Методичні рекомендації до виконання І захисту курсових робіт з психології навчально-методичний посібникСторінка2/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

Об'єкт дослідження вказує на явище або процес, що вивчається у курсовій роботі.

Предмет визначає межі вивчення об'єкта, вказує на ті конкретні аспекти, які ставить у поле свого зору дослідник. Не важко зрозуміти, що об'єкт дослідження є ширшим поняттям стосовно предмета.

При визначенні об'єкту необхідно врахувати, що об'єкт у психологічному дослідженні – це процес або явище, що породжується проблемною ситуацією й обирається для вивчення.

Предмет дослідження міститься у межах об'єкта як вузька, чітко окреслена частина психологічної реальності, яка безпосередньо досліджується.

Наприклад, об'єкт дослідження – самооцінка особистості, а предмет дослідження – неадекватна самооцінка особистості в підлітковому віці.

Чітке формулювання об'єкт-предметного відношення (не занадто широкого і не занадто вузького) дає змогу студенту отримувати справді наукові, конкретні знання, які можуть легко переходити в методичний план.

Гіпотезою курсової роботи є сформульоване твердження про припущення щодо теоретичного або емпіричного зв'язку між певними психологічними явищами (психічними процесами, особистісними властивостями, якостями тощо). Гіпотеза може бути поставлена різними шляхами: на основі теоретичного аналізу проблеми, на основі побудови теоретичної моделі явища, що вивчається, або може бути запозиченою з інших досліджень.

Гіпотеза курсової роботи з психології – це припущення про основний результат дослідження, яке зроблене на основі аналізу наукових джерел, власних умовиводів та спостережень. В ній важливо зазначити про умови ефективності передбачуваних результатів дослідження.

Наведемо приклад сформульованої гіпотези.

Тема курсової роботи: «Мотивація учбової діяльності підлітків».

Об'єкт – учбова діяльність підлітків.

Предмет – вплив мотивів учбової діяльності підлітків на їхню навчальну успішність.

Гіпотеза: пізнавальні мотиви учбової діяльності сприяють вищому рівню навчальної успішності підлітків, ніж соціальні.

Окрім гіпотези, у вступ потрібно включати загальний опис методів дослідження та його організації.

Основна частина.

Основна частина курсової роботи складається з розділів (двох-трьох) та підрозділів.

У першому (теоретичному) розділі висвітлюється стан проблеми дослідження. Крім короткої історії питання необхідно означити найбільш відомі у світовій психології підходи до розв'язання проблеми дослідження, а також її сучасний стан в науці (за останні 5 років), зокрема, у вітчизняній психології. Викладення матеріалу повинно бути не простим переліком фактів та цитат, а авторським аналізом наукових підходів на основі відповідних посилань. Посилання на список використаних джерел повинні обов’язково подаватись в тексті курсової роботи, незалежно від розділу, в квадратних лапках (наприклад: [4, с. 28], де 4 – номер за списком використаних джерел, а 28 – відповідна сторінка; або [4, с. 24 – 25], де 24-25 – номери сторінок).

Теоретичний матеріал необхідно подавати у структуруваній формі, виходячи з логіки розкриття проблеми дослідження. Бажано закінчити розділ короткими, чітко сформульованими вихідними положеннями, які включають стислий опис теоретичних концептів, на яких автор курсової роботи будуватиме емпіричне дослідження.

У другому (емпіричному) розділі представлені: опис організації (етапів) та загальної методики дослідження; результати проведеного автором емпіричного дослідження. Перший підрозділ цього розділу містить чітке обгрунтування плану та процедури дослідження, опис методичних особливостей та вибірки. Ця частина курсової роботи повинна логічно йти за матеріалом попереднього розділу та пояснювати структуру подальшого викладення матеріалу. Повинні бути коротко, але вичерпно описані:


 • досліджувані – їх вік, стать, інші, важливі з точки зору предмета дослідження, характеристики; загальна кількість та принципи формування вибірки тощо;

 • загальна характеристика використаних методик з вказівкою на джерело, автора (авторів), мети кожної методики (що саме вона допомагає визначити), опис стимульного матеріалу та його бланків (якщо є);

 • методи обробки та аналізу даних.

Наприкінці першого підрозділу емпіричної частини коротко описуються використані методи математичної обробки даних з посиланням на відповідні літературні джерела (довідники, підручники, ін.), а також на комп'ютерні програми.

У другому підрозділі другого розділу описуються та аналізуються отримані емпіричні дані та результати. Матеріал структурується, виходячи з логіки розв'язання проблеми у відповідності до плану (програми) дослідження. Внаслідок первинної обробки дані групуються за тим чи іншим критерієм і для наочності їх представлення подаються у графічному вигляді (таблиці, графіки, діаграми, гістограми та ін.). Представляється статистичний аналіз даних та обговорюються отримані результати.

Якісний аналіз отриманих результатів передбачає обґрунтування виявлених закономірностей та зв’язків відповідно до предмету дослідження, їх критичний аналіз у співставленні з іншими точками зору та раніше відомими фактами. Структуруватися даний розділ повинен на основі логіки дослідження. Пам’ятайте, що попередні результати емпіричного дослідження (кількісні дані) не повинні розглядатись студентом як ознака вирішення емпіричних завдань: всі кількісні характеристики повинні бути подані якісно у формі інтерпретації даних.

Третій розділ – необов’язковий компонент основної частини курсової роботи з психології: він передбачений тільки тоді, коли розв’язання поставлених завдань неможливо здійснити без глибшого теоретичного аналізу літературних джерел або коли емпіричне дослідження велике за обсягом чи складне за процедурою.Висновки.

У висновках стисло описуються головні результати, отримані в роботі. Висновки повинні відповідати поставленим завданням, вказувати на те, чи підтверджена гіпотеза. Зауважимо, що головною метою наукової роботи є пошук нових знань (істини), а не доведення будь-якою ціною висунутих гіпотез. Негативний результат, коли гіпотеза відхиляється (не справджується) – це теж вагомий результат. Саме він часто свідчить про неупередженість та професійну наукову компетентність автора.

Висновки не повинні містити рекомендацій щодо використання та впровадження отриманих результатів. Загальна кількість висновків має бути невеликою (до 5). Велике число висновків або їх опис в подробицях свідчать про невміння автора виділити головне у своїх результатах.

У кінці висновків, зазвичай, вказують перспективи подальших досліджень. Потім, з наступної сторінки окремо подаються рекомендації під заголовком «Рекомендації батькам щодо…» або «Рекомендації психологам (вчителям)» і т.д. У назві цього компоненту основної частини, який не є обов'язковим, необхідно стисло вказати з приводу чого подаються ці рекомендації.

Список використаних джерел.

Обсяг списку використаної літератури залежить від кількості джерел, на які посилається чи, які цитує автор курсової роботи. Кількість використаної літератури повинна бути достатньою для розробки обраної теми і відповідати вимогам до обсягу використаних джерел (див. Додаток 1).

Зауважуємо, що при виконанні курсової роботи з психології студентам забороняється посилатись на підручники та навчальні посібники. Бажано проаналізувати оригінальні наукові праці: одноосібні та колективні монографії, словники, періодичні видання, збірники матеріалів науково-практичних конференцій тощо. Виключення становлять ті навчальні посібники, у яких подано довідкову інформацію, а також методичні рекомендації до проведення психодіагностичної, психоконсультативної чи психокорекційної роботи. Навчальні посібники, які входять до списку рекомендованої літератури з навчальних дисциплін психологічного циклу не можуть бути включені до списку використаних джерел.

У списку використаних джерел можуть бути наведені інтернет-ресурси: їх опрацювання вимагає ретельного вивчення студентом тих сайтах, на яких розміщено наукові публікації, зокрема, статті чи книги. Не варто посилатись на статті чи сторінки сайтів, в яких не вказано прізвищ та ініціалів авторів; невідомо, який рівень науковості висвітлених ними положень, з яких друкованих видань подано копії матеріалів тощо.

Загальним правилом опрацювання інтернет-ресурсів є уникнення технічного копіювання змісту оригінальних текстів на бібліотечних сайтах або ж наукової критики, зокрема, готових рефератів на задану тему. Курсова робота з психології повинна відображати вміння студента самостійно та повно виражати власні думки та погляди в авторському тексті.

Додатки.

Додатки – це не обов'язковий розділ курсової роботи. До додатків доцільно включати: стимульний матеріал використаних методик; протоколи експериментів; приклади бланків обстеження, заповнені досліджуваними; проміжні математичні обрахунки, формули; таблиці, у яких узагальнюються емпіричні дані, статистичні розрахунки, а також різні малюнки, схеми, фотографії тощо, які ілюструють роботу тощо.

Курсову роботу бажано зробити у двох примірниках, один з яких подається на кафедру, а другий залишається у її автора. Примірник курсової роботи зберігається на кафедрі протягом п’яти років.
2.2. Оформлення курсових робіт з психології

Курсова робота з психології виконується державною мовою (за винятком списку використаних джерел, які записуються мовою оригіналу).

Курсова робота пишеться на аркушах паперу формату А4. Вона друкується за допомогою комп’ютерного набору шрифтом № 14 Times New Roman інтервал між рядками становить 1,5; поля зліва, знизу та зверху – 2,0 см., справа – 3 см, відступ cправа – 1,25 см.

Орієнтовний обсяг курсової роботи: • титульний аркуш – 1 сторінка;

 • зміст – 1-2 сторінки;

 • вступ – 2-3 сторінки;

 • основна частина – 25-30 сторінок;

 • висновки – 2-3 сторінки;

 • список використаної літератури – 25-40 джерел;

 • додатки – не регламентуються (див. Додаток 1).

Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. Нумерація сторінок позначається у правому верхньому кутку. Слід знати про те, що такі структурні компоненти курсової роботи, як «вступ», «висновки», «список використаної літератури», «додатки» подаються без нумерації. Заголовки структурних частин роботи друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої).

Назви розділів, як було зазначено попередньо, нумерується арабськими цифрами, підрозділи нумеруються двома арабськими цифрами, розділеними крапкою. Перша цифра позначає номер розділу, друга – номер підрозділу.

У тексті курсової роботи слова та словосполучення «актуальність дослідження», «мета дослідження», «завдання», «предмет», «об'єкт», «гіпотеза дослідження» пишуться з абзацу та виділяються жирним шрифтом. Часто слово «гіпотеза» у тексті не пишуть, а використовують таке словосполучення як «припущення, яке перевіряється (які перевіряються) у дослідженні».

Виклад змісту курсової роботи.

Зміст роботи студент повинен викладати послідовно, логічно пов'язувати окремі його частини, повністю висвітлюючи тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо опрацювати наявну наукову літературу та періодичні видання, визначити власне ставлення до дискусійних питань стосовно теми роботи.

На підставі аналізу теоретичних надбань та емпіричних даних, особистих вражень та узагальнень студенту потрібно зробити відповідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, а також зазначити про труднощі, які виникали під час виконання роботи.

Курсова робота містить посилання та цитати, які обов'язково слід наводити у тексті, якщо автор аргументує погляди тих вчених, на основі яких виконується дослідження. Посилання може здійснюватися у різних формах, залежно від контексту розгортання думки.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на:

• наукові джерела, ідеї, теорії, концепції та висновки, на основі яких досліджується обрана наукова проблема;

• емпіричні матеріали та результати психологічних досліджень, які мають відношення до предмету курсового дослідження.

Наведемо приклади найбільш поширених форм здійснення посилань:

1. Коли автор називає вчених, які вивчали обрану ним проблему або мають схожі погляди на досліджуване явище, він може перерахувати прізвища та цих авторів в алфавітному порядку або ж вказати у квадратних дужках порядкові номери зі списку відповідних літературних джерел. В обох випадках посилання на список використаних джерел є обов’язковим. Разом із прізвищами достатньо вказувати ініціали лише імен, оскільки по-батькові російських психологів не завжди можуть бути відомі студентам.

Приклад 1:

Л. Виготський [2], О. Запорожець [3], О. Леонтьєв [4] та О. Лурія [5] розглядали психіку людини як діяльність, яка полягає у...

Приклад 2:

Психіку деякі вчені [2], [3], [4], [5] розуміли як діяльність, яка полягає у…

2. Коли автор у тексті курсової роботи використовує ідеї авторів, він вказує у квадратних дужках номери літературних джерел, у яких висловлені ці ідеї.Приклад 3:

Психологічні причини тривоги можуть бути пов'язані з внутрішнім конфліктом [2], [14], [6], неадекватним рівнем домагань [9], [12] передчуттям об'єктивної загрози [20], [25]…

3. Якщо автор перераховує різні психологічні школи та підходи, що стосуються предмету дослідження, то їх представників вказують у дужках в алфавітному порядку.

Приклад 4:

На думку представників психодинамічного напряму (Д. Віннікот, М. Кляйн, 3. Фройд, К. Хорні та ін.) схильність до різних невротичних проявів формується у ранньому дитинстві [3], [4], [5], [6]...

Використовуючи посилання, необхідно дотримуватись таких вимог:

• посилатися на останні видання публікацій;

• якщо використовуються джерела з великою кількістю сторінок, в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, інформація з як використовується (наприклад, [3, с. 46 – 50]);

• посилання на таблиці, ілюстрації курсової роботи позначаються в тексті скорочено, наприклад, «... в табл. 1.7», « див. табл. 2.5», «на рис.1.3 зображено».

• посилання на додаток, який ілюструє те чи інше положення, робиться в дужках, наприклад: «У нашому дослідження ми використали методику С.Розенцвейга... (див. Додаток 5) ».

Представлені в роботі таблиці та рисунки (до них належать графіки, діаграми, гістограми, схеми тощо) нумерують відповідно до розділу (підрозділу) та його порядкового номера. При цьому обов'язково вказують назви кожної таблиці та рисунка.

Як правило, у таблицях подають цифровий матеріал (кількісні результати емпіричного дослідження, вимірювальні шкали тощо). Спочатку пишеться нумерація таблиці курсивом з вирівнюванням по правому краю. Далі по центру вказується назва таблиці жирним шрифтом, в якій у дужках позначають загальну кількість досліджуваних. Нижче розташовується власне таблиця з назвами стовпчиків та рядків. Іноді у таблицях представляють текстовий матеріал (перелік психодіагностичних методик, критеріїв, рівнів та показників динаміки психологічного явища і т.д.).

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 2.3.

Рівні самооцінки у підлітків (n = 50)

Рівні самооцінки:

Розподіл досліджуваних (у %)

5-ий клас

7-ий клас

Висока

8,0

20,0

Адекватна

32,0

40,0

Низька

60,0

40,0

Всього (абсолютна кількість):

25 осіб

25 осіб

У наведеному прикладі подано третю таблицю з другого розділу. Зверніть увагу, що кількісні дані необхідно подавати у процентах за допомогою десяткових чисел з обов’язковим врахуванням десятих та сотих частин.

Рисунки офомлюються інакше. Спершу подають власне рисунок (графік, схему тощо), нижче по центру жирним шрифтом пишуть номер рисунку (наприклад, Рис. 1.2.) і його назву.

У курсовій роботі використовуються цитати, коли необхідно проілюструвати основну ідею автора, підтвердити чи підсилити його висловлювання або розкрити ключові моменти поглядів дослідника. (Слід зауважити, що цитатами не треба зловживати). Цитата подається у формі прямої мови, після якої у квадратних дужках вказують номер літературного джерела, із якого взята цитата та номер сторінки, на якій вона знаходиться.

Приклад 5:

Т. Кудрявцев та В. Шегурова вважали, що «вибір професії – це лише показник того, що процес професійного самовизначення переходить у нову фазу свого розвитку» [43, с.52–53].

Оформлення списку використаних джерел.

Літературу у списпку використаних джерел слід розміщувати в порядку згадування джерел у тексті (бажаний варіант) або в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв праць, враховуючи інтернет-ресурси. Спочатку подаються видання українською та російською мовами, потім – іншомовні. У додатку 3 подано детальні вимоги до оформлення списку використаних джерел, яких студент повинен неухильно дотримуватись при виконанні курсової роботи з психології.Оформлення додатків.

Курсова робота може містити додатки, які оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках (вони не враховуються до загального обсягу). Кожен додаток починається з нової сторінки. Додатки позначають послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (єдиний додаток позначають як «Додаток А»). Додатки можуть бути поділені на окремі розділи: «Додаток А.3», «Додаток А.3.1». Заголовок додатка друкується малими літерами (з першої прописної) посередині рядка. Додатки мають спільну нумерацію з рештою сторінок роботи. Їх нумерують, як і сторінки роботи – у верхньому правому кутку.Розділ ІІІ. Організація та проведення

захисту курсових робіт з психології
Не пізніше ніж за два тижні до захисту студент подає курсову роботу науковому керівникові, який рецензує та оцінює її за вимогами МРК та КМС. У рецензії надається стисла характеристика роботи, оцінюється теоретичний рівень, глибина проведених досліджень, доцільність й обгрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги й недоліки, якість і відповідність оформлення згідно з кваліфікаційними вимогами.

Попередня оцінка наукового керівника не є остаточною: вона ставиться на відкритому захисті згідно з рішенням комісії по захисту курсових робіт. Як правило, комісія складається з наукових керівників тих студентів, які захищають свої роботи.

Досвід рецензування науковими керівниками курсових робіт показує, що в курсових роботах найчастіше трапляються такі недоліки:


 • тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші питання;

 • матеріал викладається неструктуровано, безсистемно;

 • в тексті є логічні помилки, можна побачити невміння виокремити головне та суттєве;

 • матеріал роботи містить переписування буквальне тексту з друкованих видань без прямого посилання на них;

 • робота практично не містить узагальнення літературних джерел або невдало поєднується теорія в роботі з фактично отриманим експериментальним матеріалом.

У разі негативної оцінки курсову роботу разом із рекомендаціями керівника повертають студенту, який повинен у встановлений термін доопрацювати її з урахуванням зауважень. Потім доопрацьований варіант роботи подається на відгук, рецензування та попереднє оцінювання роботи науковим керівником.

Захист курсових робіт проводиться на відкритому засіданні комісії з числа наукових керівників. Для захисту роботи студент готує доповідь на 10 – 15 хвилин, у якій повинні бути висвітлені зміст дослідження, його мету, завдання, об'єкт та предмет; обґрунтування вибору теми, ступеня її висвітлення в науковій літературі. Основна частина доповіді присвячується викладенню результатів емпіричного дослідження, науково-практичних висновків і рекомендацій.

Після доповіді студента і його відповідей на запитання членів комісії, оголошуються відгук наукового керівника. Студенту надається можливість дати пояснення щодо зауважень керівника. Відповіді мають бути короткими (як правило з двох-трьох речень), впевненими, чіткими та конкретними.

При оцінюванні курсової кваліфікаційної роботи члени комісії виходять з того, що студент повинен уміти: формулювати мету і завдання дослідження; складати план дослідження; вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій; використовувати сучасні методи наукового дослідження; обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел; оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог у вигляді звітів та статей.Досвід рецензування курсових робіт з психології дає можливість виділити типові помилки студентів, зокрема:

 • зміст роботи не відповідає плану курсової роботи;

 • тема не розкрита повністю або розкрита частково;

 • назви (або зміст) деяких розділів та підрозділів не відображають реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта й предмета;

 • мета сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і предмета дослідження;

 • автор не виявив самостійності, робота включає елементи плагіату;

 • огляд теоретичної та емпіричної літератури з теми має форму анотованого списку і не відбиває рівня досліджуваності проблеми;

 • не розкрито в повному обсязі зміст та організацію особистого експериментального дослідження;

 • кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням;

 • неправильно оформлені посилання на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал;

 • список використаних джерел подається без дотримання вимог;

 • обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам; робота виконана неохайно, з помилками.

Оцінювання курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою на основі таких критеріїв та рівнів оцінювання:


з/п


Критерії оцінювання

Рівні оцінювання (бали)

Максимальна кількість балів

Низький

Середній

Високий

11.

Відповідність назви змісту роботи

0-1

2-3

4-5

5

22.

Актуальність дослідження

0-3

4-7

8-10

10

23.

Наукова новизна отриманих результатів

0-3

4-7

8-10

10

34.

Практична значущість роботи

0-3

4-7

8-10

10

45.

Використання термінологогічного апарату

0-1

2-3

4-5

5

56.

Використання фахової літератури

0-1

2-3

4-5

5

67.

Узагальнення здобутків психологічної теорії та практики

0-3

4-7

8-10

10

78.

Обґрунтованість стратегії дослідження

0-3

4-7

8-10

10

89.

Логічність викладу матеріалу

0-3

4-7

8-10

10

Й10.

Обґрунтованість висновків

0-3

4-7

8-10

10

111.

Оформлення роботи

0-1

2-3

4-5

5

112.

Компетентність у відповідях на запитання при захисті результатів дослідження

0-3

4-7

8-10

10

Всього:

100

Рішення щодо виконання та захисту курсових робіт приймаються на закритому засіданні комісії. Оцінки публічно оголошується одразу після прийняття рішень.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка