Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка24/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С,399-405, 490-494, 534-543, 632-663.

Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет) / Э. Гальбиати, А. Пьяцца. – Милан-Москва : Христианская Россия, 1992. – С.238-257.

Закон Божий: ...о православной вере : в 5 кн. – М. : Изд. центр «Терра», 1991.

Культура. Нравственность. Религия. (Материалы «круглого стола») // Вопросы философии. – 1989. – № 11. – С.30-63.

Мораль релігійна // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.203-204 (Див. також: Заповіді релігійні, Нагорна проповідь, Норми релігії та ін.).

Половинкин А. И. Нравственно-этические законы и правила в Нагорной проповеди Иисуса Христа : Цикл дискуссионных бесед / А. И. Половинкин. – Волгоград : Универсал, 1991. – 39 с.

Религиоведение : учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / науч. ред. А. В. Солдатов; редкол. : К. П. Борисенко, В. Ф. Мустафин, Б. А. Смагин.– СПб. : Изд-во «Лань», 2003. – С.518-559.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – С.353-366.

Религия в истории и культуре : учебник / М. Г. Писманик, А. В. Вертинский, С. П. Демьяненко и др.; под ред. М. Г. Писманика. – М. : Культура и спорт : ЮНИТИ, 1998. – С.57-69.

Религия и мораль // Справочник атеиста / А. С. Онищенко, П. И. Косуха, А. С. Косянчук и др. – К. : Наук. думка, 1986. – С.243-280.

Релігієзнавство : навч. посібник. – 2-ге вид. / В. М. Андріанов, С. А. Бублик, М. М. Ібрагімов та ін.; за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С.79-91, 218-227.

Тендряков В. Н. Нравственность и религия / В. Н. Тендряков // Наука и религия. – 1987. – № 2.– С.46-48; № 3. – С.5-7; № 4. – С.51-53; № 6. – С.22-24; № 7. – С.9-11.


ТЕМА 21. РЕЛАГІЯ І ЦЕРКВА В УКРАЇНІ

 1. Багатоконфесійність і зміни релігійної конфігурації в історії України.

 2. Релігія і церква в житті українського суспільства.

2.1. Державно-церковні відношення в історії України.

  1. Релігійний чинник у політичному житті України.

  2. Національне і релігійне в історії українського народу.

  3. Релігія і церква у національній (українській) історії культури.

 1. Міжконфесійні, міжцерковні і внутрішньоцерковні відношення у багатонаціональній і багатоконфесійній Україні: колізії, шляхи і перспективи гармонізації.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство: підручник /за наук. ред. А.Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – С.441-477, 603-614, 628-630, 665-630, 665-680, 702-709, 829-861.

Ерышев А. А. Религиоведение : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб и доп./ А. А. Ерышев. – К. : МАУП, 2001. – С.182-205.

Історія релігії в Україні : навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – 735 с.

Історія церкви та релігійної думки в Україні : навч. посібник : у 3 кн. – Кн. 1 : Середина ХV – кінець ХVІ століття / В. І. Ульяновський. – К. : Либідь, 1994. – 253 с. ; Кн. 2 : Середина ХV – кінець ХVІ століття / В. І. Ульяновський. – К. : Либідь, 1994. – 254 с.; Кн. 3 : Кінець ХVІ – середина ХІХ століття / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. – К. : Либідь, 1994. – 334 с.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2007. – С.347-424.

Колодний А. М. Феномен релігії : природа, структура, функціональність, тенденції / А. М. Колодний. – К. : Світ Знань, 1999. – С.32-49.

Колодний А. М., Филипович Л. О. Релігійна духовність українців : вияви, постаті, стан / А. М. Колодний, Л. О. Филипович. – К. : Логос, 1996. – 182 с.

Лубський В. І. Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський. – К. : Вілбор, 1997. – С.248-324.

Москалець В. Релігійність як риса українського національного характеру / В. Москалець // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 1. – С.67-79.

Релігієзнавство : навч. посібник. – 2-ге вид. / В. М. Андріанов, С. А. Бублик, М. М. Ібрагімов та ін.; за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С.259-300.

Релігія в духовному житті українського народу / А. М. Колодний, Б. О. Лобовик, Л. О. Филипович та ін. – К. : Наук. думка, 1994. – 203 с.

Українська церква між Сходом і Заходом / наук. ред. П. Яроцького; редкол. : А. Колодний (відп. ред.), А. Глушак, В. Климов та ін. – К. : Укр. центр духов. культури, 1996. – 224 с.

Филипович Л.О. Етнологія релігії : теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення / Л. О. Филипович. – К. : Світ Знань, 2000. – С.120-314.

Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2007. – С.187-289.

Черній А. М. Релігієзнавство : навч. посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005. – С.239-273.

Шуба О. В. Релігія в етнонаціональному розвитку України : (Політологічний аналіз) / О. В. Шуба. – К. : Криниця, 1999. – 324 с.


ТЕМА 22. ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ:

ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

 1. Проблема витоків релігії у контексті теологічних і релігійно-ідеалістичних вирішень.

 2. Світські варіанти вирішення проблеми витоків релігійного феномену.

 3. Наукові концепції походження релігії.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.149-150, 197, 295-309.

Гараджа В. И. Религиеведение : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. / В. И. Гараджа. – М. : Аспект Пресс, 1995. – С.12-62.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.534-566.

Зиммель Г. Религиозный элемент в отношениях между людьми / Г. Зиммель // Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М. : Аспект Пресс, 1996. – С.209-226.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С.4-18.

Панфилов О. М., Панфилова Н. Г. Первобытный труд и проблема происхождения религии / О. М. Панфилов, Н. Г. Панфилова // Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе : межвуз. сб. / под ред. С. Н. Савельева. – СПб. : Изд-во С.- Петербург. ун-та, 1991. – С.16-25.

Пищик Ю. Б. Марксизм об исторической природе религии / Ю. Б. Пищик. – М. : Мысль, 1983. – 173 с.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.69-79.

Религия // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.3. – М. : Мысль, 2001. – С.436-442.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – С.11-68.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1986. – С.9-24.

Угринович Д. М. Психология религии / Д. М. Угринович. – М. : Политиздат, 1986. – С.45-91, 219-296.

Чорненький Я. Я. Релігієзнавство : теоретико-практичний курс : навч. посібник / Я. Я. Чорненький. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – С.7-34.
ТЕМА 23. ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ:

ЧАС, УМОВИ І ПРИЧИНИ


 1. Основні віхи в історії розвитку людини: час і умови виникнення релігії.

 2. Причини виникнення та існування релігії:

  1. Соціумні основи.

  2. Гносеологічні передумови.

  3. Психологічні чинники.

 3. Передумови, причини і канали виробництва, відтворення і модернізації сучасних релігійних вірувань.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка