Методичні рекомендації до виконання І захисту курсових робіт з психології навчально-методичний посібникСторінка3/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

Розділ Іv. Орієнтовні теми курсових робіт

з психології ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Теми курсових робіт із загальної психології:

 1. Загальна характеристика психологічних явищ: сучасний погляд на проблему.

 2. Особливості розвитку психіки як вищої форми організації мозку.

 3. Функції психічного та його роль у життєдіяльності людини.

 4. Структура особистості у різних психологічних теоріях та концепціях.

 5. Особистість та індивідуальність: напрями дослідження проблеми.

 6. Несвідоме (підсвідоме) як предмет психологічних досліджень.

 7. Діяльність як форма вияву активності особистості: напрями дослідження проблеми.

 8. Мотиви та мотивація особистості як психологічна проблема сьогодення.

 9. Роль темпераменту у формуванні особистісних рис людини.

 10. Загальна характеристика сприймання (відчуття, пам’яті, мислення, уваги) як пізнавального процесу.

 11. Загальна характеристика емоційної сфери особистості.

 12. Розвиток уваги (мислення, пам’яті, сприймання) особистості психокорекційними засобами.

 13. Психологічні особливості видів сприймання та їх прояви в процесі діяльності.

 14. Психологічні особливості видів мислення (пам’яті, уяви, уваги) та їх прояви в процесі діяльності (в поведінці).

 15. Психологічні особливості стилю життя сучасної особистості.

 16. Розвиток пізнавальних потреб особистості з творчими здібностями.

 17. Розвиток пам'яті у молодшому шкільному (підлітковому) віці методами активного психологічного впливу.

 18. Психологічні особливості розвитку уяви (волі, емоцій) в молодшому шкільному (підлітковому, юнацькому) віці.

 19. Психологічні особливості розвитку уваги (мислення, пам’яті) в молодшому шкільному (підлітковому, юнацькому) віці.

 20. Загальна характеристика пізнавальної сфери молодшого школяра (підлітка, юнака).

 21. Психологічні особливості інтелекту молодших школярів та підлітків.

 22. Психологічні особливості формування почуттів в молодшому шкільному (підлітковому, юнацькому) віці.

 23. Психологічні відмінності у поведінці екстравертів та інтровертів.

 24. Особливості розвитку вольової сфери особистості в процесі психотерапії.

 25. Практична психологія як галузь професійної діяльності.

 26. Психокорекція та психотерапія як форми психологічної допомоги.


Рекомендована література:

 1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Перевод с англ. – М.: Прогресс, 1968. – 421 с.

 2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: МГУ, 1982. – 200 с.

 3. Бодалев А.А. Личность в общении. – М.: Педагогика, 1983. – 272 с.

 4. Варій М.Й. Загальна психологія. Підручник. 3-є видання, виправлене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с.

 5. Введение в психологию // Под общей ред. проф. А.В.Петровского. – М.: Академія, 1996. – 496 с.

 6. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч.посібн. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.

 7. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологи: Информационно-метод. материалы к курсу «Общая психология». – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.

 8. Грановская Р.М. Элементы практической психологи. – СПб: Свет, 1997. – 510 с.

 9. Долинська Л.В., Лисянська Т.М., Скрипченко О.В. та ін. Загальна психологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

 10. Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Скрипченко О.В. та ін. Загальна психологія: Хрестоматія. – К.: Каравела, 2007. – 640с.

 11. Загальна психологія // За заг. ред. акад. С.Д.Максименка. – К.: Форум, 2000. – 543 с.

 12. Изард К. Эмоции человека: Перевод с англ. – М.: МГУ, 1980. – 440 с.

 13. Кон И.С. В поисках себя. Личность и её самосознание. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.

 14. Короткий психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. – К.: Вища школа, 1982. – 215 с.

 15. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад.школа, 1989. – 608 с.

 16. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 988 с.

 17. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; Под общей ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

 18. Леонгард К. Акцентуированные личности: Перевод с немец. – К.: Вища школа, 1981. – 392 с.

 19. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: МГУ, 1965. – 584 с.

 20. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 445 с.

 21. Майерс Д. Психология. Перевод с англ. – Минск: ООО «Попури», 2001. – 848 с.

 22. Макклеланд Д. Мотивация человека. Перевод с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 684 с.

 23. Немов Р.С. Общие основы психологии. Ученик для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 2-х кн. Кн.1. – М.: Просвещение, 1994. – 567 с.

 24. Общая психология. Словарь / Под ред. А.В.Петровского // Психологический лексикон. Энциклопедический словар в шести томах. Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – 251 с.

 25. Основи загальної психології / За ред. С.Д.Максименка. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 255 с.

 26. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1999. – 632 с.

 27. Практикум по общей психологи. Учебное пособие для студентов пед. институтов / Под. ред. Щербакова А.И. – М.: Просвещение, 1990. – 288 с.

 28. Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова, А.В. Запорожца и др. – М.: Педагогика, 1983. – 448с.

 29. Психологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.член-кор. АПН України Трофімова Ю.Л. – К.: Либідь, 2001. – 558 с.

 30. Психология личности. Словарь-справочник / Под ред. Горностая П.П. и Титаренко Т.М. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 31. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. – М.: МГУ, 1982. – 288 с.

 32. Психология. Словарь / Под ред. А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 368 с.

 33. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. Перевод с польського. – М.: Прогресс, 1979. – 392 с.

 34. Столяренко Л.Д. Основы психологи (для студентов вузов). – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 733 с.

 35. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основне положення, исследования и применение): Перевод с англ. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с.


Теми курсових робіт з вікової психології:

 1. Психологічні чинники виникнення та подолання шкільних страхів у молодшому шкільному (підлітковому)  віці.

 2. Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелекту учня початкової (основної, старшої) школи.

 3. Психологічні особливості мотиваційної сфери підлітків із залежністю від мережі Інтернет.

 4. Особистісна (шкільна) тривожність як чинник неуспішності молодших школярів (підлітків, юнаків).

 5. Подолання підвищеної  тривожності підлітків арт-терапевтичними методами психокорекції та психотерапії.

 6. Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків та шляхи її подолання.

 7. Гендерні відмінності у проявах агресивності підлітків (юнаків).

 8. Гендерні відмінності у конфліктній взаємодії підлітків (юнаків).

 9. «Я-концепція» як чинник особистісного (професійного) самовизначення у ранньому юнацькому віці.

 10. Ціннісні орієнтації особистості юнака як передумова формування життєвих сценаріїв.

 11. Ціннісні орієнтації особистості юнака як передумова формування відповідальності.

 12. Психологічні особливості виникнення і прояву страху невизнання в юнацькому віці.

 13. Особливості розвитку локусу контролю в підлітковому та ранньому юнацькому віці.

 14. Інтимно-особистісне спілкування як провідна діяльність в підлітковому віці.

 15. Девіантна поведінка в підлітковому віці та чиники її корекції.

 16. Психологічний  аналіз професійних інтересів старшокласників.

 17. Дослідження креативності у підлітковому та юнацькому віці.

 18. Розвиток уваги молодших школярів психокорекційними методами.

 19. Розвиток сприймання (пам’яті, уяви, уваги, мислення) у дітей молодшого шкільного віку (у підлітків та юнаків).

 20. Особливості емоційної саморегуляції в поведінці молодших школярів.

 21. Творчі здібності як передумова навчальної успішності учнів молодшого шкільного (підліткового, раннього юнацького) віку.

 22. Особливості статевої ідентифікації підлітків (юнаків).

 23. Особливості мотивації навчальної діяльності в підлітковому віці.

 24. Особливості розвитку рівня домагань молодших школярів (підлітків, юнаків, студентів).

 25. Розвиток мотивації учбової діяльності у молодших школярів (підлітків, старшокласників).

 26. Психологічні особливості формування почуттів в молодшому шкільному (підлітковому, юнацькому) віці.

 27. Особливості мотивації спілкування підлітків.

 28. Психологічна характеристика девіантної поведінки підлітків.

 29. Розвиток самосвідомості особистості у підлітковому віці.

 30. Тривожність та її вплив на психічне здоров'я студентів.

 31. Особливості когнітивного розвитку молодших школярів.

 32. Особливості розвитку пізнавальної сфери підлітка (юнака).

 33. Особливості розвитку самооцінки в підлітковому (юнацькому) віці.

 34. Особливості розвитку вольової сфери особистості в підлітковому (юнацькому, студентському) віці.

 35. Вплив самооцінки на формування особистості старшокласника.

 36. Особливості психічного розвитку дитини після розлучення батьків.

 37. Особливості самооцінки юнаків з творчими здібностями.

 38. Гендерні відмінності у комунікативних вміннях в молодшому шкільному (підлітковому, юнацькому) віці.


Рекомендована література:

 1. Ананьев Б.Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. – М.: Знание, 1973. – 32 с.

 2. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека. – М.: Наука, 1998. – 165 с.

 3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском воздасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

 4. Братусь Б.С. К проблеме развития личности в зрелом возрасте // Вестник Московского университета. – Сер.14 (Психология). – 1980. – №2. – С.3 – 12.

 5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 6. Вікова психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – 270 с.

 7. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо и др. – М., 1984. – 256 с.

 8. Возрастная и педагогическая психология: тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 268 с.

 9. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1973. – 288 с.

 10. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учебн. Пособие / Сост. И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М.: Академия, 1998. – 320 с.

 11. Возрастная психология: личность от молодости до старости: Учеб. пособие / Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. – М.: Пед. общ-во России; Издат. дом «Ноосфера», 1999. – 272 с.

 12. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – Спб.: Союз, 1999. – 222 с.

 13. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. – 1966. – №6. – С. 62 – 76.

 14. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1984. – Т.3. – С. 5 – 328

 15. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии: Материалы к курсу лекций. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 118 с.

 16. Гинзбург М.Р. Психологическое содержание жизненного поля личности старшего подростка // Мир психологии и психология в мире. – 1995. – №3. – С. 21 – 27.

 17. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологии. –Вопросы философии. – 1980. – № 12. – С. 47 – 60.

 18. Кон И.С. Психология ранней юности: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.

 19. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М: Просвещение – 1982. – 207 с.

 20. Кон И.С. Психология юношеского возраста: проблемы формиро­вания личности. – М.: "Просвещение", 1979. – 175 с.

 21. Крайг Г. Психология развития – СПб.: Питер, 2008. – 992с.

 22. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебн. пособ. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 464 с.

 23. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. – 6-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр "Академия", 2000. – 456 с.

 24. Мухина В. С. Психология дошкольника. М: Просвещение, 1975. –239 с.

 25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник. Изд. 4. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 442 с.

 26. Приходько Ю.О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології: Навч. посібник (видання друге, доповнене). – К.: Міленіум, 2004. – 192 с.

 27. Приходько Ю.О. Розвиток відчуттів і сприймань у дітей дошкільного віку: сенсорний розвиток: Навч. посібник з вікової психології. – К.: НПУ ім. М.Драгоманова, 2001. – 65 с.

 28. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 256 с.

 29. Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О.В.Краснова, А.Г.Лидере. – М., 2003. – 416 с.

 30. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000. – 624 с.

 31. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности: Пер. с нем. Г. И. Лойдиной / Под. ред. Т. А. Гудковой – М.: Мир, 1994. – 320 с.

 32. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч.посіб. – К.: Академвидав, 2006. – 360 с.

 33. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения: Пер. с англ. А.Дмитриева. – 3-е междунар. изд. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с.

 34. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологи. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 366 с.

 35. Фридман Л.М. Психология детей и подросков: Справочник для учителей и воспитателей. – М.: Издательство Психотерапии, 2004. – 480 с.

 36. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологи: работы советских психологов периода 1946 – 1980 гг. / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 304 с.

 37. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – М.: Знание,1981. – 96 с.

 38. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – М.: Гардарики, 2005. – 349 с.

 39. Щотка О.П. Вікова психологія дорослої людини: Навч.видання. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001. – 194 с.

 40. Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах. – М.: Изд. Ин-т практ. психологии. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 287 с.

 41. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. – 1971. – № 4. – С. 6 – 20.

 42. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Толстых А.В. – М.: Издательская группа "Прогресс", 1996. – 344 с.


Теми курсових робіт з педагогічної психології:

 1. Особливості спілкування учнів молодшого (середнього, старшого) віку в навчально-виховному процесі.

 2. Вплив педагогічного стилю спілкування на розвиток особистості учня.

 3. Дослідження інтелектуальної (емоційно-вольової) готовності дітей до школи.

 4. Розвиток особистісної готовності дітей до навчання в школі.

 5. Умови розвитку мотиваційної готовності дітей до навчання в школі.

 6. Психологічні характеристики першокласників та їх урахування в навчальному процесі.

 7. Особливості пізнавального розвитку дітей 6-7 років.

 8. Діагностика психологічної готовності дитини до навчання в школи.

 9. Формування навчально-пізнавальної активності у дітей 6-7 років.

 10. Розвиток пізнавальних інтересів у різних вікових групах молодших школярів.

 11. Мотиви навчальної діяльності молодших школярів.

 12. Особливості мимовільного запам'ятовування у молодших школярів.

 13. Індивідуальні особливості пам'яті (сприймання, мислення) молодшого школяра і їх врахування в навчальному процесі.

 14. Індивідуальні особливості уваги молодших школярів і їх врахування в навчальному процесі.

 15. Розвиток довільної уваги в навчальній діяльності молодших школярів.

 16. Розвиток уваги в навчально-виховному процесі основної школи.

 17. Педагогічна оцінка як фактор активізації учбової діяльності молодшого школяра.

 18. Формування «образу-Я» у дітей дошкільного (молодшого шкільного, підліткового) віку.

 19. Міжособистісні стосунки в групах молодших школярів (підлітків).

 20. Темперамент і особливості його прояву в молодшому шкільному (підлітковому, старшому шкільному) віці.

 21. Психологічні бар'єри спілкування у школярів.

 22. Соціально-психологічні умови оптимізації педагогічного спілкування.

 23. Особливості спілкування в шкільному педагогічному колективі.

 24. Діагностика сімейних стосунків засобами арт-терапії.

 25. Вивчення сімейних конфліктів учня за допомогою малюнка.

 26. Тривожність як прояв суперечностей «Я-концепції» майбутнього вчителя.

 27. Дослідження гнучкості-ригідності мислення майбутнього педагога.

 28. Особливості емпатійного (діалогічного) спілкування в педагогічній діяльності.

 29. Залежність виховного впливу від емоційного розвитку дитини.

 30. Невербальні індикатори прояву оцінних ставлень педагогів і вихованців.

 31. Розвиток саморегуляції у молодших школярів.

 32. Формування установки на діалог як передумова ефективного педагогічного спілкування.

 33. Психодіагностика схильностей майбутніх педагогів до діалогічного спілкування.

 34. Розвиток творчого мислення учнів підліткового віку.

 35. Дослідження особливостей стереотипного сприйняття майбутніх педагогів.

 36. Психосексуальний розвиток у статевому вихованні підлітків.

 37. Обдаровані та талановиті діти: стан проблеми та напрями досліджень.

 38. Психологічні особливості конфліктів в системі «вчитель–учень» («студент-викладач») та способи їх подолання.

 39. Психологічний аналіз причин неуспішності молодших школярів (підлітків, юнаків).

 40. Розвиток уваги в навчально-виховному процесі початкової (середньої, старшої) школи.

 41. Психологічні особливості виховної діяльності з учнями  різних темпераментів.

 42. Особливості міжособистісного розуміння  в педагогічному спілкуванні.

 43. Роль невербальної комунікації  в педагогічній діяльності.

 44. Психологічні умови оптимізації учбово-професійної діяльності студентів.

 45. Психологічні аспекти самовиховання в підлітковому та ранньому юнацькому віці.

 46. Вплив акцентуацій характеру на навчальну успішність старшокласників.

 47. Психологічні особливості мотивації учбової діяльності у молодших школярів (підлітків, старшокласників).

 48. Психологічна готовність вчителя до особиствсно-орієнтованого навчання в школі.

 49. Комунікативна саморегуляція в педагогічному спілкуванні.

 50. Дослідження саморегуляції дітей в багатодітній родині.

 51. Типові психологічні особливості дітей і батьків у багатодітній родині.


Рекомендована література:

 1. Власенко В.В. Вчителі – учні: психологія взаємних оцінних ставлень. – К.: УДШ, 1995. – 154 с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо и др. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.

 4. Возрастная и педагогическая психология: тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 268 с.

 5. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1973. – 288 с.

 6. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учебн. Пособие / Сост. И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М.: Академія, 1998. – 320 с.

 7. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація. Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.

 8. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

 9. Гончарук, П. А. Психологія навчання. – K.: Либідь, 1995. – 156 c.

 10. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологии. –Вопросы философии. – 1980. – № 12. – С. 47 – 60.

 11. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.

 12. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.

 13. Зазюн И.А. Педагогическая техника учителя // Школьные тхнологии. – 2005. – №6. – С.154 – 164.

 14. Занков Л.В. К проблеме обучения и развития // Вопросы психологии. – 1974. – № 3. – С. 97 – 105.

 15. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. изд.второе, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2005. – 384 с.

 16. Ильясов И.И. Структура процесса учения. – М.: МГУ, 1986. – 245 с.

 17. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990. – 140 с.

 18. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: книга для учителя. – М.: «Просвещение», 1987. – 190 с.

 19. Костюк Г.С. О взаимоотношении воспитания и развития ребёнка // В кн.: Избр. психол. труды. – М.: Педагогика, 1988. – С.132 – 149.

 20. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии – М.: Педагогика, 1972. – 255 с.

 21. Кузьмина Н.В. Формирование педагогических способностей. –Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. – 98 с.

 22. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – 210 с.

 23. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания: Учебное пособие. – М.: АПК и ППРО, 2006. – 300 с.

 24. Леонтьев А.А. Педагогическое общение / Под ред. М.К.Кабардова: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Нальчик, 1996. – 367 с.

 25. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990. – 212 с.

 26. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 190 с.

 27. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. – М.: Флинта, 1998. – 200 с.

 28. Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков ученика. – М.: Просвещение, 1991. – 182с.

 29. Немов Р.С. Психология. Кн.2. Психология образования: 2-е изд. – Москва: Владос, 1995. – 496 с.

 30. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зазюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.

 31. Педагогічна психологія: Навч. посібник / За ред. Л.М.Проколієнко і Д.Ф.Ніколенка. – К.: Вища школа, 1991. – 183 с.

 32. Приходько Ю.О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології: Навч. посібник (видання друге, доповнене). – К.: Міленіум, 2004. – 192 с.

 33. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. – К.: Рад. школа, 1987. – 126 с.

 34. Психологія навчання / За ред. Б.Ф. Баєва. – К.: Рад. школа, 1972. – 136 с.

 35. Психология педагогического взаимодействия. Учеб. пособие / Под ред. Я.Л. Коломинского. – СПб: Речь, 2007. – 240 с.

 36. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психо­логия. – СПб.: ЗАО «Издательство "Питер"». – 1999. – 416.

 37. Рувинский Л.И., Соловьёв А.Е. Психология самовоспитания. – М.: Просвещение, 1982. – 144 с.

 38. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424 с.

 39. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічний аналіз уроку: Навч. посібник для викл. психології і педагогіки та студ. пед. вузів. і пед. уч-щ. – К., 1999. – 102 с.

 40. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: 2–е изд., перераб. и допол. – Ростов н/Д., 2003. – 544 с.

 41. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 288 с.

 42. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологи. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 366 с.

 43. Фридман Л.М. Психология детей и подросков: Справочник для учителей и воспитателей. – М.: Издательство Психотерапии, 2004. – 480 с.

 44. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологи: работы советских психологов периода 1946 – 1980 гг. / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 304 с.

 45. Хрестоматия по педагогической психологии: Учебн. Пособие / Сост.А.И.Красило и А.П.Новгородцева. – М.: Междунар. педагогическая академия, 1995. – 416 с.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка