Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни " обгрунтування та експертиза бізнес-проектів" для студентівСторінка1/4
Дата конвертації01.05.2017
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра економіки

Робоча програма та методичні рекомендації

до вивчення навчальної дисципліни

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗАБІЗНЕС-ПРОЕКТІВ”

для студентів

заочної форми навчання

спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»

Укладач: доц. Бойко В.В.

Київ 2015

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра економіки

РОБОЧА ПРОГРАМА

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ
навчальної дисципліни: “ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ”
для студентів

заочної форми навчання

спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»
Укладач: доц. Бойко В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___ від «___»_________2015 р.

Перший проректор, професор

____________________ М.О. БІЛЯКОВИЧКиїв 2015

Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів” для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Бойко В.В. – К.: НТУ, 2015. - 30 с.


Укладач: Бойко Вікторія Валеріївна, к.е.н., доц.
Рецензент: Козак Людмила Степанівна, к.е.н., проф.
ЗМІСТ

стор.


Вступ……………………………………………………………………………………………… 3

1. Робоча програма навчальної дисципліни…………………………………………………… 4

1.1. Опис навчальної дисципліни …………………………………………………………… 4

1.2. Структура навчальної дисципліни …………………………………………………… 5

1.3. Програма навчальної дисципліни……………………………………………………… 5

1.4. Теми практичних занять………………………………………………………………… 13

1.5. Самостійна робота……………………………………………………………………….. 13

1.6. Порядок і критерії оцінювання знань студентів ……………………………………… 14

1.6.1. Поточне оцінювання знань студентів……………………………………………… 14

1.6.2. Критерії оцінювання знань студентів при проведенні підсумкового контролю… 15

1.7. Питання до навчальної дисципліни…………………………………………………… 17

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи…………………………………... 19

2.1. Мета роботи та вимоги до її оформлення…………………………………………….. 19

2.2. Вихідні дані та зміст контрольної роботи…………………………………………… 20

2.3. Контрольні питання до захисту контрольної роботи………………………………… 24

Список рекомендованої літератури……………………………………………………………. 26

Додаток А. Форма титульного аркуша контрольної роботи ……………………………30

ВСТУП
Становлення й розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ускладнюється чи навіть стає неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану. цей письмовий документ є не лише дійовим важелем управління підприємством, а й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або розширення діючого бізнесу.

Дисципліна “Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів” вивчає способи і порядок написання письмового документу, в якому викладено сутність, шляхи і засоби реалізації підприємницької ідеї; охарактеризовані ринкові, виробничі, організаційні і фінансові аспекти майбутнього бізнесу та особливості управління ним.

Дисципліна поділена на два змістових модуля:


  1. Технологія розробки основних розділів бізнес-плану.

  2. Презентація та експертиза бізнес-плану.

В першому змістовому модулі розглядаються загальні характеристики бізнес-плану; його сутність, роль у ринковій системі господарювання, підготовчу стадію розробки, структурну побудову, логіку складання та оформлення. Особлива увага приділяється створенню інформаційного поля для бізнес-плану, традиційній методології формування й виокремлювання етапів його складання.

Особлива увага приділяється докладному висвітленню змісту і конкретної технології розробки окремих розділів бізнес-плану, зокрема: 1) галузь, фірма та її продукція; 2) дослідження ринку; 3) маркетинг-план; 4) виробничий план; 5) організаційний план; 6) оцінка ризиків; 7) фінансовий план.

Другий змістовий модуль становить комплекс питань, пов’язаних з презентацією бізнес-плану (цілі, завдання, зміст, засоби підвищення ефективності) та практичними прикладами бізнес-планів.


  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів» є формування системи знань, умінь і навиків щодо використання способів і порядку написання письмового документу, в якому викладено сутність, шляхи і засоби реалізації підприємницької ідеї; охарактеризовані ринкові, виробничі, організаційні і фінансові аспекти майбутнього бізнесу та особливості управління ним. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів» є:  • з’ясування сутності, цілей, загальноприйнятих логіки й методології розробки бізнес-плану;

  • вивчення структури та змісту бізнес-плану;

  • опрацювання методів складання окремих розділів бізнес-плану проекту.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  • знати – цілі, завдання та можливості використання бізнес-плану; структуру та зміст різних видів бізнес-планів; логіку, методи та підходи до розробки бізнес-плану проекту; основні методик проведення експертизи бізнес-проектів;

  • вміти – формувати і розкривати зміст бізнес-плану; володіти практичними навичками та прийомами розробки бізнес-проектів; проводити презентацію та експертизу бізнес-проектів.

Дисципліна «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів» посідає важливе місце у підготовки фахівців із економіки. Вона тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Макроекономіка», “Мікроекономіка”, “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Фінанси”, “Фінанси підприємства”. Отримані знання можуть бути використані студентами при виконанні дипломного проектування. За результатами вивчення навчальної дисципліни «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів» випускники вищих навчальних закладів будуть мати змогу приймати участь у вирішенні певних задач професійної діяльності.

Вивчення дисципліни здійснюється за такими видами навчальної роботи: аудиторні навчальні заняття, самостійна робота студентів, контрольні заходи. Загальний опис дисципліни «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів» наведено в таблиці:Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти, ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництвоНормативна

Модулів – 1

Спеціальність:

8.03050401

«Економіка підприємства»


Рік підготовки

Змістових модулів – 2

6-й

Семестр

Загальна кількість годин – 90

12-й

Лекції
Другий рівень вищої освіти

Ступінь магістра6 год.

Практичні, семінарські

4 год.

Самостійна робота

80 год.

Індивідуальні завдання:

74 год.

Вид контролю:

екзамен

1.2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

Заочна форма

усього

у тому числі

л

п

с.р.

1

2

3

4

5

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Технологія розробки основних етапів бізнес-плану

Тема 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання

7

0,5

-

6,5

Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану

7

0,5

-

6,5

Тема 3. Структура, логіка розроблення та оформлення бізнес-плану

7

0,5

-

6,5

Тема 4. Продукт (послуги) і ринок

7,5

0,5

0,5

6,5

Тема 5. Маркетинг-план

7,5

0,5

0,5

6,5

Тема 6. Виробничий план

7,5

0,5

0,5

6,5

Тема 7. Організаційний план

7,5

0.5

0,5

6,5

Тема 8. Оцінка ризиків

7,5

0,5

0,5

6,5

Тема 9. Фінансовий план

8

0,5

0,5

7

Разом за змістовим модулем 1

66,5

4,5

3

59

Змістовий модуль 2. Презентація та експертиза бізнес-плану

Тема 10. Презентація бізнес-плану

7,75

0,5

0,25

7

Тема 11. Технологія розробки різних видів бізнес-планів.

8

0,5

0,5

7

Тема 12. Експертиза бізнес-плану

7,75

0,5

0,25

7

Разом за змістовим модулем 2

23,5

1,5

1

21

Усього годин

90

6

4

80


1.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Технологія розробки основних етапів бізнес-плану

Тема 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання

Сутнісна характеристика бізнес-плану. Об’єктивна необхідність планування підприємницької діяльності. Поняття бізнес-плану. Зовнішня та внутрішня функції бізнес-плану. Типологія бізнес-планів.

Цілі розробки бізнес-плану. Бізнес-план як інструмент залучення зовнішнього капіталу для реалізації підприємницького проекту та база конструктивних комунікацій між підприємцем та майбутніми постачальниками, продавцями й працівниками фірми. Використання бізнес-плану для моделювання системи управління майбутнім бізнесом. Бізнес-план як спосіб передбачення перешкод на шляху реалізації підприємницького проекту та розвитку особистих управлінських якостей підприємця.

Формування інформаційного поля бізнес-плану. Поняття інформаційного поля бізнес-плану. Основні складові інформаційного поля: маркетингова, виробнича, фінансова, загальноекономічна і галузева інформація, передбачення і припущення стосовно окремих параметрів майбутнього бізнесу. Джерела отримання інформації. Вимоги до якості інформації, необхідної для опрацювання бізнес-плану.

Загальна методологія розробки бізнес-плану. Можливість і доцільність виокремлення в процесі роботи над бізнес-планом трьох стадій: початкової, підготовчої і основної. Змістова характеристика початкової стадії як стадії розробки концепції майбутнього бізнесу: пошук підприємницької ідеї; вибір сфери діяльності; обґрунтування вибору форми організації бізнесу; вибір способу започаткування бізнесу. Призначення підготовчої та основної стадій розробки бізнес-плану.

Комп’ютеризація процесу бізнес-планування. Базові вимоги до програмних продуктів, призначених для автоматизації процесу розробки бізнес-планів. Функції програмного забезпечення в процесі розробки бізнес-плану. Основні програми, що застосовуються в процесі бізнес-планування.

Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану

Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії. Поняття стратегії. Основні етапи стратегічного планування: оцінка загального стану (зовнішній та внутрішній аналіз); визначення місії фірми; формулювання цілей діяльності фірми; аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.

Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу. Потреба в оцінюванні та аналізі зовнішніх чинників. Аналіз загальноекономічних чинників зовнішнього середовища. Основні складові галузевого аналізу. Поняття «засадні фактори успіху» у певній сфері бізнесу. Оцінка конкурентної позиції фірми. Складання матриці конкурентного профілю.

Виявлення сильних і слабких сторін фірми. Необхідність аналізу ситуації на фірмі. Основні елементи оцінки сильних та слабких сторін фірми. Використання форми балансу в процесі внутрішнього аналізу. Поняття та сутність SWOT-аналізу.

Визначення місії фірми. Поняття «місія» фірми. Необхідність визначення місії фірми. Елементи, котрі має містити формулювання місії фірми.

Формулювання цілей діяльності фірми. Поняття мети діяльності фірми як кінцевого стану, якого фірма сподівається досягти в майбутньому. Показники, що використовуються для формулювання цілей у процесі бізнес-планування. Вимоги до правильно сформульованих цілей діяльності фірми.

Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. Типові стратегії за класифікацією М. Портера. Стратегія контролю за витратами: сутність, можливі способи побудови; умови ефективного застосування. Стратегія диференціації: сутність; фактори вибору; ризики застосування. Стратегія фокусування: сутність; послідовність розроблення; можливі варіанти. Основні принципи вибору стратегії.

Тема 3. Структура, логіка розроблення та оформлення бізнес-плану

 Структура бізнес-плану. Чинники, що визначають зміст бізнес-плану та його обсяги. Загальні вимоги до змісту бізнес-плану. Процес формування структури бізнес-плану. Структура бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність: резюме; галузь, фірма та її продукція (послуги); дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; оцінка ризиків; фінансовий план.Логіка розроблення бізнес-плану. Непотрібність запровадження універсальної, стандартної послідовності опрацювання бізнес-плану. Внутрішня логіка розробки бізнес-плану: вибір продукції (послуг) для ринку; дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу; вибір місцезнаходження фірми; прогнозування обсягів продажу продукції; визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу; опрацювання цінової та збутової політики; обґрунтування вибору організаційних параметрів фірми; опис потенційних ризиків бізнесу і дій для їх мінімізації; оцінка фінансових параметрів бізнесу; написання висновків з основних положень бізнес-плану (складання резюме).

Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану. Загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану: простота та лаконічність; функціональність; реалістичність припущень та передбачень; легкість знаходження потрібної інформації; наочність; забезпечення охорони конфіденційної інформації. Форма титульного аркуша. Функціональне призначення та правила оформлення змісту. Складання резюме, його призначення та зміст. Додатки: орієнтовний перелік матеріалів, що виносяться в додатки; правила оформлення.

Тема 4. Продукт (послуги) і ринок

 Галузь, фірма та її продукція. Цілі розроблення та структура розділу «Галузь, фірма та її продукція». Аналіз поточного стану справ у галузі та очікуваних тенденцій її розвитку. Концепція «поведінки фірми в галузі». Загальна характеристика фірми: стратегічні і тактичні цілі діяльності; основні види діяльності; стадія розвитку бізнесу фірми; географія діяльності. Продукт і (або) послуги фірми: фізичний опис продукту; привабливість та конкурентоспроможність; стадія розроблення продукту. Захист продукції патентами, свідоцтвами, товарними знаками, наявність «ноу-хау», промислових та комерційних секретів тощо. Перспективи та можливості зростання бізнесу в майбутньому.Дослідження ринку. Цілі розроблення та структура розділу «Дослідження ринку». Основні етапи процедури дослідження ринку. Загальні параметри ринку продукції фірми (місткість ринку; тенденції розвитку; основні засоби задоволення попиту споживачів). Ідентифікація потенційних споживачів. Критерії сегментації ринку. Порівняльна оцінка привабливості визначених сегментів ринку. Визначення цільового ринку бізнесу. Обґрунтування вибору місця для фірми. Оцінка впливу зовнішніх факторів на бізнес фірми. Оцінка конкурентної позиції фірми на ринку: визначення прямих і непрямих конкурентів; збирання інформації; порівняльний аналіз найближчих конкурентів; визначення дійсних факторів конкуренції на ринку; з’ясування конкурентної позиції фірми на ринку; визначення майбутніх джерел конкуренції.

Тема 5. Маркетинг-план

 Цілі та логіка розробки маркетинг-плану. Основні завдання маркетинг-плану. Процес визначення цілей і завдань маркетингової діяльності фірми (визначення орієнтирів маркетингової діяльності, визначення цілей і завдань маркетингової діяльності). Вибір та обґрунтування стратегії маркетингу та програм, що її забезпечують. Характеристика етапів стратегії маркетингу. Фінансове забезпечення плану маркетингу. Аналіз можливих обсягів продажу фірми.Стратегія маркетингу. Загальна маркетингова стратегія фірми. Можливі підходи до опрацювання стратегії маркетингу. Засоби реалізації стратегії маркетингу: вибір каналів збуту продуктів бізнесу (типи каналів збуту; фактори вибору типу каналу збуту; опис власної системи збуту); формування цінової політики (етапи формування цінової політики; моделі та стратегії ціноутворення; застосування знижок цін); організація рекламної кампанії (процедура опрацювання рекламної кампанії; бюджет витрат на рекламу; інші елементи політики просування товарів фірми); формування політики підтримки продуктів бізнесу. Майбутня стратегія маркетингу. Фінансові витрати на реалізацію плану маркетингу.

Прогнозування обсягів продажу. Основні напрямки аналізу припущень щодо можливого обсягу продажу: за часовими інтервалами; за видами товарів та послуг; за основними групами споживачів. Консервативні, найімовірніші та оптимістичні прогнози.

Тема 6. Виробничий план

 Головне завдання та складові блоки виробничого плану. Основні завдання виробничого плану. Логіка опрацювання виробничого плану. Структура виробничого плану. Чинники, що впливають на обсяги та деталізацію інформації у виробничому плані.Зміст виробничого плану. Основні виробничі операції (робочі процеси). Схема виробничих потоків. Машини та устаткування: характеристика виробничої бази; витрати на купівлю та (або) оренду; амортизаційні відрахування. Сировина, матеріали та комплектувальні вироби: перелік необхідних виробів; їх постачальники; фінансові та інші умови постачання; запаси матеріальних ресурсів. Виробничі та невиробничі приміщення: потреби бізнесу у виробничих і невиробничих приміщеннях; опис виробничих об’єктів; витрати на придбання та (або) оренду, ремонт, експлуатацію. Вплив зовнішніх факторів на виробничі параметри бізнесу.

 

Тема 7. Організаційний план

 Цілі та структура організаційного плану. Головні завдання організаційного плану: довести правильність вибору організаційної форми бізнесу фірми; охарактеризувати ключовий управлінський персонал фірми; довести, що підприємець, його команда менеджерів та інший персонал фірми здатні практично реалізувати бізнес-план. Послідовність етапів розроблення організаційного плану. Структура організаційного плану.

Змістова характеристика організаційного плану. Обґрунтування вибору організаційної форми бізнесу фірми: можливі організаційно-правові форми організації бізнесу в Україні, їх переваги і недоліки; критерії вибору форми організації бізнесу; причини вибору відповідної форми організації бізнесу. Визначення потреб фірми в персоналі: складання переліку необхідних видів діяльності; визначення чисельності персоналу за окремими категоріями; розрахунки вартості персоналу; джерела покриття потреб у персоналі. Власники фірми, команда менеджерів та зовнішні консультанти: складання списку осіб, про яких необхідно подати інформацію в бізнес-плані; стислі анкетні характеристики ключових співробітників фірми. Побудова матриці управлінських здібностей. Опрацювання організаційної схеми управління фірмою. Формування кадрової політики і стратегії фірми. Підготовка, механізми мотивації та оплати праці персоналу фірми.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка