Методичні рекомендації щодо індивідуального навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку та особливостей індивідуального підходу до них в умовах загальноосвітніх шкілСторінка1/17
Дата конвертації20.11.2016
Розмір3.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
С.П.МИРОНОВА, О.В.ГАВРИЛОВ, М.П.МАТВЄЄВА
ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Кам’янець-Подільський

2010

УДК 376.1 (075.8)

ББК 74.35 я 73

М 64
Рекомендовано міністерством освіти і науки України як навчально-метогдичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5389 від 21.06.2010)

Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № 5 від 6.05. 2010 р.


Рецензенти:

В.М.Синьов - дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

І.В.Дмітрієва - доктор педагогічних наук, доцент;

А.І.Шинкарюк - доктор психологічних наук, профессор.
За загальною редакцією С.П.Миронової
Миронова С.П.

М64 Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / С.П.Миронова, О.В.Гаврилов, М.П.Матвєєва; [ За заг. ред. С.П.Миронової]. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.

ISBN 978-663-063-5

У навчальному посібнику подано загальні знання про корекційну педагогіку як науку; дітей із порушеннями психофізичного розвитку як об’єкт корекційної освіти; загальну характеристику сучасної системи освітньо-корекційних послуг; зміст і процедуру відбору дітей у спеціальні заклади; методичні рекомендації щодо індивідуального навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку та особливостей індивідуального підходу до них в умовах загальноосвітніх шкіл.

Навчальний посібник може бути використаний як студентами при вивченні основ корекційної педагогіки, так і вчителями, психологами у процесі психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх закладів.

Матеріал посібника орієнтує психолого-педагогічний персонал загальноосвітніх закладів на тісну співпрацю з фахівцями-дефектологами.


В учебном пособии поданы общин знания о коррекционной педагогике как науке, детях с нарушениями психофизического развития; общая характеристика современной системы образовательно-коррекционных услуг; содержание и процедура отбора детей в специальные учреждения; методические рекомендации по индивидуальному обучению детей с нарушениями психофизического развития и особенности индивидуального подхода к ним в условиях общеобразовательных школ.

Учебное пособие может использоваться как студентами при изучении основ коррекционной педагогики, так и учителями, психологами в процессе психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями психофизического развития в условиях общеобразовательных учреждений.

Материал пособия ориентирует педагогический персонал общеобразовательных учреждений на тесное сотрудничество со специалистами-дефектологами.
In a train aid general knowledges are given about korekciynu pedagogics as science; children with violations of psikhofizichnogo development as an object of korekciynoy education; general description of the modern system of osvitne-korekciynikh services; table of contents and procedure of selection of children in the special establishments; methodical recommendations in relation to the individual studies of children with violations of psikhofizichnogo development and features of the individual going near them in the conditions of general schools.

A train aid can be used both students at the study of bases of korekciynoy pedagogics and teachers, psychologists, in the process of psikhologo-pedagogical to accompaniment of children flawy psikhofizichnogo development in the conditions of general establishments.

Material of manual orients psikhologo-pedagogical personnel of general establishments on a close collaboration with fakhivcyami-defektologami.

З М І С Т

ПЕРЕДМОВА
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1.1 Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб’єкт корекційної освіти

1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку

2. Причини порушень психофізичного розвитку

3. Особливості процесу аномального розвитку


Тема 1.2. Корекційна педагогіка як наука

1. Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки

2. Галузі корекційної педагогіки

3. Перспективи розвитку корекційної педагогіки в Україні


Тема 1.3. Загальна характеристика сучасної системи освітньо-корекційних послуг

1. Диференціація системи закладів для дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку

2. Можливості інтегрованого та інклюзивного навчання і виховання дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку

3. Індивідуальне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форма організації корекційно-педагогічного процесу

4. Корекційна спрямованість як основний принцип організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку
Тема 1.4. Відбір дітей у спеціальні заклади

1. Принципи відбору дітей у спеціальні заклади

2. Організація роботи психолого-медико-педагогічних консультацій

3. Участь педагогів загальноосвітніх закладів у розв’язанні проблеми відбору дітей


МОДУЛЬ ІІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З НИМИ В УМОВАХ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Тема 2.1. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовлення

2. Навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення

3. Особливості роботи вчителя з дітьми, що потребують логопедичної допомоги, в умовах загальноосвітніх шкіл


Тема 2.2. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку

1. Сутність, етіологія та класифікація затримки психічного розвитку

2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР

3. Навчання і виховання дітей із ЗПР у школах та класах інтенсивної педагогічної корекції

4. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей із ЗПР в умовах інтегрованого навчання
Тема 2.3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухової системи

1. Сутність, етіологія та патогенез порушень опорно-рухової системи

2. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухової системи

2. Навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухової системи у спеціальних закладах

3. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями опорно-рухової системи в умовах інтегрованого навчання
Тема 2.4. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слухової функції

1. Роль слуху в розвитку людини

2. Причини виникнення та класифікація порушень слухової функції

3. Навчання і виховання дітей з порушеннями слухової функції у спеціальних закладах

4. Організація допомоги учням з порушеннями слуху в умовах загальноосвітньої школи
Тема 2.5. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зорової функції

1. Порушення зору як психолого-педагогічна проблема

2. Класифікація порушень зорової функції та причини їхнього виникнення

3. Навчання і виховання дітей з порушеннями зорової функції у спеціальних закладах

4. Організація допомоги учням з порушеннями зору в умовах загальноосвітньої школи
Тема 2.6. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями інтелекту

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями інтелекту

2. Навчання і виховання дітей з порушеннями інтелекту у спеціальних закладах

3. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями інтелекту в умовах індивідуального навчання


Тема 2.7. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери

2. Організація корекційної роботи з дітьми, що мають порушення емоційно-вольової сфери

МОДУЛЬ ІІІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ВІДХИЛЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ ДІТЕЙ

1. Поняття про девіантну поведінку

2. Соціально-психологічна характеристика видів девіантної поведінки

2.1. Характеристика делінквентної поведеінки

2.2. Характеристика адиктивної поведінки

2.3. Характеристика суїцидної поведінки

3. Біологічні, соціальні та психологічні детермінанти відхилень у поведінці

4. Психологічна характеристика важковиховуваності як основи формування девіацій

5. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки школярів у навчально-виховному процесі

5.1. Превенція девіантної поведінки

5.2. Психолого-педагогічна інтервенція девіантної поведінки
ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕДМОВА

На сучасному етапі відкрилися нові перспективи у системі корекційної освіти, пов’язані з переосмисленням ставлення до організації навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Влада, педагогіка, пересічні громадяни прагнуть наблизитись до розуміння труднощів, з якими зустрічаються ці особи; активно дискутують з приводу переваг спеціальної чи інтегрованої освіти; намагаються створити певні умови для їхнього життя (пандуси, сурдопереклад тощо); впроваджують зарубіжний досвід. Практика європейських країн, США, Канади свідчить, що діти з особливостями психофізичного розвитку можуть одержувати освіту не лише у спеціальних, відокремлених від загальної освіти закладах, а й у загальноосвітніх школах за моделлю інтегрованої чи інклюзивної освіти, яка передбачає надання якісних освітніх послуг дітям незалежно від рівня їхнього розвитку.

Запровадження сучасних моделей організації навчання, виховання і реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку потребує не лише спеціальної організації матеріального середовища, а й підготовки психолого-педагогічного персоналу загальноосвітніх закладів, оскільки ефективність інтегрованого та інклюзивного навчання залежить від правильного психолого-педагогічного супроводу цих дітей, який забезпечують як вчителі-дефектологи, так і педагоги та психологи загальноосвітніх закладів.

З часів зародження теорію навчання і виховання дітей з вадами психофізичного розвитку називали дефектологією. В останні роки внаслідок активізації міжнародних зв’язків, гуманізації освіти все частіше використовуються терміни «корекційна педагогіка», «спеціальна педагогіка», «спеціальна психологія». Розв’язання проблем корекційної педагогіки можливе на разі у тісному взаємозв’язку із загальною педагогікою та психологією. Зокрема, такими проблемами є раннє виявлення та діагностика відхилень у розвитку дітей, правильне тлумачення труднощів у навчанні, адекватна психолого-педагогічна допомога.


Наказом МОН України за № 691 від 02.12.2005р. «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю» передбачено включення у навчальні плани дисципліни «Основи корекційної педагогіки» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації, які готують фахівців за напрямом «Педагогічна освіта». Окрім того, навчальними планами спеціалізацій «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Практична психологія» передбачено навчальну дисципліну «Основи дефектології», зміст якої по суті є тотожним. На забезпечення цих дисциплін і спрямовано цей навчальний посібник. Його метою є ознайомлення майбутніх педагогів і психологів із корекційною педагогікою як наукою; дітьми із порушеннями психофізичного розвитку як суб’єктом корекційної освіти; загальною характеристикою сучасної системи освітньо-корекційних послуг; із змістом і процедурою відбору дітей у спеціальні заклади, прийомами психолого-педагогічної допомоги дітям, що потребують корекції психофізичного розвитку.

Навчальний посібник відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи корекційної педагогіки», укладеній доктором педагогічних наук, професором, дійсним членом АПН України В.М.Синьовим (Київ, 2006р.).

У навчальному посібнику розкрито питання корекційної освіти дітей з різними порушеннями у психофізичному розвитку, психолого-педагогічної допомоги дітям з вадами емоційно-вольової сфери. Окремий розділ присвячено психолого-педагогічній корекції відхилень у поведінці дітей.

У посібнику подано розроблені авторами методичні рекомендації щодо індивідуального навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форми організації корекційно-педагогічного процесу та особливостей індивідуального підходу до дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти. До кожної теми подаються запитання для контролю знань студентів.

Методологічною основою посібника стали наукові дослідження багатьох відомих вчених, зокрема, таких як: В.І.Бондар, Л.С.Виготський, С.Д.Забрамна, І.Г.Єременко, Н.М.Назарова, М.С.Певзнер, Б.П.Пузанов, В.М.Синьов, Н.М.Стадненко, Л.М.Шипіцина та ін. Навчально-методичний посібник є результатом опрацювання великої кількості літературних джерел, наведених у списку використаної та рекомендованої літератури, та власного досвіду авторів. Сподіваємось, що саме таке поєднання теоретичного та практичного матеріалу сприятиме не лише засвоєнню теоретичних основ корекційної педагогіки, а й формуванню певних практичних вмінь.

Навчальний посібник може бути використаний не лише студентами при вивченні основ корекційної педагогіки, а й вчителями, психологами у процесі психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх закладів.

Наголосимо, що матеріал цього посібника забезпечує лише основами корекційної педагогіки, орієнтує психолого-педагогічний персонал загальноосвітніх закладів на тісну співпрацю з фахівцями-дефектологами.

Навчальний посібник підготовлено колективом авторів, кожен з яких є досвідченим викладачем ВНЗ та практичним дослідником у певній галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Автори: С.П.Миронова: передмова; розділ І; 2.1, 2.3.3; 2.4.4, 2.5.4, 2.6; О.В.Гаврилов: 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; М.П.Матвєєва: 2.7; Розділ ІІІ.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ»
Структурно-логічна схема навчальної дисципліни:

Роль і значення навчальної дисципліни у підготовці фахівців.

Курс «Основи корекційної педагогіки» є однією з наукових дисциплін, які впливають на компетентність майбутнього педагога і психолога. Він має сформувати адекватне ставлення майбутніх спеціалістів до осіб з вадами психофізичного розвитку; забезпечити їхню готовність професійно здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку, з метою їх інтеграції в сучасну систему соціальних стосунків. Зміст та структура курсу базуються на анатомо-фізіологічних дисциплінах, загальній та віковій психології, реалізують зв’язки з дисциплінами загального педагогічного циклу.


Мета курсу – ознайомити студентів із підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, особливостями і закономірностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними вадами, комплексним діагностичним обстеженням дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та індивідуальними механізмами і прийомами корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей.
Основні завдання дисципліни:

- сформувати позитивне професійне та загальнолюдське ставлення до осіб з вадами психофізичного розвитку; готовність фахово здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно виявляти відхилення та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;

- висвітлити науково-теоретичні основи побудови процесу навчання, виховання та корекції порушень дітей з психофізичними вадами в Україні;

- сформувати у студентів навички та вміння творчо застосовувати професійні знання на практиці;

- організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення та розширення наукових знань з дисципліни за підручниками, навчальними і методичними посібниками, періодичними виданнями з фаху, іншими літературними джерелами;
Результати навчання:

студенти мають знати:

- загальні основи дисципліни, зокрема: предмет і завдання корекційної педагогіки і спеціальної психології; види порушень психофізичного розвитку та їх причини; комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку; освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування

- психолого-педагогічна характеристику дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах корекційної та інклюзивної освіти;

- теоретичні основи виховання учнів, зокрема: зміст, принципи, форми і методи виховання учнів з вадами інтелекту; співпраця спеціальної школи з сім’ями школярів.
студенти мають вміти:


  • здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у навчанні, та адекватно оцінювати причини, що ці труднощі спричиняють;

  • своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;

  • здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти;

  • формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку;

  • проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб з порушеннями психофізичного розвитку.


Методи викладання дисципліни: Вивчення курсу ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого навчання, побудові суб’єкт-суб’єктних стосунків із студентами. Використовуються: традиційна та активна лекція, пояснення, бесіда, дискусії, моделювання, ділові ігри, розв’язання педагогічних ситуацій, програмовані та практичні завдання, проведення занять у спеціальних закладах, перегляд відеозаписів.
Методи оцінювання: поточне усне та письмове опитування, тестування; написання рефератів, індивідуальні практичні завдання; підсумковий тестовий контроль.
Форми підсумкового контролю: залік, екзамен.
Тематичний план

(відповідно до навчальної програми дисципліни «Основи корекційної педагогіки», автор - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України В.М.Синьов; К., 2006.)


з/пНазви модулів і тем

Кількість годин

Всього

Сам. роб.

Аудиторні заняття

Лекц.

Сем.

Практ. і лаб.

Інд. роб.

1.

Модуль 1. Загальні питання корекційної педагогіки та спеціальної психології

36

16

1.1

Предмет і завдання корекційної педагогіки та спеціальної психології. Особи з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання22

1.2

Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна характеристика). Загальні та специфічні закономірності розвитку, навчання і виховання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку.2

2
2

1.3

Комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку. Освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування. Психолого-педагогічний моніторинг розвитку дитини.2
4

4
Всього по модулю 1

36

16

6

2

4

8

2.

Модуль 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із різними вадами психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах інклюзивного навчання (Диференціальна корекційна педагогіка)

36

16

2.1

Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях слуху (питання сурдопедагогіки)2


2.2

Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях зору (питання тифлопедагогіки)2
2

2

2.3

Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях інтелекту, затримках психічного розвитку, відхиленнях емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки (питання корекційної психопедагогіки)4
2

2

2.4

Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при тяжких порушеннях мовлення (питання логопедагогіки)1


2.5

Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях рухової сфери (питання ортопедагогіки)12

3.

Всього по модулю 2

36

16

10

-

4

6

4.

Разом по дисципліні

72

32

16

2

8

14


МОДУЛЬ І.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка