Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка26/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   44
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.295-306, 325-341.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.145-159, 238-256.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 1 / В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – С.48-57.

Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко.– К. : Наук. думка, 2002. – С.40-44.

Касавин И. Т. Магия: ее мнимые открытия и подлинные тайны / И. Т. Касавин // Заблуждающийся разум? : Многообразие вненаучного знания / отв. ред. и сост. И. Т. Касавин. – М. : Политиздат, 1990. – С.58-81.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М  Кучер. – К. : Кондор, 2007. – С.77-103.

Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / О. Ф. Лобазова. – М. : Изд.-торг. корпорац. «Дашков и К°», 2004. – С.81-103.

Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности / Б. А. Лобовик. – К. : Наук. думка, 1986. – С.163-208.

Малиновский Б. Магия и религия / Б. Малиновский // Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / сост. : В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М. : Аспект Пресс, 1996. – С.509-534.

Религиоведение : учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / науч. ред. А. В. Солдатов; редкол. : К. П. Борисенко, В. Ф. Мустафин, Б. А. Смагин.– СПб. : Изд-во «Лань», 2003. – С.134-151.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.90-96.

Тайлор Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор. – М. : Политиздат, 1989. – С.17-34, 205-456.

Токарев С. А. Ранние формы религии / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1990. – С.14-38, 299-302, 376-387, 392-398, 404-506.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1986.– С.9-232.

Фрезер Дж. Типы религии / Дж. Фрезер // Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / сост. : В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич.– М. : Аспект Пресс, 1996. – С.486-509.

Черній А. М. Релігієзнавство : навч. посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005.– С.59-74.


ТЕМА 27. РОДОПЛЕМІННІ РЕЛІГІЇ

 1. Генезис і особливості формування родоплемінних форм релігії, їх сутність і характерні риси. Співвіднесеність і спадкоємність релігійних вірувань в історії релігії.

 2. Тотемізм – найдавніша форма релігії. Поняття тотемізму, його походження, характерні риси тотемістичних вірувань і їх відгомін у сучасних релігійних системах.

 3. Землеробські культи, їх корені, особливості і призначення. Вияв землеробських культів у більш пізніших і складних формах релігії.

 4. Шаманські вірування й обряди. Поняття шаманізму, його зародження і формування, типічні особливості і функції. Пережитки та елементи шаманізму в сучасних релігіях.
Перелік рекомендованої літератури

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.219-239.

Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко.– К. : Наук. думка, 2002. – С.44-50.

Касавин И. Т. Магия: ее мнимые открытия и подлинные тайны / И. Т. Касавин // Заблуждающийся разум?: Многообразие вненаучного знания / отв. ред. и сост. И. Т. Касавин. – М. : Политиздат, 1990. – С.58-81.

Михайлов Т. М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции / Т. М. Михайлов. – Новосибирск : Наука. Сибир. отд-ние, 1987. – 287 с.

Потапов Л. П. Алтайский шаманизм / Л. П. Потапов.– Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1991.– 319 с.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.97-100.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – С.272-287.

Смоляк А. В. Шаман : личность, функции, мировоззрение : (Народы Нижнего Амура) / А. В. Смоляк. – М. : Наука, 1991. – 276 с.

Токарев С. А. Ранние формы религии / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1990. – С.38-83, 232-236, 266-294, 360-374, 387-391, 398-403, 484-486, 564-576.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1986. – С.9-232.

Торчинов Е. А. Религии мира : опыт запредельного. Трансперсональные состояния и психотехника / Е. А. Торчинов. – СПб. : Центр «Петербург. Востоковедение», 1998. – С.82-107.
ТЕМА 28 ЕТНІЧНІ (НАРОДНОСТНО-НАЦІОНАЛЬНІ)

РЕЛІГІЇ


 1. Історичні умови виникнення і формування етнічних релігій, їх ознаки і різновиди.

 2. Ранні етнічні (народні) релігії: умови їх виникнення та існування, основні риси і специфічні особливості.

 3. Пізні національні (етнодержавні) релігії, їх походження, історія становлення, характерні риси і специфіка.

 4. Місце і роль етнічних релігій у культурі, традиціях і звичаях народів, що їх сповідують.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.343-364, 616-630.

Васильев Л. С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество) : учеб. пособие / Л. С. Васильев. – М. : Высш. шк., 1983. – С.174-344.

Гараджа В. И. Религиеведение : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. / В. И. Гараджа.– М. : Аспект Пресс, 1995. – С.76-106, 142-162.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.179-219.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 1 / В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – С.58-463.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2007. – С.111-164.

Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / О. Ф. Лобазова. – М. : Изд.-торг. корпорац. «Дашков и К°», 2004. – С.120-126, 140-164.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С.61-210, 247-310.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – С.107-163.

Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004.– С.90-118.

Религиоведение : учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / науч. ред. А. В. Солдатов; редкол. : К. П. Борисенко, В. Ф. Мустафин, Б. А. Смагин. – СПб. : Изд-во «Лань», 2003. – С.152-254.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.101-144.

Релігієзнавство : навч. посібник. – 2-ге вид. / В. М. Андріанов, С. А. Бублик, М. М. Ібрагімов та ін.; за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С.115-138.

Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, С. М. Бурлак, Л. Г. Вороновська та ін; за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К. : Академія, 2000. – С.47-50, 52-184.

Рижкова С. А. Типологія релігій : навч. посібник / С. А. Рижкова. – К. : Кондор, 2005. – С.122-138, 166-264, 270-312, 395-401.

Светлов Г. Е. Путь богов : (Синто в истории Японии) / Г. Е. Светлов. – М. : Мысль, 1985. – 240 с.

Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Е. Д. Сміт. – К. : Основи, 1994. – 222 с.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1986. – С.235-444.

Филипович Л. О. Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення / Л. О. Филипович. – К. : Світ Знань, 2000. – 333 с.

Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2007. – С.44-85.

Черній А. М. Релігієзнавство : навч. посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005. – С.74-82, 87-104.
ТЕМА 29. ІУДАЇЗМ


 1. Іудаїзм: виникнення і етапи еволюції віровчення, культу та організаційних основ.

 2. Релігійно-культова система, морально-правові норми і організаційна структура сучасного іудаїзму.

 3. Модернізація ідеології сучасного іудаїзму.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка