Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем курсу. Тема 1: "Змінювання основних поживних речовин"Сторінка1/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4   5

Методичні рекомендації підготовлені на допомогу викладачам при плануванні та організації самостійної роботи учнів з предмету «Технологія приготування їжі».

Самостійна робота учнів сприяє розвитку творчих здібностей та активізації розумової діяльності, створює умови для формування потреби безперервного самостійного поповнення знань.

ЗМІСТ.


 1. Вступ. Мета методичних рекомендацій. Загальні положення………….…3

 2. Організація самостійної роботи учнів …4

 3. Система навчально-методичних заходів для забезпечення самостійної роботи учнів. Організація контрольних заходів самостійної роботи учнів …5

 4. Схема основних видів навчальних занять та самостійної роботи …..7

 5. Тематичний план з предмету "Технологія приготування їжі"…………….8

 6. План самостійного вивчення………………………………………………..9

 7. Рекомендована література для учнів……………………………………….13

8 . Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем курсу.

 1. Тема 1: "Змінювання основних поживних речовин"………………..…14

 2. Тема 2: "Технологія приготування перших страв, соусів"……………17

 3. Тема 3: "Технологія приготування страв з овочів."…………………….21

 4. Тема 4: "Технологія приготування страв з риби та морепродуктів"…23

 5. Тема 5: "Технологія приготування страв з м'яса."……………………..27

 6. Тема 6: "Технологія приготування холодних страв і закусок."………..32

 7. Тема 7: "Технологія приготування солодких страв та гарячих напоїв"………………………………………………………………………..36

 8. Тема 8: "Дієтичне харчування."…………………………………………40

 9. Тема 9: "Зарубіжна кухня."………………………………………………45

9. Тематика наукових повідомлень……………………………………………50

10. Додатки:

Додаток 1: «Методичні рекомендації до складання алгоритму приготування страв»………………...……………………………………………………51

Додаток 2: «Методичні рекомендації до складання технологічної схеми»…………………………………………………………………..….52

11. Рекомендації щодо роботи учнів з літературою………………………….53

12. Використана література…………………………………………………...55


ВСТУП

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України актуальною проблемою є забезпечення і підвищення якості продуктів харчування, що виготовляються в закладах ресторанного господарства, виробництво конкурентоспроможної продукції з метою максимального забезпечення потреб населення. Від її вирішення певною мірою залежить ефективність національної економіки, стан та якість харчування населення. Саме цим зумовлено постійно зростаючі вимоги до підготовки фахівців.Мета методичних рекомендацій:


 • формування навичок самостійного навчання, вміння здобувати та поглиблювати знання;
 • опанування практичних навичок роботи з нормативно-технічною документацією; • готовність до будь-якої форми контролю знань, а саме: заліків, іспитів.

Згідно з навчальним планом з предмету «Технологія приготування їжі» на самостійну роботу учнів передбачено 56 годин.

Методичні рекомендації до самостійної роботи учнів розроблено відповідно до програми та робочої програми предмету.

Виконання завдання самостійної роботи є обов’язковим для кожного учня. Інакше учень не може бути оціненим з відповідної теми курсу.1. Загальні положення.
Самостійна робота учнів регламентується «Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України», затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 161 від 02 червня 1993 року.

Мета самостійної роботи учнів: • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності учнів;

 • формування в учнів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття учнями глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота учнів як результат морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи учнів:

 • навчити учнів самостійно працювати;

 • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

 • набути навичок щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальнення знань, вмінь.

2. Організація самостійної роботи учнів.


  1. 2.1 На самостійну роботу можуть виноситись:

 • частина теоретичного матеріалу, менш складна за змістом;

 • окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

     1. 2.2 Самостійна робота учнів забезпечується системою навчально- методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни:

 • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні методичні посібники);

 • додаткова література (наукова, фахова, періодична);

 • методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи учнів).

  1. 2.3 Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної

дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, інтернет центрі, а також у домашніх умовах.

  1. 2.4 При опрацюванні складного навчального матеріалу передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку викладача.

2.5 Перший етап самостійної роботи - написання та вивчення конспекту. Учень для конспектування лекційного матеріалу повинен виконати за планом всі завдання та відповісти на всі запитання, наведені в методичних рекомендаціях. Відповіді на запитання мають бути конкретними та повними.

У процесі конспектування слід дотримуватися послідовності запитань, зазначених у методичних рекомендаціях.

У день, передбачений графіком консультацій, учень подає викладачеві виконану роботу на задану тему та відповідає на запитання.

Другий етап – підготовка до практичних ситуаційних завдань, яка починається після опрацювання лекційного матеріалу.

Третій етап самостійної роботи – підготовка до лабораторних занять. Учень повинен уважно вивчити теоретичні положення теми, ознайомитися з методикою проведення лабораторного заняття. Метою лабораторного заняття є набуття практичних навичок та вмінь, тому запорукою успішного заняття є ретельна підготовка до нього.

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови наявності у учнів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат), проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць проводити їх аналіз). Рекомендації щодо роботи з літературою подані у Додатку 2.
3. Система навчально-методичних засобів для забезпечення самостійної роботи учнів.
3.1 При самостійному опрацюванні навчальної літератури велике значення для учня має навчально - методичний пакет, зміст якого передбачає:

- навчальну програму з дисципліни із чітким визначенням змісту і

об’єму аудиторної і поза аудиторної навчальної роботи;


 • конспект лекцій, опорний конспект;

 • основні поради учням щодо вивчення конкретної дисципліни (у письмовій формі) з вимогами до оцінки знань з даної дисципліни;

 • методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем чи набуття практичних навичок;

 • перелік питань, що виноситься на семінарські заняття;

 • підбір контрольних завдань, запитань, тестів для самоперевірки;

 • перелік літератури;

 • робочий зошит (звіт) з виконання самостійної роботи.

Самостійна робота з курсу «Технологія приготування їжі» включає:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • виконання практичних і ситуаційних завдань;

 • виконання індивідуальних самостійних завдань;

 • підготовка до лабораторних занять;

 • підготовка до проведення поточного та підсумкового контролю знань.


4. Організація контрольних заходів самостійної роботи учнів.
4.1 Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань учнів.

4.2 Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять.

4.3 Форма поточного контролю:

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної

лекції з оцінкою відповідей учнів (5 – 10 хв.);

- письмове фронтальне опитування учнів на початку чи в кінці лекції

(5-10 хв.);

Відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позаурочний час. Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на окремих аркушах, на яких учні й пишуть відповіді. • перевірка домашніх завдань;

 • перевірка набутих вмінь на практичних і лабораторних заняттях;

 • тестова перевірка знань учнів;

 • інші форми.

4.4 Виконання деяких завдань самостійної роботи учнів може контролюватись при проведенні лабораторних та практичних занять, при проведенні семінарів (деякі питання семінару можуть стосуватися тем, які частково або повністю опрацьовувалися самостійно), викладач може передбачити проведення семінару повністю за темами самостійної роботи.

4.5 Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння учнями у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

4.6 Опрацювання самостійної роботи учнів фіксується в журнал обліку навчальних знань групи на окремій сторінці.

4.7 Для зручності вивчення курсу «Технологія приготування їжі» наведено логічний зв’язок основних видів навчальних занять (стор.7).

4.8 Учні, які не пройшли контролю із самостійної роботи, не отримують позитивної атестації та не допускаються до складання іспиту.

Схеми основних видів навчальних занять та самостійної роботи з курсу
«Технологія продукції в закладах ресторанного господарства».


Лекції
Аудиторні заняття


Практичні заняття

Лабораторні заняття


Набуття теоретичних знань


Консультації

Набуття практичних навичок на лабораторних та практичних заняттях при вирішенні ситуаційних завдань

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Робота під керівництвом викладача

Самостійне вивчення матеріалу відповідно до робочої програми, виконання та захист пропущених лабораторних занятьВиконання ситуаційних завдань і вправ, співбесіди

з викладачем

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка