Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності»Скачати 437.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір437.46 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Кафедра менеджменту та маркетингу
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«Економіка та організація інноваційної діяльності»

за напрямом підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

Одеса – 2015УДК 338.24

Станкевич І.В. Економіка та організація інноваційної діяльності: [методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»; укр. та рос. мовами] / І.В. Станкевич., Т.А. Романенко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. –31 с.
Затверджено на засіданні

кафедри М та М

протокол № 1 від «03» вересня 2012 р.

Затверджено

рішенням кафедри М та М

протокол №11 від «13» березня 2015 р.
ЗМІСТ

1. Загальні положення 4

2. Організація самостійної роботи студентів 4

3. Організація контрольних заходів та система оцінювання самостійної

роботи студентів 9

Додаток А. Орієнтовні рекомендації щодо роботи студентів з літературою 11

Додаток Б. Ядро курсу «Економіка та організація інноваційної діяльності» 14
1. Общие положения 15

2. Организация самостоятельной работы студентов 15

3. Организация контрольных мероприятий и система оценивания

самостоятельной работы студентов 20

Приложение А. Рекомендации по работе студентов с литературой 22

Приложение Б. Ядро курса «Экономика и организация инновационной деятельности» 25


Література 26
1. Загальні положення
1.1. Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова від 24.03.2015 р.

1.2. Положенням про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

1.3. Мета самостійної роботи студентів:


 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль.

1.4. Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати над літературою;

 • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

 • набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, вмінь.2. Організація самостійної роботи студентів
2.1. Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

2.2. На самостійну роботу виноситься: • частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;

 • окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

2.3. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення даної навчальної дисципліни:

 • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);

 • додаткова література (наукова, фахова монографічна, періодична);

 • методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами).

2.4. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з цієї дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

2.5. Види завдань до самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація економічної діяльності»: • переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;

 • робота з довідковою літературою;

 • написання рефератів, повідомлень;

 • творчі завдання (доповіді, проекти, есе, огляди тощо);

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).

Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті або на окремих аркушах.Таблиця 1

Структура дисципліни

«Економіка та організація економічної діяльності»

(денна/заочна форма навчання)


Заліковий модуль

Лекції
ДФН/

ЗФН


Заняття

Самостійна робота
ДФН/ЗФН

ПЗ

ДФН/ЗФН


ЛЗ

ДФН/


ЗФН

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади інноваційного розвитку

16/5

16/4

-

39/62

Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

2/1

2/1

-

4/6

Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

2

2

-

6/10

Тема 3. Державне регулювання та підтримка інноваційного розвитку економіки

2/1

2/1
4/6

Тема 4. Інноваційна політика підприємства

2

2

-

6/10

Тема 5. Управління інноваційними процесами

2/1

2

-

4/7

Тема 6. Управління інноваційним розвитком підприємства

2

2

-

6/10

Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

Тема 7. Організаційні форми інноваційної діяльності

2/1

2/1

-

4/6

Тема 8. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

2/1

2/1

-

5/7

Змістовий модуль 2. Ефективність інноваційної діяльності

12/3

12/2

-

29/48

Тема 9. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

2

2

-

5/9

Тема 10. Фінансування інноваційної діяльності

2/1

2

-

5/8

Тема 11.Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

2

2

-

5/9

Тема 12.Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація

2

2/1

-

5/8

Тема 13. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

2/1

2/1

-

5/7

Тема 14.Комерціалізація результатів інноваційної діяльності

2/1

2

-

4/7

РАЗОМ

28/8

28/6

-

68/110Таблиця 2

Програма самостійної роботи з дисципліни

«Економіка та організація інноваційної діяльності»

(денна/заочна форма навчання)

Питання, які виносяться на самостійну роботу, в межах тем навчальних занять

Кількість годин
ДФН/ЗФН

Вид навчального завдання до самостійної роботи

Форми контролю

Література

1

2

3

4

5

Тема 1. Класична теорія нововведень


4/6

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-15]

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

Тема 2. Причини та джерела інноваційних ідей


6/10

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-15]

Тема 3. Досвід формування та розвитку інноваційної діяльності в країнах світу


4/6

самостійне вивчення із розробкою конспекту

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[1-15,16]

Тема 4. Інноваційна політика підприємства та її місце в загальній стратегії підприємства


6/10

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-15]

Тема 5. Інноваційна стратегія підприємства

4/7

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-15]

Тема 6. Концепція управління інноваційним розвитком підприємства

6/10

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка конспектів

[1-15]

Тема 7. Світовий і вітчизняний досвід створення інноваційних структур

4/6

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка конспектів

[1-15]

Тема 8. Формування попиту на інновації


6/7

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-15]Закінчення табл. 2

1

2

3

4

5

Тема 9. Моніторинг інноваційного процесу


6/9

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-15]

Тема 10. Фінансування науково-технічних та інноваційних програм і проектів

6/8

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-15,47]

Тема 11. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції


6/9

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка конспектів

[1-15,19]Тема 12. Особливості управління інноваційним проектом


2/8

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-15]

Тема 13. Аналіз інноваційної діяльності підприємства


6/7

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка конспектів

[1-15]

Тема 14. Способи комерціалізації інтелектуальної власності


2/7

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-15]


3. Організація контрольних заходів та система оцінювання

самостійної роботи студентів

3.1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

3.2. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій та практичних занять.

3.3. Форми поточного контролю: • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв);

 • письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позааудиторний час. Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на окремих аркушах, на яких студенти пишуть відповіді;

 • фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв). Проводиться на початку практичних занять;

 • перевірка домашніх завдань;

 • перевірка набутих вмінь на практичних заняттях;

 • тестова перевірка знань студентів;

 • інші форми.

3.4. Виконання деяких завдань самостійної роботи студентів може контролюватись при проведенні практичних занять (деякі питання заняття можуть стосуватися тем, які частково або повністю пророблялись самостійно), викладач може передбачити проведення заняття повністю за темами самостійної роботи.

3.5. При кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модуль. Контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

3.6. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

3.7. Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу проводиться викладачем на заняттях, в позааудиторний час за двобальною (“зараховано” або “не зараховано”) – для обов’язкових завдань, які всі студенти повинні виконувати обов҆ язково під час вивчення даної дисципліни із розробкою конспекту або за впровадженою шкалою в ОНАЗ ім. О.С. Попова (табл. 3) – для вибіркових альтернативних завдань. Консультації та поточний контроль викладачем проводяться згідно з розкладом додаткових занять.3.8. Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються в журналі викладача.
Таблиця 3

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82 – 89

В

добре
74 – 81

С

добре

зараховано

64 – 73

D

задовільно

зараховано

60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Додаток А

Орієнтовні рекомендації щодо роботи студентів з літературою
Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, дотримуватись таких правил:

 • Зосередитись на тім, що читаєш;

 • Виділити саму суттєвість прочитаного, відкидаючи дрібниці;

 • Зрозуміти думку автора чітко і ясно і це допоможе виробити чітку і власну думку;

 • Мислити послідовно і обережно;

 • Уявити ясно те, що читаєш.

 • У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів знаходити в словнику іншомовних слів і у спеціальних довідниках з професії.

 • Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз, щоб зрозуміти їхній смисл.

У тексті зустрічаються окремі слова, фрази, або цілі речення, що виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить про акцент автора на основному.

Після прочитання тексту необхідно: • Виділити головну думку автора;

 • Виділити основні питання тексту від другорядних;

 • Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і життям (практикою);

 • Закріпити прочитане у свідомості;

 • Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі;

 • Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам.

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань тексту в логічній послідовності теми.

Складання плану, або тез логічно закінченого по смисловому змісту уривка тексту, сприяє кращому розумінню його. План може бути простий або розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за даною темою.

Після складення плану необхідно перейти до текстування записів.

Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і професійно лексики, навичок самостійної роботи з книгою. По мірі клопіткої і систематичної праці, записи повинні носити тезисний характер і бути логічно послідовними.

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо.

Записи можуть бути у вигляді конспекта, простих або розгорнутих тезів, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем.Конспект (лат. conspectus – огляд) – це коротка, стисла, послідовно викладена за текстом універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може супроводжуватись різними вищезгаданими записами.

Складання конспекту зводиться до коротких записів змісту кожного заголовку плану. Виділяючи основні думки, положення, підтвердження прикладами. Всі питання плану повинні бути пов’язані між собою.Виписки використовуються за необхідності викладання найбільш важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формулювання правил та законів.

Цитата (лат. citare – визнавати) – це послідовний вислів, яким підкреслюється положення тексту. Вона зберігає гостроту висловлювання автора, виписується послідовно, грамотно і вказується джерело цитати.

Важливим елементом конспектування є уміння використовувати ілюстровані роботи (схеми, графіки, діаграми) і систематизовані таблиці. Основним недоліком у даному питанні є механічне виконання ілюстрацій, що не пов’язане з текстовим матеріалом.

Викладач повинен акцентувати увагу студентів на необхідності виконання та значенні графічних зображень і систематизованих таблиць, навчити їх самостійно складати, аналізувати і користуватись при теоретичних викладках матеріалу. Наприклад, при вивченні кровообігу у тварин можна обмежитись рисунком без текстуальних записів.

Складання тематичних графічних зображень і таблиць сприяє кращому засвоєнню однорідних явищ, дозволяє простежити за розвитком одного і того ж явища, тобто охопити увесь навчальний матеріал теми.

Систематизовані таблиці дозволяють студентам узагальнити набуті знання, аналізувати одержану інформацію.

Складання ілюстрованих матеріалів проявляє творчу і свідому активність студента до оволодіння знаннями, сприяє практичним умінням і навичкам до самостійної, вдумливої праці.

Навички конспектування виробляють уміння студента до написання рефератів.

Реферат (лат.reffere – докладувати, повідомляти) – це короткий виклад суттєвості змісту якої-небудь книги, теми, чи окремого питання прочитаного джерела.

Реферат викладають у вигляді вільного запису своїми словами, дотримуючись послідовності фактів згідно з джерелами і супроводжуючі текст виписками, цитатами, ілюстративними матеріалами.Необхідно привчити студентів користуватись великою кількістю джерел для написання реферату. Це дає можливість повноцінніше висвітлювати тему і навчитись зіставляти вислови, думки, цифрові дані різних авторів, років видання, що сприяє виробленню власної думки студента і є рушійним фактором до навичок елементів дослідницького мислення.

Додаток Б

Ядро курсу

«Економіка та організація інноваційної діяльності»


 1. Інновації, їх суть та класифікація.

 2. Інноваційний процес та його компоненти.

 3. Життєвий цикл інновацій.

 4. Еволюція технологічних укладів.

 5. Джерела інноваційних ідей.

 6. Роль держави у здійсненні інноваційної діяльності суб’єктами ринку.

 7. Державна інноваційна політика.

 8. Досвід формування та розвитку інноваційної діяльності в країнах світу.

 9. Методи державного регулювання інноваційної діяльності.

 10. Інноваційна політика підприємства, її суть та завдання.

 11. Принципи формування інноваційної політики підприємства.

 12. Організаційні форми інноваційної діяльності.

 13. Організаційні форми фінансування науково-технічної й інноваційної діяльності.

 14. Фінансування науково-технічних та інноваційних програм і проектів.

 15. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів.1. Общие положения


1.1. Самостоятельная работа студентов регламентируется Положением об организации учебного процесса в ОНАС им. А.С. Попова от 24.03.2015г.
1.2. Положением об организации учебного процесса в ОНАС им. А.С. Попова предусмотрено, что учебное время, отведенное для самостоятельной
работы студентов определяется рабочим учебным планом и должено составлять не менее 1/3 и не более 2/3 общего объема учебного времени студента, отведенного для изучения конкретной дисциплины.
1.3. Цель самостоятельной работы студентов:

 • развитие творческих способностей и активизация мыслительной деятельности студентов;

 • формирование у студентов потребности непрерывного самостоятельного пополнения знаний;

 • получение студентом глубокой системы знаний как признака прочности знаний;

 • самостоятельная работа студентов как результат морально-волевых усилий.
  1.4. Задачи самостоятельной работы студентов:

 • научить студентов самостоятельно работать над литературой;

 • творчески воспринимать и осмысливать учебный материал;

 • приобрести навыки ежедневной самостоятельной работы в получении и обобщении знаний, умений.


2. Организация самостоятельной работы студентов
2.1. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика и организация инновационной деятельности» определяется учебной программой дисциплины и рабочей учебной программой изучения дисциплины.

2.2. На самостоятельную работу выносится:  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка