Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, список основної та додаткової літературиСторінка4/6
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема: Творчість як стиль життя.
Мета: розвиток рефлексивних здібностей студентів щодо формування власного стилю життя.
Тезаурус теми:

Життєтворчість особистості – це духовно-практична діяльність людини, спрямована на творче проектування та здійснення її життєвого проекту.

Спосіб життя – це стійка форма буття людини у світі, що виявляється в її діяльності, інтересах переконаннях та включає такі категорії як: рівень життя, якість життя, уклад життя та стиль життя.

Стиль життя сукупність зразків поведінки індивіда або групи, що орієнтовані переважно на повсякденне життя і відображаються у організації робочого та вільного часу, облаштуванні побуту, манерах поведінки, смаках тощо.

Життєвий шлях – індивідуальна історія особистості, факти, події, вчинки, які визначають її становлення.

Життєва стратегія – побудова життя, виходячи з власних можливостей і здібностей на основі цілісності, поетапності та перспективності власного життєвого шляху.

Хід роботи на практичному занятті

Вступне слово викладача:

У вступному слові актуалізуються знання студентів, отримані у процесі вивчення навчальної дисципліни. Характеризуються складові творчої особистості та умови в яких вона формується і розвивається. Викладач наголошує на тому, що завдання, які будуть виконуватися на занятті дають можливість по-новому поглянути на власний життєвий шлях, особисті цілі і цінності та подумати, про те, яку роль відіграє творчість та евристична діяльність в особистому житті кожного студента.Студентам пропонується виконати наступні завдання:

Завдання 1. «Шведський стіл».

Кожному студенту пропонується придумати по 5 особистісних якостей, які будуть оригінальні, незвичайні, цікаві і необхідні для себе і для інших. Коли якості сформульовані, необхідно уявити їх, намалювати у вигляді «страви» на папері А5 і підписати. Кожен студент презентує «власні страви» і складає їх на «шведський стіл». Коли всі «страви» лежатимуть на столі, кожен зі студентів може обрати ту «страву», яка йому найбільше необхідна і пояснити чому.Завдання 2. «Рибка».

Кожен студент отримує інструкцію від викладача: «уявіть собі, що в іншому житті ви стали акваріумною рибкою. Що ви за рибка? Як виглядаєте? Який у вас акваріум, що в ньому є? Чи комфортно вам у ньому? Хто ще, крім вас, там проживає? Де знаходиться акваріум, кого чи що ви бачите крізь скло? Потім протягом 10 хв. студенти малюють на папері уявлюваних акваріум і рибку. Далі іде обговорення, чому саме такий образ життя в акваріумі? Чи може «рибка» в таких умовах жити творчо, і якщо так, то навіщо їй це потрібно?Завдання 3. «Творче життя».

Студенти поділяються на підгрупи по 5-6 осіб. Отримують завдання: сформулювати перелік рекомендацій, які дозволять «зробити більш творчим власне життя» і записують їх на папері формату А3-А2. Після цього студентам дається час для обговорення рекомендацій та формулювання висновків.Заключний етап

Саморефлексія студентів, висновки викладача, оцінка.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Тема 1. Психологічні проблеми евристичної діяльності як навчальна дисципліна.
Завдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал з теми лекції. Вивчити визначення основних понять.

Завдання 2. Законспектувати відповіді на питання до практичного заняття.

Завдання 3. Заповніть таблицю, вказавши на особливості різних видів творчості.

Вид творчості

Здібності та задатки

Діагностика

Розвиток

Наукова


Технічна


Художня


Літературна


ІгроваТема 2. Дослідження проблем творчості і евристичної діяльності у працях вітчизняних та зарубіжних психологів.
Завдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал з теми лекції.

Завдання 2. Провести діагностику та охарактеризувати власні творчі здібності.

Завдання 3. Розв’язати психологічну задачу.

До психолога звернувся випускник школи за таким запитом: учень мріє стати майбутнім авіаконструктором, але не впевнений, що у нього це вийде?

Запропонуйте ряд психодіагностичних методик, які ви будете використовувати та обґрунтуйте доцільність їх використання.
Тема 3. Творчий процес та його природа.
Завдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал з теми лекції.

Завдання 2. Законспектувати відповіді на питання до практичного заняття.

Завдання 3. Розв’язати психологічну задачу.

До психолога звернулася учениця 9-го класу загальноосвітньої школи за таким запитом: дівчина пише вірші, але ніколи і нікому їх не читає, соромиться.Який бар’єр творчості необхідно здолати учениці? Запропонуйте шляхи подолання даного бар’єру.
Тема 4. Процес розв'язання творчих завдань. Продукти евристичної діяльності.

Завдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал з теми лекції.

Завдання 2. Законспектувати відповіді на питання до практичного заняття.

Завдання 3. Підготувати технічне завдання для студентів технічних спеціальностей у процесі розв’язання якого можна використати стратегії: комбінування, аналогізування, реконструкції, універсальну та стратегію випадкових підстановок.
Тема 5. Методики активізації розв'язання творчих завдань.

Завдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал з теми лекції.

Завдання 2. Законспектувати відповіді на питання до практичного заняття.

Завдання 3. Використовуючи «Метод гірлянд асоціацій та метафор», необхідно запропонувати якомога більше варіантів оригінального використання звичайних речей (газет, цегли, снігу, банок з-під пива, автомобільних шин).
Тема 6. Індивідуальний творчий потенціал особистості.
Завдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал з теми лекції.

Завдання 2. Законспектувати відповіді на питання до практичного заняття.

Завдання 3. Побудувати «Модель творчої особистості працівника авіаційної галузі». Дати обґрунтування основних структурних компонентів даної моделі.
Тема 7. Здібності та їх вплив на характер евристичної діяльності особистості.
Завдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал з теми лекції.

Завдання 2. Законспектувати відповіді на питання до практичного заняття.

Завдання 3. Намалювати малюнок на тему: «Моя креативність». Охарактеризувати власне бачення образу поняття та його складових.
Тема 8. Розвиток творчого потенціалу особистості.
Завдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал з теми лекції.

Завдання 2. Законспектувати відповіді на питання до практичного заняття.

Завдання 3. Розробити програму розвитку евристичного мислення.

Основні засади (принципи)

Методи, прийоми, техніки

1.
2.
3.
4.
5.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів
Керівництво самостійною роботою здійснюється викладачем, який проводить практичні заняття з дисципліни. Він рекомендує студентам на вибір завдання за кожною з тем навчальної дисципліни (перелік завдань подано вище), встановлює термін виконання самостійної роботи (робота повинна бути подана на перевірку протягом двох навчальних тижнів, але не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційно-залікової сесії). На перевірку подається тільки повністю завершена самостійна робота, яка не повертається на доопрацювання. 3а запитаннями з приводу виконання самостійної роботи потрібно звертатись до керівника у зазначений для цього період (на консультації). Результати виконання самостійної роботи викладаються студентом у формі доповіді на практичному занятті та портфоліо, на основі якого керівник оцінює роботу студента.

За бажанням студенти можуть провести наукове дослідження за наступними темами: 1. Психофізіологічні механізми творчості та евристичної діяльності.

 2. Концепції творчості та евристичної діяльності у працях вітчизняних психологів.

 3. Концепції розвитку творчої особистості у психології.

 4. Роль психічних процесів у евристичній діяльності людини.

 5. Теорія асиметрії півкуль головного мозку і особливості творчого процесу людини.

 6. Інтуїція та інсайт як несвідомі засоби обробки інформації.

 7. Рівні та етапи розвитку творчої особистості.

 8. Інтелект та дивергентне мислення людини.

 9. Особливості інтелекту та креативності творчої особистості авіапрацівника.

 10. Проблема діагностики творчих здібностей особистості.

 11. Творчий компонент діяльності сучасних авіапрацівників.

 12. Творча криза особистості та шляхи її подолання.

 13. Самоменеджмент психолога як шлях до творчої професійної діяльності.

 14. Тренінг креативності та особливості його проведення.

 15. Методи активізації творчої діяльності в малих групах.

 16. Індивідуально-творчий стиль професійної діяльності і його особливості.

 17. Портрет творчої особистості авіаконструктора О.К.Антонова.

 18. Портрет творчої особистості авіаконструктора С.П.Корольова.


7. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Контроль та оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Психологічні проблеми евристичної діяльності» відбувається у процесі поточної, проміжної та підсумкової атестації студентів. Поточна атестація проводиться під час проведення практичних занять з дисципліни шляхом написання студентами експрес-контрольних робіт, відповідей на практичних заняттях та виконання творчих завдань у процесі позааудиторної самостійної роботи. Оцінювання окремих видів робіт та відповідність рейтингових оцінок в балах оцінкам за національною шкалою представлено у табл. 1 та табл. 2.

Таблиця 1.

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента7 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Відповіді на практичному занятті

(5 балів Х 2 = 10 )10

Відповіді на практичному занятті

(5 балів Х 1 = 5)5
Виконання експрес – контрольних робіт

(6 балів Х 1 = 6 )6

Виконання експрес – контрольних робіт

(6 балів Х 2 = 12)12

Виконання творчих завдань

(5 балів Х 4 = 20)20

Виконання творчих завдань

(5 балів Х 3 = 15)15

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 22 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має набрати не менше 19 балів

Виконання модульної контрольної роботи №1

10

Виконання модульної контрольної роботи №2

10

Усього за модулем №1

46

Усього за модулем №2

42

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 7 семестр

100

Таблиця 2.

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботив балах оцінкам за національною шкалоюОцінка в балах

Оцінка за національною шкалою


Відповідь на практич. заняттях

Виконання експрес-контрольної роботи

Виконання творчих завдань

Виконання модульної роботи

5

6

6

9-10

Відмінно

4

5

5

8

Добре

3

4

4

6-7

Задовільно

менше 3

менше 4

менше 4

менше 6

Незадовільно

Проміжна атестація передбачає написання двох модульних контрольних робіт або складання модульного програмованого контролю.

Модульна контрольна робота – це письмова робота у формі тестів, що спрямована на перевірку знань та вмінь студента отриманих протягом модуля.

Тестові завдання включають наступні типи завдань: 1. завдання з вибором альтернативних відповідей («Обрати вірну відповідь»);

 2. завдання на комбінування одиниць інформації («Встановити відповідність»);

 3. завдання з пропущеними словами («Закінчити фразу»).

Максимальна сума балів за модульну контрольну роботу складає 10 балів.

Програмований контроль знань – це контрольна робота у вигляді тестів, що передбачають вибір альтернативних відповідей, завдання на комбінування одиниць інформації та завдання з пропущеними словами. Вона виконується на комп’ютері, студентами, які пропустили або незадовільно виконали модульну контрольну роботу. Для виконання відводиться 45 хвилин, за які необхідно розв’язати 40 завдань з тематики модуля.
Завдання для програмованого контролю знань з модуля 1 Психологічні основи евристичної діяльності
Обрати вірну відповідь:

 1. Діяльність, результатом якої є створення індивідуально нового, неповторного,оригінального має назву:

А) творчість;

Б) евристика;

В) еврилогія. 1. Теорія і практика організації вибіркового пошуку під час розв’язання творчих завдань має назву:

А) творчість;

Б) евристика;

В) винахідництво.


 1. Вид творчої діяльності, що спирається переважно на теоретичне мислення, яке має свою специфіку залежно від галузі науки має назву:

А) технічна творчість;

Б) наукова творчість;

В) ситуаційна творчість.


 1. Вид творчої діяльності спеціаліста, спрямована на розробку нових технічних рішень, товарів та послуг, інформаційних і програмних стандартів має назву:

А) технічна творчість;

Б) наукова творчість;

В) ситуаційна творчість.


 1. Вид творчої діяльності, де від суб’єкта вимагається винахідливість, здогадка, нововведення, відгадка, оригінальний результат має назву:

А) технічна творчість;

Б) наукова творчість;

В) ігрова творчість.


 1. Вид творчої діяльності у процесі засвоєння нових знань, розв’язання нових завдань має назву:

А) технічна творчість;

Б) наукова творчість;

В) навчальна творчість.


 1. Вид творчої діяльності, який виявляється в особистому житті людини, полягає у вихованні дітей, розподілу бюджету, облаштуванні житла має назву:

А) побутова творчість;

Б) навчальна творчість;

В) ситуаційна творчість.


 1. Вид творчої діяльності, що передбачає розв’язання задач, що виникають поза роботою і поза сім’єю, наприклад відреагувати на раптову аварію, має назву:

А) технічна творчість;

Б) наукова творчість;

В) ситуаційна творчість.


 1. Діяльність людини, спрямована на створення нового, будь-то річ зовнішнього світу або нова мета, результат, а також нові засоби і способи їх досягнення має назву:

А) трудова діяльність;

Б) евристична діяльність;

В) творча діяльність.


 1. Діяльність у якій розвиваються. продуктивні способи мислення, уміння досягати мети і отримувати результат розв’язання завдання має назву:

А) трудова діяльність;

Б) евристична діяльність;

В) творча діяльність.


 1. Мислення, яке, спираючись на критерії вибіркового пошуку, дозволяє розв’язувати складні, невизначені проблемні ситуації має назву:

А) конвергентне мислення;

Б) дивергентне мислення;

В) евристичне мислення.


 1. Мислення, що допускає варіативність шляхів розв’язання проблеми та призводить до неочікуваних висновків та результатів має назву:

А) конвергентне мислення;

Б) дивергентне мислення;

В) евристичне мислення.


 1. Еврика-процес у концепції бісоціації – це:

А) перетин різних площин досвіду;

Б) виникнення асоціації;

В) розв’язання творчої задачі.


 1. Дослідженням процесу розв’язання школярами творчих завдань займався:

А) В.А. Роменець;

Б) В.В. Клименко;

В) В.О. Моляко.


 1. Метод спроб і помилок у розв’язанні творчих завдань вважали основним у:

А) гештальтпсихології;

Б) біхевіоризмі;

В) психоаналізі.


 1. Факторний аналіз інтелекту розробив:

А) Дж. Гілфорд;

Б) О. Леонтьєв;

В) О. Кюльпе.


 1. Сором’язливість, слабка асоціативність, належать до таких бар’єрів творчості, як:

А) психологічні;

Б) педагогічні;

В) гносеологічні.


 1. Страх перед критикою належить до таких бар’єрів творчості, як:

А) психологічні;

Б) педагогічні;

В) гносеологічні.


 1. Відсутність мотивації, слабкі морально-вольові якості належать до таких бар’єрів творчості, як:

А) психологічні;

Б) педагогічні;

В) гносеологічні.


 1. Відсутність прагнення до творчості належать до таких бар’єрів творчості, як:

А) психологічні;

Б) педагогічні;

В) гносеологічні.


 1. Слабкі знання про процес технічної творчості, слабке володіння евристичними та логіко-математичними методами належать до таких бар’єрів творчості, як:

А) психологічні;

Б) педагогічні;

В) гносеологічні.


 1. Відсутність фінансування нового проекту належить до таких бар’єрів творчості, як:

А) психологічні;

Б) психосоціальні;

В) техніко-організаційні.


 1. Поганий психологічний клімат на підприємстві, відсутність згуртованості, несумісність членів творчої групи належить до таких бар’єрів творчості, як:

А) психологічні;

Б) психосоціальні;

В) техніко-організаційні.


 1. Слабка шумоізоляція приміщення, недостатня кількість світла на робочому місці належить до таких бар’єрів творчості, як:

А) психологічні;

Б) психосоціальні;

В) техніко-організаційні.


 1. Заміна однієї частини приладу новою з потрібними функціями становить зміст такої тактики розв’язання завдання як:

А) екстраполяція;

Б) дублювання;

В) інтерполяція.


 1. Додавання нового елементу до механізму, зовнішня добудова становить зміст такої тактики розв’язання завдання як:

А) екстраполяція;

Б) дублювання;

В) інтерполяція.


 1. Зменшення розмірів та інших параметрів (швидкість, об’єм) становить зміст такої тактики розв’язання завдання як:

А) екстраполяція;

Б) редукція;

В) інтерполяція.


 1. Використання у новому пристрої вже відомої деталі, вузла чи функції становить зміст такої тактики розв’язання завдання як:

А) екстраполяція;

Б) дублювання;

В) інтерполяція.


 1. Використання у новому пристрої кількох однакових деталей становить зміст такої тактики розв’язання завдання як:

А) екстраполяція;

Б) дублювання;

В) розмноження.


 1. Пристосування пристрою до нових умов становить зміст такої тактики розв’язання завдання як:

А) екстраполяція;

Б) дублювання;

В) модернізація.


 1. Поєднання протилежних властивостей або структур становить зміст такої тактики розв’язання завдання як:

А) конвергенція;

Б) дублювання;

В) розмноження.


 1. Заміна форми деталі при збереженні її суті та принципу роботи становить зміст такої тактики розв’язання завдання як:

А) екстраполяція;

Б) дублювання;

В) деформація та трансформація.


 1. Коли інженер уявляє себе літаком, який потрібно конструювати, цей механізм творчості має назву:

А) особистісна аналогія;

Б) символічна аналогія;

В) фантастична аналогія.


 1. Коли інженер у процесі творчості використовує подібність типу «літак-птах», «двигун-серце», цей механізм творчості має назву:

А) пряма аналогія;

Б) символічна аналогія;

В) фантастична аналогія.


 1. Коли інженер у процесі творчості використовує подібність типу охарактеризувати «літак» іншими словосполученнями, цей механізм творчості має назву:

А) пряма аналогія;

Б) символічна аналогія;

В) фантастична аналогія.


 1. Коли інженер у процесі творчості використовує ймовірність участі невідомих, казкових сил, цей механізм творчості має назву:

А) пряма аналогія;

Б) символічна аналогія;

В) фантастична аналогія.
Встановити відповідність:
1. Вид творчості Продукт творчості

І. Наукова творчість А) відкриття;

ІІ. Технічна творчість Б) винахід;

В) конструкторська розробка;

Г) концепція;

Д) раціоналізаторська пропозиція.


2. Вид творчості Продукт творчості

І. Комунікативна творчість А) ораторське мистецтво;

ІІ. Управлінська творчість Б) організація діяльності;

В) прийняття рішення;

Г) педагогічне спілкування.
3.Вид творчості Продукт творчості

І. Побутова творчість А) розподіл бюджету;

ІІ. Ситуаційна творчість Б) реакція на раптову аварію;

В) облаштування житла;

Г) приготування їжі;

Д) реакція на порушення

поведінки одним з перехожих.
4. Вид технічної творчості Характеристика

І. Проектування А) розв’язання технологічної

ІІ. Дизайн проблеми, що відповідає

умовам патентоспроможності;

Б) високоефективне

використання існуючої техніки;

В) створення об’єктів з

певними естетичними

характеристиками;

Г) створення праобразу

майбутнього об’єкта.
5. Вид технічної творчості Характеристика

І. Винахідництво А) розв’язання технологічної

ІІ. Раціоналізація проблеми, що відповідає

умовам патентоспроможності;

Б) високоефективне

використання існуючої техніки;

В) створення об’єктів з

певними естетичними

характеристиками;

Г) створення праобразу

майбутнього об’єкта.
6. Вид технічної творчості Характеристика

І. Конструювання А) розв’язання технологічної

ІІ. Конструктивно- проблеми, що відповідає

технічна діяльність умовам патентоспроможності;

Б) розробка конструкції

технічної системи;

В) створення об’єктів з

певними естетичними

характеристиками;

Г) допрофесійна форма

технічної творчості учнів та

студентів


7. Бар’єри творчості Класифікація

І. Зовнішні А) техніко-організаційні;

ІІ. Внутрішні Б) гносеологічні;

В) виховні;

Г) психологічні;

Д) психосоціальні.

.

8. Стратегії розв’язання завдань ХарактеристикаІ. Аналогізування А) співставлення різних

ІІ. Комбінування механізмів і їх функцій для

побудови нової конструкції;

Б) використання вже відомої

конструкції для побудови

нової моделі;

В) перебудова деталі або

всієї конструкції;

Г) пошук розв’язання завдання

без плану, за випадковими

орієнтирами.
9. Стратегії розв’язання завдань Характеристика

І. Реконструювання А) співставлення різних

ІІ. Випадкових підстановок механізмів і їх функцій для

побудови нової конструкції;

Б) використання вже відомої

конструкції для побудови

нової моделі;

В) перебудова деталі або

всієї конструкції;

Г) пошук розв’язання завдання

без плану, за випадковими

орієнтирами.


10. Назва методики Автор

І. «Морфологічний аналіз» А) Е. де Боно;

ІІ. «Мозковий штурм» Б) А. Осборн;

ІІІ. «Шість капелюхів» В) Г. Альтшуллер;

Г) Ф. Цвіккі

Д) В. Моляко.


11. Назва методики Автор

І. «КАРУС» А) Е. де Боно;

ІІ. «ТРВЗ» Б) А. Осборн;

ІІІ. «Фокальних об’єктів» В) Г. Альтшуллер;

Г) Ф. Кунце

Д) В. Моляко.


12. Назва методики Автор

І. «Контрольних запитань» А) В. Гордон;

ІІ. «Синектики» Б) А. Осборн;

ІІІ. «Семикратного пошуку» В) Г. Буш;

Г) Ф. Цвіккі

Д) В. Моляко.


Закінчити фразу:

1.(_______________)це тимчасове зниження працездатності внаслідок інтенсивної або тривалої роботи, яке виявляється в зменшенні кількісних і якісних показників роботи і погіршенні координації робочих функцій.

2. (________________)- це особливий психічний стан, який виникає у людини як реакція на одноманітну і бідну на враження діяльність.

3. (________________)– різновид творчої уяви, для якого характерна транспозиція (перестановка) елементів дійсності, що дозволяє знайти нову точку зору на вже відомі факти.

4. (_______________) - різновид творчої уяви, який передбачає створення людиною образів бажаного майбутнього, що є необхідною умовою втілення в життя творчих задумів.

5. (_______________) – це вид мислення, що допускає варіативність шляхів розв’язання проблеми та призводить до неочікуваних висновків та результатів. Складає основу креативності.

6. (_______________) – це вид мислення, що виявляється у завданнях, які вимагають однозначного розв’язку та знаходяться за допомогою засвоєного алгоритму.

7. (_______________) – колективний метод пошуку винахідницьких рішень і нових бізнес ідей, основна особливість якого полягає у розподілі учасників на «критиків» та «генераторів».

8. (_______________) – метод пошуку нових ідей шляхом приєднання до вихідного об’єкту властивостей і ознак випадкових об’єктів.

9. (_______________) – це метод систематизованого пошуку нових ідей, який ґрунтується на необхідності використовувати якомога більше асоціативних «підказок» та відповідно до них, аналізувати різноманітні варіанти рішення.

10. (_______________) – це метод систематизованого пошуку нових ідей, оснований на побудові таблиці, у якій перераховані основні елементи, що утворюють об’єкт і вказується велика кількість варіантів реалізації цих елементів.

11. (_______________) – це метод систематизованого пошуку, що передбачає наявність спеціально підібраних питань, які дозволяють краще зрозуміти проблему і умови її розв’язання.

12. (_______________) - це колективний метод пошуку винахідницьких рішень, що передбачає поєднання різнорідних елементів, що не мають між собою нічого спільного.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка