Методичні рекомендації до виконання І захисту курсових робіт з психології навчально-методичний посібникСторінка4/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

Теми курсових робіт із соціальної психології:

 1. Психологічні причини соціальної ізоляції молодшого школяра (підлітка) у класному колективі.

 2. Вплив емоційної тривожності підлітків на статус у шкільному колективі.

 3. Соціально-психологічні причини та умови внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому (юнацькому) віці.

 4. Психологічні бар'єри міжособистісного спілкування у підлітковому (юнацькому) віці.

 5. Мотивація успіху як чинник оптимальної соціалізації старшокласників.

 6. Психологічні особливості міжособистісного спілкування у ранньому юнацькому (студентському)  віці.

 7. Вплив гендерних стереотипів на характер міжособистісного спілкування старшокласників.

 8. Соціально-психологічні детермінанти суіцидальної поведінки юнаків.

 9. Вплив реклами на формування ціннісних орієнтацій особистості підлітка (юнака).

 10. Вплив акцентуацій характеру на навчальну успішність старшокласників.

 11. Особливості міжособистісних взаємин з ровесниками в підлітковому віці.

 12. Психологічні особливості ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників (юнаків).

 13. Психологічні особливості міжособистісних стосунків в колективі молодших школярів (підлітків, юнаків).

 14. Психологічні особливості міжособистісних стосунків в студентському колективі.

 15. Психологічні особливості міжособистісного розуміння у спілкуванні підлітків з батьками.

 16. Психологічні особливості емоційного розвитку обдарованих дітей.

 17. Гендерні особливості стереотипів поведінки в підлітковому (юнацькому) віці.

 18. Сприймання і оцінка ровесників в молодшому шкільному (підлітковому, юнацькому) віці.

 19. Особливості конфліктів в учнівському колективі та засоби їх розв'язання.

 20. Вплив рівня розвитку креативності на стратегії поведінки у конфлікті в підлітковому (юнацькому, студентському) віці.

 21. Психологічні особливості соціальної адаптації творчих особистостей.

 22. Особливості психологічного захисту креативної особистості.

 23. Вплив соціальних інститутів на розвиток особистості на різних вікових етапах.

 24. Психологічні механізми формування лідерських якостей особистості в підлітковому віці.

 25. Соціально-психологічні умови оптимізації сімейних стосунків.

 26. Сприймання і оцінка ровесників в молодшому шкільному (підлітковому, юнацькому) віці.

Рекомендована література:

 1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-психологические про­блемы. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 240 с.

 2. Агеев В.С. Механизмы социального восприятия // Психологический журнал. – 1989. – №2. – С. 63 –71.

 3. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с.

 4. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособ. / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2001. – 264 с.

 5. Ануфриева Н.М., Зелинская Т.Н., Зелинский Н.Е. Социальная психология: Курс лекций, 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2000. – 136 с.

 6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 640 с.

 7. Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни. – СПб : Издательский дом "Питер", 2001. – 128 с.

 8. Бодалев А.А. Личность в общении. – М.: Педагогика, 1983. – 272 с.

 9. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В. Соловьевой– М.: «Смысл», 1996. – 373 с.

 10. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 320 с.

 11. Донцов А.И. Психология коллектива: Методологические проблемы исследования. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 208с.

 12. Дридзе Т. М. Язык и социальная психология: Учеб. пособ. для ун-тов / Под ред. А.А. Леонтьева. – М.: Высш. школа, 1980. – 224 с.

 13. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К.: МАУП, 1993. – 384 с.

 14. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: Общение и возрастные особенности. – Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 350 с.

 15. Кон И.О. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. – 383с.

 16. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995. – 304 с.

 17. Косолапое Н.А. Социальная психология и международные отношения. – М.: Наука, 1983. – 269 с.

 18. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Социальная психология малой группы: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 с.

 19. Куликов В.Н. Проблемы социальной психологии. – Иваново: Изд-во ИвГУ, 1979. – 74 с.

 20. Крысько В.Г. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2005. – 221 с.

 21. Левикин И.Т. Теоретические и методологические проблемы социальной психо­логии. – М.: Мысль, 1975. – 256 с.

 22. Леонтьев А. А. Психология общения. – Тарту, 1974. – 220 с.

 23. Майерс Д. Социальная психология. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 794 с.

 24. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е. Семенова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 75 с.

 25. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624с.

 26. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.

 27. Парыгин Б. Д. Анатомия общения : учебное пособие. – СПб. : Михайлов В. А. , 1999. – 301 с.

 28. Парыгин Б.Д. Социальная психология: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУП, 2003. – 616 с.

 29. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. – М.: Просвещение, 1978. – 176 с.

 30. Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности. Теоретико-методологический аспект. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 184 с.

 31. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. – 2-е изд. – М: Наука, 1979. – 232 с.

 32. Прикладные проблемы социальной психологии / Под ред. Е.В Шороховой, В.П.Левкович. – М.: Наука, 1983. – 296 с.

 33. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.

 34. Рождественская Н.А. Роль стереотипов в познании человека человеком // Вопросы психологии. – 1986. – №4. – С.69 – 76.

 35. Свенцицкий А.А. Социальная психология управления. – Л., 1986. – 176 с.

 36. Семиченко В.А. Психология общения. – К.: Магистр – S., 1997. – 152 с.

 37. Социальная психология / Ш.Тейлор, Л.Пипло, Д.Сирс. – 10-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 767 с.

 38. Таранов П. С. Приёмы влияния на людей / П. С. Таранов. – Симферополь : Таврия, 1995. – 496 с.

 39. Теоретическая и прикладная социальная психология / Отв. ред. А.К.Уледов. – М., 1988. – 333 с.

 40. Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с.

 41. Шибутани Т. Социальная психология: Пер. с англ. В.Б.Ольшанского – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1998. – 544с.

 42. Шихарев П.Н. Современная социальная психология. – М.: ИП РАМ, 2000. – 448 с.

 43. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань: Татарск. Кн. изд -во, 1991. – 191 с.


ДОДАТКИ
Додаток 1

Вимоги до обсягу курсових робіт


Назва спеціальності

Курс

Cеместр

Загальний обсяг роботи (без списку використаних джерел та додатків)

Мінімальна кількість використаних джерел

«Практична психологія»

2

ІV

30

25

3

V, VІ

40

35

«Практична психологія»

2

ІV

30

25

340

35

4

VІІ

40

40

«Початкова освіта»

3

V

40

35

«Здоров’я людини»

330

25


Додаток 2

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Інститут педагогіки і психології

Кафедра психології і педагогіки

КУРСОВА РОБОТА

з вікової психології

на тему:«Особливості розвитку "Я-концепції"

у ранньому юнацькому віці»
Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Науковий керівник: _________________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії :

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)Київ

2013


Додаток 3

Приклади оформлення бібліографічного опису

у списку джерел, який наводять у курсовій роботі


Характеристика

джерел


Приклад оформлення

Один автор

  1. Боришевський М. Й. Дорога до себе: від основ суб'єктності до вершин духовності : монографія / Мирослав Йосипович Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 410 с.

  2. Приходько Ю. О. Дитяча психологія: Нариси становлення та розвитку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів ] / Юлія Олексіївна Приходько. – К. : Міленіум, 2003. – 192 с.

  3. Фукуяма С. Теоретические основы профессиональной ориентации / Сигэкадзу Фукуяма : [пер. с япон.] / под ред. Е. Н. Жильцова, Н. Н. Нечаева. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 108 с.

  4. Erikson E. H. Identity and the life cycle / E. H. Erikson. – N.Y; L : Norton, 1982. – 108 p.

Два автори

  1. Богданова Т. Г. Диагностика познавательной сферы ребенка / Т. Г. Богданова, Т. В. Корнилова. – М. : Роспедагенство, 1994. – 68 с.

  2. Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник : [навч. посіб.] / Приходько Юлія Олексіївна, Юрченко Віктор Іванович – К. : Каравела, 2012. – 328 с.

  3. Казанцева Т. А. Взаимосвязь личностного разви­тия и профессионального становления студентов-психологов / Т. А. Казанцева, Ю. Н. Олейник // Психологиче­ский журнал. – 2002. – № 6. – С. 51 – 59.

  4. Alford B. The relation of psychotherapy integration to the established systems of psychotherapy / B. Alford, A. Beck // Journal of Psychotherapy Integration. – 7(4). – 1997, – Р. 275 – 289.

Три автори

1. Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до шести лет : [для воспитателей детского сада ] / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, А. В. Венгер; под ред. Л. А. Венгера. – М. : Просвещение, 1988. – 143 с.

2. Кондратенко Т. Д. Обучение старших дошкольников / Т. Д. Кондратенко, В. К. Котырло, С. А. Ладывир. – К. : Радянська школа, 1986. – 150 с.

3. Медвін Ю. О. Неоінтегральна психологія як науково-практична база для збереження психічного здоров'я сучасної людини / Ю. О. Медвін, Т. В. Мелліна, Є. В. Кучеренко // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2010. – № 3. – С. 92 – 95.

4. Скрипченко О. В. Психолого-педагогічний аналіз уроку / О. В. Скрипченко, Т. М. Лисянська, Л. О. Скрипченко. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 1999. – 104 с.Чотири автори

Воспитание детей в процессе коррекции учебной деятельности на уроках труда. Воспитание детей с задержкой психического развития в процессе обучения / Г.И. Жаренкова ; под ред. Т.А.Власовой, В.И.Любовского и Н.А.Цыпиной. – М.: Просвещение, 1981. – С. 19–36.


П’ять і більше

авторів


 1. Основи професіографії : навч. посібник / [Карпіловська С. Я., Мітельман Р. И., Синявський В. В., Ткаченко О. М., Федоришин Б. О., Ящишин О. О]. – К. : МАУП, 1997. – 148 с.

 2. Психология менеджмента / [Власова П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под. ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

 3. Формування здорового способу життя молоді : нав. – метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова–Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін – т соц. дослідж., 2005. – 115с.

Без авторів

 1. Моральна свідомість та самосвідомість особистості : монографія / [за ред. проф. М. В. Савчина, доц. І. М. Галяна]. – Дрогобич, 2009. – 288 с.

 2. Особенности психического развития детей 6 – 7-летнего возраста / [под ред. Д. Б. Эльконина, Л. А. Венгера]. – М. : Педагогика, 1988. – 136 с.

 3. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению / [под ред. Е. А. Тархановой]. – Свердловск : СГПИ, 1981. – 75 с.

 4. Розвиток пізнавальних процесів дитини / [упоряд.: С. Максименко, В. Маценко, О.Главник]. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с.

Багатотомний

документ


  1. Історія Національної академії наук України,1941 - 1945/ [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В . І. Вернадського, 2007 – Ч. 2: Додатки – 2007. – 573, [1] с.

  2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 2. – 322 с.

  3. Ковалев А.Г. Психические особенности человека / А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. – 304 с. – (В 2-х т. – Т.2 ).

Матеріали

конференцій, симпозіумів,

з’їздів

(автори не вказуються) 1. Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної конференції (Киів – Запоріжжя, 22 – 23 жовт. 2001 р.) / М – во освіти і науки України, Ін – т психології ім. Г.С.Костюка АПН України [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2002. – 189с.

 2. Суб'єктивна успішність сучасного студента: гендерні відмінності // Проблеми гендерної соціалізації сучасної молоді : матеріали ІІІ Міжрегіональної науково-практичної студентської конференції / Під ред. З. М. Мірошник, О. А. Чаркіної. – Кривий Ріг : Вид-во Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "КНУ", 2012. – С. 11 – 15.

Депоновані

наукові


праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванова [и др.]; М – во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

Словники

 1. Психологічний словник / [за ред. Войтко В. І.] – К. : Радянська школа, 1982. – 216 с.

 2. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / [під керівн. В. Б. Шапаря] – Х. : Прапор, – 2009. – 672 с.

 3. Психологія особистості : Словник-довідник / [за редакцією П. П. Горностая, Т. М. Титаренко] – К. : Рута, 2001. – 320 с.

 4. Психология. Словарь / [под общ. ред А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского] – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

 5. Словник-довідник з професійної орієнтаціїї учнів [уклад. В. В. Синявський, О. В. Мельник]. – К. : Мегапринт, 2007. – 118 с.

Законодавчі та

нормативні

документи


Кримінально – процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид – во, 2006. – 207 с. (Бібліотека офіційних видань).

Дисертації

Кучеренко Є. В. Розвиток професійного самовизначення майбутніх психологів : дис… канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Є. В. Кучеренко. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 251 с.

Автореферати

дисертацій  1. Кучеренко Є. В. Розвиток професійного самовизначення майбутніх психологів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Є. В. Кучеренко. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 21 с

  2. Пов’якель Н. І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н. І. Пов’якель. – К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2004. – 40 с.

  3. Нікітіна І. В. Психологічні особливості суб’єктного самовизначення особистості в період повноліття: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.психол.наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / І. В. Нікітіна. – Київ, 2000. – 18 с.

Частина книги, періодичного видання

 1. Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспективы личности / К. А. Абульханова-Славская // Психология личности и образ жизни / отв. ред. Е. В. Шорохова. – М. : Наука, 1987. – С. 137 – 145.

 2. Айзенк Г. Ю. Интеллект : новый вигляд / Г.Ю. Айзенк // Вопросы психологи. – 1995. – №1. – С. 111–131.

 3. Кучеренко Є. В. Особистісне самовизначення молодої людини як соціально-психологічна проблема сьогодення. До 110-річчя від дня народження С.Рубінштейна / Єгор Кучеренко // Пам'ять століть. Планета. – К : ДП ІВЦ «Планета», 2010. – № 4-5 (86-87). – С.191 – 199.

 4. Маслоу А. Самоактуализация. / А. Маслоу // Психология личности: тексты: [пер. с англ.] / под. ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : МГУ, 1982. – С. 108 – 117.

 5. Bandura A. Analysis of self-efficacy of behavioral change / Bandura A, Adams N.E. // Cognitive Theory and Research. – 1977. – № 1. – P.287 – 310.

 6. Gerstmann P. Sposób formulowania planów życiowych a poziom równowagi emocjonalnej dorastajacej mlodzieży / P. Gerstmann // Psychologia wychowawcza. – 1981. – XXIV. № 1., S. 66 –75.

Бібліографічні

покажчики  1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

  2. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: [наук.-допом. бібліогр. покажч.] / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, І. П. Моісеєва, Л. І. Ніколюк, О. С. Микитенко] / Наук. ред. П. І. Рогова; Наук. консультант Б. І. Корольов; Бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – К., 2008. – 487 с.

Електронні

ресурси


 1. Добротворський И. Л. Коучинг – личная тренировка: помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, бизнесе и карьере – [Электронный ресурс] / И. Л. Добротворский. – Режим доступа : http:/www.konkord-m.ru/library.html.

 2. Иванова Е. В. Информационная компетентность учителя в современной школе. – [Электронний ресурс] / Е. В.Иванова // «Письма в Emissia.Offline: электронный научно-педагогический журнал». - 2003. – Режим доступа: http://www.emissia.50g.com/offline/a922.htm. - 25.12.2008.

 3. Помиткін Е. О. Духовно-професійний дисонанс як психологічний фактор зміни професійної спрямованості особистості в дорослому віці [Електронний ресурс] / Едуард Помиткін // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць, 2010. – Вип. 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/OD/2010_2/index.htm

 4. Таизова О. С. Компенетция (основные смысловые напряжения). – [Электронный ресурс] / О. С. Таизова // Центр развития образования им. С. О. Ветлушина «Модернизация в городской системе образования» - Режим доступа: http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet/programm/-section=13_8.htm

 5. Щедровицький Г. П. Рефлексия [Электронный ресурс] / Образование, бизнес образование. – Режим доступа : http://www.uprav.biz/materials/education/view/3330.html?next=2.

12


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка