Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка18/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   44

ТЕМА 2. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА


 1. Релігієзнавство: об’єкт і предмет дослідження.

 2. Структура релігієзнавства і специфічні особливості його структуроутворюючих дисциплін.

 3. Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства.

 4. Принципи і методи релігієзнавства.

 5. Основні риси і функції релігієзнавства і значення його вивчення для інтелектуального і культурного розвитку людини.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.17-173, 238-255.

Гараджа В. И. Социология религии : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. И. Гараджа. – М. : ИНФРА-М, 2005. – С.9-64.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М.: Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – С.13-127.

Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії / Б. Дейвіс. – К. : Основи, 1996. – 270 с.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2007. – С.42-76.

Лубський В. І., Теремко В. І., Лубська М. В. Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. – К. : Академвидав, 2002. – С.9-21.

Мечковская Н. Б. Язык и религия : Лекции по филологии и истории религии : учеб. пособие / Н. Б. Мечковская. – М. : Фаир, 1998. – 352 с.

Митрохин Л. Н. Философия религии / Л. Н. Митрохин. – М. : Республика, 1993. – 414 с.

Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любицева О. О. Географія релігій : навч. посібник / С. В. Павлов, К. В. Мезенцев, О. О. Любицева. – К. : Артек, 1999. – 503 с.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.20-44.

Релігієзнавство // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.271-272 (Див. також: Географія релігій, Історіософія релігії, Історія релігії, Психологія релігії, Релігієзнавство порівняльне (компаративне), Соціологія релігії, Філософія релігії и др.).

Филипович Л. О. Етнологія релігії : теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення / Л. О. Филипович. – К. : Світ Знань, 2000. – 333 с.

Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2007. – С.5-21.

Чорненький Я. Я. Релігієзнавство : теоретико-практичний курс : навч. посібник / Я. Я. Чорненький. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – С.35-58.

Яблоков И. Н. Религиоведение : учеб. пособие / И. Н. Яблоков // Религиоведение : учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М. : Гардарики, 2002. – С.10-24.
ТЕМА 3. З. ФРЕЙД ПРО ПРИРОДУ І СУТНІСТЬ РЕЛІГІЇ


 1. Психологічний редукціонізм З.Фрейда. Релігія як різновид колективного неврозу.

 2. З.Фрейд про виникнення первісних релігійних уявлень.

 3. Релігія як різновид інфантильного світосприйняття. Протилежність релігії і науки.

 4. З.Фрейд про шляхи подолання релігії. «Терапевтична» роль позитивного знання.
Перелік рекомендованої літератури

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – С.45-47.

Попова М. А. Фрейдизм и религия / М. А. Попова. – М. : Наука, 1985. – 200 с.

Фрейд З. // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / З. Фрейд; науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.4. – М. : Мысль, 2001. – С.275.

Фрейд З. Будущее одной иллюзии / З. Фрейд // Сумерки богов / сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. – М. : Политиздат, 1989. – С.94-142.

Фрейд З. Психический генезис религиозных представлений / З. Фрейд // Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / сост. : В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М. : Аспект Пресс, 1996. – С.328-334.

Фрейд З. Психология первобытной культуры и религии / З. Фрейд. – СПб. : Алетейя, 1997. – 221 с.

Фрейд З. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия / З. Фрейд. – М. : Наука, 1993. – 176 с.

Черненко В. А. Реакционная сущность учения Фрейда о религии / В. А. Черненко. – Л. : О-во «Знание» РСФСР, Ленингр. орг-ция, 1972. – 32 с.


ТЕМА 4. Е. ФРОММ ПРО РЕЛІГІЮ ЯК ФАКТУ ІСТОРІЇ

 1. Вчення про фундаментальну екзистенціальну суперечність між тілом і розумом у людині – основа релігієзнавчої концепції Е.Фромма.

 2. Е.Фромм про релігію як систему ціннісних орієнтирів людського буття. Релігійна природа філософії, політики і моралі.

 3. Релігії авторитарні і гуманістичні, теїстичні і нетеїстичні.

 4. Критика Е.Фроммом традиційного християнства як способу зберігання існуючого соціального порядку.
Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.513-514.

Добреньков В. И. Неофрейдизм в поисках «истины» (Иллюзии и заблуждения Эриха Фромма) / В. И. Добреньков. – М. : Мысль, 1974. – 144 с.

Фромм Э. // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / науч.-ред. совет: В. С. Степин (пред.) и др. – Т.4. – М. : Мысль, 2001. – С.277-278.

Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М. : Прогресс, 1990. – 272 с.

Фромм Э. Иметь или быть? – 2-е изд., доп. / Э. Фромм. – М. : Прогресс, 1990. – 330 с.

Фромм Э. Психоанализ и религия / Э. Фромм // Сумерки богов / сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. – М. : Политиздат, 1989. – С.143-221.

Фромм Э. Типы религии и религиозного опыта / Э. Фромм // Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / сост. : В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М. : Аспект Пресс, 1996. – С.364-375.

Фромм Э. Человеческая ситуация / Э. Фромм. – М.: Мысль, 1995. – 238 с.

Яблоков И. Н. Религиоведение : учеб. пособие / И. Н. Яблоков // Религиоведение : учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М. : Гардарики, 2002. – С.175-179.
ТЕМА 5. СОЦІОЦЕНТРИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ РЕЛІГІЇ

Е.ДЮРКГЕЙМА


 1. Е.Дюркгейм про релігію як універсальний суспільний феномен.

 2. Особливості дюркгеймівського визначення релігії.

 3. Е.Дюркгейм про дихотомію священного (сакрального) і мирського (профанного) як основу релігії.

 4. Місце і роль релігійного ритуалу в дюркгеймівській концепції релігії.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка