Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка17/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   44

Зразок титульного листа контрольної роботи студента-заочника


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Кафедра філософіїКонтрольна робота

з курсу «Релігієзнавство»

Тема 25

Історичні типи релігіїВиконав:

Володимиров Юрій Петрович

студент II курсу

заочно-вечірнього факультету

гр. ОА-05 а, шифр 123075

Донецьк – 2012


Зразок титульного листа реферату студента стаціонару


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Кафедра філософіїРеферат

з курсу «Релігієзнавство»

Тема 47

Філософія православ'яВиконав:

Суетін Олег Миколайович

студент II курсу

механічного факультету

гр. Мех-05 б, шифр 015237

Перевірив:

_________ В.Г.Рощин, доц.

Донецьк – 2012
  1. Всі сторінки контрольної роботи / реферату мають бути пронумеровані.

  2. На першій сторінці фіксуються тема контрольної роботи / реферату і питання плану.

  3. З другої сторінки починається виклад змісту контрольної роботи / реферату відповідно до плану.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, розкривається ступінь її відображення в літературі, показується значення даної теми, формулюються мета і завдання контрольної роботи / реферату.

В основній частині відповідно до питань плану викладається зміст теми. Кожне питання плану, перш ніж буде розкрите, необхідно виділити окремим заголовком. Спочатку виділяється перше питання, після його розгляду – друге і т.д.

У висновку, виходячи із змісту викладених питань плану, формулюються основні положення контрольної роботи / реферату.


  1. На всі приведені в контрольній роботі / рефераті виписки (цитати) і факти необхідно зробити посилання на джерело інформації (книгу, статтю тощо).

5.1. Посилання можна винести в кінець сторінки під риску, яка відокремлює його від основного тексту. Воно може бути не одним, на одне і те ж джерело або на різні джерела. При цьому нумерація посилань може бути посторінковою або наскрізною. Якщо нумерація посторінкова, то перше посилання на будь-якій сторінці тексту починається з цифри 1. При наскрізній нумерації порядковий номер посилань від сторінки до сторінки збільшується. У даному випадку у виносці під рискою вказуються прізвище та ініціали автора, назва джерела, видавництво і рік видання, номер тому, випуску, частини, цитована сторінка.
Приклад оформлення посилань на книги і статті

1. Основы религиоведения : учебник.– 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – С.113-114.

3. Єленський В. Скільки релігій в Україні? / В. Єленський // Людина і світ. – 1996.– № 6.– С.3.

4. Мандрыка В. Религия – не панацея / В. Мандрыка // Правда Украины. – 1996.– 26 сент.– С.2.

См.: Національні релігії // Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.209.

6. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – 4-е изд., испр. и доп. / С. А. Токарев.– М. : Политиздат, 1986.– С.395.


5.2. Якщо посилання робиться відразу після цитованого положення з якого-небудь джерела, то дане джерело може вказуватися в дужках повністю (див. вимоги в пункті 5.1) або цифрами: перша цифра позначає його порядковий номер у переліку використаної літератури, друга – сторінку або сторінки цитати (1, 25-26). При цьому в переліку використаної літератури також повинні бути вказані всі необхідні дані про джерело. Якщо це багатотомне видання, то при будь-яких варіантах посилань необхідно вказати прізвище автора, якщо він є, назву роботи... з якого тому (припустимо, вибраних філософських творів) ця робота (Фейербах Л. Сущность христианства // Фейербах Л. Избр. филос. произв. : В 2 т. – Т.2. – М. : Госполитиздат, 1955. – С.7-405). Тому при вказівці джерела цифрами в дужках достатньо буде тільки дві цифри.

5.3. Вказівка на джерело може бути також здійснена і наскрізною нумерацією наприкінці цитати після лапок відповідною цифрою, яка (як і у разі 5.1) буде наполовину свого розміру вище за рядок, але відповідати джерелу, розташованому в переліку використаної літератури, з тією лише різницею, що у ньому указуватиметься не повний обсяг твору, а тільки цитована сторінка.

Крім того, коли те або інше положення не цитується, а передається своїми словами, потрібно також зробити посилання на його джерело. У даному випадку перед джерелом ставиться див., як це показано в одному з пунктів оформлення посилань. У подібній ситуації див. ставиться і перед цифрою в дужках, яка указує на джерело даного перефразованого положення (див.: 4, 55).

У контрольній роботі / рефераті необхідно дотримуватися тільки одного якогось варіанту посилань.

6. До контрольної роботи / реферату обов'язково додається перелік використаної літератури. Він складається залежно від вибраного варіанту посилань. При варіантах, описаних у пунктах 5.1 і 5.2, перелік використаної літератури складається в алфавітному порядку, 5.3 – у послідовності цитування. Перелік використаної літератури виноситься на останню сторінку контрольної роботи / реферату.

7. Наприкінці контрольної роботи / реферату ставиться дата і підпис.

Студент одержує залік (позитивну оцінку) з контрольної роботи / реферату лише у тому випадку, якщо виконає всі вимоги, що пред'являються до їх написання.

Студенти-заочники, одержавши в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3.239) рецензію на свою роботу, повинні ознайомитися з її змістом, щоб надалі врахувати побажання і зауваження викладача. Одержану рецензію (про зараховану контрольну роботу) необхідно принести на залік.

Студенти стаціонару результат перевірки дізнаються у свого лектора.

Якщо контрольна робота / реферат не зараховані, треба, залежно від вказівок рецензента, або її доопрацювати, або написати нову на цю ж тему, або іншу відповідно до шифру або запропоновану викладачем.Студенти-заочники можуть одержати залік з теми контрольної роботи й усно, під час співбесіди з викладачем перед заліком з курсу. Правила вибору теми контрольної роботи залишаються тими ж, як і при здачі її письмово. У студентів стаціонару такої можливості немає.

2. ТЕМАТИКА

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ / РЕФЕРАТІВ
ТЕМА 1. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

1. Донауковий етап у формуванні релігієзнавства.    1. Витоки релігієзнавства: ідеї, підходи, концепції про релігію в історії стародавньої філософії.

    2. Філософська думка про релігію у Середні віки, епоху Відродження і Новий час (XVI-XVIII ст.ст.): від філософсько-богословських учень про релігію до формування наукового релігієзнавства.

2. Становлення релігієзнавства у XIX-XX ст.ст. як галузі наукового знання.

3. Проблеми дисциплінарного релігієзнавства: постановка, природа і роль їх вирішення у самовизначенні особи і суспільства.


Перелік рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000.– С.17-173, 238-255.

Гараджа В. И. Социология религии. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. И. Гараджа.–М. : ИНФРА-М, 2005. – С.65-88, 113-196.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова.– М. : Высшая школа, 2006.– С.16-52.

Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004. – С.11-30.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – С.7-20.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996.– С.5-68.

Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения / З. А. Тажуризина, А. Д. Сухов, М. М. Шахнович и др.; под ред. А. Д. Сухова. – М. : Мысль, 1986. – 285 с.

Яблоков И. Н. Религиоведение : учеб. пособие / И. Н. Яблоков // Религиоведение : учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М. : Гардарики, 2002. – С.26-220.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка