Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, список основної та додаткової літературиСторінка1/6
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Л.В.Доценко

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Київ 2015

УДК

ББК


Д
Рецензент: О.В. Алпатова – канд. псих. наук, доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та психології професійної освіти (протокол № 21 від 02 грудня 2014 р.)


Доценко Л.В.

Д Навчально-методичний комплекс дисципліни «Психологічні

проблеми евристичної діяльності». – К.: НАУ, 2015. – 80 с.


Навчально-методичний комплекс містить: пояснювальну записку, навчально-тематичний план, зміст дисципліни за модулями, плани лекційних занять, методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, список основної та додаткової літератури.

Для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія».


ББК


© Доценко Л.В., 2015

ЗМІСТ
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА………………………………………..5

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ……………………………...9

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ………………………………10

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ………………………………………………………...13

Лекція 1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни

«Психологічні проблеми евристичної діяльності» ……13Лекція 2. Дослідження проблем творчості та евристичної

діяльності у працях вітчизняних та зарубіжних

психологів………………………………………………...13

Лекція 3. Творчий процес та його природа………………...……...13

Лекція 4. Процес розв’язання творчих завдань……………………14

Лекція 5. Методики активізації розв’язання творчих завдань…...14

Лекція 6. Індивідуальний творчий потенціал особистості..……...14

Лекція 7. Здібності та їх вплив на характер евристичної діяльності

особистості………………………………………………...14Лекція 8. Розвиток творчого потенціалу особистості…………….15

5. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ……………...16

Практичне заняття 1. Загальна характеристика евристичної

діяльності та евристичного мислення

особистості…………………………………………….….16

Практичне заняття 2. Психологічні закономірності наукової та

технічної творчості………………………………………...…17Практичне заняття 3. Методи дослідження особливостей

евристичної діяльності ……………...……………………….19Практичне заняття 4. Основні властивості евристичного

мислення…………………………………………………...21Практичне заняття 5. Бар’єри творчості та можливості їх

цілеспрямованого подолання ……………………………….23Практичне заняття 6. Профілактика психологічних бар’єрів на

шляху до творчої самореалізації…………………………26Практичне заняття 7. Психологічна структура процесу

конструкторської діяльності……………………………...27Практичне заняття 8. Стратегії розв’язання винахідницьких

завдань у процесі евристичної діяльності……………….29Практичне заняття 9. Методики активізації творчого мислення…31
Практичне заняття 10. Характеристика методів систематичного

та цілеспрямованого пошуку ……................................…....32Практичне заняття 11. Творча особистість авіапрацівника……....34

Практичне заняття 12. Креативність та продуктивність

мислення як особистісна здатність до

евристичної діяльності …………………………………….....36

Практичне заняття 13. Розвиток творчої особистості у

сучасних психологічних теоріях………………………….38Практичне заняття 14. Методи творчого навчання………………39

Практичне заняття 15. Творчість як стиль життя……………...…41

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……….43

7. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕВРИСТИЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ» ……………………….......................................47

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………..……...73

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Проблеми творчості взагалі та наукової і технічної, зокрема, є актуальними через свою багатогранність. Діяльність у галузі наукової і технічної творчості пов’язана з винахідництвом та передбачає розв’язання складних інтелектуальних завдань. Тому, основний акцент у нашій роботі зроблено на психологічні проблеми евристичної діяльності.

У навчально-методичному комплексі викладено сучасне наукове бачення евристичної діяльності як чинника професійної самореалізації особистості, розкрито сутність її індивідуального творчого потенціалу, в основу якого покладено креативність та здатність до продуктивного мислення. Особливе місце займає характеристика творчого процесу та методик активізації розв’язання творчих завдань.

Методологічну основу розробки даного комплексу складають погляди Я.О. Пономарьова, В.А. Роменця, Г.О. Буша, В.А. Моляко, Г.С.Альтшуллєра, В.Дж. Гордона, А.Ф. Осборна та ін.

Основна мета навчально-методичного комплексу "Психологічні проблеми евристичної діяльності" полягає в наданні студентам методичної допомоги при отримані теоретико-методологічних знань про евристичну діяльність, особливості перебігу творчого процесу, методики розв’язання творчих завдань, формуванні навичок та вмінь діагностувати творчий потенціал особистості, як основи для здійснення евристичної діяльності та підбирати комплекс методів для стимулювання евристичного мислення.

Завданнями комплексу є:


 1. Розробка загальної методики організації процесу вивчення навчальної дисципліни «Психологічні проблеми евристичної діяльності».

 2. Визначення особливостей організації навчальної діяльності, змісту лекційних та практичних занять.

 3. Формулювання методичних порад щодо організації самостійної роботи студентів.

 4. Розробка програмованого контролю знань з дисципліни.

Інтегративні зв'язки навчальної дисципліни «Психологічні проблеми евристичної діяльності» з іншими навчальними дисциплінами показано на рис.1.1


Загальна психологія

Вікова психологія

Історія психології

Експерим. психологія

Психологія праціФілософія психології

Соціальна психологіяпсихологія творчості

Інженерна психологія

Педагогічна психологіяРис. 1.1 Інтегративні зв’язки навчальної дисципліни «Психологічні проблеми евристичної діяльності»

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:


 • систему понять навчальної дисципліни (тезаурус,

визначення, характеристика);

 • предмет та завдання психології евристичної діяльності ;

 • провідні теорії та концепції творчості і евристичної діяльності у вітчизняній та зарубіжній психології;

 • етапи та стадії творчого процесу;

 • класифікацію продуктів евристичної діяльності та класифікацію винахідницьких задач;

 • особливості формування творчої особистості;

 • психологічні закономірності стимулювання колективної творчості.

Система професійних умінь, що забезпечують педагогічно і психологічно грамотну організацію навчального процесу на різних його етапах включає вміння:

  • аналізувати і оцінювати основні концепції проблем творчості

та евристичної діяльності;

  • розкривати зміст основних понять навчальної дисципліни;

 • структурувати зміст матеріалу теми на основі виділення основних його елементів і визначення логічних зв’язків між ними;

 • практично застосовувати сучасні методики

винахідництва;

 • будувати та аналізувати модель творчої особистості

працівника авіаційної галузі;

 • надавати рекомендації щодо стимулювання творчої

активності особистості та розробляти шляхи подолання

творчої кризи;навчальний матеріал дисципліни;

 • проектувати та реалізувати професійну самоосвіту з проблем дослідно-пошукової діяльності.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля № 1 “Психологічні основи евристичної діяльності” студент повинен:Знати:

 • предмет і завдання дисципліни «Психологічні проблеми

евристичної діяльності”;

 • визначення основних понять: евристична діяльність,

творчість, дивергентне мислення, інтуїція, еврилогія,

евристика тощо; • основні психологічні теорії творчості;

 • структуру та природу творчого процесу;

 • бар'єри евристичної діяльності;

 • основні тактики та стратегії розв'язання творчих завдань;

 • методики активізації розв`язання творчих завдань.

Вміти:

 • аналізувати і оцінювати основні теорії творчості;

 • розкривати зміст основних понять навчальної дисципліни;

 • використовувати психодіагностичні методики для вивчення

творчих здібностей та креативності особистості;

 • визначати синдром втоми та монотонії у науковців і інженерів;

 • характеризувати бар’єри творчості;

 • розробляти шляхи подолання психологічних та виховних бар’єрів;

 • практично застосовувати сучасні методики винахідництва.

У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля № 2 “Творча особистість” студент повинен:

Знати:

 • визначення основних понять: творча особистість, здібності, обдарованість, талант, геніальність тощо;

 • властивості творчої особистості: перцептивні, інтелектуальні, характерологічні;

 • особливості евристичної діяльності працівників авіаційної галузі;

 • характеристику евристичної діяльності особистості на різних етапах онтогенезу;

 • умови та фази розвитку творчих здібностей особистості;

 • соціальні фактори, що сприяють або блокують актуалізацію творчого потенціалу.

Вміти:

 • обирати та застосовувати на практиці методики активізації продуктивного та латерального мислення особистості;

 • визначати мотиви творчої діяльності особистості;

 • будувати та аналізувати модель творчої особистості працівника авіаційної галузі;

 • характеризувати власний творчий потенціал та розробляти шляхи самореалізації;

 • надавати рекомендації щодо подолання творчої кризи особистості;

 • створювати психолого-педагогічні умови для розвитку творчих здібностей дітей.

Система психолого-педагогічних умінь складає основу кваліфікаційної професіограми сучасного психолога і може відповідати цілям психолого-педагогічної підготовки.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ№ пор.

Назва модуля

Обсяг навчальних занять (год.)

Всьо-го

Лек-ції

Прак-тичні

СРС

ІР

1

2

3

4

5

6

7

Модуль № 1 “ Психологічні основи евристичної діяльності ”

1.1

Психологічні проблеми евристичної діяльності як навчальна дисципліна.

12

2

4

6

-

1.2

Дослідження проблем творчості і евристичної діяльності у працях вітчизняних та зарубіжних психологів .

12

2

4

6

-

1.3

Творчий процес та його природа.

12

2

4

6

-

1.4

Процес розв'язання творчих завдань. Продукти евристичної діяльності.

13

2

4

7

-

1.5.

Методики активізації розв'язання творчих завдань.

13

2

4

7
1.6

Модульна контрольна робота №1

4

-

2

2

-
Усього за модулем № 1

66

10

22

34

-

Модуль № 2 ” Творча особистість ”

2.1

Індивідуальний творчий потенціал особистості.

13

2

4

7

-

2.2

Здібності та їх вплив на характер евристичної діяльності особистості.

13

2

4

7

-

2.3

Розвиток творчого потенціалу особистості.

12

3

2

7

-

2.4

Модульна контрольна робота № 2.

4

-

2

2

-
Усього за модулем № 2

42

7

12

23

-
Усього за 7 семестр

108

17

34

57

-


3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль № 1 “Психологічні основи евристичної діяльності”
Психологічні проблеми евристичної діяльності як навчальна дисципліна.

Поняття про творчість, еврилогію, евристику та евристичну діяльність, їх характеристика. Предмет та завдання навчальної дисципліни “Психологічні проблеми евристичної діяльності”. Види творчості та їх характеристика. Особливості наукової та технічної творчості. Зв’язок психології евристичної діяльності з іншими галузями психологічної науки.Дослідження проблем творчості і евристичної діяльності у працях вітчизняних та зарубіжних психологів .

Основні етапи дослідження творчості. Проблема творчості у роботах вітчизняних вчених: О.О.Потебня, В.М.Бєхтєрєв, С.О.Грузенберг, С.Л. Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, Я.О.Пономарьов. Зарубіжні теорії творчості: теорія інтелектуальних операцій творчого процесу, асоціативна, інтроспективна, психоаналітична, гештальт-психологічна та біхевіористична теорії, концепція бісоціації А.Кестлера. Сучасні тенденції та перспектива розвитку творчості особистості у роботах В.А.Роменця, В.О.Моляко, В.В.Клименка.

Філософські погляди на проблеми евристичної діяльності: «маєвтика» Сократа, евристичні правила та прийоми Платона і Декарта. Сучасний етап розвитку евристики у роботах Г.Я. Буша, А.М. Столярова, А.В. Антонова.

Методи дослідження евристичної діяльності особистості.Творчий процес та його природа.

Структура творчого процесу та особливості його перебігу у теорії “триакту” П.Енгельмаєра, тристадійній моделі А.Пуанкаре, теорії Г.Воллеса та Е.Гетчинсона. Етапи творчого процесу за В.Вундтом, В.І.Бєлозерцевим, О.М.Матюшкіним, Я.О.Пономарьовим та В.А.Роменцем.

Основні підходи до вивчення механізмів евристичної діяльності. Теорія трансдукції В.А.Роменця. Гіпотеза як центральний механізм евристичної діяльності. Наявність спроб і помилок, прямого і побічного продуктів в результатах евристичної діяльності людини. Бар’єри творчості та можливості їх цілеспрямованого подолання..

Процес розв'язання творчих завдань. Продукти евристичної діяльності.

Класифікація та критерії винахідницьких завдань. Етапи постановки та розв'язання творчих завдань. Поняття про стратегію і тактику розв'язання творчого завдання. Стратегії: аналогізування, комбінування, реконструкція, універсальна та випадкових підстановок. Тактики: інтерполяція, екстраполяція, редукція, гіперболізація, дублювання, розмноження, заміна, модернізація, конвергенція тощо.

Продукти евристичної діяльності: відкриття, винахід, раціоналізаторська пропозиція, конструкторська розробка.

Методики активізації розв'язання творчих завдань.

Сучасні методики винахідництва. Алгоритм розв'язання винахідницьких завдань (АРИЗ) Г.С.Альтшуллера. Мозковий штурм А. Осборна. Синектика В.Дж.Гордона. Морфологічний аналіз Ф.Цвіккі. Метод гірлянд асоціацій та методика семикратного пошуку Г.Я.Буша. Методика творчого тренінгу КАРУС В.О. Моляко. Метод контрольних питань Осборна, Ейлоарта, Пойя, Кроуфорда. Метод фокальних об’єктів Ф. Кунце. Конференція ідей В.Гільде, Д.К.Штарке. «Шість шляп мислення» Е. де Боно. Функціональний метод проектування Метчетта. Метод «П’ять чому?» Сакіті Тойота. Метод пошукового конструювання Р.Коллера.


Модуль 2. «Творча особистість»
Індивідуальний творчий потенціал особистості.

Поняття творчої особистості. Духовний, інтелектуальний, трудовий потенціал творчої особистості. Детермінанти евристичної діяльності особистості.

Властивості творчої особистості: перцептивні, інтелектуальні, характерологічні. Перелік властивостей, необхідних для роботи в галузі науки і техніки.

Роль внутрішнього плану дій (ВПД) у виконанні евристичної діяльності та вікова динаміка його етапів. Мотиви евристичної діяльності та їх класифікація.

Індивідуальний стиль інтелектуальної діяльності конструкторів та працівників авіаційної галузі. Загальна характеристика особистості авіапрацівників. Інтелектуальна саморегуляція працівників авіаційної галузі під час розв'язання завдань в екстремальних умовах. Рівні та типи мислення авіаконструкторів.

Здібності та їх вплив на характер евристичної діяльності особистості.

Розмежування понять здібностей, обдарованості, таланту, геніальності як різних рівнів особистісного потенціалу. Типи геніїв.

Нейрофізіологічні задатки та їх роль у формування творчих здібностей. Креативність та продуктивність мислення як особистісна здатність до евристичної діяльності.

Форми творчого пізнання: чуттєве та інтелектуально-логічне пізнання. Психологічні засоби продуктивного мислення. Індивідуальні відмінності в емоційно-вольовій сфері творчої особистості. Роль інтуїції в евристичній діяльності.

Особистісні фактори розвитку здібностей. Інтерес до справи. Наполегливість і цілеспрямованість. Працелюбність і працездатність. Вимогливість до себе та прагнення до самовдосконалення.

Розвиток творчого потенціалу особистості.

Характеристика евристичної діяльності на різних етапах онтогенезу. Становлення творчості на різних етапах особистісного розвитку за В.В.Давидовим. Розгортання творчих можливостей людини за В.А.Роменцем. Теорія В.В.Клименка про відповідність періодів розвитку механізмів творчості числовому ряду Фібоначчі.

Евристична діяльність як чинник самореалізації особистості.

Соціальні фактори, що блокують реалізацію індивідуально - творчих потенцій. Зовнішні фактори, що сприяють актуалізації творчого потенціалу. Фази розвитку творчих умінь особистості.Психолого-педагогічні умови розвитку творчості дітей. Евристично – професійне навчання, генерація і пошук нових ідей, нешаблонне мислення.

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Лекція 1. Психологічні проблеми евристичної діяльності як

навчальна дисципліна

 1. Поняття про творчість, еврилогію, евристику та евристичну діяльність, їх характеристика.

 2. Предмет та завдання навчальної дисципліни “Психологічні проблеми евристичної діяльності”.

 3. Види творчості та їх характеристика.

 4. Зв’язок психології евристичної діяльності з іншими галузями психологічної науки.

Література: 1, 2, 6, 8, 29, 33.
Лекція 2. Дослідження проблем творчості та евристичної

діяльності у працях вітчизняних та зарубіжних

психологів

 1. Філософські погляди на проблеми евристичної діяльності: «маєвтика» Сократа, евристичні правила та прийоми Платона і Декарта.

 2. Теорії творчості: психоаналітична, асоціативна, біхевіористична, гештальт-психологічна.

 3. Концепція бісоціації А. Кестлера.

 4. Сучасний етап розвитку творчості та евристики у роботах Г.Я. Буша, А.М. Столярова, А.В. Антонова, В.А.Роменця, В.О.Моляко, В.В.Клименка.

Література: 2, 4, 7, 10, 19, 33, 39.
Лекція 3. Творчий процес та його природа

 1. Рівні перебігу творчого процесу.

 2. Теорія «Триакту» П.К. Енгельмаєра.

 3. Фази та стадії творчого процесу: А. Пуанкаре, В.І.Бєлозерцева, Г. Воллеса, Е. Гетчинсона.

 4. Основні підходи до вивчення механізмів евристичної діяльності.

Література: 7, 8,10, 13,20, 40.


Лекція 4. Процес розв'язання творчих завдань

 1. Етапи постановки та розв'язання творчих завдань.

 2. Стратегії та тактики розв’язання винахідницьких завдань за В.О.Моляко.

 3. Класифікація винахідницьких задач за А.В. Антоновим.

 4. Продукти евристичної діяльності та їх характеристика.

Література: 5, 8, 21, 25,38.
Лекція 5. Методики активізації розв'язання творчих завдань.

 1. Алгоритм розв'язання винахідницьких завдань (АРИЗ) Г.С.Альтшуллера.

 2. Метод гірлянд асоціацій (метафор)Г.Я. Буша.

 3. Синектика В.Дж. Гордона.

 4. Морфологічний аналіз Ф. Цвіккі

 5. Методика творчого тренінгу КАРУС В.О. Моляко.

Література: 3, 8, 14, 32, 37.
Лекція 6. Індивідуальний творчий потенціал

особистості

 1. Поняття творчої особистості.

 2. Духовний, інтелектуальний, трудовий потенціал творчої особистості.

 3. Властивості творчої особистості: перцептивні, інтелектуальні, характерологічні.

 4. Загальна характеристика особистості авіапрацівників.

 5. Індивідуальний стиль інтелектуальної діяльності конструкторів та працівників авіаційної галузі.

Література: 3, 9, 17, 30, 35.
Лекція 7. Здібності та їх вплив на характер евристичної

діяльності особистості

 1. Нейрофізіологічні задатки та їх роль у формування творчих здібностей.

 2. Форми творчого пізнання: чуттєве та інтелектуально-логічне пізнання.

 3. Індивідуальні відмінності в емоційно-вольовій сфері творчої особистості.

Література: 12, 15, 22, 26,36, 38.

Лекція 8. Розвиток творчого потенціалу особистості

 1. Розгортання творчих можливостей людини за В.А.Роменцем.

 2. Теорія В.В.Клименка про відповідність періодів розвитку механізмів творчості числовому ряду Фібоначчі.

 3. Соціальні чинники, що блокують реалізацію індивідуально- творчих потенцій.

 4. Зовнішні чинники, що сприяють актуалізації творчого потенціалу.

 5. Фази розвитку творчих умінь особистості.

Література: 4, 10, 16, 17, 23, 31.

5. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка