Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка25/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.100-111, 157-163, 197-201.

Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности / Б. А. Лобовик. – К. : Наук. думка, 1986. – С.61-79, 95-104, 113-172.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С.18-25.

Мельник В. И. Молодежь в пятидесятничестве : поиски идеала / В. И. Мельник. – Львов : Свит, 1992. – С.92-127.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – С.52-71.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.79-89.

Релігієзнавство : навч. посібник / М. Ф. Рибачук, М. І. Корюшко, Л. Б. Пилявець та ін.; за ред. М. Ф. Рибачука. – К. : Освіта, 1997.– С.17-35.

Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, С. М. Бурлак, Л. Г. Вороновська та ін; за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К. : Академія, 2000. – С.20-30.

Сухов А. Д. Социальные и гносеологические корни религии / А. Д. Сухов. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 139 с.

Угринович Д. М. Психология религии / Д. М. Угринович. – М. : Политиздат, 1986. – С.45-91, 219-296.


ТЕМА 24. РЕЛІГІЙНИЙ ФЕНОМЕН:

СТАНОВЛЕННЯ І ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО

НАДПРИРОДНЕ

 1. Дорелігійна епоха в історії людства і час, передумови й умови зародження уявлень про надприродне.

 2. «Чуттєво-надчуттєвий» тип надприродного (фетишистські, анімістичні та інші уявлення про надприродне) періоду ранньородового суспільства.

 3. Демонічний тип надприродного (віра в духів, або демонів) у розвитому первіснообщинному устрою.

 4. Теїстичний тип надприродного (віра в богів) в епоху рабовласництва і його подальша еволюція.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.162-163, 207-216, 326-336, 510-513.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.128-145.

Історія релігії в Україні : навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – С.31-86.

Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности / Б. А. Лобовик. – К. : Наук. думка, 1986. – С.104-112, 163-208.

Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій : підручник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – С.32-42.

Надприродне // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.207-208 (Див також: Анімізм, Бог, Віра релігійна, Демони, Демонізм, Дух, Фетишизм та ін.).

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1986. – С.27-39.

Угринович Д. М. Введение в религиоведение. – 2-е изд., доп. / Д. М. Угринович.– М. : Мысль, 1985. – С.215-228.

Шахнович М. И. Тайна бога : Глобальные проблемы современности и модернизация идеи бога / М. И. Шахнович. – К. : Политиздат Украины, 1990. – С.5-32.
ТЕМА 25. ІСТОРИЧНІ ТИПИ РЕЛІГІЇ


 1. Форми релігій ранньородового суспільства, їх сутність і характерні особливості.

 2. Родоплемінні релігії, особливості їх традицій, обрядів і ритуалів.

 3. Етнічні (народностно-національні) релігії, їх основні риси і особливості.

 4. Світові релігії: загальне й особливе у процесі їх еволюції.

 5. Нові релігійні течії, їх зміст і особливості виявлення.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.325-440, 778-795.

Ерышев А. А. Религиоведение : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. А. Ерышев. – К. : МАУП, 2001. – С.65-180, 208-214.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 1 / В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – 464 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 2 / Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Давыдов и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – 676 с.

Історія релігії в Україні : у 10-ти т. / редкол. : А. Колодний (голова), П. Павленко, О. Саган та ін.; за ред. А. Колодного. – Нові релігії України. – Т.8. – К. : Б. в., 2010. – 828 с.

Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – 6-те вид. – К. : Наук. думка, 1997. – С.40-229.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2007. – С.77-476.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 696 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова.– М. : Высшая школа, 2006. – С.98-425.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.90-276.

Релігієзнавство : навч. посібник / М. Ф. Рибачук, М. І. Корюшко, Л. Б. Пилявець та ін.; за ред. М. Ф. Рибачука. – К. : Освіта, 1997. – С.36-172.

Рижкова С. А. Типологія релігій : навч. посібник / С. А. Рижкова. – К. : Кондор, 2005.–448 с.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – С.210-320.

Типи релігій // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – С.337 (Див. також: Анімізм, Магія, Національні релігії, Неорелігії, Нетрадиційні культи, Світові релігії, Фетишизм та ін.).

Токарев С. А. Ранние формы религии / С. А. Токарев. – М.: Политиздат, 1990. – 622 с.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1986.– 576 с.


ТЕМА 26. РАННІ ФОРМИ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ

 1. Виникнення і формування ранніх форм релігійних вірувань, їх сутність і характерні особливості. Співвідношення і генетичний зв'язок релігійних вірувань в історії їх розвитку.

 2. Магія: поняття, джерела виникнення, її види і типи, їх зміст, спрямованість і функції, місце і роль магічних дій та їх розповсюдженість виявлення.

 3. Фетишистські уявлення: поняття фетишизму, його походження, види і сенс. Фетишизм як універсальне явище в історії релігійних вірувань.

 4. Анімістичні вірування: поняття анімізму, його корені і види виявлення, їх ступінь розвиненості. Анімізм – невід’ємний елемент.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка