Методичні рекомендації до виконання контрольних та індивідуальних завдань для студентів усіх напрямків підготовки. О. М. Ярош, О. Ф. Захарчук. Д.: Національний гірничий університет, 2013. 15 сСкачати 208.53 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір208.53 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра філософії
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ

РИТОРИКА

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТА

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

для студентів усіх напрямків підготовки

Дніпропетровськ

НГУ


2014

Риторика. Методичні рекомендації до виконання контрольних та індивідуальних завдань для студентів усіх напрямків підготовки. О.М. Ярош, О.Ф. Захарчук. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 15 с.

Автори:

О.М. Ярош канд. філос. наук, доц. (Розділ 1);О.Ф. Захарчук канд. філос. наук, доц. (Розділ 2).

Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів усіх напрямків підготовки під час підготовки до здачі контрольних та індивідуальних робіт з нормативної дисципліни «Риторика».

Розглянуто критерії оцінювання та правила оформлення контрольних та індивідуальних робіт.

Подано рекомендації щодо змісту контрольних та індивідуальних робіт, також наведений перелік джерел, необхідних при виконанні контрольних та індивідуальних робіт.

Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.
Відповідальний за випуск завідувач кафедри філософії, д-р філос. наук, проф. Ю.О. Шабанова.

ВСТУП
Навчальна дисципліна «Риторика» розрахована на 54 години, з них: 2 години на тиждень – лекційні, 0,5 години на тиждень - семінарські, решта – самостійна робота.

На оглядовому лекційному занятті розкриваються вузлові питання, напрями вивчення дисципліни. Програмні питання розглядаються на основі найновіших досягнень в сучасному ораторському мистецтві . У ході цих занять студент отримує знання по самостійному вивченню навчального матеріалу.

Самостійна робота включає вивчення рекомендованої літератури, конспектування джерел, підготовку індивідуальних завдань з ораторського мистецтва. При виникненні труднощів з вивчення дисципліни "Ораторське мистецтво" студент може звернутися за консультацією до викладача. Самостійна робота повинна вестися систематично і цілеспрямовано, сприяти вдосконаленню знань і умінь студента.

Вивчення курсу закінчується заліком.

Іспит проводиться в усній і письмовій формі, кожен квиток включає 2 питання.

Студент повинен показати знання навчального матеріалу і уміння оперувати ним на практиці, а також власне розуміння проблем, поставлених в квитку.РОЗДІЛ 1: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «РИТОРИКА»
Контрольні роботи з дисципліни укладено згідно з робочою програмою з урахуванням різних розділів та тем лекційного курсу.

Перед тим як виконувати контрольну роботу, студент повинен обов`язково прослухати установчі лекції та закріпити теоретичний матеріал на практичних заняттях.

Після прослуховування установчих лекцій студент має право бути допущеним до складання заліку або екзамену. Умовою складання заліку або екзамену є вчасно представлене з дисципліни.

Контрольна робота розглядається як різновид самостійної роботи студентів, що спрямована на формування вмінь самостійно працювати з теоретичним матеріалом, аналізувати найважливіші категорії дисципліни, встановлювати взаємозв`язок між її головними поняттями. У ході виконання контрольної роботи студент має навчитися визначати практичну спрямованість та значущість дисципліни, її зв`язок з іншими науками.

Ознайомившись із тематикою контрольних робіт, студент виконує той варіант контрольної роботи, на який вказує викладач.
Етапи підготовки до написання контрольної роботи

1. Уважно прочитати конспект лекцій.

2. Проаналізувати теоретичний матеріал, що відпрацьовувався на

практичних заняттях.

3. Уважно вивчити тематику контрольних робіт, що запропонована.

4. Підібрати відповідну літературу, у якій відбиваються обрані питання.

5. Зробити стислий конспект з тих питань, що обрано.

6. Обміркувати та проаналізувати теоретичні положення.

7. Конкретно та чітко відповісти на поставлені питання, ілюструючи

виклад конкретними прикладами.

8. Вказати практичну значущість питань, що розглядаються.

9. Вказати літературу, що була використана.


Правила оформлення контрольної роботи

1. Роботу слід писати у зошиті шкільного зразка.

2. На обкладенці зошиту або першому аркуші зошиту студенту слід вказати групу, своє прізвище та ініціали. Також вказати порядковий номер білету контрольної роботи.

3. Чітко відокремлювати питання та розділи роботи.

4. Обсяг контрольної роботи не може перевищувати двох аркушів на одне

питання.


5. Обов`язково вказати літературу, що було використано при підготовці

контрольної роботи.

6. Писати слід чітко та розбірливо.

7. Студент має право відповідати на контрольні питання в будь-якому порядку.Критерії оцінки контрольної роботи.

Білети з контрольними питаннями видаються студенту викладачем безпосередньо перед початком контрольної роботи. Контрольна робота має виконуватьсь студентом самостійно, без використання конспекту лекцій, підручників або інших довідкових матеріалів. Час на виконання контрольної роботи складає дві академічні години (1 час 20 хвилин). Якщо студент здає роботу пізніше визначеного терміну, тоді викладач може понизити бал оцінки або взагалі не прийняти роботу, якою би змістовною та правильно оформленою вона не була.

Якщо оцінка контрольної роботи визначається за національною шкалою, шкалою ECTS, або за стобальною шкалою:
1. Оцінка 5 (відмінно) - національна шкала; 90-100 балів - стобальна шкала; А - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ коректного і вичерпного висвітлення усіх запропонованих для розгляду

контрольних запитань;


-​ вичерпного теоретичного обґрунтування відповідей;
-​ наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання положень

інших дисциплін;


-​ вичерпного обґрунтування тез і пропозицій, що сформульовані у відповідях на

поставлені питання, чітка логіка міркувань;


-​ вичерпної аргументації та її відповідності точці зору, що відстоюється;
-​ коректного використання фактичного матеріалу при відповідях на поставлені

питання;
-​ вільного володіння понятійним апаратом певної галузі знань, точне використання

спеціальних термінів та їх визначень;
-​ самостійність висновків;
-​ самостійності при відповідях на запитання;
-​ чіткості побудови відповіді, доказовості висловлюваних тверджень, аргументації висновків.

2. Оцінка 4 (добре) - національна шкала; 82-89 балів – стобальна шкала; В - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:


-​ відсутність наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ відсутність глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання

положень інших дисциплін.


3. Оцінка 4 (добре) - національна шкала; 74-81 балів – стобальна шкала; С - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ відсутність глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання

положень інших дисциплін;


-​ відсутність вичерпного обґрунтування тез і пропозицій, що сформульовані у

відповідях на поставлені питання, чітка логіка міркувань.


4. Оцінка 3 (задовільно) - національна шкала; 64-73 балів – стобальна шкала; D - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність вичерпного теоретичного обгрунтування відповідей;
-​ відсутність наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ відсутність глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання

положень інших дисциплін.


-​ відсутність вичерпного обгрунтування тез і пропозицій, що сформульовані у

відповідях на поставлені питання, чітка логіка міркувань;


-​ відсутність коректного використання фактичного матеріалу при відповідях на

поставлені питання.


5. Оцінка 3 (задовільно) - національна шкала; 60-63 балів – стобальна шкала; Е - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність вичерпного теоретичного обґрунтування відповідей;
-​ відсутність наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ відсутність глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання

положень інших дисциплін.


-​ відсутність вичерпного обґрунтування тез і пропозицій, що сформульовані у

відповідях на поставлені питання, чітка логіка міркувань;


-​ відсутність коректного використання фактичного матеріалу при відповідях на

поставлені питання;


-​ відсутність самостійності висновків.
6. Оцінка 2 (незадовільно) - національна шкала; 35-59 балів – стобальна шкала; FX - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність коректного і вичерпного висвітлення усіх запропонованих для

розгляду контрольних запитань;


-​ самостійності при відповідях на запитання;
-​ відсутність інших запропонованих критеріїв оцінювання.
7. Оцінка 2 (незадовільно) - національна шкала; 0-34 балів – стобальна шкала; F - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність усіх запропонованих критеріїв оцінювання.
РОЗДІЛ 2: МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ) З ДИСЦИПЛІНИ «РИТОРИКА»
Теми індивідуальних робіт сформульовані з урахуванням вимог до самостійної роботи студента і розраховані на вміння працювати з алфавітним, тематичним та іншими бібліотечними каталогами по підбору відповідної літератури.

Зміст контрольної роботи повинен повністю відповідати обраній темі (саме тому аспекту однієї з проблем ораторського мистецтва, який міститься в назві теми). Наприклад, якщо тема звучить „Специфіка промови і її відмінність від презентації”, то треба провести саме порівняльний аналіз цих форм, а не давати тільки їх детальний огляд окремо. Тому треба звертати увагу на формулювання теми.

Матеріал в контрольній роботі повинен бути викладений послідовно, з відповідними висновками з досліджуваної проблеми.

Звичайно для розкриття теми недостатньо користуватися лише підручником. Тому студент повинен використовувати в роботі і спеціалізовані дослідження, що стосуються обраної теми.

Можна користуватися навчальною літературою, що не входить до рекомендованої літератури. Студент може її підібрати цілком самостійно.
Мета виконання контрольної роботи.

Студент повинен навчитися працювати з науковою, довідковою та історичною літературою. Опрацювавши необхідну літературу, студент повинен узагальнити отриману інформацію, засвоює основні поняття, визначає й усвідомлює вузлові моменти теми.


Підготовка до виконання контрольної роботи.

У відповід­ності з темою контрольної роботи й орієнтовним планом до неї студент підбирає літературу та вивчає її. Вихо­дячи з власних переконань або наявної літератури, він може скласти власний план (3-4 питання). Після вивчення літератури потрібно викласти суть кожного питання.


Викладення та оформлення результатів дослідження.

1. Заголовок (назва) - наприклад:

«Психологія публічного виступу».

Назва є коротким формулюванням, яке відображає тему, ідею, предмет дослідження і формулюється з урахуванням вимог до самостійної роботи студента. Заголовок виноситься на титульний листок реферату. На титульному листі студент указує також назву ВУЗу, кафедри, своє прізвище й ініціали, вчений ступінь, звання, прізвище й ініціали викладача, дату написання роботи.

2. План – це система заголовків частин роботи із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені. План є інформативним елементом, оскільки дає коротке уявлення про проблематику, що розробляється, про логіку викладення та актуальність, наукову і практичну значимість обраної теми. План розміщується на початку (після титульного листка) чи у кінці роботи.

Наприклад:

Тема: «Психологія публічного виступу»

План:


1. Вступ - 1

2. Зовнішній вигляд і настрій ритора - 2-4 1. Невербальні засоби публічного виступу - 3-7

 2. Особливості психологічної взаємодії ритора і аудиторії - 7-9

5. Висновки - 10

6. Бібліографія - 12

3. Вступ – містить обгрунтування практичної та теоретичної актуальності проблеми, зазначеної для вивчення. У вступі необхідно сформулювати основне питання дослідження та цілі й завдання, які витікають із нього. Вирішення цих цілей та завдань дозволить реалізувати основну ціль дослідження. У вступі доцільно також обговорити термінологічні особливості роботи з тим, щоби попередити неадекватне її прочитання.

4. Основний зміст – це та частина роботи, у межах якої реалізуються дослідницькі завдання, що були сформульовані у вступі. Тут важливо витримати послідовність викладення, логічну коректність та здатність довести (проаналізувати) положення, що висуваються для доведення чи аналізу.

Увага в рефераті акцентується на нових відомостях, визначається доцільність звертання до тих чи інших проблем, книжок чи статей.

Необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникаючи незвичних понять і символів, складних граматичних зворотів. Для цього доцільно на початку дослідження опрацювати специфічні терміни, використовуючи спеціальні словники. Рекомендується також включати до реферату схеми і таблиці, якщо вони допомагають розкрити основний зміст проблеми і скорочують обсяг реферату.

5. Висновки. У висновках підводиться підсумок дослідження, себто він містить отримані висновки як вирішення тих завдань, які були сформульовані у вступі. Студент може охарактеризувати перспективи подальшої розробки теми, а також показати проблеми, які виходять за межі даного дослідження - мають самостійне значення та значний інтерес.

6. Бібліографія – це список літератури, що містить джерела, які були використані у роботі над темою та підпорядковані посилання. Бібліографія має науковий інтерес, оскільки містить інформацію про джерела, що мають відношення до дослідження.


Правила оформлення бібліографічних описів.

При оформленні бібліографічного списку слід вказувати наступні елементи: прізвища та ініціалів автора, назви книги, місця і роки її видання, сторінки, з якої взята цитата. Для статей із журналів, збірників указують прізвища й ініціали автора, назва статті, потім назва журналу чи збірника статей із указівкою року видання і номеру чи випуску. Для газетної статті крім назви і року видання вказують також дату.Вимоги до індивідуальної проботи.


 • 8-11 сторінок друкованого тексту, або 10-15 сторінок тексту, написаного від руки;

 • на першій сторінці вказується тема, план роботи, використана література;

 • відповідь на кожне питання плану виділяється;

 • роботу пишуть охайно і розбірливо, прагнучи якомога повніше висвітлити зміст питань плану і теми в цілому;

 • Обкладинка оформляється за зразком:

Зразок оформлення титульного аркуша індивідуальної контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

  Юридичний факультетКафедра філософії

   


 

РЕФЕРАТ

З дисципліни «Риторика»

на тему: «Психологія публічного виступу»

 

  Виконав(ла):

студент(ка) групи:

(вказати шифр групи)

(вказати прізіище та

ініціали)
Перевірив(ла):

(вказати посаду, прізвище

та ініціали вакладача)

 

Дніпропетровськ2014

Критерії оцінки індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота має бути здана викладачу у термін, визначений ним під час зустрічі зі студентами на початку семестру та консультації з приводу написання, оформлення, здачі та визначення критеріїв їх оцінки. Якщо студент здає роботу пізніше визначеного терміну, тоді викладач може понизити бал оцінки або взагалі не прийняти роботу, якою би змістовною та правильно оформленою вона не була.


Якщо оцінка контрольної роботи визначається за національною шкалою, шкалою ECTS, або за стобальною шкалою:
1. Оцінка 5 (відмінно) - національна шкала; 90-100 балів - стобальна шкала; А - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ коректного і вичерпного висвітлення усіх запропонованих для розгляду

контрольних запитань;


-​ вичерпного теоретичного обґрунтування відповідей;
-​ наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання положень

інших дисциплін;


-​ вичерпного обґрунтування тез і пропозицій, що сформульовані у відповідях на

поставлені питання, чітка логіка міркувань;


-​ вичерпної аргументації та її відповідності точці зору, що відстоюється;
-​ коректного використання фактичного матеріалу при відповідях на поставлені

питання;
-​ вільного володіння понятійним апаратом певної галузі знань, точне використання

спеціальних термінів та їх визначень;
-​ самостійність висновків;
-​ самостійності при відповідях на запитання;
-​ чіткості побудови відповіді, доказовості висловлюваних тверджень, аргументації

висновків.


2. Оцінка 4 (добре) - національна шкала; 82-89 балів – стобальна шкала; В - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ відсутність глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання

положень інших дисциплін.


3. Оцінка 4 (добре) - національна шкала; 74-81 балів – стобальна шкала; С - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ відсутність глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання

положень інших дисциплін;


-​ відсутність вичерпного обґрунтування тез і пропозицій, що сформульовані у

відповідях на поставлені питання, чітка логіка міркувань.


4. Оцінка 3 (задовільно) - національна шкала; 64-73 балів – стобальна шкала; D - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність вичерпного теоретичного обгрунтування відповідей;
-​ відсутність наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ відсутність глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання

положень інших дисциплін.


-​ відсутність вичерпного обгрунтування тез і пропозицій, що сформульовані у

відповідях на поставлені питання, чітка логіка міркувань;


-​ відсутність коректного використання фактичного матеріалу при відповідях на

поставлені питання.


5. Оцінка 3 (задовільно) - національна шкала; 60-63 балів – стобальна шкала; Е - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність вичерпного теоретичного обґрунтування відповідей;
-​ відсутність наведення прикладів та аналогій відповідних змісту теми запитання;
-​ відсутність глибоких пізнань теоретичного матеріалу дисципліни, використання

положень інших дисциплін.


-​ відсутність вичерпного обґрунтування тез і пропозицій, що сформульовані у

відповідях на поставлені питання, чітка логіка міркувань;


-​ відсутність коректного використання фактичного матеріалу при відповідях на

поставлені питання;


-​ відсутність самостійності висновків.
6. Оцінка 2 (незадовільно) - національна шкала; 35-59 балів – стобальна шкала; FX - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність коректного і вичерпного висвітлення усіх запропонованих для

розгляду контрольних запитань;


-​ самостійності при відповідях на запитання;
-​ відсутність інших запропонованих критеріїв оцінювання.
7. Оцінка 2 (незадовільно) - національна шкала; 0-34 балів – стобальна шкала; F - оцінка ECTS, відповідає таким критеріям:
-​ відсутність усіх запропонованих критеріїв оцінювання.
Тематика індивідуальних робіт.

1.Слово як засіб спілкування між людьми.

2. Ораторське красномовство як вид мистецтва.

3. Традиції сучасної ораторській промови.

4. Вплив психіки на якість ораторській промови.

5.Секреты ораторського виступу: зоровий та голосовий контакт оратора з аудиторією.

6. Талановиті політичні оратори (за власним вибором)

7. Мовні прийоми докази в монологічної мови.

8. Стилістичні прийоми ораторській промови.

9. Лексичні прийоми ораторській промови.

10. Ораторські прийоми переконання слухача.

11. Праці про риторики видатних мислителів Стародавнього світу.

12.Древнегреческие ритори і перші теоретики давньогрецького красномовства.

13. Сократ і Платон як творці теорії «справжнього красномовства.

14.Сочинения Арістотеля «Риторика».

15.Ораторское мистецтво Демосфена.

16.Ораторское мистецтво Стародавнього Риму.

17.Ораторское мистецтво в період Середньовіччя.

18. Риторика в епоху Відродження.

19.Розвиток риторики в період Нового часу (з XVII по XIX ст.).

20. Анатолій Федорович Коні як оратор радянського часу.

21. Характерні особливості ораторського мистецтва П.А. Александрова.

22.Историчний процес вдосконалення соціально-політичного, академічного, соціально-побутового і церковно-богословського красномовства.

23.Відображення стану моральності в суспільстві за допомогою мови.24. Психологія публічного виступу.
Рекомендована література:

 1. Матеріали методичного забезпечення філософських дисциплін для студентів всіх спеціальностей, які навчаються екстерном / Упоряд.: Ю.О.Шабанова, Ю.М. Пазиніч. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 55 с.

 2. Методичні рекомендації щодо написання рефератів із гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія), які викладаються в технічному ВУЗІ. Для студентів усіх спеціальностей./ Нормативно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу:Навч. метод. посібник МОН/В.О. Салов, О.І. Додатко, Т.В. Журавльова.

 3. Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях із гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста. Для студентів усіх спеціальностей./ Нормативно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Навч. метод. посібник МОН/В.О. Салов, О.І. Додатко, Т.В. Журавльова.


Додаткова література:


 1. Адамов Е.А. Из истории ораторского искусства. – М., 1965.

 2. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / за ред. О.Сербенської. – Львів, 1994.

 3. Аронсон Э., Праткание Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. – СПб., 2002.

 4. Бабич Н.Б. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.

 5. Бабич Н.Б. Сила мовленого слова. – Чернівці, 1996.

 6. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: ВЦ “Академія”, 2004.

 7. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.,1998.

 8. Глазунов С.В. Основи ораторського мистецтва та методики проведення навчальних занять: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001.

 9. Голуб Н.Б. Самостійна робота студентів з риторики. Навчально-методичний посібник. – К.: Брама-Україна, 2008.

 10. Гольдинер В.Д. Защитительная речь. – М., 1970.

 11. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): Учеб. пособие. – М., 1999.

 12. Ивин А. Теория аргументации: Учеб. пособие. – М., 2000.

 13. Інтонація мовлення. – К.: Наук. думка‚ 1968.\

 14. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – К.‚ 1982.

 15. Коваль А.П. Ділове спілкування. Навч. посібник. – К.‚ 1992.

 16. Кони А.Ф. Советы лекторам // А.Ф. Кони: Избр. произв. – М., 1956.

 17. Корняка О. Мистецтво ґречності. – К., 1995.

 18. Кохтев Н.Н. Ораторская речь: стиль и композиция. – М., 1992.

 19. Панасюк А.Ю. Как убедить в своей правоте: Современные психотехнологии убеждающего воздействия. – М., 2001.

 20. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2000.

 21. Стешов А.В. Как победить в споре: О культуре полемики. – Л., 1991.


Першоджерела:


 1. Аристотель. Риторика / Пер. Н. Платоновой // Античные риторики. М., 1978.

 2. Михаил Пселл. Обзор риторических идей. // Античность и Византия: Сб. ст. — М., 1975. — С.158-160.

 3. Публий Корнелий Тацит. Диалог об ораторах (недоступная ссылка с 26-05-2013 (199 дней) — история, копия) // Соч. в 2-х т. Т 1. М.: Ладомир, 1993.

 4. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве / Пер. с латин. Ф. А. Петровского и др. — [Репринт. воспроизведение изд. 1972 г.] . — М.: Науч.-изд. центр «Ладомир» , 1994. 470,[1] с.

 5. Цицерон. О нахождении материала. Книга первая // Цицерон. Эстетика: Трактаты. Речи. Письма. М., 1994.

Ярош Олексій Миколайович

Захарчук Олексій Феліксович


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ

РИТОРИКА


ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТА

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

для студентів усіх напрямків підготовки

Дозволяється рукопис розмістити на сайті кафедри Державного ВНЗ «НГУ» зі збереженням авторських прав відповідно до СВО НГУ – 09.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (наказ №202 від 22.06.09)

Затверджено науково-методичним центром, розглянуто на засіданні редакційної ради ДВНЗ «НГУ» 01.04. 2014 р.

Секретар редакційної ради ДВНЗ «НГУ» О.І. Додатко


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка