Методичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання і критерії оцінювання знань студентівСкачати 445.79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.12.2016
Розмір445.79 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

С.А. Александрова

П Р О Г Р А М А І Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Професійно-комунікативна компетентність”(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм», спеціальностей 7.050401 – «Туризм», 7.050402 – «Готельне господарство»)

ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Професійно-комунікативна компетентність” (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм», спеціальностей 7.050401 – «Туризм», 7.050402 – «Готельне господарство») / Укл.: Александрова С.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 31 с.
Укладач: Александрова С.А.

Наведені програма і робоча програма навчальної дисципліни, їх зміст за змістовими модулями й темами. Включено плани лекцій і практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання і критерії оцінювання знань студентів.

Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 8 від 20 березня 2008 р.


ВСТУП
Проблема підготовки фахівців, конкурентоздатних як на вітчизняному, так і на ще більш вимогливому світовому ринку праці є однією з найбільш актуальних у сучасній вищої школи України. Значною мірою це стосується підготовки фахівців сфери туристської індустрії. Цей факт пов’язаний з тим, що, по-перше, молода туристська галузь потребує кваліфікованих фахівців. По-друге, згідно із законодавством України вона як одна з пріоритетних вимагає підвищення вимог до її працівників. По-третє, надзвичайна вимогливість самої сфери діяльності, для досягнення успіху в якій необхідно володіти багатьма здібностями, навичками, уміннями, працездатністю і певним талантом.

Згідно із Законом України «Про туризм» до інфраструктури ринку туристських послуг можна віднести: засоби розміщення туристів; об'єкти ресторанного господарства; засоби транспорту, що обслуговують туристів; об'єкти пізнавального, оздоровчого, культурно-історичного, релігійного, спортивного, розважального характеру, а також об'єкти іншого призначення, що використовуються при наданні туристських послуг або спеціально створені з цією метою; організації, які надають екскурсійні послуги, послуги гідів-перекладачів і здійснюють формальності при перетинанні кордону між державами.

Об'єктом діяльності туристської індустрії є система дій, спрямованих на формування, просування і реалізацію туристського продукту, готельно-ресторанних послуг, екскурсійного, санаторно-курортного й спеціалізованого обслуговування.

ЇЇ суб'єкти забезпечують прийом, обслуговування і перевезення туристів. Це та галузь діяльності, фахівці якої мають володіти, нарівні із професійними знаннями, уміннями й навичками, комунікативною грамотністю та компетентністю як у рамках рідної культури, так і в міжкультурному спілкуванні.

Високий рівень комунікативної компетентності для фахівців туристського, курортного, готельного і ресторанного бізнесу є професійно важливою якістю, що забезпечує успішну діяльність, пов'язану з постійними міжособистісними комунікаціями.

Метою дисципліни є формування і розвиток професійно-комунікативної компетентності, оволодіння теоретичними основами, системами норм і цінностей професійної комунікації, набуття практичних навичок ведення ефективних міжособистісних комунікацій у сфері гостинності. Предметом дисціплини є закономірності процесу міжособистісної взаємодії, сукупність типів комунікативних ситуацій у професійній діяльності.

П Р О Г Р А М А Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «Спеціаліст»


Галузь знань 1401 - „Сфера обслуговування”

0201 - „Культура”
Напрям підготовки 7.020107 - „Туризм”

7.14010 -„Готельно-ресторанна справа”
Статус дисципліни - варіативна

Загальна кількість кредитів/годин 2/72

Форма підсумкового контролю - залік

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано й розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства.

Програма розроблена на основі:


ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів,2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів,2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів,2007р.
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки

7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


1. Мета, предмет і місце дисципліни
1.1. Мета й завдання вивчення дисципліни - формування і розвиток професійно-комунікативної компетентності, оволодіння теоретичними основами, системами норм і цінностей професійної комунікації, набуття практичних навичок ведення ефективних міжособистісних комунікацій в туріндустрії.

1.2. Предмет вивчення: закономірності процесу міжособистісної взаємодії, сукупність типів комунікативних ситуацій у професійній діяльності.


1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця


Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається на дану дисципліну

ГСЕП 1 Психологія
ГСЕП 5,6. Українська мова професійного спрямування
ГСЕП 13. Етика й естетика
ПП 23. Менеджмент туризму
ВПП 1 Ефективні комунікації
ВСПП 8 Соціальні технології
2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)Модуль 1. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 2/72
Змістовий модуль 1.1. Туристська індустрія як сфера міжособистісних і міжкультурних комунікацій
УНЕ 1. Ділове, професійне спілкування та комунікації у сфері туризму.

УНЕ 2 Комунікативні бар'єри, їх види й способи подолання

УНЕ 3. Комунікативна компетентність як найважливіша складова професійної підготовки фахівців сфери туризму. Техніка ведення ефективної комунікації у сфері туристської індустрії.
Змістовий модуль 1.2. Особливості комунікацій у сфері туризму
УНЕ 1. Техніка успішної презентації у сфері туристської індустрії.

УНЕ 2. Техніка успішної роботи зі споживачами у сфері туристської індустрії

УНЕ 3. Ділові переговори у сфері туристської індустрії.

УНЕ 4. Комунікації в мережі Інтернет.4. Рекомендована література
Див. Робочу програму навчальної дисципліни „Управління персоналом”.
5. Анотація
Анотація програми навчальної дисципліни

«ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»

Мета і завдання вивчення дисципліни: формування професійної комунікативної компетентності, оволодіння теоретичними основами, системами норм і цінностей професійної комунікації, вміння вести ефективні ко­мунікаційні взаємодії, у тому числі засобами інформаційних технологій

Предмет вивчення: загальні поняття з ділового професійного спілкування та комунікацій у сфері туризму як на міжособистісному, так і на міжкультурному рівнях, типові комунікативні ситуації в туріндустрії.
Змістовий модуль 1.1. Туристська індустрія як сфера ділового, професійного спілкування і комунікацій
УНЕ 1. Ділове, професійне спілкування та комунікації у сфері туризму.

УНЕ 2 Комунікативні бар'єри в туріндустрії, їх види і способи подолання.

УНЕ 3. Комунікативна компетентність як найважливіша складова професійної підготовки фахівців сфери туризму. Техніка ведення ефективної комунікації у сфері туристської індустрії.

Змістовий модуль 1.2. Особливості комунікативної компетентності фахівців туристської індустрії
УНЕ 1. Техніка успішної презентації у сфері туристської індустрії.

УНЕ 2. Техніка успішної роботи зі споживачами у сфері туристської індустрії

УНЕ 3. Ділові переговори у сфері туристської індустрії.

УНЕ 4. Комунікації в мережі Інтернет.


Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И
Робоча програма розроблена на основі:
ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм”, спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів, 2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа”, галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”, напряму підготовки бакалаврів, 2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа”, галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”, напряму підготовки бакалаврів, 2007р.
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки

7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


Структура робочої програми навчальної дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» наведена в табл. 1.
Таблиця 1 - Структура навчальної дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність»

Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних до ECTS - 2, у тому числі: змістових модулів – 2;

самостійна робота.Шифр та назва напряму 7.020107 - „Туризм”

7.14010 -„Готельно-ресторанна справа
Варіативна. Рік підготовки – 5.

Семестр – 9.Кількість годин: усього – 72;

за змістовими модулями:

ЗМ1 – 24

ЗМ2 - 48


Шифр та назва професійного спрямування 7.020107 - „Туризм”

7.14010 -„Готельно-ресторанна справа
Лекції – 18 годин.

Практичні заняття – 18 годин.

Самостійна робота – 36 годин.


Кількість тижнів викладання дисципліни: 18.

Кількість занять за тиждень – 0/1.Освітньо-кваліфікаційний рівень - «Спеціаліст».

Вид підсумкового контролю: залік.

Основними видами навчальних (аудиторних) занять, у процесі яких студенти отримують необхідні знання, є лекції, практичні заняття, консультації. Важливим елементом оволодіння знаннями й навичками у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, який сприяє формуванню практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичного й практичного кола проблем, що вивчаються дисципліною, є самостійна робота студента.

Усі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

  1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ

Дисципліна «Професійно-комунікативна компетентність» є варіативною для підготовки спеціалістів напрямів 7.020107 - „Туризм”, 7.14010 -„Готельно-ресторанна справа”

Необхідна навчальна база для вивчення дисципліни: з метою оптимального засвоєння матеріалу студенти мають до початку вивчення дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» опанувати знання, уміння і навички з дисциплін: Психологія, Українська мова професійного спрямування, Етика й естетика, Менеджмент туризму, Соціальні технології, Ефективні комунікації

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів із наступних питань:  • комунікації у сфері туристської індустрії;

  • види комунікацій ву сфері туристської індустрії;

  • комунікативні бар’єри й основні засоби їх подолання;

  • психологічні основи процесу комунікації.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні навички і уміння:

  • аналізувати й прогнозувати поведінку співрозмовника;

  • вести ефективні комунікації у професійній діяльності;

  • орієнтуватися в невербальних аспектах ведення комунікації

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста.

  1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Професійно-комунікативна компетентність»

При вивченні дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» студенти мають ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами і методами навчання, видами й методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» складається з двох модулів, кожний з яких вміщує відносно окремий блок дисципліни.

Основними видами навчальних (аудиторних) і позааудиторних занять при вивченні дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» є лекції, практичні заняття і самостійна робота студентів. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена у табл.2.

Таблиця 2 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліниМодулі (семестри) й змістові модуліВсього, кредит/

годин


Форми навчальної роботи

Лекції

Практичні

СРС

Модуль 1. Професійно-комунікативна компетентність

72

18

18

36

Змістовий модуль 1.1 Туристська індустрія як сфера ділового, професійного спілкування та комунікацій.


УНЕ 1. Ділове, професійне спілкування та комунікації у сфері туризму.


16

6

4

6

УНЕ 2 Комунікативні бар'єри в туріндустрії, їх види та способи подолання


14

2

4

8

УНЕ 3. Комунікативна компетентність як найважливіша складова професійної підготовки фахівців сфери туризму. Техніка ведення ефективної комунікації.


10

2

2

6

Змістовий модуль 1.2 Особливості комунікативної компетентності фахівців туристської індустрії.


УНЕ 1. Техніка успішної презентації в туріндустрії.


10

2

4

4

УНЕ 2. Техніка успішної роботи зі споживачами в туріндустрії


8

2

2

4

УНЕ 3. Ділові переговори в туріндустрії.


8

2

2

4

УНЕ 4. Комунікації в мережі Інтернет


6

2
4
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка