Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи дисципліни по вибору вищого учбового закладуСторінка1/5
Дата конвертації27.04.2017
Розмір1.38 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

дисципліни по вибору вищого учбового закладу

циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА СПРАВА

Галузь знань: 0903 Гірництво

Напрям(и) підготовки: 7.090303 Шахтне і підземне будівництво – Ш

8.090303 Шахтне і підземне будівництво – Ш

для студентів денної та заочної форми навчання

Донецьк, 2012МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

дисципліни по вибору вищого учбового закладу

циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА СПРАВА

Галузь знань: 0903 Гірництво

Напрям(и) підготовки: 7.090303 Шахтне і підземне будівництво – Ш

8.090303 Шахтне і підземне будівництво – Ш

для студентів денної та заочної форми навчання

Розглянуто

на засіданні кафедри

менеджменту та

господарського права

Протокол № __

від _____________ р.
Затверджено на засіданні

навчально-видавничої

ради ДонНТУ

Протокол № __

від _____________ р.

Донецьк, 2012

УДК 622.333.003

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектно-кошторисна справа». Напрям підготовки: 7.090303; 8.090303 - «Шахтне і підземне будівництво». Сост. В.Г. Гадецький, О.П. Соловцова, Н.О. Перевозчикова. – Донецьк, ДонНТУ, 2012. - 45 с.


У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст курсу навчальної дисципліни «Проектно-кошторисна справа». Методичні рекомендації містять навчальну програму курсу, питання для самостійної роботи студентів, завдання для практичних занять, вимоги і методичні вказівки до виконання контрольних робіт, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, критерії оцінювання знань та рекомендовану літературу.

Укладачі:

В.Г. Гадецький , к.е.н., доцент

О.П. Соловцова, к.е.н., доцент

Н.О. Перевозчикова,к.е.н., доцент
Відповідальний за випуск:

О.І. Амоша, д.е.н., професорЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………………………...5

1 Організаційні форми вивчення навчальної дисципліни………………………………….…6

2. Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни…………………...…………………….6

3. Питання для самостійної роботи……………………………………………………………..9

4. Завдання для практичних занять…………………………………………………………..…9

Практичне заняття 1……………………………………………………………………………11

Практичне заняття 2……………………………………………………………………………16

Практичне заняття 3……………………………………………………………………………20

Практичне заняття 4……………………………………………………………………………25

Практичне заняття 5……………………………………………………………………………33

Практичне заняття 6……………………………………………………………………………39

Практичне заняття 7……………………………………………………………………………42

5. Вимоги і методичні вказівки до виконання контрольних робіт………………………….42

6. Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання……………………43

7. Оцінка знань студентів………………………………………………………………………44

8. Рекомендована література…………………………………………………………………..44ВСТУП
В сучасних умовах господарювання проектно-кошторисна справа є однією з найважливіших складових будівельної діяльності. Будь-який ремонт або будівництво починається зі складання кошторису. Це допомагає будівельникам мінімізувати витрати, виконати роботу точно в строк і уникнути цілого ряду проблем, що виникають під час будівництва або ремонту.

Кошторисна документація є найважливішою стадією проектування будівництва і визначає витрати на зведення об'єкту. Від того, наскільки грамотно опрацьована ця стадія, залежатиме економічна ефективність діяльності організації, що виконує будівельні роботи.
Виникає необхідність підвищити точність кошторисних розрахунків в поточному і прогнозному рівні цін при проектуванні, експертизі, підготовці конкурсної документації з урахуванням термінів будівництва і темпів зростання цін, що склалися на будівельні ресурси. Таким чином, компетентність фахівця-кошторисника, глибоке розуміння процесу ціноутворення і хороше володіння методикою кошторисних розрахунків стають одним з найважливіших чинників в будівництві.

Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні студентами теоретичних і організаційних основ кошторисної справи з урахуванням особливостей гірничого виробництва, методики визначення кошторисної вартості будівництва і практичне освоєння кошторисних розрахунків.

Відповідно до поставленої мети в процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання.

Забезпечити знання:


  • загальних сучасних уявлень про проектно-кошторисну справу як початкову стадію будівництва, вимог до якості кошторисної документації;

  • загальних особливостей будівельного виробництва і специфіки шахтного будівництва як чинників, що впливають на кошторисну вартість будівництва;

  • складу і змісту передпроектних робіт і проектів;

  • системи кошторисних нормативів і порядку складання кошторисів, методики визначення кошторисної вартості будівництва.

Надати студентам навики:

  • роботи з основними збірками кошторисно-нормативної бази будівництва;

  • застосування отриманих знань для виконання кошторисних розрахунків і простих кошторисних операцій.

Оволодіння знаннями в області теорії і практики кошторисної справи повинно сприяти розробці якісної проектно-кошторисної документації, успішному здійсненню контролю за правильністю визначення кошторисної вартості інженерами гірничо-будівельних організацій, проектних інститутів, діючих гірничих підприємств.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Згідно Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ МОН України № 161 від 2.06.93 р.) навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять за дисципліною “Проектно-кошторисна справа” є лекції, практичні заняття, контрольні заходи та консультації. Всі вони використовуються з метою озброєння студентів фаховими теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями.

Відповідно з навчальним планом викладання даного курсу будується на поєднанні лекцій з практичними заняттями.

З метою інтенсифікації навчального процесу і підвищення його якості передбачається застосування наочних посібників, технічних засобів, а також активних методів навчання (АМН) і розборів виробничих ситуацій на лекціях і на практичних заняттях.

При вивченні курсу використовуються різноманітні види самостійної роботи. Контроль якості самостійної роботи та засвоєння лекційного матеріалу намічається здійснювати за допомогою контрольних опитів, перевіркою і захистом контрольних і практичних робіт.

Для студентів денної форми навчання за дисципліною проводиться залік.2 ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Вступ
Предмет і завдання курсу, його структура і зміст. Зв'язок з іншими дисциплінами. Значення проектів і кошторисів в будівництві. Основні тенденції і перспективи розвитку капітального будівництва і проектно-кошторисної справи.
Тема 1. Організація, фінансування і планування капітального будівництва
1.1. Роль капітального будівництва в розвитку мінерально-сировинної бази країни. Завдання і види капітального будівництва. Організації, що здійснюють капітальне будівництво гірничих підприємств. Способи ведення і види підрядних договорів в будівництві. Особливості будівельного виробництва і їх вплив на кошторисну вартість будівництва. Комплекс робіт при будівництві гірничого підприємства. Тривалість будівництва гірничого підприємства. Норми тривалості. Вплив тривалості будівництва на його кошторисну вартість.
1.2. Поняття про капітальні вкладення і кошторисну вартість будівництва. Питомі капітальні витрати на будівництво гірничих підприємств. Планування капітальних вкладень по видах капітального будівництва в гірничій промисловості. Структура капітальних вкладень. Технологічна і відтворювальна структури капітальних вкладень в будівництві гірничих підприємств. Титульний список будівництва. Внутрішньо-будівельний титульний список, його призначення і зміст. Незавершене будівництво. Будівельний заділ. Нормативи незавершеного будівництва. Порядок і джерела фінансування і кредитування капітального будівництва. Фінансовий контроль банку за вартістю будівництва.
1.3. Основні напрями підвищення ефективності капітальних вкладень: планування, фінансування, організація капітального будівництва, проектно-кошторисна справа, скорочення термінів будівництва і комплексне використання корисних копалини.
Тема 2. Організація, фінансування і планування проектно-дослідницьких робіт
2.1. Роль проектування в підвищенні ефективності капітального будівництва. Об'єми проектно-дослідницьких робіт. Організації, що здійснюють проектування підприємств гірничої промисловості. Договірні зобов'язання при проектуванні. Фінансовий контроль банку за вартістю і якістю проектно-дослідницьких робіт. Джерела їх фінансування.
2.2. Завдання планування проектно-дослідницьких робіт, їх зв'язок з планом капітального будівництва. Порядок розробки і затвердження планів проектно-дослідницьких робіт. Основні планові документи. Переліки проектів і титульні списки проектно-дослідницьких робіт. Тематичні плани проектно-дослідницьких робіт. Їх зміст і роль в проектуванні.
Тема 3. Проектна документація
3.1. Урахування особливостей гірничого підприємства при проектуванні. Основні принципи проектування. Етапи і стадії проектування. Види і зміст передпроектних робіт. Генеральна схема розміщення продуктивних сил. Комплексний проект освоєння родовища. Інженерні дослідження. Їх види, зміст і призначення. Техніко-економічне обґрунтування будівництва. Завдання на проектування. Порядок його розробки, зміст і роль в підвищенні якості продукції. Робочий проект на будівництво гірничих підприємств і його зміст. Склад робочої документації. Кошторисна документація і її зміст. Узгодження, експертиза і затвердження проектів і кошторисів (завдання, порядок і терміни проведення). Експертиза проектів на будівництво гірничих підприємств.
3.2. Склад і зміст проектів. Проект організації будівництва, проект виробництва робіт. Цілі їх розробки, зміст, значення для зниження вартості будівництва. Проектування підприємств по окремих чергах. Використання економіко-математичних методів і комп’ютерних технологій в проектуванні. Урахування зарубіжного досвіду при проектуванні підприємств в Україні.
Тема 4. Особливості ціноутворення в будівництві. Система кошторисних нормативів
4.1. Роль і значення кошторисів в капітальному будівництві. Загальні принципи і особливості ціноутворення в будівництві. Ціноутворюючі чинники. Урахування закону вартості при визначенні кошторисної вартості будівництва. Поняття про кошторисні ціни. Основні напрями вдосконалення ціноутворення в будівництві.
4.2. Порядок складання кошторисів і система кошторисних нормативів. Поняття про кошторисні нормативи і кошторисні норми. Система кошторисних норм і цін. Основні нормативні збірники, що використовуються для складання кошторисів. Їх призначення, зміст і порядок застосування. Кошторисна норма і одинична розцінка. Каталоги одиничних розцінок. Єдині норми і розцінки. Укрупнені показники вартості будівництва. Укрупнені кошторисні норми і розцінки. Їх види і призначення.
Тема 5. Кошторисна вартість будівництва гірничого підприємства
5.1. Структура кошторисної вартості будівництва гірничого підприємства. Склад кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт. Прямі і накладні витрати, планові накопичення. Склад і порядок їх визначення. Прямі (забійні і загальношахтні) витрати у складі витрат на виконання гірничопрохідницьких робіт. Порядок їх визначення.
5.2. Кошторисна вартість придбання і монтажу устаткування. Види франко-цен. Інші витрати при будівництві гірничого підприємства. Кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт.
Тема 6. Кошторисні операції
6.1. Поняття про калькуляцію кошторисних витрат. Прості і трудомісткі операції. Калькуляція транспортних витрат. Автомобільні, залізничні і річкові перевезення. Їх склад і порядок визначення. Місцеві привезені матеріали. Зміст і порядок складання калькуляцій кошторисної вартості матеріалів. Оплата послуг постачальницьких і збутових організацій. Витрати на тару, упаковку і реквізит. Заготовчо-складські витрати.
6.2. Зміст і порядок складання калькуляцій кошторисної вартості експлуатації будівельних і забійних машин. Вартість машино-зміни, зміст і порядок розрахунку витрат першої (одноразові), другої (річні) і третьої (змінні) груп. Особливості складання калькуляцій кошторисної вартості загальношахтних машин.
6.3. Методика складання додаткових одиничних розцінок по кошторисних нормах і нормативних витратах праці. Порядок розрахунку елементів. Заробітна плата, матеріали, вартість експлуатації машин. Коректування одиничних розцінок.
Тема 7. Кошториси
7.1. Види кошторисів і їх призначення. Локальний і об'єктний кошторис. Зведений кошторис і зведення витрат. Кошториси на гірничі роботи. Складання кошторисів на споруду, ремонт і підтримку гірничих вироблень. Порядок складання кошторисів загальношахтних витрат. Складання кошторисів на будівельні і монтажні роботи. Особливості складання кошторисів на придбання і монтаж устаткування. Кошториси на інші роботи.
7.2. Склад і зміст зведеного кошторисного розрахунку. Порядок розрахунку окремих розділів зведеного кошторису на. будівництво гірського підприємства, Зміст і структура зведення витрат.
7.3. Поняття про договірні ціни в будівництві. Порядок визначення договірних цін. Нова форма локальних і об'єктних кошторисів. Виділення умовно-чистої продукції при складанні кошторисів. Використання комп’ютерних технологій і економіко-математичних методів в кошторисній справі. Напрями поліпшення кошторисної справи і зниження кошторисної вартості будівництва.

  1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Вступ
1. Дайте визначення предмету проектно-кошторисної справа.

2. У чому полягає роль проектів і кошторисів при здійсненні будівництва?

3. Поясните, в чому полягає вдосконалення господарського механізму в будівництві.

4. Яка роль договорів і договірних цін в будівництві?


Тема 1. Організація, фінансування і планування капітального будівництва
1. Яка роль капітального будівництва в економічному і соціальному розвитку суспільства?

2. Якими способами здійснюється капітальне будівництво?

3. Перерахуєте джерела фінансування і кредитування капітального будівництва.

4. В чому полягає фінансовий контроль банку за веденням будівництва?

5. Охарактеризуйте основні особливості будівельного виробництва.

6. Який вплив тривалості будівництва на його кошторисну вартість?

7. Дайте визначення структури капітальних вкладень.

8. Вкажіть шляхи поліпшення технологічної і відтворювальної структур капітальних вкладень

9. Яке вплив незавершеного будівництва на ефективність розвитку народного господарства?

10. Чим відрізняється титульний список будівництва від внутрішньобудівельного титульного списку?


Тема 2. Організація, фінансування і планування проектно-дослідницьких робіт
1. Вкажіть, які організації займаються проектуванням підприємств гірничої промисловості.

2. За рахунок яких джерел здійснюється фінансування проектно-дослідницьких робіт?

3. У чому полягає сутність договірних зобов'язань при проектуванні?

4. Який порядок розробки і затвердження планів проектно-дослідницьких робіт?

5. Вкажіть склад основних планових документів на ведення проектно-дослідницьких робіт.
Тема 3. Проектна документація
1. У якій послідовності здійснюється проектування будівництва гірничих підприємств?

2. Які ви знаєте види інженерних досліджень?

3. Для чого виконується техніко-економічне обґрунтування будівництва?

4. Які питання розглядаються в завданні на проектування?

5. У чому полягає відмінність між проектуванням в одну і дві стадії?

6. Охарактеризуйте зміст проекту на будівництво гірничого підприємства.

7. Для чого розробляються проект організації будівництва і проект виробництва робіт?

8. Вкажіть склад робочої документації

9. Які документи входять до складу кошторисної документації?

10. У чому полягає сутність узгодження, експертизи і затвердження проектно-кошторисної документації?Тема 4. Особливості ціноутворення в будівництві. Система кошторисних нормативів
1. Які основні принципи ціноутворення в будівництві?

2. Дайте визначення кошторисної вартості.

3. Охарактеризуйте систему кошторисних норм і правил.

4. Що таке кошторисна норма і кошторисний норматив?

5. Дайте визначення одиничної розцінки.

6. Назвіть основні нормативні збірки, які використовуються для складання кошторисів.

7. У чому полягають схожість і відмінність між збіркою ЕРЕР і каталогом одиничних розцінок?

8. Для яких цілей і в яких випадках застосовуються укрупнені кошторисні норми і розцінки?

9. Назвіть, для яких цілей в кошторисній справі використовується збірка єдиних норм і розцінок.
Тема 5. Кошторисна вартість будівництва гірничого підприємства
1. Вкажіть, з яких видів витрат складається кошторисна вартість будівництва гірничого підприємства.

2. Як визначається кошторисна вартість на гірничопрохідницькі роботи?

3. Що таке прямі витрати?

4. Чи змінюється в процесі будівництва шахти величина загальношахтних витрат?

5. Які види витрат враховують накладні витрати?

6. Чи залежить розмір накладних витрат від способу ведення будівництва.

7. Який склад кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт?

8. Який вид франко-цін використовується при визначенні кошторисної вартості придбання устаткування?

9. Вкажіть склад інших витрат при будівництві гірничого підприємства.

10. Які ви знаєте види собівартості?


Тема 6. Кошторисні операції
1. Дайте визначення калькуляції кошторисних витрат.

2. Які витрати враховують транспортні витрати?

3. Вкажіть порядок розрахунку транспортних витрат при автомобільних перевезеннях.

4. Що покладене в основу класифікації вантажів при автомобільних перевезеннях?

5. Які розрізняють відправки вантажів при залізничних перевезеннях?

6. Вкажіть, від чого залежить провізна плата I т вантажу при залізнодорожніх перевезеннях.

7. Які матеріали відносяться до провезених, а які до місцевих?

8. Поясніть, з яких видів витрат складаються одноразові річні і змінні витрати при складанні калькуляцій вартості машино-зміни будівельних машин.

9 В яких випадках складаються додаткові одиничні розцінки і які способи їх розрахунку існують?

10. Вкажіть порядок розрахунку додаткових одиничних розцінок по діючих нормах праці.

11. З якою метою проводиться корегування одиничних розцінок?

12. Які поправочні коефіцієнти враховуються при спорудженні горизонтального і вертикального гірничих вироблень?Тема 7. Кошториси
1. Які види кошторисів ви знаєте?

2. Вкажіть призначення локального і об'єктного кошторисів.

3. Які ви знаєте кошториси на гірничі роботи?

4. У якій послідовності складається кошторис на спорудження гірничого вироблення?

5. Яким чином визначається об'єм робіт по кожному конструктивному елементу при складанні кошторису на спорудження гірничого вироблення?

6. Охарактеризуйте порядок складання кошторису загальношахтних витрат.

7. З яких розділів складається зведений кошторис (зведений кошторисний розрахунок) на промислове будівництво?

8. Для яких цілей в зведеному кошторисі призначений резерв на непередбачені роботи і витрати?

9. Вкажіть призначення поворотних сум.

10. Дайте визначення зведення витрат.

11. Вкажіть порядок визначення договірних цін в будівництві.
4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Активізація студентів при вирішенні практичних задач досягається самостійним виконанням індивідуальних завдань на підставі варіантних даних.

Практичні заняття проводяться у формі вправи-ситуації, що дозволяє студентам застосовувати певні правила і положення, вирішувати типові задачі, які часто повторюються.

Приймається наступний порядок підготовки до практичних занять. Напередодні заняття вивчаються конспект лекцій і література по темі, на початку заняття студент отримує індивідуальне завдання, виконана робота здається викладачеві для оцінки.
Практичне заняття 1
Завдання.

Скласти кошторисні розрахунки на споруду горизонтального гірничого вироблення, використовуючи збірку єдиних районних одиничних розцінок і каталог одиничних розцінок.


Порядок виконання роботи.

Використовуючи варіантні дані (табл. 1) і методичні вказівки, визначають об'єми робіт для розрахунку кошторисної вартості. Розрахунок кошторисної вартості рекомендується вести в табл. 2.


Методичні вказівки

Об'єми робіт слід визначати у вимірниках, прийнятих в «Збірці єдиних районних одиничних розцінок», «Гірничопрохідницькі роботи».

Вимірник в розцінках на проведення прийнятий в 1 м3 в щільному тілі по зовнішньому контуру конструкції постійної крепі (у проходці).
Vпр = Sпр х L + Sк х L
де Vпр – об'єм робіт на проведення вироблення, м3;

Sпр – перетин вироблення в проходці, м3.

Sк – площа перетину водовідливної канавки, м2; Sк = 0,15 м2;

L – довжина вироблення, м.

Одночасно з проведенням вироблення здійснюється розробка водовідливної канавки.

Вимірник в розцінках на кріплення прийнятий в 1 т:


Vкр = L / а  д
де Vкр – об'єм робіт на кріплення, т;

L – довжина вироблення, м;

а – відстань між рамами крепі, м;

д – маса одного комплекту крепі, т.

При визначенні вартості робіт на кріплення прийняти, що для всіх варіантів коефіцієнт міцності порід за шкалою М.М. Протодьяконова рівний 4.

Вимірник в розцінках на укладання постійних рейкових шляхів прийнятий в 1 м. При розрахунку у виробленнях з перетином в світлі до 9,0 м2 знаходиться один рейковий шлях Р=24 на дерев'яних шпалах при ширині колії 900 мм.

У виробленнях з перетином в світлі більше 9,0 м2 – два рейкові шляхи Р=33 на дерев'яних шпалах при ширині колії 900 мм.

Вимірник в розцінках на кріплення канавки прийнятий в 1 м.

При розрахунку вартості прийняти, що водовідливна канавка кріпиться деревом.

Розрахунок вартості споруди гірничого вироблення виконується спочатку з використанням одиничних районних розцінок (табл. 3), які приведені по базисному району (за базисний прийнята І група), а потім з використанням каталогу одиничних розцінок (табл. 4).


Примітка.

В одиничних розцінках на установку арочної підатливої крепі не врахована вартість металевої арочної крепі із спецпрофілю. Одиничну розцінку необхідно скоректувати з урахуванням вартості крепі, прийнявши вартість 1 т крепі рівною 2200 грн.

Одинична розцінка на укладання постійного рейкового шляху дана для одноколійного шляху. При двухколійному шляху до прямих забійних витрат праці застосовується поправочний коефіцієнт, рівний 2.

Таблиця 1Вихідні дані по варіантах


Номер варіанту

Перетин виробле-ння в світлі, м2

Перетин виробле-ння в проходці, м2

Спосіб проведення вироблення, м

Протяжність вироблення, м

Відстань між рамами арочної крепі, м

Маса одного комплекту крепі, т

1

2

3

4

5

6

7

1

7,5

8,8

Комбай-новий

500

0,5

0,177

2

9,8

10,2

-||-

600

0,5

0,210

3

10,5

11,0

-||-

700

0,7

0,250

4

14,7

15,8

-||-

800

0,8

0,336

5

7,2

8,5

-||-

900

1,0

0,154

6

8,5

8,9

-||-

1000

0,5

0,206

7

10,7

11,2

-||-

500

0,5

0,210

8

14,5

15,6

-||-

650

0,5

0,380

9

7,3

8,6

-||-

750

0,5

0,158

10

9,5

10,6

-||-

850

0,5

0,200

1

2

3

4

5

6

7

11

10,8

12,0

-||-

950

0,5

0,260

12

14,7

15,8

-||-

1050

0,5

0,336

13

14,6

16,8

-||-

720

1,0

0,380

14

14,0

15,2

-||-

820

0,7

0,330

15

6,9

7,2

-||-

920

0,7

0,120

16

7,9

8,5

-||-

1020

10,

0,160

17

8,8

9,5

-||-

1100

1,0

0,190

18

10,3

11,7

-||-

1150

1,0

0,200

19

7,6

8,1

-||-

1200

0,5

0,165

20

9,0

9,8

-||-

1250

0,7

0,185

21

9,4

10,3

-||-

1300

1,0

0,200

22

7,5

7,8

-||-

1000

1,0

0,177

23

10,8

12,0

-||-

800

0,5

0,260

24

14,6

16,8

-||-

900

0,5

0,380

25

7,3

7,6

-||-

1500

1,0

0,158
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка