Методичні рекомендації до виконання І захисту курсових робіт з психології навчально-методичний посібникСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4


12Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Інститут педагогіки і психології

Кафедра психології і педагогіки


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПСИХОЛОГІЇ
Навчально-методичний посібник

КИЇВ

2013

УДК 378.016:159.9(075.8)

ББК 88р30-252.45я73

К32
Кваліфікаційні вимоги та методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з психології : навчально-методичний посібник для студентів психологічних та педагогічних спеціальностей денної, заочної, дистанційної та екстернатної форм підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах / [упорядники : Кучеренко Є. В., Мустієва Н. М.] / За заг. ред. акад. В. І. Бондаря. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – с.
Друкується за рішенням Вченої ради Інституту педагогіки і психології

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

(протокол № 1 від 24 вересня 2012 року )
Рецензенти:

Марусинець М. М. доктор педагогічних наук, доцент;

Митник О. Я. – доктор педагогічних наук, професор.
У пропонованому навчально-методичному посібнику висвітлюються вимоги до виконання та захисту курсових робіт з педагогічної, вікової, загальної та соціальної психології для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Зокрема, розглянуто структуру, зміст, обсяг, особливості оформлення, терміни виконання та процедуру захисту курсових робіт від другого по четвертий курси. Кваліфікаційні вимоги до написання курсових робіт висунуті для студентів спеціальностей «Практична психологія» (6.030103), «Початкова освіта» (6.010102) та «Здоров’я людини» (6.010203) денної, заочної, дистанційної та екстернатної форм підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах. У посібнику подано методичні рекомендації щодо визначення студентами теми та предмета психологічного дослідження, а також рекомендовану літературу для виконання курсової роботи.


ЗМІСТ
Передмова …………………………………………………………………….

Розділ І. Курсова робота як вид кваліфікаційних робіт з психології ……………………

Розділ ІІ. Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсових робіт з психології ……………………………………………………………………….

2.1. Структура і зміст курсових робіт з психології ………………………………..

2.2. Оформлення курсових робіт з психології …………………………………………..

Розділ ІІІ. Організація та проведення захисту курсових робіт з психології …………..

Розділ ІV. Орієнтовні теми курсових робіт з психології та рекомендована література ………………………………..

Додатки ………………………………………………………….

ПЕРЕДМОВА
Курсова робота з психології є кваліфікаційним видом навчально-професійної діяльності студентів психологічних та педагогічних спеціальностей, починаючи з другого курсу навчання у педагогічних ВНЗ. В умовах удосконалення системи вищої педагогічної освіти спостерігається постійне оновлення та стандартизація кваліфікаційних вимог до виконання, тобто написання та оформлення, а також до захисту курсових робіт. Тому виникає необхідність у роз’ясненні студентам того, як потрібно грамотно, організовано та послідовно реалізувати основні завдання курсових досліджень на основі загальних вимог, керуючись порадами та зауваженнями своїх наукових керівників.

Курсова робота – це, насамперед, традиційний вид навчально-професійної діяльності студента, який, окрім її виконання, включає відкритий захист висвітлених в роботі положень, фактів та висновків, що засвідчує особистісний внесок майбутнього фахівця у вирішення конкретної проблеми. Виконання «курсової» – це традиція академічної підготовки не тільки майбутніх практичних психологів та вчителів початкової школи, але й науковців та дослідників, які в своїй праці повинні керуватись виключно принципами об’єктивності та достовірності.

На жаль, можливості інформаційних технологій, зокрема, масове використання студентами мережі Інтернет, нівелюють курсові роботи як ефективний засіб зворотного зв’язку щодо розвитку професійного мислення та науково-практичного світогляду майбутніх фахівців. Така ситуація вимагає удосконалення вимог до виконання курсових робіт на основі самостійного пошуку студентом альтернатив у вирішенні актуальних та недостатньо досліджених теоретичних та прикладних проблем сучасної психологічної науки. Зокрема, консультуючи студентів, наукові керівники все частіше вимагають разом з друкованим варіантом подавати електронні версії курсових робіт, щоб полегшити експертну оцінку їх змісту на предмет плагіату. Водночас, Інтернет допомагає керівникам відслідкувати етапи та рівень виконання студентами курсових робіт за допомогою листування електронною поштою чи в режимі онлайн спілкування.

Згідно з навчальними планами підготовки фахівців за спеціальностями «Практична психологія» (6.030103), «Початкове освіта» (6.010102), «Здоров’я людини» (6.010203) за ОКР «бакалавр» виконання студентами курсових робіт з психології є обов’язковими видами навчально-професійної діяльності. Однак варто визнати, що якісна підготовка практичного психолога чи вчителя на основі особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів передбачає формування, насамперед, професійних якостей, вмінь та навичок. Тому в даному посібнику висвітлено не тільки кваліфікаційні вимоги, але й методичні рекомендації до підготовки курсових робіт, що допоможуть студентам, які, на їхню думку, не мають хисту до наукової роботи. Завдяки даному посібнику студенти навчаться правильно визначати предмет та завдання досліджень за обраною темою, структурувати свої роботи, враховувати різницю в опрацюванні першоджерел та інтернет-ресурсів, долаючи труднощі в розумінні оригінальних текстів. Отже, за допомогою поданих рекомендацій студенти можуть полегшити процес розроблення курсових робіт, навчившись виконувати поставлені перед ними завдання.

Цей посібник адресовано також науковим керівникам, які дбають про відповідальний та сумлінний підхід студентів до рівня власної професійної підготовки у галузі психолого-педагогічної науки.

РОЗДІЛ І. КУРСОВА РОБОТА ЯК ВИД

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ З ПСИХОЛОГІЇ
Курсова робота з психології – це вид кваліфікаційної роботи студента психологічної чи педагогічної спеціальності, який полягає у проведенні науково-теоретичного та науково-дослідного (емпіричного) дослідження.

Головна мета курсової роботи з психології полягає у закріпленні, поглибленні та творчому використанні теоретичних, методичних і практично спрямованих професійних знань з психології, що забезпечується розвитком вміння здійснювати наукове дослідження з актуальної психологічної проблеми.

Наукове психологічне дослідження включає теоретичну та практичну (емпіричну) частину, кожна з яких має свою методологію. Отже студент, виконуючи курсову роботу, оволодіває теоретичними та емпіричним психологічними методами, навчається реалізовувати методологічні підходи до вирішення актуальної проблеми у напрямі з теорії в практику. Саме тому, у змісті курсової роботи важливо вказати, які теоретичні та емпіричні методи були використані студентом, як йому вдалося оволодіти ними – успішно чи з труднощами. Така професійна саморефлексія свідчитиме про високу відповідальність майбутнього фахівця, яку він бере на себе по відношенню до наукового методу як основного критерію істинності будь-якого фактажу – і в теорії, і в практиці.

Виконання та захист курсової роботи – справа відповідальна і включає такі послідовні етапи: 1. вибір на початку семестру теми курсової роботи (курсового дослідження) з переліку тих тем, які затверджені на кафедрі;

 2. реєстрація обраної теми курсової роботи на кафедрі, перевірка того, чи не обрана вона іншими студентами;

 3. закріплення теми дослідження за конкретним науковим керівником з числа запропонованих кафедрою, уточнення його посади, наукового ступеня та звання (якщо є);

 4. обговорення та визначення графіка роботи з науковим керівником, затвердження з ним завдань та структури курсової роботи, врахування рекомендованої ним літератури для її пошуку та теоретичного опрацювання;

 5. ознайомлення з рекомендованою психологічною літературою, визначення понятійного апарату (ключових слів) курсового дослідження, вихідних (робочих) термінів та положень, аналіз теорій та концепцій відповідно до предмета дослідження, встановлення рівня актуальності наукової проблеми;

 6. визначення гіпотези курсового дослідження, корекція завдань дослідження разом з науковим керівником, розподіл часу на реалізацію кожного із завдань з урахуванням графіка навчального процесу;

 7. робота над теоретичною частиною курсового дослідження, що завершується поданням науковому керівнику друкованого примірника першого розділу у встановлений термін (можна в електронному вигляді);

 8. робота над емпіричною частиною курсового дослідження з урахуванням попередніх зауважень та рекомендацій наукового керівника: вибір емпіричних методів, формування вибірки, кількісний та якісний аналіз результатів, оформлення додатків;

 9. формулювання висновків відповідно до поставлених завдань, які повинні обов’язково засвідчити верифікацію (підтвердження) чи спростування вихідної гіпотези;

 10. редагування курсової роботи, її оформлення та подання науковому керівникові до попереднього розгляду не пізніше як за місяць до захисту (може бути електронний варіант);

 11. етап корегування: робота над помилками, внесення змін у текст курсової роботи на основі зауважень та побажань наукового керівника, зафіксованих у його рецензії;

 12. підготовка остаточного варіанта курсової роботи у двох друкованих примірниках, написання доповіді на захист;

 13. відкритий захист курсової роботи на призначену рішенням кафедри дату: оголошення результатів та висновків курсового дослідження, висвітлення встановлених теоретичних розробок та емпіричних фактів.

Зазначимо, що обирати тему дослідження треба вчасно (на початку навчального семестру, на який запланована курсова робота) з урахуванням власних наукових інтересів та особистісних вподобань. Найважче захистити ту курсову роботу, яка написана на нецікаву для студента тему. Проблема, яка досліджується, повинна бути «до душі» автору курсової роботи.

Протягом навчального семестру студент повинен постійно консультуватись з науковим керівником за встановленим графіком, оскільки це об’єктивно засвідчує, що він самостійно та систематично працює над курсовою роботою, а не виконав її на замовлення в останній час до захисту. В свою чергу, керівник повинен вчасно реагувати на несвоєчасне подання (або неподання) примірника курсової роботи для попереднього розгляду.Виконання курсової роботи з психології передбачає проведення емпіричного або прикладного дослідження.

Наукові керівники повинні пам’ятати: якщо студент на час виконання курсової роботи ще не оволодів практичними методами психодіагностики та експериментальної психології, то він виконує тільки теоретичні завдання.

Нижче наведено приклади тем курсових робіт, що передбачають проведення тільки теоретичного дослідження: • «Загальна характеристика пізнавального розвитку в молодшому шкільному віці»

 • «Моральна саморегуляція особистості дитини у різні вікові періоди»

 • «Загальна характеристика особистісного розвитку сучасного підлітка».

Теоретичне курсове дослідження містить два (три) розділи в основній частині. В останньому розділі студент може подати приклади психодіагностичних методик, за допомогою яких емпірично досліджують предмет курсової роботи. Але цей розділ не повинен перевищувати 1/4 загального обсягу «курсової» (див. Додаток 1).

Емпіричне дослідження традиційно полягає у проведенні психодіагностичного обстеження досліджуваних (не більше 20 осіб), результати якого потім узагальнюються в теоретичних розробках (наприклад, як модель певного явища) або використовуються з прикладною метою (наприклад, для формулювання конкретних практичних рекомендацій). В основі емпіричного дослідження лежить алгоритм констатувального експерименту із застосуванням валідних стандартизованих методик.

Провідними емпіричними методами виступають спостереження, констатувальний експеримент, тестування та опитування (анкетування, інтерв’ю). Сецифічними методами курсового дослідження з педагогічної психології виступають психологічний аналіз уроку та тестування з дозованою допомогою. В результаті емпіричного дослідження студенти повинні отримати точний опис психологічного факту, тому ретельно збирають дані про досліджуване явище (предмет дослідження), використовуючи, як правило, систему емпіричних методів (наприклад, тестування та спостереження).

Теоретична складова властива початковим та завершальним етапам курсового дослідження. На початку роботи студент теоретично аналізує певну психологічну проблему, визначає об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження. Наприкінці дослідження він інтерпретує емпіричні дані, тобто дає якісне пояснення тим цифровим показникам, які отримав в результаті застосованих психодіагностичних методик. Крім того, результати як теоретичної, так і емпіричної складових курсової роботи, узагальнюються у висновках, порядкова кількість яких повинна бути не менше від кількості завдань, поставлених на початку дослідження.

Нижче наведено приклади тем курсових робіт, що передбачають проведення емпіричного дослідження:


 • «Темпераментальні відмінності в учбовій діяльності учнів початкової школи»

 • «Психологічні особливості підвищеної тривожності у дітей молодшого шкільного віку».

 • «Динаміка професійної спрямованості особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці».

Прикладне дослідження спрямоване на розробку психологічної розвивальної чи корекційної програми на основі попередньо проведеного емпіричного дослідження. Такі програми можуть бути апробовані у формувальному експерименті і спрямовані на отримання практичного ефекту в конкретних ситуаціях діяльності досліджуваних.

Кінцевим результатом прикладного курсового дослідження є сформульовані рекомендації до формувального експерименту, реалізація яких повинна привести до очікуваного психологічного ефекту. Цей вид дослідження обов'язково включає теоретичне обґрунтування проблеми та емпіричний етап. Таке дослідження не може полягати у власне проведенні формувального експерименту, оскільки для студента таке завдання є занадто складним і у разі допущених помилок він може порушити науковий принцип «не зашкодити досліджуваним». Наголошуємо, що подібні дослідження повинні проводитись тільки досвідченими психологами-дослідниками.

Приклади тем курсових робіт, що передбачають організацію прикладного дослідження:


 • «Психокорекція шкільних страхів в учнів початкової школи»

 • «Особливості цілеспрямованого розвитку пам’яті у молодших школярів»

 • «Психокорекція агресивності у підлітковому віці».

Звертаємо увагу наукових керівників, що курсові роботи, які містять рекомендації до проведення формувального експерименту (наприклад, розвивальні програми, програми психокорекції тощо), виконуються за складним алгоритмом. Як правило, написання таких робіт здійснюється за більший часовий термін, а підготовку до нього бажано здійснювати заздалегідь (продовжувати курсову роботу з минулого семестру, де є результати емпіричного дослідження, здійснювати необхідні зрізи впродовж психодіагностичної чи психокорекційної практики, додатково відвідувати базу дослідження у позанавчальний час тощо).

Курсове дослідження, як і будь-яке наукове, здійснюється у три етапи: підготовчий, основний, заключний.

Загальна схема дослідження має такий вигляд:  1. Підготовчий етап

   1. Постановка проблеми

Проблемою є теоретичне чи фактичне питання, що вимагає розв'язання і формулюється як результат глибокого аналізу попередніх досліджень (літературного огляду). Постановка проблеми супроводжується визначенням об'єкта дослідження (психічне явище, що вивчається) та предмета дослідження, що визначає межі вивчення об'єкта, вказує на ті конкретні його аспекти, які ставить в поле свого зору дослідник.

Визначення предмета неможливо провести безвідносно до певної системи наукових поглядів. Обрана концепція визначає всю спрямованість дослідження: цілі, методологічний підхід студента та відповідні методи. Спираючись на певну концепцію, майбутній дослідник висуває припущення, здатне, на його погляд, заповнити наявний дефіцит інформації стосовно певної проблеми. Дослідницька гіпотеза є науково обґрунтованим твердженням імовірнісного характеру про сутність досліджуваних явищ. Гіпотези можуть бути теоретичні та емпіричні (експериментальні).

Далі формулюється мета дослідження (образ майбутнього результату, до якого має привести дослідження) та його завдання («цілі другого порядку», через які можна досягти кінцевої мети).   1. Планування дослідження

Планується послідовність дій, обирається адекватний поставленим завданням методичний арсенал, визначається досліджувана вибірка (кількість досліджуваних).

  1. Основний етап

 1. Збір емпіричних даних.

 2. Обробка отриманих даних

Здійснюється кількісна обробка даних: первинна та вторинна (статистичний аналіз) отриманих результатів.

  1. Заключний етап

 1. Інтерпретація результатів

Інтерпретація (якісна обробка) результатів забезпечує їх перетворення в емпіричні знання, на основі яких встановлюються теоретичні знання. Інтерпретація передбачає пояснення й узагальнення.

 1. Формулювання висновків і включення результатів у систему знань

Завершується наукове дослідження формулюванням висновків, в яких вказується, чи розв'язані поставлені завдання, чи досягнуто мету, врешті-решт – чи розв'язана психологічна проблема.

Нижче представлені конкретизовані стадії організації наукового дослідження, результати якого подаються у курсовій роботі з психології: • вивчення психологічної літератури за обраною темою;

 • визначення наукової проблеми;

 • конкретизація проблеми у об'єкті та предметі дослідження, постановка мети та завдань;

 • теоретичне обґрунтування дослідження, розробка базових положень роботи;

 • розробка методики емпіричного дослідження;

 • проведення емпіричного дослідження;

 • здійснення кількісного та якісного аналізу вихідних даних;

 • розробка методики прикладного дослідження;

 • формулювання загальних висновків та рекомендацій.

Науковий керівник курсової роботи здійснює:

– перевірку виконання плану курсового дослідження;

– контроль за аналізом рекомендованих літературних джерел та застосуванням методів дослідження;


 • контроль за дотриманням вимог до оформлення роботи;

 • контроль за дотриманням термінів виконання та захисту курсової роботи.


РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ПСИХОЛОГІЇ
2.1. Структура та зміст курсових робіт з психології
Курсова робота повинна мати внутрішню єдність і відображати процес та результати вирішення актуальної наукової проблеми з певної галузі психології: загальної, соціальної, вікової чи педагогічної.

Курсова робота з психології містить такі структурні компоненти: титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину (складається з двох або трьох розділів), висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідністю).

Титульний аркуш.

На ньому вказуються: найменування навчального закладу, назва підрозділу та кафедри, де виконана робота; назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; факультет (інститут), спеціальність, номер групи студента; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника та членів комісії, їхні підписи, національна шкала оцінювання, кількість балів та оцінка ECTS, місто й рік (див. додаток 2).

Зміст.

Це друга сторінка курсової роботи. У змісті вказують найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, загальних висновків, списку використаної літературі, додатків. Слід знати про те, що такі структурні компоненти курсової роботи як «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «Список використаних джерел», «ДОДАТКИ» подаються без нумерації. Назва розділу нумерується арабськими цифрами, підрозділи нумеруються двома арабськими цифрами, розділеними крапкою: перша цифра позначає номер розділу, друга - номер підрозділу.

Вступ.

У вступі описується актуальність теми дослідження (практична значущість та зв'язок із сучасною науковою думкою), визначаються об'єкт, предмет, мета, завдання та гіпотеза дослідження. Назва цього структурного компоненту пишеться великими прописними літерами жирним шрифтом.

Актуальність дослідження вказує на основну важливість, зокрема, соціальну, практичну значущість проблеми, що розглядається. Проблема може претендувати на актуальності тільки тоді, коли тема курсової роботи відповідає сучасним потребам психологічної науки та практики, а питання, які розкриваються в роботі, важливі для розуміння сутності змісту і структури психологічної допомоги.

Формулюючи актуальність дослідження, слід звертати увагу на його значущість для суспільної ситуації в цілому, на зв'язок проблеми із сучасною науковою думкою, на можливі застосування результатів дослідження у практиці та перспективи для подальших досліджень. Важливо вказати авторів, які займались дослідженням проблеми з обраної теми та вказати на ті аспекти, які ще недостатньо висвітлені в науці.

Мета дослідження відображає спрямованість дослідження, логіку його організації та стратегію проведення. Мета конкретизується у завданнях. Мета та завдання узгоджуються з темою дослідження, його предметом та об'єктом.

Наведемо приклад сформульованої теми, мети та завдань курсової роботи з вікової психології:Тема: «Особливості самооцінки у дітей підліткового віку»

Мета дослідження: теоретично та емпірично дослідити неадекватну самооцінку у підлітковому віці.

Завдання дослідження:

  1. Теоретично проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми структури та видів самооцінки.

  2. Теоретично проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми розвитку самооцінки у підлітковому віці.

  3. Обрати методику дослідження видів самооцінки у підлітковому віці.

  4. Здійснити кількісний та якісний аналіз отриманих результатів у досліджуваній групі, сформулювати висновки дослідження.

  5. Розробити рекомендації батьками (вчителям) щодо профілактики формування неадекватної самооцінки у підлітків (це завдання не є обов’язковим).
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка