгаданими записами.

Складання конспекту зводиться до коротких записів змісту кожного заголовку плану. Виділяючи основні думки, положення, підтвердження прикладами. Всі питання плану повинні бути пов’язані між собою.Виписки використовуються за необхідності викладання найбільш важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формулювання правил та законів.

Цитата (лат. citare – визнавати) – це послідовний вислів, яким підкреслюється положення тексту. Вона зберігає гостроту висловлювання автора, виписується послідовно, грамотно і вказується джерело цитати.

Важливим елементом конспектування є уміння використовувати ілюстровані роботи (схеми, графіки, діаграми) і систематизовані таблиці. Основним недоліком у даному питанні є механічне виконання ілюстрацій, що не пов’язане з текстовим матеріалом.

Викладач повинен акцентувати увагу студентів на необхідності виконання та значенні графічних зображень і систематизованих таблиць, навчити їх самостійно складати, аналізувати і користуватись при теоретичних викладках матеріалу. Наприклад, при вивченні кровообігу у тварин можна обмежитись рисунком без текстуальних записів.

Складання тематичних графічних зображень і таблиць сприяє кращому засвоєнню однорідних явищ, дозволяє простежити за розвитком одного і того ж явища, тобто охопити увесь навчальний матеріал теми.

Систематизовані таблиці дозволяють студентам узагальнити набуті знання, аналізувати одержану інформацію.

Складання ілюстрованих матеріалів проявляє творчу і свідому активність студента до оволодіння знаннями, сприяє практичним умінням і навичкам до самостійної, вдумливої праці.

Навички конспектування виробляють уміння студента до написання рефератів.

Реферат (лат.reffere – докладувати, повідомляти) – це короткий виклад суттєвості змісту якої-небудь книги, теми, чи окремого питання прочитаного джерела.

Реферат викладають у вигляді вільного запису своїми словами, дотримуючись послідовності фактів згідно з джерелами і супроводжуючі текст виписками, цитатами, ілюстративними матеріалами.

Необхідно привчити студентів користуватись великою кількістю джерел для написання реферату. Це дає можливість повноцінніше висвітлювати тему і навчитись зіставляти вислови, думки, цифрові дані різних авторів, років видання, що сприяє виробленню власної думки студента і є рушійним фактором до навичок елементів дослідницького мислення.

Додаток БЯдро курсу

«Стратегічне управління»


 1. Сутність стратегії

 2. Сутність і місце мети у стратегічному управлінні.

 3. Місія як генеральна мета підприємства.

 4. Стратегічний набір як система стратегій.

 5. Загально-конкурентні стратегії.

 6. Сутність SWOT-аналізу.

 7. Дайте характеристику середовища підприємства.

 8. Поняття конкуренто - спроможності підприємства.

 9. Роль та значення стратегічного бачення для розвитку підприємства.

 10. Необхідність формування стратегічного мислення управлінського персоналу.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка