Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка33/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   44
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А.Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.441-455.

Бобровский Я. Е. Мифологический мир древних киевлян / Я. Е. Боровский. – К. : Наук. думка, 1982. – 104 с.

Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : Космологіч. укр. нар. погляди та вірування Г. О. Булашев. – К. : Фірма «Довіра», 1993. – 414 с.

Гордиенко Н. С. Крещение Руси: факты против легенд и мифов : полемические заметки / Н. С. Гордиенко. – Л. : Лениздат, 1986. – 285 с.

Іванченко М. Г. Дивосвіт прадавніх слов’ян : науково-популярний нарис / М. Г. Іванченко. – К. : Радянський письменник, 1991. – 171 с.

Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон. – К. : Обереги, 1994. – 424 с.

Історія релігії в Україні : у 10 т. / редкол. : Д. Єсипенко, А. Колодний (голова), В. Кремінь та ін. – Т.1.: Дохристиянські вірування; Прийняття християнства / Б. Лобовик, А. Глушак, Ю. Павленко та ін.; за ред. Б. Лобовика. – К. : Укр. центр духов. культури, 1996. – 384 с.

Крывелев И. А. История религий : очерки : в 2 т. – 2-е изд. / И. А. Крывелев.– Т.1. – М. : Мысль, 1988. – С.188-243.

Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д., Фроянов И. Я. Христианство. Античность. Византия. Древняя Русь / Г. Л. Курбатов, Э. Д. Фролов, И. Я. Фроянов. – Л. : Лениздат, 1988. – 333 с.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В.І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С.430-450.

Новиков М. П. Христианизация Киевской Руси : методологический аспект / М. П. Новиков. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 173 с.

Перевезенцев С. В. Тайны русской веры. От язычества к империи / С. В. Перевезенцев. – М. : Вече, 2001. – 432 с.

Попович М. В. Мировоззрение древних славян / М. В. Попович. – К. : Наук. думка, 1985. – 166 с.

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1988. – 782 с.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1986. – С.201-215.

Чмыхов И. Истоки язычества Руси / И. Чмыхов. – К. : Лыбидь, 1990. – 384 с.


ТЕМА 45. ВВЕДЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

 1. Економіка, соціально-політичні відношення і духовна культура давньоруського суспільства у VI-X століттях.

 2. Хрещення Київської Русі: причини, час, темпи і методи.

 3. Вплив християнства на духовне життя Київської Русі.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.441-455.

Брайчевский М. Ю. Утверждение христианства на Руси / М. Ю. Брайчевский. – К. : Наук. думка, 1989. – 294 с.

Гломозда К. Е. «Крещение Руси» в концепциях современной буржуазной историографии : (Критический анализ) / К. Е. Гломозда. – К. : Наук. думка, 1988. – 165 с.

Гордиенко Н. С. «Крещение Руси» : факты против легенд и мифов : полемические заметки / Н. С. Гордиенко. – Л. : Лениздат, 1986. – 285 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 2 / Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Давыдов и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – С.150-229.

Історія релігії в Україні : навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – С.31-109.

Історія релігії в Україні : у 10 т. / редкол. : Д. Єсипенко, А. Колодний (голова), В. Кремінь та ін. – Т.1.: Дохристиянські вірування; Прийняття християнства / Б. Лобовик, А. Глушак, Ю. Павленко та ін.; за ред. Б. Лобовика. – К. : Укр. центр духов. культури, 1996. – 384 с.

Как была крещена Русь : сб. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1989. – 320 с.

«Крещение Руси» в трудах русских и советских историков : сб. ст. / сост. А. Г. Кузьмин. – М. : Мысль, 1988. – 334 с.

Кузьмин А. Г. Падение Перуна : становление христианства на Руси / А. Г. Кузьмин. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 238 с.

Лубський В. І. Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський. – К. : Вілбор, 1997. – С.248-267.

Новиков М. П. Христианизация Киевской Руси : методологический аспект / М. П. Новиков. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 173 с.

Оргиш В. П. Истоки христианства : культурно-исторический генезис / В. П. Оргиш. – Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 287 с.

Перевезенцев С. В. Тайны русской веры. От язычества к империи / С. В. Перевезенцев. – М. : Вече, 2001. – 432 с.

Религиоведение : учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / науч. ред. А. В. Солдатов; редкол. : К. П. Борисенко, В. Ф. Мустафин, Б. А. Смагин. – СПб. : Изд-во «Лань», 2003. – С.456-490.

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1988. – 782 с.

Українська церква між Сходом і Заходом / наук. ред. П. Яроцького; редкол. : А. Колодний (відп. ред.), А. Глушак, В. Климов та ін. – К. : Укр. центр духов. культури, 1996. – С.5-45.

Чмыхов Н. А. Истоки язычества Руси / Н. А. Чмыхов.–К. : Лыбидь, 1990.–384 с.


ТЕМА 46. ПРАВОСЛАВ’Я

 1. Православ’я: причини, історія формування, кількісні показники і географія поширення.

 2. Особливості віровчення, культової діяльності і організації Православної Церкви.

 3. Філософія православ’я.

 4. Соціально-моральні ідеї і концепції православ’я.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.366-368, 386-415, 421-425, 632-663, 682-709, 735-739, 756-776.

Алов А. А., Владмиров Н. Г., Овсиенко Ф. Г. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – С.7-129.

Головащенко С. І. Історія християнства : курс лекцій : навч. посібник / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 1999. – С.8-120, 135-167, 298-300, 323-335.

Еременко В. П. Православная концепция исторического процесса в свете современности / В. П. Еременко. – К. : Выща шк., 1991. – 206 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 2 / Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Давыдов и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – С.97-273.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2007. – С.244-263.

Красников Н. П. Социально-этические воззрения русского православия в ХХ веке / Н. П. Красников. – К. : Высш. шк., 1988. – 177 с.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С.414-474.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2006. – С.195-213, 338-352.

Основы социальной концепции русской православной церкви. – Донецк : Б. и., 2001. – 100 с.

Поспеловский Д. В. Православная церковь в истории Руси, России и СССР : учеб. пособие / Д. В. Поспеловский. – М. : Библейско-богослов. ин-т св. апостола Андрея, 1996. – 408 с.

Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ в. / Д. В. Поспеловский. – М. : Республика, 1995. – 510 с.

Пушкин С. Н. Православное понимание цивилизации / С. Н. Пушкин. – М. : Знание, 1990. – 62 с.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.189-204.

Релігієзнавство : навч. посібник / М. Ф. Рибачук, М. І. Корюшко, Л. Б. Пилявець та ін.; за ред. М. Ф. Рибачука. – К. : Освіта, 1997. – С.61-92, 221-224.

Сухих А. А. Современное православие и наука / А. А. Сухих. – К. : Вища шк., 1990. – 129 с.

Тальберг Н. История христианской церкви : в 2 ч. / Н. Тальберг. – Ч.1. – М. : СП «Интербук»; Нью-Йорк : Астра, 1991. – С.5-312; Ч.2. – М. : СП «Интербук»; Нью-Йорк : Астра, 1991. – С.53-122.

Філософія : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. П. Андрущенко, В. І. Волович, М. І. Горлач та ін.; за заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. – Х. : Консум, 2000. – С.234-251.

Чертков А. Б. Православная философия и современность / А. Б. Чертков. – Рига: Авотс, 1989.– 361 с.

ТЕМА 47. ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСЛАВ’Я


 1. Витоки, проблеми і тенденції філософсько-теологічних конструкцій православ’я, багатоманіття його релігійно-філософських шкіл і концепцій.

 2. «Академічна» філософія.

 3. Філософія «церковного оновлення».

 4. «Метафізика всеєдності».

 5. Філософія «нової релігійної свідомості».

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка