Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка37/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   44
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – C.737-741, 762-764.

Величко О. И. Политический католицизм и рабочее движение в Австрии, 1918-1984 / О. И. Величко. – М. : Наука, 1985. – 222 с.

Величко О. И. Социальная доктрина католицизма и рабочий класс Австрии / О. И. Величко. – М. : Наука, 1978. – 172 с.

Григулевич И. Р. Папство : век ХХ. – 2-е изд., доп. / И. Р. Григулевич. – М. : Политиздат, 1981.–532 с.

Казанова А. Второй Ватиканский Собор. Критика идеологии и практики современного католицизма / А. Казанова. – М. : Прогресс, 1973. – 372 с.

Овсиенко Ф. Г. Эволюция социального учения католицизма / Ф. Г. Овсиенко. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 255 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2006. – С.226-231.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – С.301-309.

Социальные идеи христианства в ХХ веке : сб. обзоров / ред.-сост. Р. А. Гальцева. – М. : ИНИОН, 1989. – 114 с.

Ходоровский Л. Д. Ватикан и социальный вопрос в 80-е годы / Л. Д. Ходоровский // Рабочий класс и современный мир. – 1985. – № 4. – С.125-137.

Фомиченко В. В. Критика социальной философии современного католицизма / В. В. Фомиченко.– К. : Вища шк. Изд. при КГУ, 1983. – 81 с.

Шейнман М. М. От Пия IX до Павла VI. – 2-е изд., перераб. и доп. / М. М. Шейнман. – М. : Наука, 1979. – 176 с.

Ястребов И. Б. Социальная программа католицизма : Ватикан, Литва / И. Б. Ястребов. – М. : Знание, 1990. – 63 с.

Ястребов И. Б. Социальная философия католицизма в ХХ веке / И. Б. Ястребов. – К. : Выща шк., 1988. – 188 с.ТЕМА 57. УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

 1. Соціально-політичні та історичні причини виникнення уніатства в Україні.

 2. Становлення Греко-Католицької Церкви в Україні.

  1. Унія – експансія Римо-Католицької Церкви на православний Схід.

  2. Антиуніатський і антикатолицький рух прибічників православ’я.

  3. Утвердження унії і вплив її функціонування на духовне життя українського народу.

 3. Особливості віровчення, культу і організації Української Греко-Като­лицької Церкви.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.455-477.

Береславський М. З історії Української Греко-Католицької Церкви / М. Береславський. – Львів : Край, 1992. – 1992. – 78 с.

Болдижар М. М. Уніатство: правда історії та вигадки фальсифікаторів / М. М. Болдижар. – Львів : Вища шк. при ЛДУ, 1988. – 141 с.

Головащенко С. І. Історія християнства : курс лекцій : навч. посібник / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 1999. – С.237-252.

Дмитрук К. Е. Униатские крестоносцы : вчера и сегодня: (Греко-католическая церковь на землях Украины и Белоруссии) / К. Е. Дмитрук. – М. : Политиздат, 1988. – 381 с.

Історія релігії в Україні : навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – С.608-625, 720-730.

Історія церкви та релігійної думки в Україні : навч. посібник : у 3 кн. – Кн. 3 : Кінець ХVІ – середина ХІХ століття / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. – К. : Либідь, 1994. – С.5-81.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С.458-473.

Релігієзнавство : навч. посібник / М. Ф. Рибачук, М. І. Корюшко, Л. Б. Пилявець та ін.; за ред. М. Ф. Рибачука. – К. : Освіта, 1997. – С.72-92.

Українська церква між Сходом і Заходом / наук. ред. П. Яроцького; редкол. : А. Колодний (відп. ред.), А. Глушак, В. Климов та ін. – К. : Укр. центр духов. культури, 1996. – С.46-95.

Уния // Религия : энциклопедия / сост. и общ. ред. А. А. Грицанов, Г. В. Синило; редкол. : А. А. Грицанов (председ.), Г. В. Синило, Т. Г. Румянцева и др. – Мн. : Книжный Дом, 2007. – С.856-863.

Уткін О. І. Унія : шлях зради і ганьби / О. І. Уткін. – Ужгород : Карпати, 1987. – 174 с.

Церковный раскол 1596 г. – причины и следствия : из истории греко-католической церкви / Авт. Ефремов Ю. М. – К. : Б. и., 1992. – 72 с.

ТЕМА 58. ПРОТЕСТАНТИЗМ


 1. Соціально-економічні, політичні, ідеологічні, релігійні передумови виникнення, кількісні показники і географія поширення протестантизму.

 2. Ранній і пізній протестантизм; основні напрями, загальне й особливе в їх віровченні, культі і організації, Неопротестантизм.

 3. Філософсько-теологічні концепції протестантизму.

 4. Соціально-політична позиція і духовно-моральна орієнтація протестантизму.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.366-368, 386-415, 432-436, 632-663, 682-709, 743-776.

Алов А. А., Владимиров Н. Г., Овсиенко Ф. Г. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – С.170-215.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К. : Основи, 1994. – 261 с.

Гараджа В. И. Протестантизм / В. И. Гараджа. – М. : Политиздат, 1971. – 199 с.

Головащенко С. І. Історія християнства : курс лекцій : навч. посібник / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 1999. – С.172-210.

Горський В. Л. Адвентизм : історія і сучасність / В. Л. Горський. – К. : Знання, 1987. – 47 с.

Громадка Й. Л. Перелом в протестантской теологии / Й. Л. Громадка. – М. : Прогресс, Культура, 1993. – 191 с.

Добреньков В. И., Радугин А. А. Христианская теология и революция / В. И. Добреньков, А. А. Радугин. – М. : Политиздат, 1990. – 335 с.

Єленський В. Сучасний протестантизм : динаміка, процеси, тенденції / В. Єленський. – К. : Знання, 1989. – 45 с.

Иеговизм / Ред. М. Я. Ленсу. – Мн. : Наука и техника, 1981. – 134 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 2 / Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Давыдов и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – С.413-530.

Історія церкви та релігійної думки в Україні : навч. посібник : у 3 кн. – Кн. 2 : Середина ХV – кінець ХVІ століття / В. І. Ульяновський. – К. : Либідь, 1994. – С.170-211.

Ковальчук С. Н. Протестантский модернизм в США : Анализ «процесс-теоло­гии» / С. Н. Ковальчук. – Рига : Зинатне, 1991. –135 с.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С.486-504.

Малахова И. А. Современный баптизм: идеология и деятельность / И. А. Малахова. – К. : Знание, 1987. – 62 с.

Мельник В. И. Молодежь в пятидесятничестве: поиски идеала / В. И. Мельников. – Львов : Свит, 1992. – 200 с.

Митрохин Л. Н. Баптизм. – 2-е изд. / Л. Н. Митрохин. – М. : Политиздат, 1994. – 263 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова.– М. : Высш. шк., 2006. – С.236-249, 375-387.

Протестантство / авторы-сост. : А. А. Грицанов, В. Н. Семенова. – Мн. : Книжный Дом, 2006. – 384 с.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.220-238.

Релігієзнавство : навч. посібник. – 2-ге вид. / В. М. Андріанов, С. А. Бублик, М. М. Ібрагімов та ін.; за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С.167-179, 190-200.

Социальные идеи христианства в ХХ веке : сб. обзоров / ред.-сост. Р. А. Гальцева. – М. : ИНИОН, 1989. – С.55-69.

Тальберг Н. История христианской церкви : в 2 ч. /Н. Тальберг – Ч.2. – М. : СП «Интербук»; Нью-Йорк : Астра, 1991. – С.3-53.
ТЕМА 59. РЕФОРМАЦІЯ:

ІДЕЙНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗМІСТ


 1. Реформація: сутність, джерела і причини виникнення. Ранні реформаційні рухи (Дж.Вікліф, Ян Гус).

 2. М.Лютер і розвиток Реформації. Поміркований характер лютеранства.

 3. Реформація у Швейцарії: У.Цвінглі і Ж.Кальвін.

 4. Вплив реформаційних процесів на розвиток капіталістичних відносин у Західній Європі.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка