Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка44/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.779-795.

Буайс Ж. Ф. Империя Муна / Ж. Ф. Буайс. – М. : Политиздат, 1990. – 351 с.

Восстановленная истина : краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. – Б. м. : Б. и., 1996. – 163 с.

Гречишников С.Е. Поиск надежды и дух утешения: очерки по истории религии. – М.: Изд-во МСХА, 1991. – С.68-83.

Гринько В. В. Велике Біле Братство як неорелігійний феномен / В. В. Гринько. – К. : Б. в., 1998. – 85 с.

Иваненко С. И., Трофимчук Н. А. Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды / С. И. Иваненко, Н. А. Трофимчук. – М. : Знание, 1991. – 62 с.

Игнатович А. Н., Светлов Г. Е. Лотос и политика : необуддийские движения в общественной жизни Японии / А. Н. Игнатович, Г. Е. Светлов. – М. : Мысль, 1989. – 283 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 2 / Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Давыдов и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – С.644-672.

Історія релігії в Україні : у 10-ти т. / редкол. : А. Колодний (голова), П. Павленко, О. Саган та ін.; за ред.. А. Колодного. – Нові релігії України. – Т.8. – К. : Б. в., 2010. – 828 с.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С.592-657.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2007. – С.425476.

Книга Мормона : Ще одне свідчення про Ісуса Христа. – Солт-Лейк-Сіті : Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 1997. – 561 с.

Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира / З. Миркина, Г. Померанц. – М.: Рипол, 1995. – С.242-315.

Митрохин Л. Н. Религии «Нового века» / Л. Н. Митрохин. – М. : Сов. Россия, 1985. – 157 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – С.311-323, 406-425.

Петрик В.М. Сатанізм як релігійний та соціальний феномен. – 2-ге вид., доп. та перероб / В. М. Петрик. – К. : Б. в. – 2001. – 87 с.

Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004. – С.239-268.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.262-276.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – С.270-298.

Религия в истории и культуре : учебник / М. Г. Писманик, А. В. Вертинский, С. П. Демьяненко и др.; под ред. М. Г. Писманика. – М. : Культура и спорт : ЮНИТИ, 1998. – С.245-262.

Релігієзнавство : навч. посібник / М. Ф. Рибачук, М. І. Корюшко, Л. Б. Пилявець та ін.; за ред. М. Ф. Рибачука. – К. : Освіта, 1997.– С.181-193.

Роуз С. Православие и «религия будущего» / С. Роуз. – Алма-Ата : КЦ «Тайлан», 1991. – 168 с.

РУНВіра : Нове духовне народження: святе вчення пророка й учителя Лева Силенка. – К. : Обереги, 1995. – 399 с.

Ткачева А. А. «Новые религии» Востока / А. А. Ткачева. – М. : Наука, 1991. – 214 с.

Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2007. – С.128-161.

Черній А. М. Релігієзнавство : навч. посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005. – С.212-238.ТЕМА 83. ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕЛІГІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Динамізм і суперечливість еволюції релігії у світі, що змінюється. Секуляризація і сакралізація.

 2. Релігійно-етичний досвід і релігійні цінності як чинник соціальної динаміки (релігія і сім’я, держава, суспільство).

 3. Екуменізм. Проблема діалогу в межах християнства і між християнством і нехристиянськими релігіями.

 4. Релігійна картина світу і духовні координати історичного розвитку людства.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.216-236, 474-477, 479-483, 506-510, 563-663, 711-735, 813-828.

Валькер М. Христианство и плюрализм / М. Валькер; пер. с нем. Д. Бумажнова, А. Петровой. – М. : Республика, 2001. – 207 с.

Гараджа В. И. Религиеведение : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. / В. И. Гараджа. – М. : Аспект Пресс, 1995. – С.255-308.

Гараджа В. И. Социология религии : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. И. Гараджа. – М. : ИНФРА-М, 2005. – С.225-319.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.625-651.

Журавлева О. І. Проблеми сучасного релігієзнавства : навч. посібник / О. І. Журавлева. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – С.43-55.

Знаки часу : До проблеми порозуміння між церквами / упоряд. : З. Антонюк, М. Маринович. – К. : Сфера, 1999. – 504 с.

Ильин И. А. О религиозном кризисе наших дней / И. А. Ильин. – М. : Русская книга, 2001. – С.147-175.

Історія релігії в Україні : навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К. : Знання, 1999. – С.673-718.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2006. – С.482-533.

Парсонс Т Системы современных обществ / Т. Парсонс; пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалевой. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 270 с.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.277-299.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – С.90-116.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И .Н. Религиоведение: социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996.– С.500-646.

Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и религии / Ю. Хабермас, Й. Ратцингер / пер. с нем. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 112 с.

Чернышев В. М. Религиоведение / В. М. Чернышев. – К. : Изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2003. – С.327-332.

Элиаде М. Священное и мирское / М. Элиаде; пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 143 с.
ТЕМА 84. ВІЛЬНОДУМСТВО ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ

В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА


 1. Природа та історичні форми вільнодумства.

 2. Вільнодумство – традиційне явище духовного життя суспільства.

  1. Виникнення і особливості розвитку вільнодумства в країнах Стародавнього Сходу і античного світу.

  2. Середньовічне вільнодумство, його особливості і специфіка.

  3. Вільнодумство епохи Відродженні і Нового часу, його зміст і форми вияву.

  4. Вільнодумство в історії українського народу.

 3. Сучасне вільнодумство: основні напрями, своєрідність їх виявів і тенденцій розвитку.Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – С.34-35, 797-827.

Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2002. – С.230-259.

Кудрявцев В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – 2-е изд., испр. и доп. / В. В. Кудрявцев. – Мн. : Тетрасистемс, 1997. – 255 с.

Лившиц Г. М. Свободомыслие и атеизм в древности и в средние века / Г. М. Лившиц. – Мн. : Вышейш. шк., 1973. – 510 с.

Лившиц Г. М. Свободомыслие и материалистическая философия в Западной Европе (Вторая половина XVII века) / Г. М. Лившиц.– Мн. : Вышейш. шк., 1975. – 384 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2006. – С.426-481.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.300-328.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – С.317-349.

Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе : межвуз. сб. / под ред. С. Н. Савельева. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1991. – 183 с.

Рыбаков Б. А. Стригольники : (Русские гуманисты XIV столетия) / Б. А. Стригольники. – М. : Наука, 1993. – 334 с.

Свободомыслие // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.3. – М. : Мысль, 2001. – С.508-510.

Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения / З. А. Тажуризина, А. Д. Сухов, М. М. Шахнович и др.; под ред. А. Д. Сухова. – М. : Мысль, 1986. – 285 с.

Тажуризина З. А. Идеи свободомыслия в истории культуры / З. А. Тажуризина. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 224 с.

Трофимова З. П. Гуманизм, религия, свободомыслие / З. П. Трофимова. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 128 с.

Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2007. – С.162-185.

Черній А. М. Релігієзнавство : навч. посібник А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005. – С.194-211.


ТЕМА 85. АТЕЇЗМ

ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА ВІЛЬНОДУМСТВА

 1. Походження атеїзму.

 2. Закономірності розвитку атеїзму.

 3. Історичні форми атеїзму.

 4. Атеїзм у духовному світі особи і суспільства.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.34-35, 797-827.

Алексеев В. А. Иллюзии и догмы : (Взаимоотношения Советского государства и религии) / В. А. Алексеев. – М. : Политиздат, 1991. – 398 с.

Атеизм // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.1. – М. : Мысль, 2000. – С.194-196.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.584-593.

Єленський В. Є. Державно-церковні взаємини на Україні (1917-1990) / В. Є. Єленський. – К. : Б. в., 1991. – 71 с.

Колодний А. М. Атеїзм як форма світоглядного знання і самосвідомості особи / А. М. Колодний. – К. : Наукова думка, 1984. – 160 с.

Колодный А. Н. Атеистическая убежденность личности / А. Н. Колодный. – К. : Высш. шк., 1983. – 152 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2006. – С.426-481.

Пищик Ю. Б. Становление атеизма К.Маркса и Ф.Энгельса / Ю. Б. Пищик. – М. : Мысль, 1983. – 173 с.

Саух П. Ю. Духовный мир личности и атеизм / П. Ю. Саух. – К. : Знание, 1986. – 49 с.

Саух П. Ю. Категории научного атеизма. (Философско-методологический анализ) / П. Ю. Саух. – Львов : Выща шк., 1988. – 216 с.

Свободомыслие // Новая философская энциклопедия / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.3. – М. : Мысль, 2001. – С.508-510.

Сухов А. Д. Атеизм передовых русских мыслителей. Радищев. Декабристы. Революционные демократы. Естествоиспытатели-материалисты. Революционные народники / А. Д. Сухов.– М. : Мысль, 1980. – 228 с.

Сухов А. Д. Атеистические традиции в русской философии / А. Д. Сухов. – М. : Знание, 1989. – 62 с.

Тажуризина З. А. Буржуазный атеизм в прошлом и настоящем / З. А. Тажуризина. – М. : Знание, 1976. – 64 с.

Тажуризина З. А. Закономерности развития атеизма / З. А. Тажуризина. – М. : Знание, 1978. – 64 с.

Шпак В.Т. Критика современных фальсификаций философского наследия украинских революционных демократов В. Т. Шпак. – К. : Выща шк., 1986. – 124 с.
8. ЛІТЕРАТУРА

Підручники і навчальні посібники

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – 862 с.

Васильев Л. С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество) : учеб. пособие / Л. С. Васильев. – М. : Высш. шк., 1983. – 368 с.

Гараджа В. И. Религиеведение : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. / В. И. Гараджа. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.

Гараджа В. И. Социология религии. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. И. Гараджа. –М.: ИНФРА-М, 2005. – 348 с.

Головащенко С. І. Біблієзнавство : вступний курс : навч. посібник / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 2001. – 496 с.

Головащенко С. І. Історія християнства : курс лекцій : навч. посібник / С. І. Головащенко – К. : Либідь, 1999. – 352 с.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – 696 с.

Ерышев А. А. Религиоведение : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. А. Ерышев.– К. : МАУП, 2001. – 275 с.

История и теория атеизма : учеб. пособие. – 3-е изд., дораб. / Г. Л. Баканурский, Ю. Ф. Борунков, В. В. Винокуров и др.; отв. ред. М. П. Новиков.– М. : Мысль, 1987. – 475 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 1 / В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – 464 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 2 / Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Давыдов и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – 676 с.

Історія релігії в Україні : навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – 735 с.

Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2002. – 352 с.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2007. – 636 с.

Костюкович П. И. Религиоведение : учеб. пособие / П. И. Костюкович. – Мн. : Новое знание, 2001. – 192 с.

Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / О. Ф. Лобазова. – М. : Изд.-торг. корпорац. «Дашков и К°», 2004. – 384 с.

Лазарев А. С. Расшифрованная Библия, или Реквием цивилизации / А. С. Лазарев. – К. : А.С.К., 2003. – 1064 с.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 696 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – 568 с.

Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004. – 304 с.

Религиоведение : учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / науч. ред. А. В. Солдатов; редкол. : К. П. Борисенко, В. Ф. Мустафин, Б. А. Смагин. – СПб. : Изд-во «Лань», 2003. – 800 с.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – 328 с.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – 446 с.

Религия в истории и культуре : учебник / М. Г. Писманик, А. В. Вертинский, С. П. Демьяненко и др.; под ред. М. Г. Писманика. – М. : Культура и спорт : ЮНИТИ, 1998. – 430 с.

Релігієзнавство : навч. посібник / М. Ф. Рибачук, М. І. Корюшко, Л. Б. Пилявець та ін.; за ред. М. Ф. Рибачука. – К. : Освіта, 1997. –239 с.

Релігієзнавство : навч. посібник. – 2-ге вид. / В. М. Андріанов, С. А. Бублик, М. М. Ібрагімов та ін.; за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 496 с.

Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська та ін.; за заг. ред. В. І. Лубського. – К. : ЦУЛ, 2010. – 448 с.

Релігієзнавство : підручник / Є. К Дулуман, М. М. Закович, М. Ф. Рибачук та ін.; за ред. М. М. Заковича. – К. : Вища шк., 2000. – 349 с.

Релігієзнавство : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, Т. Є. Посполітак та ін.; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 470 с.

Рижкова С. А. Типологія релігій : навч. посібник / С. А. Рижкова. – К. : Кондор, 2005. – 448 с.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996.– 672 с.

Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2007. – 379 с.

Черній А.М. Релігієзнавство : навч. посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005. – 352 с.

Чорненький Я. Я. Релігієзнавство : теоретико-практичний курс : навч. посібник / Я. Я. Чорненький. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 544 с.
Хрестоматії

Антология мировой философии : в 4 т. / редкол. : В. В. Соколов, Н. С. Нарский, В. В. Богатов и др. – М. : Мысль, 1969-1972.

Костюкович П. И. Религиоведение : хрестоматия / П. И. Костюкович. – Мн. : Новое знание, 2001. – 480 с.

Мир философии : книга для чтения : в 2 ч. / сост. : П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – Ч.1 : Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М. : Политиздат, 1991. – 672 с.

Мир философии : книга для чтения : в 2 ч. / сост. : П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – Ч. 2 : Человек. Общество. Культура. – М. : Политиздат, 1991. – 624 с.

Религиоведение : хрестоматия : учеб. пособие / сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. – М. : Книжный дом «Университет» : Юрайт, 2000. – 800 с.

Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / сост. : В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 775 с.

Хрестоматия по философии : учеб. пособие / под ред. и сост. А. А. Радугин. – М. : Центр, 1998. – 432 с.

Хрестоматия по философии : учеб. пособие / В. П. Яковлєв, Т. С. Чермантеева, И. Н. Лосева и др.; отв. ред. В. П. Кохановский, В. П. Яковлев. – Ростов н/Д. : Изд-во «Феникс», 1999. – 544 с.

Человек : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии : Древний мир – эпоха Просвещения / редкол. : И. Т. Фролов (отв. ред.) и др.; сост. : П. С. Гуревич. – М. : Политиздат, 1991. – 461 с.

Человек : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии: ХІХ век : сб. ст. / редкол. : И. Т. Фролов (отв. ред.) и др.; сост. : П. С. Гуревич. – М. : Республика, 1995. – 528 с.
Словники, довідники, енциклопедії

Атеистический словарь. – 2-е изд., испр. и доп. / А. И. Абдусамедов, Р. М. Алейник, Б. А. Алиева и др.; под общ. ред. М. П. Новикова.– М. : Политиздат, 1985. – 512 с.

Буддизм : словарь / Л. Л. Абаева, В. П. Андросов, Э. П. Бакаева и др.; под общ. ред. Н. Л. Жуковской. – М. : Республика, 1992. – 287 с.

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм : словарь / А. Б. Алаев, Ю. М. Алиханова, М. Ф. Альбедиль и др.; под общ. ред. М. Ф. Альбедиль, А. М. Дубянского. – М. : Республика, 1996. – 574 с.

Ислам : словарь атеиста / А. В. Авксентьев, О. Ф. Акимушкин, Г. Б. Акиниязов и др.; под общ. ред. М. Б. Пиотровского, С. М. Прозорова. – М. : Политиздат, 1988. – 254 с.

Ислам : энциклопедический словарь / Г. В. Милославский, Ю. А. Петросян, М. Б. Пиотровский, С. М. Прозоров (отв. секр.). – М. : Наука, 1991. – 315 с.

Історія християнської церкви на Україні : (Релігієзнавчий довідковий нарис) / редкол. : О. С. Онищенко (відпов. ред.) та ін. – К. : Наук. думка, 1991. – 104 с.

Католицизм : словарь атеиста / Л. П. Андронова, Л. Н. Великович, Т. Н. Виноградова и др.; под общ. ред. Л. Н. Великовича. – М. : Политиздат, 1991. – 320 с.

Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / К. Костів. – К. : Україна, 1995. – 427 с.

Народы и религии мира : энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков; редкол. : О. Ю. Артёмова, С. А. Арутюнов, А. Н. Кожарский и др.. – М. : Большая Рос. Энциклопедия, 1998. – 926 с.

Настольная книга атеиста/ – 9-е изд., испр. и доп. / С. Ф. Анисимов, М. С. Беленький, А. В. Белов и др.; под общ. ред. С. Д. Сказкина. – М. : Политиздат, 1987. – 430 с.

Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – М. : Мысль, 2000, 2001.

Православие : словарь атеиста / И. Ф. Беленкин, А. В. Белов, М. Н. Бессонов и др.; под общ. ред. Н. С. Гордиенко. – М. : Политиздат, 1988. – 272 с.

Протестантизм : словарь атеиста / К. Л. Блаженов, Я. Я. Вейш, Г. А. Габинский и др.; под общ. ред. Л. Н. Митрохина. – М. : Политиздат, 1990. – 319 с.

Религия : энциклопедия / сост. и общ. ред. А. А. Грицанов, Г. В. Синило; редкол. : А. А. Грицанов (председ.), Г. В. Синило, Т. Г. Румянцева и др. – Мн. : Книжный Дом, 2007. – 960 с.

Религиоведение : учеб. словарь-минимум по религиоведению / Ю. Ф. Борунков, М. В. Васильев, В. В. Винокуров и др.; под ред. И. Н. Яблокова // Религиоведение : учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М. : Гардарики, 2002. – С.315-533.

Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

Словарь философских терминов / сост. : Л. А. Алексеева, Д. Е. Муза, В. И. Пашков и др. – Донецк : Дон НТУ, 2002. – 69 с.

Современная западная социология : словарь / сост. : Ю. Н. Давыдов, М. С. Ковалева, А. Ф. Филиппов. – М. : Политиздат, 1990. – 432 с.

Современная западная философия : словарь / сост. : В. С. Малахов, В. П. Филатов.– М. : Политиздат, 1991. – 414 с.

Современный философский словарь / С. А. Азаренко, В. М. Андрианов, Д. В. Аникин и др.; под общ. ред. В. Е. Кемерова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академический Проект, 2004. – 864 с.

Справочник атеиста / А. С. Онищенко, П. И. Косуха, А. С. Косянчук и др. – К. : Наук. думка, 1986. – 520 с.

Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. / редкол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др.– М. : Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.

Философская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Ф. В. Константинов. – М. : Сов. энциклопедия, 1960-1970.

Христианство : энциклопедический словарь : в 3 т. / гл. ред. С. С. Аверинцев. – М. : Большая Рос. Энциклопедия: 1993, 1995.

Элиаде М., Кулчано И. Словарь религий, обрядов и верований / М. Элиаде, И. Кулчано.– М. : Рудомино; СПб. : Университетская книга, 1997.– 413 с.

Якеменко Б. Г. Краткий словарь-справочник по истории религий : словарь-справочник / Б. Г. Якеменко. – М. : IRMOS, 1994. – 96 с.
Периодические издания

Аргументы : сб. Изд. выходит с 1980.

Атеизм и религия: история, современность (Новое в жизни, науке, технике. Науч.-популяр. серия). Издается ежемесячно с 1964.

Атеистические чтения. Изд. выходит с 1966.

Вопросы атеизма : респ. межвед. науч. сб. Изд. выходит с 1965.

Вопросы научного атеизма : сб. ст. Изд. выходит с 1966.

Вопросы философии (журн.). Издается с 1947.

Людина і світ (журн.). Видається з 1960.

Культура и религия (Новое в жизни, науке. Науч.- популяр. серия). Издается ежемесячно с 1964.

Наука и религия (журн.). Издается с 1959.

Религии мира: история и современность: ежегодник. Изд. выходит с 1982.

Философские науки (журн.). Издается с 1958.Філософська думка (журн.). Заснований у 1927.


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка