Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з навчальної дисципліни „органічна хімія для студентів спеціальності 09010103 «Виробництво І переробка продукції рослинництва»Сторінка4/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ :
Основна література


  1. Кононський О.І. Органічна хімія. Практикум: Навч.посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 247 с.: іл.

  2. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. Підручник для вищих навчальних закладів. – Львів: Центр Європи, 2000. – 864 с.

  3. Пацак .Й. Органическая химия. Курс для средней школы и техникумов: Пер.с чешск. – М.: Мир, 1986. – 366 с., ил.


Додаткова література:

  1. Перекалин В.В., Зонин С.А. Органическая химия. Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов по хим., хим.-биол. и биол.-хим. Специальностям. Изд. 3–е, перераб. М., Просвещение, 1977. – 622 с. ил.

  2. Писаренко А.Н., Хавин З.Я. Курс органической химии: Учебник для нехим.спец.вузов. – 4–е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1985 – 527 с., ил.

  3. Потапов В.М., Татаринчик С.Н. Органическая химия Изд. 2–е, пер. М., Химия, 1976. – 504 с.


Тестовий контроль засвоєних знань:
1.Знайомство людини зі сполуками органічного типу почалося у :

А) алхімічний період;

Б) період нагромадження знань;

В) передалхімічний період;


2.Перша класифікація відомих речовин :

А) рослини і тварини;

Б) природні і неприродні;

В) мінеральні, рослинні і тваринні;


3.Засновиником «ятрохімії» є:

А) Парацельс;

Б) Пліній Другий;

В) Архімед;


4.Активізації наукових досліджень сприяло:

А) війни;

Б) зростання обсягів промисловості;

В) подорожі по світу;


5.Завдяки чому став можливий подальший розвиток теоретичних уявлень органічної хімії:

А) теорії віталізму;

Б) створенню кількісних законів хімії;
6.За теорією радикалів радикали розглядалися як:

А) незмінні групи атомів;

Б) змінні групи атомів;
7.Суть теорії типів:

А) органічні сполуки – це похідні найпростіших речовин;

Б) органічні сполуки – це похідні складних речовин;

В) органічні сполуки – це похідні речовин рослинного і тваринного походження;


8.Сучасне написання структурних формул уперше запропонував:

А) Г. Кольбе;

Б)А. Купер;

В) А. Кекуле;


9.О.Бутлеров сформулював теорію будови органічних сполук в :

А) 1825 р;

Б) 1861 р;

В) 1851 р;


10.Класична теорія хімічної будови була створена в :

А) 19 ст.;

Б) 20 ст.;

В) 21 ст.;


11.Основний елемент – органоген:

А) Карбон;

Б) Гідроген;

В) Оксисен;


12.Виробництво нафто - , газо – і коксохімічної сировини відносять до:

А) Основного органічного синтезу;

Б) Тонкого органічного синтезу;

В) Виробництва високомолекулярних сполук;


13.Нафта – це суміш:

А) газів;

Б) твердих речовин;

В) рідких вуглеводнів різної будови;


14.Основною речовиною природного газу є:

А) метан;

Б) пропан;

В) етан;
15.Камяне вугілля має, в основному, походження:

А) рослинне;

Б) тваринне;

В) мінеральне;
16. Білки, ферменти, гормони мають походження:

А) рослинне;

Б) тваринне;

В) мінеральне;


17.Ациклічні сполуки мають:

А) відкритий ланцюг вуглецевих атомів;

Б) замкнутий ланцюг вуглецевих атомів;
18.Насичені сполуки – це сполуки з:

А) одинарними зв’язками;

Б) одним подвійним зв’язком;

В) одним потрійним зв’язком;


19.Гетероциклічні сполуки мають в своєму циклі:

А) тільки атоми карбону;

Б) атоми різних за природою елементів;
20.Ароматичні сполуки характеризуються:

А) ароматом;

Б) бензольним ядром;

В) неприємним запахом;


21.Гідроксильна група визначає:

А) властивості спиртів;

Б) властивості кислот;

В) властивості алканів;


22.Хімічна номенклатура – це:

А) сукупність правил назвоутворення окремих сполук та їх класів;

Б) адміністративний орган, контролю назв сполук;
23.Тривіальна номенклатура – враховує:

А) природні джерела одержання;

Б) будову сполуки;
24.Раціональна номенклатура – враховує:

А) природні джерела одержання;

Б) будову сполуки;
25.Назва головної функціональної групи відображається в :

А) суфіксі назви;

Б) префіксі назви;

В) корені назви;


26.Другорядні функціональні групи позначаються в :

А) суфіксі назви;

Б) префіксі назви;

В) корені назви;


27.Першим етапом при складанні назви сполуки є:

А) визначення головної (старшої) групи;

Б) нумерація вуглецевого ланцюга;
28.Молодші групи в префіксі перераховуються в:

А) алфавітному порядку;

Б) за спеціальним списком;

В) в порядку старшинства;


29.Ізомерія – це явище існування речовин з:

А) однаковою брутто – формулою;

Б) однаковими фізичними властивостями;

В) однаковими хімічними властивостями;


30.Конформація – це просторові форми молекул, які виникають при внутрішньому обертанні груп атомів довкола простих зв’язків …:

А) при їх розщепленні;

Б) без їх розщеплення;
31.Лише зв’язки в молекулі відображають:

А) кулестержньові моделі;

Б) моделі Стюарта – Бріглеба;

В) моделі Дрейдінга;


32. Стереоізомери відрізняються:

А) природою атомів;

Б) послідовністю зв’язків;

В) розташуванням атомів у просторі;


33. Ізомерія вуглецевого ланцюга пов’язана з:

А) різною послідовністю атомів у молекулі;

Б) ізомерією положення функціональної групи;

В) ізомерією саме функціональних груп;


34.Чи є ізомерами гексан і 2 – метилпентан:

А) так;


Б) ні;
35.Пропанол і етилметиловий етер є ізомерами по:

А) різній послідовності сполучення атомів у молекулі;

Б) положенню функціональної групи;

В) природі функціональної групи;


36.Таутомерія – це :

А) структурна ізомерія;

Б) геометрична ізомерія;
37. Катіонотропна ізомерія при перенесенні:

А) катіону

Б) аніону;
38.В поляриметрі поляризатор і аналізатор розташовуються в:

А) різних площинах;

Б) в одній площині;
39.Енантіомери – це дзеркальні відбиття сполук, що:

А) не суміщаються між собою;

Б) суміщаються між собою;
40.Хімічні властивості енантіомерів:

А) різні;

Б) однакові;
41.Рацемат – еквімолекулярна суміш пари енантіомерів з фізичними властивостями:

А) різними;

Б) однаковими;
42.Хіральний атом вуглецю сполучений з замісниками:

А) два різних;

Б) три різних;

В) чотири різних;


43.Геометрична ізомерія характерна для сполук з:

А) ізольованими подвійними зв’язками;

Б) одинарними зв’язками;
44.Якщо однакові замісники розташовані з одного боку π – електронної площини, то це:

А) цис – конфігурація;

Б) транс – конфігурація;
45.Яка конфігурація більш стабільна:

А) цис-


Б) транс –
46.Чи властива геометрична ізомерія циклічним сполукам?

А) так;


Б) ні;
47.Конформаційна ізомерія зумовлена ротацією атома або окремих груп атомів навколо:

А) простого σ – зв’язку;

Б) π – зв’язку;
48.Загальмовані конформери мають між замісниками та їх зв’язками з атомами вуглецю силу відштовхування:

А) мінімальну;

Б) максимальну;
49.Затінені конформери мають між замісниками та їх зв’язками з атомами вуглецю силу відштовхування:

А) мінімальну;

Б) максимальну;
50.Конформери відповідають значенням на енергетичних діаграмах:

А) мінімальним;

Б) максимальним;
51.Етери:

А) прості ефіри

Б) складні ефіри
52.Хімічною активністю відрізняються :

А) етери


Б) естери
53.До тригліцеридів відносять:

А) естери

Б) етери

В) жири
54.Похідні карбонових кислот, у радикалі яких один або кілька атомів гідрогену заміщені на спиртові групи.

А) естери

Б) оксикислоти

В) фенолокислоти
55.Похідні карбонових кислот у молекулах яких крім карбоксильної групи міститься ще і альдегідна або кетоногрупа:

А) фенолокислоти

Б) оксокислоти

В) оксикислоти


56.Моноцукриди, Поліцукриди і Дицукриди відносять до:

А) білків

Б) жирів

В) вуглеводів


57.Який клас органічних речовин є похідним аміаку:

А) аміни


Б) амінокислоти
58.В якому середовищі існують істинні діазосполуки:

А) кислому

Б) лужному
59.Які сполуки утворюються при заміщенні гідроксилу в карбоксильній групі на аміногрупу:

А) аміни


Б) аміди

А) амінокислоти


60.Валін належить до:

А) замінних амінокислот

Б) незамінних амінокислот
61.До якого класу сполук відносять хлорофіл рослин:

А) білки


Б) гетероциклічні сполуки

В) алкалоїди


62.Нікотин відносять до класу:

А) гетероциклічних сполук

Б) алкалоїдів

В) алкоголівВідповіді на тест – перевірку засвоєння тем з навчальної дисципліни «Органічна хімія» винесених для самостійного опрацювання:
Рекомендовані оцінки:

«5» - при правильній відповіді на 53 - 62 питання

«4» - при правильній відповіді на 43 - 52 питання

«3» - при правильній відповіді на 33 - 42 питання«2» - при правильній відповіді на 0 - 32 питань
1В 11А 21А 31В 41А 51А 61Б
2В 12А 22Б 32В 42В 52Б 62Б
3А 13В 23А 33А 43А 53В
4Б 14А 24Б 34А 44А 54Б
5Б 15А 25А 35В 45Б 55Б
6А 16Б 26Б 36А 46А 56В
7А 17А 27А 37А 47А 57А
8Б 18А 28А 38Б 48Б 58Б
9Б 19Б 29А 39А 49Б 59Б
10А 20Б 30Б 40Б 50А 60Б


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка