Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка16/44
Дата конвертації05.11.2016
Розмір5 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44
ТЕМА 1

РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ

(2 години) 1. Предмет, структура и методология религиоведения.

 2. Сущность, структура и основные функции религии.

 3. Религия и церковь в Украине, их конституционно-правовые основы.

 4. Происхождение религии: основные подходы решения проблемы.

 5. Время, условия и причины возникновения и существования религии.

Теми доповідей

Сучасна релігійна свідомість: консерватизм і тенденції змін.

Сутність і особливості функціонування релігійного світогляду.

Віра і розум: їх співвідношення і оцінка у релігії.

Релігійний культ: зміст, сенс і значення.

Релігія і церква у сучасному державно-політичному та ідеологічному житті суспільства.

Науковий аналіз і релігійне пояснення сутності історичного процесу.

Релігія і наука: історія «великого конфлікту».

Світське і релігійне в історії розвитку культури.

Богословські концепції націй, національних відносин і процес інтернаціоналізації суспільного життя.

Релігія в системі прав і свобод сучасної людини.

Свобода совісті як духовна цінність.

Миротворчість, гуманізм і милосердя у церковному функціонуванні.

Проблема походження і функціонування релігії в системі суспільної свідомості.

Релігійний феномен: становлення та еволюція уявлень про надприродне.

Стародавнє суспільство: біля джерел світоглядного освоєння людиною світу.

Походження релігії як конкретно-історичний процес.

Об’єктивні основи виникнення та існування релігії.

Психологічні фактори як можливість виникнення і засвоєння релігії.

Гносеологічні передумови виникнення та існування релігійного феномену.

Причини і канали відтворення релігії у нових поколіннях.

Міфологічна концепція релігії Ф.-М. Мюллера.

Анімістична концепція релігії Е. Б. Тайлора.

Магічна концепція релігії Дж. Дж. Фрезера.

Концепція преанімізму Р. Маретта.

Психологічна концепція релігії З. Фрейда.Література

 1. Академічне релігієзнавство: підручник /за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.17-173, 182-192, 197, 203-206, 238-255, 264-266, 269-275, 295-309, 336-411, 441-494, 513-527, 532-614, 624-663, 665-680, 702-709, 715-724, 756-767, 829-861.

 2. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство : підручник / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – 5-те вид., виправ. і доп. – К. : Кондор, 2007. – С.8-75, 415-422, 535-538.

 3. Основы религиоведения: учебник / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – С.6-97, 534-550.

 4. Религиоведение : учебное пособие / [В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова]. – Донецк: изд-во «Вебер», 2009. – С.7-89.

 5. Релігієзнавство : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, Т. Є. Посполітак та ін.; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – С.11-39, 398-442.

 6. Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К.: Наукова думка, 2007. – С.5-33, 291-329.


ТЕМА 2

ІСТОРИЧНІ ТИПИ РЕЛІГІЇ І ФОРМИ ВІЛЬНОДУМСТВА

(6 годин)ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ

(2 години)

1. Класифікація релігії.


 1. Ранні форми релігійних вірувань: магія, фетишизм, анімізм.

 2. Родоплемінні релігії тотемізм, аграрний культ, шаманізм.

 3. Етнічні релігії:

  1. Народні релігії: давньо-єгипетська, -індійська, -грецька, -римська та ін.

  2. Національні релігії: іудаїзм, джайнізм, сикхизм, індуїзм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм та ін.


Теми доповідей

Ранні форми релігійних вірувань: поява та особливості вияву.

Магія, її виникнення, різновиди та спрямованість.

Фетишистські уявлення, їх походження, види і сенс.

Анімістичні вірування: витоки і види прояву.

Тотемізм: походження, характерні риси вірувань і обряди.

Аграрний культ, його особливості і призначення.

Шаманізм – особливий комплекс культових ритуалів.

Первісні вірування в контексті релігій сьогодення.

Етнічні релігії, їх різновиди і основні риси.

Народні релігії: загальне й особливе.

Національні релігії, їх спільні риси і специфіка.

Етнічні релігії в культурі, традиціях і звичаях народів, що їх сповідують.

Литература


 1. Академічне релігієзнавство : підручник /за наук. ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – С.295-306, 325-341, 343-364, 616-630.

 2. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство : підручник / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – 5-те вид., виправ. і доп. – К. : Кондор, 2007. – С.36-39, 77-110.

 3. Основы религиоведения: учебник / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – С.98-163.

 4. Религиоведение : учебное пособие / [В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова]. – Донецк: изд-во «Вебер», 2009. – Донецк: изд-во «Вебер», 2009. – С.90-144.

 5. Релігієзнавство : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, Т. Є. Посполітак та ін.; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – С.39-134.

 6. Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К.: Наукова думка, 2007. – С.33-85.


ТЕМА 2

ІСТОРИЧНІ ТИПИ РЕЛІГІЇ І ФОРМИ ВІЛЬНОДУМСТВА

(6 годин)ЗАНЯТТЯ ДРУГЕ

(2 години) 1. Буддизм: виникнення, основні напрями та їх особливості віровчення і культу. Філософія буддизму, його етика і соціальне вчення.

 2. Християнство:

  1. Виникнення і еволюція християнства: І-ХІ століття.

  2. Православ’я, його особливості віровчення, культу і церковної організації. Філософія і соціальне вчення православ’я.

  3. Католицизм, його характерні риси і своєрідність віровчення, культу і організації. Філософсько-теологічні концепції і соціальна доктрина католицизму.

  4. Протестантизм: виникнення, основні напрями і загальне й особливе у їх віровченні, культі й організації. Філософсько-теологічні і соціальні концепції протестантизму.


Теми доповідей

Будда: легенди, вигадки та історичні реалії.

Трипітака: склад, зміст, оцінки.

Модернізація буддизму і європейський необуддизм.

Соціальне вчення і етика буддизму.

Соціальна «нейтральність» буддизму і мистецтво.

Буддизм у культурно-історичних традиціях народів Сходу.

Ламаїзм – особливий напрям у буддизмі.

Китайський (чань) і японський (дзен) як різновиди поширення буддизму.

Раннє християнство: джерела та історичні реалії становлення.

Біблія як священна книга, історичний документ і пам’ятник культури.

Введення християнства у Київській Русі.

Великий церковний розкол: час, причини, наслідки.

Православна Церква в Україні: історія формування і особливості функціонування.

«Академічна філософія» у виправданні православної віри.

Християнська соціологія С.М.Булгакова.

Релігійна філософія М.О.Бердяєва і її соціальна спрямованість.

Проблеми віри і невір’я у релігійно-філософських пошуках Ф.М.Достоєвського.

Соціально-моральні ідеї і концепції Православної Церкви.

Українська Греко-Католицька Церква: історія і сучасність.

Нетрадиційні форми релігійності у сучасному католицизмі.

Неотомізм – офіційна філософська доктрина Католицької Церкви.

Соціальна доктрина і моральне вчення католицизму.

Ватикан і організація Римо-Католицької Церкви.

Ватикан: експансія у світ культури.

Східна політика Римо-Католицької Церкви.

Протестантизм як специфічний продукт промислової цивілізації.

Протестантизм – особливий тип релігійної ідеології, психології та організації.

М.Лютер і суспільний рух у Німеччині в епоху Реформації.

Культово-психологічні особливості пізнього протестантизму.

Євангельське християнство –баптизм: основні напрямки в ідеології і діяльності.

Християне євангельської віри: справи, думки і почуття послідовників.

Релігійне життя і діяльність адвентистів сьомого дня.

Еволюція релігійної свідомості і діяльність Свідків Єгови.

Самоосмислення релігії у «антропологічній теології» П.Тілліха.

Самоосмислення релігії у романтичній філософії Ф.Шлейєрмахера.

Соціально-політична природа протестантизму.

Реформація, її соціальний зміст та історичне значення.Література

 1. Академічне релігієзнавство : підручник /за наук. ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – С.366-379, 386-436, 441-478, 618-621, 632-663, 682-709.

 2. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство : підручник / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – 5-те вид., виправ. і доп. – К. : Кондор, 2007. – С.165-295, 347-415, 477-478, 486-488, 490-518, 524-528, 532-535.

 3. Основы религиоведения: учебник / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – С.163-249, 324-387.

 4. Религиоведение : учебное пособие / [В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова]. – Донецк: изд-во «Вебер», 2009. – Донецк: изд-во «Вебер», 2009. – С.145-238.

 5. Релігієзнавство : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, Т. Є. Посполітак та ін.; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – С.135-217.

 6. Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К.: Наукова думка, 2007. – С.86-119, 187-290.


ТЕМА 2

ІСТОРИЧНІ ТИПИ РЕЛІГІЇ І ФОРМИ ВІЛЬНОДУМСТВА

(6 годин)ЗАНЯТТЯ ТРЕТЄ

(2 години) 1. Іслам, його виникнення, основні напрями і специфіка їх віровчення, культу і організації. Мусульманська теологія і філософія. Соціальна доктрина і морально-етичне вчення ісламу.

 2. Нові релігійні течії, їх причини виникнення, характерні риси і різновиди.

 3. Вільнодумство: виникнення, особливості розвитку і основні історичні форми.

Теми доповідей

Іслам: походження, історія і сучасність.

Життя і пророцька місія Мухаммада.

Коран як релігійно-філософський і законодавчий пам’ятник.

Коран як літературний пам’ятник арабо-мусульманської і світової культури.

Ортодокси і модерністи в ісламі.

Арабський Халіфат та іслам.

Релігійно-правові системи: шаріат і адат у традиціях і звичаях мусульман.

Іслам у державній структурі та політичному житті народів афро-азійського регіону.

Іслам як загальна ідейна основа культури і суспільного устрою Сходу.

Проблеми війни і миру в ісламі.

Нові релігійні течії: причини й умови виникнення і поширення.

Неорелігії: поняття, сутність, типи та вияви їх функціонування.

Есхатологія і месіанство нехристиянських об’єднань.

Неоорієнталістські рухи – культи медитивних практик.

Сцієнтистська спрямованість саєнтологічних напрямків.

Статус надрелігії – неодмінна направленість синтетичних неорелігій.

Український вимір неоязичництва.

Псевдорелігії як течії суспільного неспокою.

Нові релігійні течії в контексті світових суспільних процесів.

Нерелігійні процеси в Україні.

Тенденції і перспективи нових релігійних течій.

Генезис вільнодумства та його історичні форми.

Ідеї вільнодумства і гуманізму у пам’ятниках стародавньої культури.

Античне вільнодумство: від богоборницького настрою до атеїстичних ідей у греко-римській філософії.

Єресі і богоборництво як вираження середньовічного вільнодумства.

Історія вільнодумства і світогляді Відродження.

Соціально-історичні, ідейні та природничонаукові основи вільнодумства Нового часу.

Києво-Могилянська Академія і традиції вільнодумства у творчості Г. С. Сковороди.

Становлення революційно-демократичного атеїзму, його місце і роль у духовному житті Росії та України .

Марксистська концепція атеїзму: проблема єдності теоретичного і практичного гуманізму.

Атеїзм і духовний світ людини: реальності післяжовтневого періоду.Література

 1. Академічне релігієзнавство : підручник /за наук. ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – С.34-35, 216-236, 366-368, 379-385, 412-415, 436-440, 702-709, 779-827.

 2. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство : підручник / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – 5-те вид., виправ. і доп. – К. : Кондор, 2007. – С.296-346, 425-476.

 3. Основы религиоведения: учебник / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – С.250-323, 387-481.

 4. Религиоведение : учебное пособие / [В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова]. – Донецк: изд-во «Вебер», 2009. – Донецк: изд-во «Вебер», 2009. – С.239-276, 300-328.

 5. Релігієзнавство : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, Т. Є. Посполітак та ін.; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – С.218-268, 291-321.

 6. Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К.: Наукова думка, 2007. – С.119-186.
 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЇ І

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ

ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................... 211

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................................................................... 212

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.................................................................................................................. 213 1. Правила вибору теми реферату / контрольної роботи........................... 214

 2. Основні вимоги до реферату / контрольної роботи............................... 214

 3. Структура і оформлення реферату / контрольної роботи..................... 215

 1. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ / КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.................................... 218ВСТУП

Дані «Методичні рекомендації» підготовлені відповідно розробленої на кафедрі нової програми з вибіркової навчальної дисципліни «Релігієзнавство» та робочої програми з цієї ж навчальної дисципліни.

Особливістю цього методичного видання є те, що воно поєднує у собі методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань (рефератів) студентів очної (бо вони можуть надаватися Навчальним планом) і контрольних робіт студентами заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Релігієзнавство». Це пов’язано з тим, що методичні вказівки з виконання цих видів роботи (тобто правила вибору, основні вимоги, структура й оформлення) ідентичні. Це стосується і переліку рекомендованої літератури. Але студенти очної форми навчання отримують залік за результатами їх участі у всіх організаційних формах з даної навчальної дисципліни. А для контролю засвоєння навчальної дисципліни «Релігієзнавство» студентами заочної форми навчання Навчальним планом передбачений залік, якому передує обов’язкове виконання певної контрольної роботи з даної дисципліни. На заліку за матеріалами навчальної дисципліни студентам пропонується відповісти на два теоретичних питання.

Однак у будь-якому разі виконання і індивідуальних завдань студентами стаціонару, і написання контрольних робіт студентами-заочниками дозволить навчитись працювати з відповідною літературою різного ступеня узагальнення: монографіями, збірками статей, статтями, підручниками і навчальними посібниками, хрестоматіями, словниками, довідниками та енциклопедіями, періодичними виданнями. Оскільки вирішення того чи іншого питання пов’язане із звертанням до його витоків, із дослідженням процесу його трансформації протягом всієї історії становлення релігієзнавства як галузі наукового знання, остільки студенти мають можливість ознайомитися з різними поглядами. Поглиблене їх вивчення, ґрунтовне розкриття теми взагалі дозволить студенту активізувати самостійний пошук і розумову активність, сприятиме продукуванню власної точки зору, формуватиме вміння її аргументувати, толерантно відноситися до протилежних поглядів і думок, тобто опановувати мистецтвом полеміки як конструктивного діалогу. Тому виконання цих видів роботи створюватиме сприятливе підґрунтя для самореалізації студента. А поза цим процесом неможливий інтелектуальний і культурний розвиток людини, її самовизначення у світі.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета і завдання методичних рекомендацій до виконання індивідуальних завдань студентами очної та контрольних робіт студентами заочної форм навчання:
Мета навчальної дисципліни – формування світоглядної культури студента, який би вмів бачити сутність природних і суспільних явищ, а також знаходити форму їх теоретичного вираження; міг відшукати принципові можливості практичного впровадження теоретичних висновків; був здатен не лише передбачати найближчі та віддалені наслідки, до яких можуть привести ці висновки, але й знайти певну позицію, яка йде з внутрішніх спонукань; прагне до заснованих на моральних підвалинах об’єктивно-вірних вирішень проблем, що виникають у житті.
Завдання навчальної дисципліни:

 • подати та пояснити розділи академічного релігієзнавства, предмет який ним вивчається, зміст і функції, а також його місце і роль у системі вищої освіти й розвитку суспільства взагалі;

 • розглянути проблему походження релігії, різні підходи її тлумачення, розкрити сутність релігійного феномену, його структуру та особливості функціонування, показати тенденції і перспективи релігійного процесу;

 • ознайомити студентів з різними типами релігійних вірувань, починаючи з ранніх форм, родоплемінних релігій, аж до етнічних і світових, а також нових релігійних течій;

 • розглянути процес виникнення і розвитку вільнодумства, показати, що його становлення є закономірним наслідком суспільно-історичної практики людей та притаманне їх духовному світу, починаючи з найдавніших періодів людської історії;

 • показати якісну своєрідність виявлення вільнодумства на рівні атеїзму на відміну від інших його історичних форм;

 • розкрити історію розвитку вільнодумства як іманентно притаманного моменту переважно філософсько-матеріалістичного (теоретичного) осягнення світу і дійсного (практичного) утвердження в ньому людини;

 • проаналізувати місце і роль релігії і вільнодумства, знання релігієзнавчої проблематики в інтелектуальному і культурному розвитку людини, в її самовизначенні.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати: зміст релігієзнавчої проблематики, такі соціально-історичні явища, що аналізуються у предметному полі релігієзнавства, як релігія: процес її походження, різноманітні підходи до трактування цього процесу, сутності релігійного феномену, його структури, історичних типів і функціонального спектру, а також вільнодумство: виникнення, природу та історичні форми.
Вміти: змістовно і логічно, науково і толерантно обґрунтовувати особисту думку щодо вирішення питань, що стосуються переконань людей, враховувати різноманітність існуючих підходів до них, не вагатися у випадку необхідності відстоювання власної позиції, яка буде співвідноситися з життєвими реаліями і знаходитися у межах законодавства України про свободу совісті та права людини.
1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ / РЕФЕРАТУ

Відповідно з навчальним планом технічного університету студенти очної і заочної форм навчання повинні освоїти курс «Релігієзнавство». Перелік тем, завдань і літератури визначені в Навчальній програмі даної дисципліни. З нею можна ознайомитися в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3-й навч. кор., ауд. 239) або в читальних залах бібліотеки ДонНТУ (2-й або 3-й навч. кор.).

Після закінчення вивчення курсу СТУДЕНТИ-ЗАОЧНИКИ всіх спеціальностей складають залік. Завдання для підготовки до заліку дивіться на стор. 27-29. Право на здачу заліку дає позитивна оцінка (залік) з контрольної роботи. Навчальним планом з курсу «Релігієзнавство» для студентів-заочників визначена одна контрольна робота. Вона повинна бути виконана і здана протягом семестру в кабінет соціально-гуманітарних дисциплін (3.239), але не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Це дозволить викладачу своєчасно прорецензувати роботу, а у разі потреби, студент матиме можливість її доопрацювати або виконати наново.

СТУДЕНТИ СТАЦІОНАРУ отримують семестровий залік з курсу «Релігієзнавство» на підставі урахування результатів виконання ними певних видів робіт на лекційних і семінарських заняттях та у часи самостійної роботи протягом семестру. Оцінка успішності студента очної форми навчання при засвоєнні навчального матеріалу за період до атестації проводиться у балах: 0 – 50 балів. Вважається, що студент може бути позитивно атестований, якщо сума балів за цей період складає 30 – 50 балів. Залік за семестр проставляється студентам стаціонару, які були позитивно атестовані та в подальшому також виконали і захистили завдання, передбачені Програмою навчальної дисципліни. Студенти стаціонару, які з певних причин (переведений з іншого навчального закладу або факультету чи спеціальності цього університету тощо, де ця дисципліна не вивчалася) не мають заліку, за вимогою і дозволом деканату складають залік. Завдання до заліку дивіться на стор. 27-29. Якщо Навчальним планом передбачено написання реферату, вибравши тему реферату, студенти зобов'язані у встановлений лектором термін здати його. Одержавши з реферату позитивну оцінку, студент стаціонару, якщо не має інших заборгованостей з курсу, отримує чи допускається до складання заліку з даного курсу. Кількість рефератів з курсу «Релігієзнавство» встановлюється Навчальним планом за фахом. Студенти стаціонару можуть також самі визначитися з темою реферату з курсу, що вивчається, але вона обов'язково повинна бути узгоджена з викладачем, який здійснює у них заняття з даного курсу. У цьому випадку необхідно буде також самостійно скласти план до теми (2-4 питання) і підібрати для її розкриття відповідну літературу.


  1. ПРАВИЛА ВИБОРУ ТЕМИ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ / РЕФЕРАТУ

Ознайомитися з темами контрольної роботи / реферату можна в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3.239) або в читальних залах бібліотеки ДонНТУ (2-й або 3-й навч. кор.). Перш ніж зробити вибір уважно ознайомтеся зі всіма вимогами до контрольних робіт / рефератів.

Студентам пропонується 85 тем контрольних робіт / рефератів, які включають історичне і теоретичне релігієзнавство. До кожної теми визначені план і література. Вибравши одну з них, студент зобов'язаний відповідно до запропонованого плану виконати контрольну роботу / реферат. При необхідності можна змінити тільки перелік рекомендованої літератури, але він не може бути менше чотирьох джерел, які повинні охоплювати і розкривати всі питання вибраної теми. Крім літератури, що рекомендується до кожної теми, на стор. 298-302 пропонується перелік підручників і навчальних посібників, хрестоматій, словників, довідників, енциклопедій і періодичних видань. Їх також можна використовувати при написанні контрольної роботи / реферату. Текстологічною базою можуть бути першоджерела, монографії, збірки статей і статті, видані як окремими працями, так і в різних серіях: «Атеистические чтения», «Библиотека атеистической литературы», «Библиотека всемирной истории естествознания», «Віща освіта ХХІ століття», «Вопросы научного атеизма», «Духовні скарби України», «Из истории отечественной философской мысли», «Научно-атеистическая библиотека», «Новое в жизни науки и техники», «Памятники философской мысли», «Релігійна свобода», «Философское наследие» та ін.

Номер теми контрольної роботи / реферату вибирається відповідно до останньої цифри номера своєї залікової книжки (шифру). Наприклад, якщо номер залікової книжки (шифру) закінчується на цифру 0 або на цифру 5, то і номер теми контрольної роботи в першому випадку буде 10, 20, 30 і т.д., а в другому – 5, 15, 25...


  1. ОСНОВНІ ВИМОГИ

ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ / РЕФЕРАТУ

 1. Контрольна робота / реферат повинні бути виконані самостійно, на основі вивчення наукової і навчальної літератури.

 2. Осяг контрольної роботи / реферату – 20-24 сторінки учнівського зошиту або 12 сторінок на листах паперу формату А 4 (210х297) з наступними параметрами: Times New Roman, 14 пт, через один інтервал, поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) 2 см.

 3. Зміст контрольної роботи / реферату має відповідати вибраній темі і пропонованому до них плану. Назва теми і питання плану зміні не підлягають.

 4. Теоретичний аналіз теми слід пов'язувати з сучасним соціально-економічним станом суспільства, його духовно-етичними проблемами. По можливості необхідно враховувати дані соціологічних досліджень в регіоні, країні у цілому.

 5. Матеріал теми повинен бути викладений логічно, послідовно і доказово, грамотною, літературною мовою.
  1. СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ / РЕФЕРАТУ

Контрольна робота / реферат складаються з титульного листа, теми і плану, який включає вступ, основну частину – питання плану, висновок і перелік використаної літератури.

1. Контрольна робота / реферат виконуються в учнівському зошиті або на листах паперу формату А 4 відповідно до необхідного обсягу. Зовнішня сторона обкладинки зошита або I-го листа паперу вказаного формату оформляється як титульний лист, зразок якого додається:

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка