Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка23/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.474-477, 598-614, 665-680, 858-861.

Бурянов С. А. Правовые основания, сущностное содержание и гарантии свободы совести / С. А. Бурянов // Государство и право. – 2001. – № 2. – С.21-26.

Єленський В. Є. Державно-церковні взаємовідносини на Україні (1917-1990) / В. Є. Єленський. – К. : Б. в., 1991. – 71 с.

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». – К. : Юрінком, 1998.

Історія релігії в Україні : навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К. : Знання, 1999. – С.655-672.

Козленко В. Свобода совісті та віросповідання як головний чинник духовної свободи / В. Козленко // Філософська думка. – 1999. – №№ 1-2. – С.139-160.

Конституція України. – К. : Юрінком, 1996. – 80 с.

Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США : сб. науч. тр. / отв. ред. А. Колодный, В. Еленский. – К. : Б. и.– 1996.–151 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – С.534-550.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.61-67.

Релігієзнавство : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, Т. Є. Посполітак та ін.; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – С.398-443.

Релігієзнавство : навч. посібник. – 2-ге вид. / В. М. Андріанов, С. А. Бублик, М. М. Ібрагімов та ін.; за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С.333-474.

Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, С. М. Бурлак, Л. Г. Вороновська та ін; за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К. : Академія, 2000. – С.360-381.

Релігійна свобода : природа, правові і державні гарантії: науковий щорічник / гол. ред. А. М. Колодний. – К. : Б. в., 1999. – 178 с.

Савельев В. Н. Свобода совести: история и теория / В. Н. Савельев.–М. : Высш. шк., 1991.– 143 с.

Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2007. – С.291-335.

Черній А. М. Релігієзнавство : навч. посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005. – С.273-303.
ТЕМА 18. СВОБОДА СОВІСТІ В УКРАЇНІ:

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Поняття «свобода совісті», його філософський і конституційно-правовий аспекти.

 2. Конституційні норми свободи совісті та реальні можливості її забезпечення в Україні.

 3. Українське законодавство про свободу совісті і міжнародні документи про права людини.

 4. Державні гарантії свободи совісті в Україні.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.854-861.

Бурянов С. А. Правовые основания, сущностное содержание и гарантии свободы совести / С. А. Бурянов // Государство и право. – 2001. – № 2. – С.21-26.

Ерышев А. А. Религиоведение : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. А. Ерышев.– К. : МАУП, 2001. – С.245-258.

Єленський В. Є. Державно-церковні взаємовідносини на Україні (1917-1990) / В. Є. Єленський. – К. : Б. в. – 1991. – 71 с.

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». – К. : Юрінком, 1998.

Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2002. – С.260-307.

Козленко В. Свобода совісті та віросповідання як головний чинник духовної свободи / В. Козленко // Філософська думка. – 1999. – №№ 1-2. – С.139-160.

Конституція України. – К. : Юрінком, 1996. – 80 с.

Лубський В. І., Теремко В. І., Лубська М. В. Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. – К. : Академвидав, 2002. – С.392-414.

Релігієзнавство : навч. посібник. – 2-ге вид. / В. М. Андріанов, С. А. Бублик, М. М. Ібрагімов та ін.; за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С.303-433.

Савельев В. Н. Свобода совести: история и теория / В. Н. Савельев. – М. : Высш. шк., 1999 – 143 с.

Черній А. М. Релігієзнавство : навч. посібник А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005. – С.273-334.


ТЕМА 19. РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА

 1. Поняття культури. Релігійна культура, її особливості і структура.

 2. Релігія і загальнолюдські цінності.

 3. Місце і роль релігії у духовній культурі людства.

 4. Вплив християнства на формування української національної культури.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.565-579, 762-767.

Баллестрем К. Г. Церковь и демократическая культура : проблемы адаптации и конфликты / К. Г. Баллестрем // Вопросы философии. – 2002. – № 1. – С.67-76.

Воронкова Л. П. Из классификации культурологических учений : теория культуры / Л. П. Воронкова // Вестник МГУ. – 1997. – № 1. – С.80-93.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.319-384.

Культура. Религия. Атеизм / Б. А. Лобовик, А. Н. Колодный, Н. А. Арестова и др.; отв. ред. А. Н. Колодный, Б. А. Лобовик. – К. : Наукова думка, 1991. – 299 с.

Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / О. Ф. Лобазова. – М. : Изд.-торг. корпорац. «Дашков и К°», 2004. – С.41-80.

Лобковиц Н. Христианство и культура / Н. Лобковиц // Вопросы философии.– 1993. – № 3.– С.71-81.

Митрохин Л. Н. Религия в системе культуры / Л. Н. Митрохин // Наука и религия. – 1987. – № 8. – С.14-17; № 10. – С.2-5; 1988. – № 1. – С.22-25.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – С.86-92.

Рашковский Е. Б. Европейская культура нового времени : библейский контекст / Е. Б. Рашковский // Вопросы философии. – 1996. – № 2. – С.80-92.

Религиоведение : учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / науч. ред. А. В. Солдатов; редкол. : К. П. Борисенко, В. Ф. Мустафин, Б. А. Смагин. – СПб. : Изд-во «Лань», 2003. – С.432-517.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – С.353-406.

Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе : межвуз. сб. / под. ред. С. Н. Савельева. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1991. – 183 с.

Релігієзнавство : навч. посібник. – 2-ге вид. / В. М. Андріанов, С. А. Бублик, М. М. Ібрагімов та ін.; за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С.64-113.

Релігія в духовному житті українського народу / А. М. Колодний, Б. О. Лобовик, Л. О. Филипович та ін. – К. : Наук. думка, 1994. – С.121-192.

Розанов В. В. Религия и культура / В. В. Розанов // Розанов В. В. Соч. : в 2 т. – Т.1. – М. : Правда, 1990. – 636 с.


ТЕМА 20. РЕЛІГІЯ І МОРАЛЬ

 1. Релігія і мораль як духовно-культурні явища в історії суспільного життя: виникнення і еволюція, сутнісні характеристики і значення.

 2. Релігія як моральний фактор: підходи, оцінки.

 3. Релігійне і наукове розуміння сенсожиттєвих проблем.

 4. Моральні концепції різних типів релігії: принципи, настанови і рекомендації, їх зміст і специфіка.

 5. Традиціоналізм і тенденції модернізації сучасних релігійно-етичних вчень.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка