Методичні рекомендації до практичних занять з цитології, ембріології, загальної та спеціальної гістології для студентів стоматологічного факультетуСторінка1/13
Дата конвертації23.05.2017
Розмір2.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДВНЗ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЦИТОЛОГІЇ, ЕМБРІОЛОГІЇ, ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ГІСТОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Спеціальність "Стоматологія"


Затверджено

цикловою методичною комісією

з медико-біологічних дисциплін

Івано-Франківського національного

медичного університету 30 серпня 2016 р. (протокол №1)
Івано-Франківськ

2016

УДК 616.018+611.013
ББК 28.866

М-41
Методичні рекомендації до практичних занять з цитології, ембріології, загальної та спеціальної гістології для студентів стоматологічного факультету // Геращенко С.Б., Дєльцова О.І., Кулинич Г.Б., Гевка О.І., Лучків Н.Ю., Довга Н.З. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2016. – 74 с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Методичні рекомендації створені на основі робочої програми з гістології, цитології та ембріології для студентів стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян (спеціальність 221 "Стоматологія", галузь знань 22 “Охорона здоров'я”) ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", складеної на основі Примірної навчальної програми з дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти згідно з новчальним планом підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 "Охорона здоров'я" у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 221 "Стоматологія" кваліфікації освітньої "Магістр стоматології" від 26 липня 2016 року".

Згідно з навчальним планом вивчення гістології здійснюється в І-ІІ семестрах.

Гістологія як навчальна дисципліна:

А) базується на вивченні студентами медичної біології, анатомії й інтегрується з цими дисциплінами;

Б) закладає основи вивчення студентами патологічної анатомії та пропедевтики клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з гістології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

В) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі , до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах , які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модуля (залікового кредиту).

Курс гістології, цитології та ембріології поділений на 2 модулі:Модуль1. Основи цитології та загальної ембріології. Загальна гістологія.

Змістовий модуль1 "Основи цитології та загальної ембріології".

Змістовий модуль2 "Загальна гістологія".

Модуль 2. Спеціальна гістологія та ембріологія.

Змістовий модуль3 "Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем".

Змістовий модуль 4 "Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів".

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично навчатися протягом навчального року.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є :

А) лекції;

Б) практичні заняття;

В) самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів гістології, цитології та ембріології.

Практичні заняття передбачають:

1.Дослідження студентами гістологічної будови тканин та органів в процесі вивчення гістологічних препаратів та електронних мікрофотографій.

2. Вирішення ситуаційних задач, що мають клініко-гістологічне спрямування.

На практичних заняттях студенти замальовують та описують структуру гістологічних препаратів в альбомах, оформляючи це як протокол практичного заняття.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями, засвоєння змістових модулів – на практичних підсумкових заняттях. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: усне опитування, бланкові тести, розв’язування ситуаційних задач для визначення рівня засвоєння теоретичних знань; аналіз і оцінка результатів досліджень гістологічних препаратів і електронних мікрофотографій для контролю практичних навичок. Підсумковий контроль засвоєння модулів або їх блоків здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та шкалою, прийнятою в Україні.МОДУЛЬ 1

"ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЕМБРІОЛОГІЇ. ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ"
Тематичний план лекцій.

№ з\п

ТЕМА

Кількість

годин


1.

Введення до курсу гістології та ембріології. Зміст, завдання і методи. Історія науки. Структурні та молекулярні основи функціонування клітин.

2

2.

Основи загальної ембріології. Ембріологія людини.

2

3.

Вчення про тканини. Епітеліальні тканини. Залози.

2

4.

Кров та лімфа. Кровотворення.

2

5.

Сполучні тканини.

2

6.

М'язові тканини.

2

7.

Нервова тканина.

2
Разом

14


Тематичний план практичних занять.

№ з\п

Тема

Кількість

годин


Змістовий модуль 1 “Основи цитології. Загальна та порівняльна ембріологія ”

1.

Мікроскоп. Мікроскопічні прилади. Гістологічна техніка.

2

2.

Цитологія. Загальна організація клітини. Поверхневий комплекс. Будова цитоплазми. Мембранні органели клітини.

2

3.

Немембранні органели клітини. Цитоскелет. Включення.

2

4.

Ядерний апарат клітини. Розмноження клітин. Старіння та смерть клітин.

2

5.

Основи біології розвитку. Прогенез. Статеві клітини. Запліднення. Дроблення. Бластоциста.

2

6.

Імплантація і плацентація. Гаструляція. Осьові органи. Джерела розвитку тканин.

2

7.

Провізорні органи.

2

8.

Контроль засвоєння змістового модуля 1.

2

Змістовий модуль 2 “Гістологія загальних та спеціальних тканин”

9.

Вчення про тканини. Епітеліальні тканини.

2

10.

Залозистий епітелій. Залози.

2

11.

Кров людини і тварин. Еритроцити, тромбоцити.

2

12.

Лейкоцити. Гемограма. Лейкоцитарна формула. Вікові особливості крові. Лімфа.

2

13.

Мезенхіма. Пухка і щільна волокниста неоформлена сполучна тканина.

2

14.

Щільна волокниста оформлена сполучна тканина.

2

15.

Хрящові тканини.

2

16.

Кісткові тканини.

2

17.

М’язові тканини.

2

18.

Нервова тканина. Нейроцити. Нейроглія.

2

19.

Нервова тканина. Нервові волокна. Нервові закінчення. Синапси.

2

20.

Контроль засвоєння змістового модуля 2.

2

21.

Підсумковий контроль засвоєння Модуля 1. Теоретична частина.

2

22.

Підсумковий контроль засвоєння Модуля 1. Практична частина.

2
Разом

44


Завдання для самостійної роботи студентів.

№ п\п

Тема

Кількість

годин


1

2

3

1

Гістологія в Україні.

2

2

Методи дослідження в гістології. Технологія виготовлення гістологічних препаратів

2

3

Загальні принципи організації тканин.

2

4

Епітелій як провідний компонент гісто-гематичних бар’єрів.

2

5

Залозистий епітелій. Секреторний цикл.

2

6

Епітеліальні стовбурові клітини.

2

7

Тромбоутворення. Етапи і механізми.

2

8.

Лейкоцити. Механізми адгезії, міграції та кілінгу мікроорганізмів.

2

9.

Взаємодія клітин крові та сполучної тканини при запаленні.

2

10.

Суглобовий хрящ

2

11

Кістка як орган.

2

12

Перебудова кісток. Регенерація кісткової тканини

2

13

М’яз як орган. Регенерація м’язів.

2
1

2

3

14.

Нервові закінчення. Нервово-м’язові веретена.

2
Разом

28


Розподіл балів за темами та видами контролю.
Кількість балів (макс)

одне заняття

разом

Модуль 1.Змістовий модуль 1.Практичні заняття №№ 1-7

5

35

Підсумкове заняття № 8

10

10

Змістовий модуль 2.Практичні заняття №№ 9-19

5

55

Підсумкове заняття № 20

10

10

Індивідуальна робота
10

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1.

80

80

Усього
200
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка