Методичні рекомендації щодо оптимального розподілу науково-педагогічних працівників нтуу “кпі” за нормативними та варіативними навчальними дисциплінами циклів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”Скачати 219.47 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір219.47 Kb.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо оптимального розподілу науково-педагогічних працівників

НТУУ “КПІ” за нормативними та варіативними навчальними дисциплінами циклів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних

рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”

Кадрове забезпечення є одним із основних і важливих чинників провадження освітньої діяльності, яке повинно відповідати Ліцензійним умовам та Державним вимогам до акредитації напряму підготовки та (або) спеціальності як при проведенні процедур ліцензування і акредитації, так і у будь-який час при організації та проведенні навчального процесу.

Кадрове забезпечення повинно відстежуватись як на етапі планування і організації навчального процесу (зокрема при розробці робочих навчальних планів), так і при проведенні освітньої діяльності кафедрами університету, тобто цей процес повинен бути керованим.

На жаль не всі кафедри та деканати структурних підрозділів (інститутів, факультетів) приділяють цьому питанню належну увагу і не враховують його у повній мірі при закріпленні науково-педагогічних працівників (НПП) за лекційними потоками. У певній мірі це пов’язано з тим, що багато викладачів і співробітників деканатів, в тому числі і керівників кафедр та структурних підрозділів, були недостатньо обізнані з цього питання, а з боку відділів департаменту навчальної роботи було відсутнє методичне керівництво та належний контроль.


Одним із завдань при створенні методичних рекомендацій було заповнити саме цю прогалину, але головними залишились наступні завдання:

1. Забезпечення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та критеріїв акредитації при плануванні навчального процесу.

2. Створення умов щодо виконання нормативів педагогічного навантаження усіх категорій НПП (максимально можливе залучення їх до навчального процесу).
При розподілі НПП обов’язково враховуються наступні показники:

І. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності та критерії акредитації (таблиця 1).

ІІ. Кількість НПП за штатним розписом кафедри.

ІІІ. Кількість навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою.

IV. Структура навчальних дисциплін.

V. Кількість лекційних потоків і особливості їх формування для викладання лекцій.

VІ. Перелік нормативних і варіативних навчальних дисциплін за певним циклом підготовки фахівців певного ОКР.

Таблиця 1


Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності та критерії акредитаціїНазва показника (нормативу)

Значення показника

(нормативу) за ОКРБакалавр

Спеціаліст

Магістр

Частка лекційних годин за циклами дисциплін навчального плану відповідного ОКР, які забезпечують викладання НПП з науковими ступенями та вченими званнями (% від кількості годин)

75

85

95

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (штатні)

50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (або прирівняних кандидатів наук, доцентів)

– за циклом ГСЕП20,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензованого обсягу40,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензованого обсягу– за циклом ПНП

10

– за циклом ППП

10

Кількість лекційних годин на одного викладача

до 250 на рік

Кількість навчальних дисциплін на одного викладача

не більше 5


Кількість НПП за штатним розписом кафедри:

Всього НПП (кількість посад, осіб), з них:а) штатні

- працюють за основним місцем роботи, в тому числі доктори наук (професори) та прирівняні до них кандидати наук (доценти);

- кандидати наук (доценти);

- НПП без наукового ступеню (вченого звання), в тому числі старші викладачі.б) сумісники

- сумісники, в тому числі доктори наук (професори) та прирівняні до них кандидати наук (доценти);

- кандидати наук (доценти);

- НПП без наукового ступеню (вченого звання), в тому числі старші викладачі.


Кількість навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою

розподіл НПП за навчальними дисциплінами здійснювати:

- за професійною ознакою;

- за кількістю навчальних дисциплін (на одного викладача кількість дисциплін - не більше 5);

- за кількістю лекційних годин (на одного викладача кількість лекційних годин не може перевищувати 250 на рік).

Структура навчальних дисциплін

- кількість лекційних годин;

- наявність практичних (семінарських), лабораторних занять (практикумів).
Кількість лекційних потоків і особливості їх формування для викладання лекцій з:

- загальноуніверситетських навчальних дисциплін;

- загально факультетських (загальноінститутських) навчальних дисциплін;

- кафедральних навчальних дисциплін.


Для виконання вимог до кадрового забезпечення підготовки фахівців певного ОКР з урахуванням усіх показників, зазначених вище, треба при складанні робочих навчальних планів провести спеціальний аналіз розподілу НПП за усіма циклами підготовки, передбаченими навчальними планами. Як бачимо забезпечення оптимального розподілу, який максимально враховує усі вимоги, є багато параметричним завданням.

Перш ніж наводити методику такого аналізу, хотілось звернути увагу на деякі моменти, які з тих чи інших причин створюють певні обмеження і у ряді випадків не сприяють виконанню нормативів кадрового забезпечення.

У першу чергу це стосується структури освітньо-професійних програм (ОПП) і як наслідок навчальних планів (НП) та робочих навчальних планів (РНП) підготовки фахівців. Справа в тому, що в нормативній і варіативній частинах ОПП використовуються різні підходи до визначення циклів підготовки.

Нормативною частиною передбачені цикли: гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕП), природничо-наукової підготовки (ПНП), професійної та практичної підготовки (ППП), тобто за основу структурування дисциплін прийнято їх змістовне спрямування.

Варіативною частиною передбачені: цикл дисциплін за вибором ВНЗ та цикл дисциплін вільного вибору студентів, які у ряді випадків зазначаються за номером (дисципліна № 1, № 2 і т.д.) і не структуруються за змістом.

Ліцензійні умови та Державні вимоги до акредитації щодо кадрового забезпечення чітко пов’язані з циклами дисциплін ГСЕП, ПНП, ППП. Тому для того, щоб правильно і повно провести розподіл НПП і виконати зазначені вимоги, треба проаналізувати і визначити до якого з цих циклів відносяться навчальні дисципліни вибіркової частини робочих навчальних планів, тобто кожний цикл (ГСЕП, ПНП, ППП) повинен мати як нормативні так і варіативні дисципліни.

Рекомендаціями «Щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів за новими напрямами підготовки бакалаврів», ухваленими Методичною радою НТУУ «КПІ» від 25.01.2007р., така ситуація передбачена через кодування нормативних і варіативних дисциплін. Код дисципліни (кредитного модуля) визначається її статусом (перша літера) та циклом підготовки (друга літера), а саме:

НГ–__ __, НФ–__ __, НП–__ __, де Н – означає що дисципліна є нормативною,

(номер) (номер) (номер)


Г – дисципліна циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕП), Ф – дисципліна циклу природничо-наукової (фундаментальної) підготовки (ПНП), П – дисципліна циклу професійної та практичної підготовки (ППП).
ЗГ–__ __, ЗФ–__ __, ЗП–__ __, де З – означає що дисципліна є варіативною за

(номер) (номер) (номер)


вибором ВНЗ (закладу), а літери Г, Ф, П – визначають належність дисципліни відповідно до циклу ГСЕП, ПНП, ППП.
ВГ–__ __, ВФ–__ __, ВП–__ __, де В – означає що дисципліна є варіативною за

(номер) (номер) (номер)


вільним вибором студента, а літери Г, Ф, П – визначають належність дисципліни відповідно до циклу ГСЕП, ПНП, ППП.

Ці коди надаються у навчальному плані підготовки фахівців певного ОКР. На жаль, вимоги зазначених Рекомендацій, у ряді випадків були враховані не зовсім чітко, і призвели до того, що у деяких навчальних планах бакалаврів усі вибіркові дисципліни за вибором ВНЗ мають лише один код П, тобто віднесені тільки до циклу ППП.

Оскільки в РНП наводяться кредитні модулі навчальної дисципліни (її складові, що вивчаються протягом одного семестру), то у межах тієї ж самої дисципліни різні кредитні модулі опинились у різних циклах підготовки. Наприклад: кредитний модуль «Вища математика – 1» дисципліни «Вища математика» має код НФ (цикл ПНП), а кредитний модуль «Вища математика – 4» – код ЗП (цикл ППП), замість коду ЗФ (цикл ПНП). Така ситуація неприпустима і потребує виправлення, тому що через зменшення номенклатури дисципліни у циклі звужується можливість щодо розподілу НПП, а у ряді випадків навіть робить неможливим забезпечення потрібних показників. З урахуванням вище викладеного методика розподілу НПП буде більш зрозумілою.
Вона передбачає:

1. Попередній аналіз РНП з метою визначення їх ідентичності з точки зору переліку та кількості нормативних і варіативних дисциплін, їх обсягу у кредитах. Назви дисциплін можуть відрізнятись, головне щоб співпадали обсяги лекційних годин та кількість дисциплін.

2. Заповнення вихідних даних таблиці 2 на підставі РНП, штатного розпису кафедр, які викладають навчальну дисципліну (навчальні дисципліни). У разі викладання лекцій з декількох дисциплін, у відповідній графі визначаються кількісні показники щодо НПП стосовно даної навчальної дисципліни. Якщо один і той же викладач читає декілька дисциплін (але не більше 5), то він враховується у кожній відповідній графі.

Таблиця 2


Варіанти розподілу НПП за циклом ________ фахівців ОКР__________

(назва циклу) (назва ОКР)
Дисципліна

Нормативні дисципліни

Варіативні дисципліни

Назва

Дисц.1

Дисц.2

Дисц.3

Дисц.4

Дисц.5

Дисц.6

Дисц.7

Дисц.8

Кількість:

лекційних годинNлг1

Nлг2

Nлг3

Nлг4

Nлг5

Nлг6

Nлг7

Nлг8

практичних (семі-

нарських) годинNп(с)1

Nп(с)2

Nп(с)3

Nп(с)4

Nп(с)5

Nп(с)6

Nп(с)7

Nп(с)8

доктори наук або професори (або прирівнян. до них кандидати наук)

кандидати наук та (або) доценти

старші викладачі без наук. ступеню та вченого звання

Варіанти розподілу НПП

+

+

+

+

+

+

+

+

+++

+

+

++

++

+

+

+

+

+++

+

+

++

++

+

++

+

++

+

+

+

++

++

+

++

+

++

++

+

+

+Примітка: +” - означає, що НПП, що викладає лекції, має науковий ступінь та (або) вчене звання;

“–” - означає, що НПП, що викладає лекції, не має наукового ступеня та (або) вченого звання.


3. Розраховуються:

– сумарна кількість лекційних годин за циклом: Nлг

кількість лекційних годин, які можуть читати викладачі без наукового ступеню та (або) вченого звання:

Nлгбнс = ( 1 – Кн ) Nлг ( 1 )

де Кн – нормативний коефіцієнт, який складає для ОКР «бакалавр» - 0,75; «спеціаліст» - 0,85; «магістр» - 0,95;

– кількість лекційних годин, які повинні проводити штатні викладачі:

Nлгшт = 0,5 Nлг ( 2 )

– кількість лекційних годин, які повинні проводити доктори наук або професори (та прирівняні до них кандидати наук):Nлгдн = Кндн Nлгшт ( 3 )

де Кндн – нормативний коефіцієнт для докторів наук та (або) професорів, який складає для ОКР «бакалавр» - 0,1; «спеціаліст» - 0,2; «магістр» - 0,4.


4. Визначаються можливі варіанти щодо кількості дисциплін (лекційних годин) за якими можуть читати лекції старші викладачі без наукового ступеню та (або) вченого звання, керуючись умовою ( 1 ). Особливу увагу слід приділити навчальним дисциплінам, де аудиторними заняттями є лише лекційні. В цьому випадку, хоча б з однієї навчальної дисципліни лекції за можливістю повинен читати старший викладач без наукового ступеню. Такі ситуації (таблиця 2) зазначаються у варіантах розподілу знаком “”. Усі інші позиції зазначаються знаком “+”, тобто з усіх інших дисциплін лекції повинні читати викладачі з науковим ступенем та (або) вченим званням. Таким чином визначаються усі можливі варіанти розподілу НПП, за якими показник кадрового забезпечення відповідає першому критерію акредитації (частка лекційних годин за циклами дисциплін навчального плану відповідного ОКР, які забезпечують викладання НПП з науковими ступенями та вченими званнями).
5. Визначається, керуючись умовами ( 2 ) і ( 3 ), кількість дисциплін, лекції з яких повинні читати штатні кандидати наук та (або) доценти та штатні доктори наук та (або) професори і прирівняні до них кандидати наук, доценти. У межах одного варіанту розподілу НПП, зазначеного у таблиці 2, який відповідає другому та третьому критеріям акредитації, можливо закріпляти лекторів (штатних і сумісників) за різними дисциплінами для того щоб виконати нормативи педагогічного навантаження для усіх категорій НПП.
6. Варіанти розподілу доводяться до відповідних кафедр, які закріплюють за навчальними дисциплінами які вони викладають конкретних викладачів і варіанти закріплення, з урахуванням п.5, додаються до відповідного робочого навчального плану (певного лекційного потоку) за формою 1.
Форма 1
Відомості про закріплення НПП кафедри ______________________

(назва кафедри)
Назва ОКР

Цикл підготовки

(абревіатура)Код та назва навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові НПП, науковий ступінь та (або) вчене звання

Лекційні потоки

(абрев.ф-тів)


………

……….

………………..

……………….

………

Завідувач кафедри ____________________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Для ілюстрації методики наведемо приклад розподілу НПП за дисциплінами циклу ГСЕП для ОКР «бакалавр».

Аналіз робочих навчальних планів бакалаврів показав, що за цим циклом підготовки кількість нормативних і варіативних навчальних дисциплін та обсяг лекційних годин однакові. Цикл включає 5 нормативних навчальних дисциплін та 3 варіативні навчальні дисципліни (таблиця 3).

З усіх варіативних навчальних дисциплін проводяться лише лекційні заняття обсягом 36 годин. Робочі навчальні плани відрізняються один від одного лише назвою варіативних навчальних дисциплін, що несуттєво при вирішенні завдання з розподілу НПП.
Таблиця 3
Варіанти розподілу НПП за циклом ГСЕП фахівців ОКР «бакалавр»

(назва циклу) (назва ОКР)
Дисципліна

Нормативні дисципліни

Варіативні дисципліни

Назва

Філософія
(лекц. – 36)

Історія України

(лекц. – 36)

Політо-логія

(лекц. – 18)

Історія укр.

культури

(лекц. – 18)

Українська мова

(лекц. – 18)

Навчальна

дисципліна 1

(лекц. – 36)

Навчальна

дисципліна 2

(лекц. – 36)

Навчальна

дисципліна 3

(лекц. – 36)

1 варіант

+

+

+

+

+

+

2 варіант

+

+

+++

+

3 варіант

+

++

++

+

4 варіант

+

+

+

+++

5 варіант

+

+

++

++

6 варіант

+

++

+

++

7 варіант

+

+

+

++

+8 варіант

+

+

++

+

+9 варіант

+

++

+

+

+10 варіант+

+

++

+

+

11 варіант+

++

+

+

+

12 варіант++

+

+

+

+

13 варіант

++

++

+

+

14 варіант

+++

+

+

+

15 варіант

+

+

+

+

+

+

16 варіант

+

++

+

+

Загальна кількість лекційних годин за циклом ГСЕП – 234. Для виконання акредитаційних вимог, максимальна кількість лекційних годин, які можуть викладатись НПП без наукового ступеню

(вченого звання) – 54. В цьому випадку значення показника складатиме - 76,9%.

Примітка: +” - означає, що НПП, що викладає лекції, має науковий ступінь та (або) вчене звання;

“–” - означає, що НПП, що викладає лекції, не має наукового ступеня та (або) вченого звання.


Результати розрахунків:
а) сумарна кількість лекційних годин за циклом Nлг = 234.
б) кількість лекційних годин, які можуть викладати НПП без наукового ступеню та (або) вченого звання:

Nлгбнс = (1 – Кн)  Nлг = 0,25  234 = 58,5 год.

Обираємо найближчу цілу мінімальну кількість годин яка кратна мінімальному обсягу лекційних занять (у нашому випадку 18 годин): Nлгбнс = 54 год.

Виходячи з цього визначаємо варіанти закріплення означеної категорії НПП за дисциплінами. Таких варіантів лише два:

- дві дисципліни, які мають 36 і 18 лекційних годин;

- три дисципліни, які мають по 18 лекційних годин.
в) кількість лекційних годин які повинні проводити штатні НПП вищої кваліфікації (кандидати наук, доценти, доктори наук або професори):

Nлгшт = 0,5  Nлг = 117 год.

Оскільки кількість годин повинна бути кратною 18, то обираємо найближчу цілу максимальну кількість годин, а саме: Nлгшт = 126 год., тобто мінімальна кількість дисциплін, повинна складати 4 (три мають 36 годин і одна 18 годин лекцій) або 5 (три мають 18 годин і дві 36 годин лекцій).


г) з циклу ГСЕП не потрібна участь докторів наук та прирівняних до них кандидатів наук у викладанні лекцій.
З урахуванням вище викладеного існують 16 варіантів розподілу НПП, які відповідають критеріям акредитації, щодо кадрового забезпечення (Таблиця 3). Однак “робочими” є лише перших 9, тому що вони мають більші можливості щодо залучення до викладання лекцій старших викладачів без наукового ступеню або вченого звання до дисциплін які мають тільки лекційні заняття (у нашому випадку варіативні дисципліни).

У межах кожного з цих 9 варіантів можливо закріплювати по різному штатних викладачів та сумісників, що дозволяє збільшити кількість можливих варіантів розподілу до необхідного нормативу (за кількістю лекційних потоків).Варіанти розподілу НПП за лекційними потоками надаються відповідним кафедрам, які здійснюють закріплення викладачів за дисциплінами і за підписом завідувача кафедри надсилають відомості за формою на відповідний факультет, які у подальшому використовуються як додаток до робочого навчального плану.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка