Методичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання та критерії оцінювання знань студентівСкачати 437.59 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір437.59 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАП Р О Г Р А М А І Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А
Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И
Управління персоналом ”
для студентів усіх форм навчання

за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент»

професійного спрямування 6. 050200 – «Менеджмент організацій»

(галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6. 030601 – «Менеджмент»)

ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007


Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент» професійного спрямування 6. 050200 – «Менеджмент організацій» (галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6. 030601 – «Менеджмент»). Укл.: Нохріна Л.А., Александрова С.А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 31 с.

Рецензенти: доцент кафедри Менеджмента ХДУХТ

к.екон. наук Ткачова С.С.
доцент кафедри Управління проектами ХНАМГ

к.екон. наук Г.В. Висоцька

Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства,

протокол № 1 від 31.09.2007.


Надані програма і робоча програма навчальної дисципліни, їх зміст за змістовими модулями і темами Включено плани лекцій і практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання та критерії оцінювання знань студентів.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Менеджмент організації».

© Нохріна Л.А., Александрова С.А., ХНАМГ, 2007.

ВСТУП
«Менеджмент» частіше за все визначається як цілеспрямований процес планування і організації підприємства (закладу) в цілях досягнення координування людських та матеріальних ресурсів, необхідних для розв’язання практичних завдань.

У сучасних умовах існує гостра потреба в управлінцях, які володіють фундаментальними знаннями в сфері управління персоналом.

Управління персоналом припускає створення умов, що забезпечують оптимальне використання як людського ресурсу в загалі, так і зокрема кожного окремого робітника.

Управління персоналом – це цілеспрямована діяльність керівників всіх рівнів управління організації та робітників структурних підрозділів системи управління персоналом, яка вміщує розробку концепції та стратегічних напрямків кадрової політики, принципи, методи та технологію управління персоналом організації.

Дисципліна «Управління персоналом» має практичну спрямованість – її метою є підготовка студентів до ефективного управління людськими ресурсами, тобто формування у студентів комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добору та розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

Предметом вивчення є загальні закономірності та особливості формування, функціонування та розвиток персоналу організації.

П Р О Г Р А М А Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – «Бакалавр»

Напрям підготовки- 0502 - Менеджмент
Професійне спрямування - 6. 050200 – «Менеджмент організацій»
Варіативна компонента – «Менеджмент готельног,

курортного та туристського сервісу»
Галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки 6. 030601 – «Менеджмент»
Статус дисципліни - нормативна

Загальна кількість кредитів/годин 2/72

Форма підсумкового контролю - екзамен

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства.

Харків – ХНАМГ – 2007


Програма розроблена на основі:
ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки „Менеджмент”, 2004 р.;
ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму „Менеджмент”, 2004 р.;
СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 – „Менеджмент організацій”, варіативна компонента – „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу” (галузі знань 0306 – «Менеджмент»), 2007р.;
СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 – „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200–„Менеджмент організацій”, варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу” (галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6. 030601 – «Менеджмент»), 2003р.;
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 „Менеджмент організацій”, варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу (галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6. 030601 – «Менеджмент»), 2006р.

Розробники програми: доц. Нохріна Л.А.,

ас. Александрова С.А.

Програма ухвалена:


кафедрою Туризму і готельного господарства
Протокол від «31» серпня 2007р. № 1
Зав. кафедрою ___________________________(Писаревський І.М.)

Вченою радою факультету Менеджменту


Протокол від «___» ____________ 2007 р. № _____
Декан ____________________________________( Доля В.К.)

1. Мета, предмет та місце дисципліни

1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни - формування умінь щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

1.2. Предмет вивчення: особливості та загальні закономірності формування, функціонування та розвитку персоналу організації.

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну

ПП 10.1 Основи менеджменту
ПП 12 Трудове право


2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)Модуль 1. Управління персоналом (2 / 72 )
ЗМ 1.1. Менеджмент персоналу як соціальна система:
УНЕ 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій. Управління персоналом як соціальна система

УНЕ 2. Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток колективу.
ЗМ 1.2. Кадрова політика організації
УНЕ 1. Кадрова політика організації. Служби персоналу. Організація та функції.

УНЕ 2. Кадрове планування в організаціях. Організація набору та підбору кадрів.

УНЕ 3. Оцінювання та атестація персоналу. Управління процесом розвитку та рухом персоналом.

УНЕ 4. Управління процесом вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління персоналом.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння
(за рівнями сформованості)
та знання

Сфери діяльності

(виробнича,


соціально-виробнича, соціально-побутова)

Функції діяльності
у виробничій сфері

(проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська,


технічна, інші)

- розрахунок оптимальної кількості працівників організації

соціально-виробнича

організаційна

- використання сучасних методів добору, відбору кадрів

соціально-виробнича

організаційна

- володіння інструментарієм стиму-лювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутріш-нього потенціалу працівника

соціально-виробнича

організаційна

- здійснення контролю виконання та професійне використання методів стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління

виробнича

мотиваційна

- здійснення аналізу майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу

соціально-виробнича

управлінська

- інформаційне та документальне забезпечення управління персоналом

виробнича

організаційна

- застосовування методів оцінки персоналу

виробнича

управлінська

- розрахунок показників ефективності роботи персоналу

виробнича

управлінська

- адаптація методів управління персоналом до умов функціонування багатонаціональних компаній

виробнича

організаційна


4. Рекомендована література
Дивись Робочу програму навчальної дисципліни „Управління персоналом”.

5. Анотація

Анотація програми навчальної дисципліни

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Мета та завдання: формування умінь щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.
Предмет вивчення: особливості та загальні закономірності формування, функціонування та розвитку персоналу організації.

Модуль 1. Управління персоналом


ЗМ 1.1. Менеджмент персоналу як соціальна система.

УНЕ 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій. Управління персоналом як соціальна система.УНЕ 2. Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток колективу.
ЗМ 1.2. Кадрова політика організації
УНЕ 1. Кадрова політика організації. Служби персоналу. Організація та функції.

УНЕ 2. Кадрове планування в організаціях. Організація набору та підбору кадрів.

УНЕ 3. Оцінювання та атестація персоналу. Управління процесом розвитку та рухом персоналом.

УНЕ 4. Управління процесом вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління персоналом.


Аnnotation of the program of educational discipline

MANAGEMENT OF THE PERSONNEL


Purpose: formation of skills concerning development and realization of personnel selection, maintenance of purposeful use of the organization personnel’s.
Subject: features and the general laws of formation, functioning and development of the organization personnel’s.

Module 1. MANAGEMENT OF THE PERSONNEL


Content module (Ref) 1.1. Management of the personnel as social system
Manpower, labour, the personnel, the staff of the organization. The person as object of management of the personnel.

Versions of social groups, behavior of people in groups. Formal and informal groups. Versions of collectives, their structure and dynamics. Unity of collective, a social - psychological climate. Public organizations, attitudes with trade unions. Collective management and its forms. Methods of gathering of the social information in collective. Social development of collective.


SM 1.2. Personnel selection of the organization
Personnel selection of the organization. Services of the personnel, their version and function. Personnel planning. A trade, a speciality, a post. Vocational guidance. Selection of the staff, employment of the personnel, labour adaptation. An estimation and certification of the personnel. The psychological analysis of the person of the worker. Managements of mobility of the staff, labour career. Development of the personnel, formation of a reserve. Dismissal of the personnel, turnover of staff.

Аннотация программы учебной дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ


Цель и задача: формирование умений относительно разработки и осуществление кадровой политики, обеспечение целенаправленного использования персонала организации.
Предмет изучения: особенности и общие закономерности формирования, функционирования и развития персонала организации.
Модуль 1. Управление персоналом

Содержательный модуль (СМ) 1.1. Менеджмент персонала как социальная система.


УУЭ 1. Управление персоналом в системе менеджмента организаций. Управление персоналом як социальная система.

УУЭ 2. Формирование коллектива организации. Обоснованость та социальное развитие коллектива.
СМ 1.2. Кадровая политика организации
УУЭ 1. Кадровая политика организации. Службы персонала. Организация и функции.

УУЭ 2. Кадровое планирование в организациях. Организация набора и подбора кадров.

УУЭ 3. Оценка и аттестация персонала. Управление процессом развития и движением персонала.

УУЭ 4. Управление процессом увольнения персонала. Социальное партнерство в организации. Эффективность управления персонала.Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Робоча програма розроблена на основі:

ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки „Менеджмент”, 2004 р.;

ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму „Менеджмент”, 2004 р.;

СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 „Менеджмент організацій”, варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу” (галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6. 030601 – «Менеджмент»), 2007р.;

СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 – „Менеджмент організацій”, варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу” (галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6. 030601 – «Менеджмент»), 2007р.;

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 „Менеджмент організацій”, варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу (галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6. 030601 – «Менеджмент»), 2007р.

Структура робочої програми навчальної дисципліни «Управління персоналом» наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 - Структура навчальної дисципліни «Управління персоналом»

Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів.

Напрям, спеціальність, освіт-ньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповід-них до ECTS - 2, у тому числі: змістових модулів – 2;

самостійна робота.Шифр та назва напряму 0306 «Менеджмент» (галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6. 030601 – «Менеджмент»)

Нормативна.

Рік підготовки – 4.

Семестр – 7.


Кількість годин: усього – 72;за змістовими модулями:ЗМ1 – 24, ЗМ2 - 48

Шифр та назва професійного спрямування 6.050200 «Менеджмент організацій»

Лекції – 13 годин.

Практичні заняття – 13 годин.

Самостійна робота – 46 годин.


Кількість тижнів викладання дисципліни: 6,5. Кількість занять за тиждень–0/1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Вид підсумкового контролю: екзамен.

Основними видами навчальних (аудиторних) занять, в процесі яких студенти отримують необхідні знання, є лекції, практичні заняття, консультації. Важливим елементом оволодіння знаннями та навичками у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, який сприяє формуванню практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичного і практичного кола проблем, які вивчаються дисципліною, є самостійна робота студента.

Усі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.
 1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ В ГАЛУЗІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Дисципліна «Управління персоналом» є базовою для підготовки бакалаврів фахового спрямування «Менеджмент організації».

Необхідна навчальна база для вивчення дисципліни: з метою оптимального засвоєння матеріалу студенти мають до початку вивчення дисципліни «Управління персоналом» опанувати знання, уміння та навичками з дисциплін „Основи менеджменту”, „Трудове право”, „Основи психології та педагогіки”, „Соціологія”.
Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів із наступних питань:


 • формування та аналіз кадрової політики;

 • управління соціальним розвитком трудового колективу;

 • застосування сучасних методів планування потреб у персоналі;

 • організація набору і відбору персоналу в конкретних умовах;

 • атестація персоналу та використання її результатів;

 • оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні навички і уміння: • розраховувати оптимальну кількість працівників організації;

 • використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;

 • володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника;

 • здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;

 • здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу;

 • інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом;

 • застосовувати методи оцінки персоналу;

 • розраховувати показники ефективності роботи персоналу;

 • адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування багатонаціональних компаній.

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, розробленої Науково-методичною комісією з менеджменту МОН України.


 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

При вивченні дисципліни «Управління персоналом» студенти мають ознайомитись з програмою дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Управління персоналом» складається з двох модулів, кожний з яких вміщує відносно окремий блок дисципліни.

Основними видами навчальних (аудиторних) та позааудиторних занять при вивченні дисципліни «Управління персоналом» є лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена у табл.2.

Таблиця 2 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліни


Модулі (семестри) та змістові модулі


Всього, кредит/

годин


КП

Форми навчальної роботи

Лекції

Практичні

СРС

Модуль 1. Управління персоналом

2/72

-

13

13

46

ЗМ 1.1 Менеджмент персоналу як соціальна система

33
4

4

25

УНЕ 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій. Управління персоналом як соціальна система2

2

11

УНЕ 2. Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток колективу2

2

14

Продовження табл. 2

ЗМ1.2 Кадрова політика організації

39
9

9

21

УНЕ 1. Кадрова політика організації. Служби персоналу. Організація та функції2

2

5

УНЕ 2. Кадрове планування в організаціях. Організація набору та підбору кадрів2

2

5

УНЕ 3. Оцінювання та атестація персоналу. Управління процесом розвитку та рухом персоналом
2

2

5

УНЕ 4. Управління процесом вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління персоналом3

3

6


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка