Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601 «менеджмент» всіх форми навчання харків Вид-во нфаУСкачати 256.1 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір256.1 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Д.В. Карамишев, С.В. Васильєв, І.А. Чухно

ТРУДОВЕ ПРАВО


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ» ВСІХ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Харків


Вид-во НФаУ

2014


УДК 347.791.3
Рекомендовано ЦМК Національного фармацевтичного університету (протокол № 1 від 16.10.12 р.)

Рецензент: Є. Ф. Глухачов, кандидат юридичних наук, доцент, завідуючий кафедрою права та законотворчого процесу Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д.В. Карамишев, С.В. Васильєв, І.А. Чухно

Трудове право: метод. реком. для практ. занять для студентів напряму підготовки 6.030601«Менеджмент» всіх форм навчання. – Х.: НФаУ, 2014. – 27 с.

Методичні рекомендації містять загальні вказівки, завдання для підготовки студентів до практичних занять, тестові завдання з навчальної дисципліни «Трудове право» та список рекомендованої літератури.

ЗМІСТ


Вступ 5


1. Плани та тестові завдання до практичних занять 7

Змістовний модуль 1. Поняття трудового права та трудового договору 7

Змістовний модуль 2. Правове регулювання трудової діяльності 12
2. Тести для підсумкового модульного контролю

з навчальної дисципліни «Трудове право» 18


3. Форми контролю 23

4. Список рекомендованої літератури 25ВСТУП

Навчальна дисципліна “Трудове право” відноситься до нормативних дисциплін з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».Предметом навчальної дисципліни є коло суспільних відносин які пов’язані з трудовою діяльністю людей.

Мета дисципліни:

 • дати студентам знання з трудового права України з урахуванням особливостей правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах;

 • сприяти набуттю здатності на практиці застосувати здобуті знання з трудового права;

 • сприяти формуванню правничого світогляду, правосвідомості та правової культури, виробленню правничого мислення.

Задачі вивчення дисципліни “Трудове право” полягають у формуванні у студентів знань, навичок та уявлень, щодо правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах та здатності застосовувати здобутті знання на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повиннізнати:

 • коло суспільних відносин, що регулюються трудовим правом;

 • чинне законодавство про працю, практику його застосування, проблеми та напрямки його вдосконалення в ринкових умовах;

вміти: орієнтуватися у системі джерел трудового законодавства України, аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми трудового законодавства України на практиці, роз'яснювати їх зміст іншим, розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом та відносини, що регулюються іншими галузями права, складати та оформлювати документи правового характеру з трудових відносин, користуватися правовою термінологією;

Для теоретичної підготовки фахівців у програмі дисципліни передбачено цикл лекцій у поєднанні з самостійною роботою студентів. Формування рівня умінь, майбутнього фахівця базується на раніше отриманих знаннях та здійснюється шляхом проведення циклу практичних робіт по темам дисципліни.

Поточний контроль знань студентів проводиться під час аудиторних та практичних занять (контрольні роботи, модульний контроль знань, поточна атестація, написання рефератів). Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку. Самостійна робота передбачає підготовку до лекцій та семінарських занять. Знання, які одержані з навчальної дисципліни “Трудове право” будуть використовуватися в дисципліні: “Управління персоналом”.

1. Плани та тестові завдання до практичних занять

Змістовний модуль 1. Поняття трудового права та трудового договору
Тема 1.1. Предмет, метод і система трудового права

 1. Джерела трудового права.

 2. Основні принципи трудового права.

 3. Суб'єкти трудового права.

 4. Трудові правовідносини: об'єкт, суб'єкти, зміст.

 5. Відносини, тісно пов'язані з трудовими.

Практичні завдання:

Задача 1.

Смірнов уклав трудову угоду з адміністрацією стадіону "Спартак", за якою його бригада зобов'язалася привести до належного порядку футбольне поле. Робота тривала 10 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Смірнов зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за надурочні роботи. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що хоч Смірнов і зазначався в договорі бригадиром, однак склад і навіть прізвища членів бригади в договорі не були вказані.Питання:

 1. Як вирішити спір між Смірновим і адміністрацією стадіону?

 2. Яка природа відносин, що виникли?


Задача 2

Мале підприємство "Вест" уклало трудову угоду строком на шість місяців з гр. Яремчуком. За умовами цієї угоди Яремчук зобов'язався побудувати підприємству ремонтний бокс-гараж, за що підприємство зобов'язалося по закінченню робіт виплатити винагороду в розмірі 50 мінімальних заробітних плат.

Виконавши зумовлену роботу, Яремчук зажадав, щоб крім обумовленої винагороди йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку і видали належним чином оформлену трудову книжку. Отримавши відмову, Яремчук звернувся до суду з позовною заявою про задоволення своїх вимог.

Питання:


 1. У яких відносинах з МП "Вест" перебував Яремчук ?

 2. Визначте підвідомчість спору?

 3. Чи підлягають задоволенню вимоги Яремчука?


Задача 3

Бригадир Семенов уклав з господарським товариством договір, за яким його бригада зобов'язувалася відремонтувати токарний верстат і вентиляцію цеху, Вартість роботи була оцінена в 1000 гривень. Термін виконання - 1 місяць. Після закінчення роботи кооператив відмовився сплатити всю суму, посилаючись на низьку якість ремонту. Семенов звернувся до суду.Питання: Яким законодавством повинен керуватися суд, вирішуючи цю справу?
Тема 1.2. Колективні договори та угоди

 1. Поняття колективного договору як інструменту реалізації конституційного права трудових колективів.

 2. Сторони колективного договору.

 3. Порядок ведення переговорів і укладення колективних договорів в Україні.

 4. Зміст колективного договору.

Практичні завдання

Задача 1

На одному з підприємств м. Чернівці дирекція підготувала проект нового колективного договору. Після його розгляду на засіданні профкому проект був винесений на загальні профспілкові збори, де і був затверджений, а наказом по підприємству введений в дію. Прохання ради трудового колективу розглянути проект на загальних зборах трудового колективу було відхилено, оскільки, як пояснив голова профкому, профспілкові збори і загальні збори трудового колективу - це одні й ті самі люди.Питання: Дайте юридичну оцінку діям власника, профкому і ради трудового колективу.
Задача 2

На одному з Одеських приватних підприємств, зареєстрованому 20 вересня 1997 року, виникло питання про укладення колективного договору. Підприємство, яке займалося реалізацією обчислювальної техніки, складалося з 28 працівників, серед яких було 25 осіб, що працювали за трудовим договором, і 3 працівники - члени сім'ї власника підприємства Голубової. Наймані працівники у складі 18 чоловік (2 працівника перебували у відрядженні, 3 - хворіли, 2 - виконували роботу поза межами підприємства) о 10 годині ранку провели збори, на яких уповноважили менеджера Деркача представляти інтереси трудового колектив) і провести переговори з Голубовою про укладення колективного договору.

Деркач подав Голубовій письмову пропозицію розпочати переговори і надати йому всю необхідну техніко-економічну інформацію для підготовки проекту колективного договору. Голубова відмовилася, пояснивши, що така інформація є комерційною таємницею. Крім того, вона вважала, що Деркач не має права представляти інтереси трудового колективу, оскільки такі функції, як всім відомо, повинен виконувати профспілковий орган. На підприємстві ж профспілки не було, отже, не могло бути і представників від трудового колективу. Далі Голубова попередила працівників, що збори були проведені у робочий час, а тому вважаються незаконними. На збори не були запрошені інші працівники, в тому числі і вона сама. За порушення трудової дисципліни всім учасникам зборів було оголошено догану і заробітна плата затримана на місяць, Із зарплати було вирахувано по ЗО грн. штрафу за порушення дисципліни. Після таких заходів з боку власника всі працівники відмовилися від укладення колективного договору, про що письмово склали заяви, Деркачу за незадовільне виконання організаційної роботи було запропоновано звільнитися.

Питання: Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку.
Задача 3

Працівники механічного цеху судноремонтного заводу звернулися в юридичну консультацію за роз'ясненням. Начальник цеху оголосив, що у зв'язку з ремонтними роботами в цеху протягом місяця працівники не будуть забезпечені роботою. Перевести їх на інші робочі місця немає можливості, Адміністрація заводу на цей період запропонувала працівникам написати заяви про відпустку без збереження заробітної плати. Працівники ж вважають, що оплата за цей період повинна проводитися за правилами ст. 113 КЗпП України, що передбачає порядок оплати часу простою.

Однак адміністрація на вимоги працівників відповіла відмовою, мотивуючи її тим, що в колективному договорі на 1998 рік передбачений порядок надання відпусток без збереження заробітної плати, у тому числі і на період простою.

Питання:

1. Дайте своє рішення. 1. Як може бути вирішено в колективному договорі питання про порядок надання відпусток без збереження заробітної плати у разі простою підприємства?

Тема 1.3. Трудовий договір: поняття, характеристика, сторони, зміст

 1. Поняття та порядок укладення трудового договору.

 2. Види трудового договору.

 3. Порядок та підстави розірвання трудового договору.

 4. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 5. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Практичні завдання.

Задача 1

Рішенням правління колективного підприємства (КП) "Трикотаж" за появу на роботі в нетверезому стані було звільнено з роботи бухгалтера Антонову, яка працювала за трудовим договором, а нормувальника Свиридова - співвласника - з цієї самої причини було переведено на нижче оплачувану роботу терміном на три місяці.

Обидва працівники звернулися з позовом до суду з проханням захистити їхні права. При цьому Антонова посилалася на те, що у Правилах внутрішнього розпорядку колективного підприємства не передбачено підстав звільнення з роботи, а Свиридов вважав, що хоч в останніх і містяться норми про "переведення на нижчеоплачувану роботу на термін до 3-х місяців", однак ця норма суперечить трудовому законодавству, яке не передбачає такого дисциплінарного стягнення.

Питання:

1. Зробіть правовий аналіз наведених фактів.

2. Сформулюйте правові питання, що вимагають рішення в даному
спорі. Відповідь обґрунтуйте посиланням на законодавчі акти.
Задача 2

Зварник Олексєєв систематично порушував трудову дисципліну, грубо ставився до товаришів по роботі. Розглянувши справу Олексєєва, трудовий колектив бригади виніс рішення: "За неодноразове порушення трудової дисципліни, етичних норм поведінки поставити перед директором питання про звільнення Олексєєва з роботи".Питання:

 1. Чи законне рішення трудового колективу бригади?

 2. Чи зобов'язаний директор підприємства виконати рішення бригади?Задача 3

Генеральний директор Державного виробничого об'єднання "Автосервіс" вирішив укласти контракт з гр. Гринько про його роботу на посаді директора філіалу, яке входить до складу об'єднання. Рада трудового колективу заперечила проти такої кандидатури. Генеральний директор ВО поставив ряд запитань юрисконсульту.Питання:

 1. Чи потрібно узгоджувати контракт з профкомом?

 2. Чи має юридичне значення думка ради трудового колективу?

 3. Чи може в цій ситуації бути підписаний контракти?


Змістовний модуль 2. Правове регулювання трудової діяльності
Тема 2.1. Робочий час та час відпочинку

 1. Поняття та види робочого часу.

 2. Режим робочого часу. Надурочна робота.

 3. Поняття та види часу відпочинку.

 4. Відпустки, їх види та порядок надання.


Практичні завдання:

Задача 1

У колективному договорі заводу було записано: "Інженерно-технічні працівники, помічники майстрів і слюсарі-наладники зобов'язані приходити на роботу за ЗО хвилин до початку зміни і залишати роботу через 20 хвилин після зміни. У цей час готується обладнання і готуються завдання дляробітників, Компенсація за зайво пророблений час надається у відповідності з чинним законодавством".Питання: Чи законні подібні умови колективного договору? Який зміст колективного договору?
Задача 2

У зв’язку з необхідністю завершення укладання асфальту при ремонті швидкісної траси начальник дільниці шляховиків віддав розпорядження залишатися всім робітникам на роботі до повного укладання привезеного асфальту. Через це встановлена тривалість робочого дня праці робітників перевищила три години. Працівники поцікавилися у начальника, як буде компенсована така переробка. Начальник дільниці відповів, що оскільки асфальт було привезено з порушенням встановленого часу його підвезення, а робітники деякий час протягом робочого дня не працювали, тому ніяка компенсація за додаткові години роботи працівникам не може бути виплачена.

Робітники звернулися до КТС із заявою про оплату надурочної роботи.

Питання: Яким повинне бути рішення КТС?
Задача 3

Лазарева працювала економістом у СП “Юган”. Після закінчення восьми місяців роботи їй була надана відпустка згідно з графіком відпусток. Однак в оплаті відпустки, на яку розраховувала Лазарева, їй було відмовлено. Адміністрація мотивувала відмову тим, що підприємство не є державним і працівники отримують досить високу заробітну плату.

Лазарева звернулася за роз’ясненням до юридичної консультації.

Питання: Якою повинна бути відповідь Лазаревій?

Тема 2.2. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність


 1. Поняття трудової дисципліни.

 2. Внутрішній трудовий розпорядок.

 3. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни.

 4. Підстави та умови матеріальної відповідальності.


Практичні завдання:

Задача 1

У колективний договір заводу було включено такий пункт: "З метою зниження захворюваності працівників адміністрація і профспілковий комітет зобов'язуються:

а) не приймати на роботу без попереднього медичного огляду
працівників або без довідки лікаря про стан здоров'я;

б) скласти список всіх працівників, які хворіли, і направити їх на


медичний огляд;

в) систематично проводити виробничу гімнастику, а осіб, що


ухиляються від неї без поважних причин, піддавати дисциплінарному
стягненню".

Питання: Дайте висновок щодо цього пункту колективного договору.
Задача 2

Державний інспектор, ознайомившись із змістом колективного договору колективного підприємства, виявив норму, згідно з якою кожний працівник, що порушив трудову або виробничу дисципліну, буде притягатися до дисциплінарної та матеріальної відповідальності у вигляді штрафу. Крім того, працівникам, які допустили прогул без поважних причин, буде скорочуватись щорічна відпустка на число днів прогулу.Питання: Чи відповідає вказана норма чинному трудовому законодавству?

Задача 3

Токар Панасюк допустив грубе порушення технологічної дисципліни, за що йому було знижено кваліфікаційний розряд (з 5 на 4). Одночасно йому не оплатили роботу над продукцією, що виявилася внаслідок цього браком, а також притягли до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду.

Панасик звернувся до суду з позовною заявою, в якій вимагав відновити йому колишні умови праці, оскільки стягнення у вигляді переведення на нижчеоплачувану роботу не передбачено трудовим законодавством.

Крім того, за один проступок може бути накладене тільки одне стягнення, а у нього цілих три: зниження розряду, неоплата виконаної роботи (продукція виявилася браком) і стягнення за це матеріальної шкоди.Питання: Дайте правову оцінку цій ситуації. Вирішіть спір.
Тема 2.3. Охорона праці

 1. Поняття охорони праці за трудовим правом.

 2. Обов’язкові для працюючих інструкції з охорони праці.

 3. Акт про нещасний випадок і його значення.

 4. Розслідування. Реєстрація та облік нещасних випадків на виробництві.

Практичні завдання:

Задача 1

Група робітниць виконкому міської ради звернулася до юрисконсульта з питанням про те, чи поширюється ст. 19 Закону України “Про відпустки” на жінок, які працюють на посадах державних службовців та мають двох і більше дітей віком до 15 років.Питання: Якою повинна бути відповідь юрисконсульта ?
Задача 2

У зв’язку із спадом виробництва за наказом керівника підприємства і з його ініціативи водію Ларіонову з січня по березень 1998 р. була надана відпустка без збереження заробітної плати. У колективному договорі надання такої відпустки не передбачено.Питання: Чи зараховується час цієї відпустки без збереження заробітної плати в стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку?
Задача 3

Голова профспілкового комітету Чумак звернувся до юридичного відділу газети “Праця і зарплата” з таким запитанням: “Відповідно до частини 2 ст. 19 Закону України “Про відпустки” додаткова щорічна оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних надається батькові, який виховує дитину без матері.Питання: Чому такого права не має одинока мати, яка виховує дитину сама?”
Тема 2.4. Трудові спори: поняття і причини виникнення

 1. Порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.

 2. Органи з розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів, основні принципи їх організації.

 3. Вирішення трудового спору комісією по трудовим спорам.

 4. Вирішення трудового спору судом.Практичні завдання:

Задача 1

Інженер Силантьєв звернувся до юрисконсульта підприємства з питанням про те, чи поширюються на членів КТС, пільги при звільненні у відповідності зі ст. 252 КЗпП України.Завдання: Дайте відповідь Силантьєву.
Задача 2

Зварник Олексєєв систематично порушував трудову дисципліну, грубо ставився до товаришів по роботі. Розглянувши справу Олексєєва, трудовий колектив бригади виніс рішення: “За неодноразове порушення трудової дисципліни, етичних норм поведінки поставити перед директором питання про звільнення Олексєєва з роботи”.


Питання:

 1. Чи законне рішення трудового колективу бригади?

 2. Чи зобов’язаний директор підприємства виконати рішення бригади?


Задача 3

До юрисконсульта підприємства звернувся голова ради трудового колективу за роз’ясненням таких питань:

1. Чи може конференція трудового колективу взяти на себе повноваження профспілкової організації?

2. Чи може профком виступати стороною трудового договору?

3. Чи входить до складу трудового колективу особа, яка працює за трудовою угодою?

4. Куди можна оскаржити рішення профкому про відмову на подання власника про звільнення працівника за прогул?

5. Які додаткові гарантії для виборних працівників трудових колективів можуть бути передбачені у колективному договорі?

2. Тести для підсумкового модульного контролю

з навчальної дисципліни «Трудове право»


 1. До джерел трудового права не відноситься:

а) Кодекс законів про працю України;

б) Закон України «Про колективні договори та угоди»

в) Закон України «Про охорону праці»

г) Закон України «Про відпустки»

д) немає вірної відповіді.


 1. В чому полягає відмінність між колективним договором та колективною угодою:

а) колективний договір укладається на державному, галузевому, регіональному рівні, а колективна угода – на рівні підприємства, установи, організації;

б) колективний договір укладається на рівні підприємства, установи, організації, а колективна угода - на державному, галузевому, регіональному рівні.

в) колективний договір відноситься до трудових договорів, а колективна угода – до цивільно-правових;

г) немає вірної відповіді.
 1. При укладенні трудового договору роботодавець не має права вимагати:

а) паспорт;

б) трудову книжку;

в) відомості про членство у політичних партіях та громадських організаціях;

г) немає вірної відповіді.4. Загальний строк випробування при прийомі на роботу робітників складає:

а) шість місяців;

б) три місяці;

в) один місяць.


5. З якого моменту трудовий договір вважається укладеним:

а) з моменту підписання наказу про прийом працівника на роботу;

б) з моменту ознайомлення працівника із наказом про прийом на роботу;

в) з моменту допуску працівника до роботи.


6. Строковий трудовий договір може бути укладено:

а) якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи;

б) якщо працівник і роботодавець домовилися про укладення строкового трудового договору;

в) якщо укладення строкових трудових договорів для даної категорії працівників передбачено у колективному договорі;

г) немає вірної відповіді.
7. Яку категорію працівників може бути звільнено за п. 2 ст. 41 КЗПП України – «вчинення винних дій працівником, які можуть бути підставою для втрати довіри з боку власника»:

а) керівника структурного підрозділу підприємства, його заступника;

б) працівника, що виконує виховні функції;

в) працівника, який обслуговує товарно-матеріальні цінності;


8. В який термін працівник повинен попередити роботодавця про звільнення за власним бажанням:

а) один тиждень;

б) два дні;

в) два тижні;

г) два місяці;
9. До істотних умов праці не відноситься:

а) система та розмір оплати праці;

б) режим роботи;

в) найменування посад працівників;

г) немає вірної відповіді.
10. Строк переведення працівника за ініціативою роботодавця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, обмежується:

а) одним тижнем;

б) 14 днями;

в) одним місяцем;

г) двома місяцями.
11. Яка з названих змін у трудовій функції працівника є переміщенням:

а) доручення тієї ж самої роботи, але на іншому приладі;

б) доручення роботи в іншому відділі підприємства, але із певною зміною трудових обов’язків;

в) доручення тієї ж роботи у філії підприємства в іншому місті;

г) немає вірної відповіді.
12. Тривалість робочого часу в Україні обмежується:

а) 5 днями на тиждень;

б) 8 годинами на день;

в) 40 годинами на тиждень;

 1. Які види робочого часу існують:

а) скорочений, неповний та нормальний;

б) скорочений, розширений та звичайний;

в) неповний, нормальний та підвищений.


 1. За якого з названих режимів робочого часу працівники за необхідності можуть виконувати роботу понад нормальну тривалість робочого часу і така робота не буде вважатися надурочною:

а) вахтовий метод організації робіт;

б) робота змінами;

в) ненормований робочий день;

г) гнучкий режим робочого часу.
 1. Максимальна тривалість надурочних робіт на рік обмежується:

а) 150 годин;

б) 120 годин;

в) 100 годин;

г) 4 години за два календарні дні, а річних обмежень не існує.
 1. Тривалість щорічної основної відпустки складає:

а) 30 календарних днів;

б) 24 робочі дні;

в) 30 робочих днів;

г) 24 календарні дні.
 1. Право на відпустку повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення:

а) шести місяців безперервної роботи;

б) одного року безперервної роботи;

в) дев’яти місяців безперервної роботи.


 1. До заробітної плати не відносяться:

а) гонорар штатним працівникам редакцій газет і журналів;

б) надбавка за інтенсивність праці;

в) допомога по безробіттю;

г) оплата або дотації на харчування.
 1. Оплата праці в натуральній формі:

а) не допускається;

б) допускається за умови передбачення в колективному договорі;

в) допускається за домовленістю робітника і роботодавця;


 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах затверджуються:

а) власником або уповноваженим ним органом;

б) зборами трудового колективу;

в) профспілковою організацією.


 1. В який строк працівник може звернутися до комісії по трудовим спорам:

а) три місяці з дня застосування дисциплінарного стягнення;

б) шість місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку;

в) три місяці з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

3. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

1. Поточний контроль з використанням стандартизованих методів діагностики знань та навичок здійснюється на аудиторному занятті відповідно конкретним цілям теми та під час індивідуальної роботи викладача для тем, які не входять до структури заняття і опрацьовуються студентом самостійно.

2. Контроль змістових модулів (тестування).

3. Підсумковий модульний контроль (контроль теоретичних знань).

Успішність кожного студента оцінюється за рейтинговою 100-бальною шкалою.

Якщо студент успішно виконав в передбаченому модулі всі види навчальної роботи і відпрацював пропущені заняття, то він допускається до підсумкового модульного контролю (заліку) з дисципліни чи з модуля. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати протягом практичних занять становить 60 балів.

Максимальна і мінімальна кількість балів, яку студент може набрати протягом практичного заняття визначається викладачем щорічно відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання із урахуванням кількості годин, передбачених для проведення практичних занять у навчальному плані та робочій програмі з навчальної дисципліни.

Підсумковий модульний контроль максимально оцінюють у 40 балів за успішну теоретичну підготовку та засвоєння практичних навичок і вмінь і вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 25 балів.

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ


Загальна кількість балів - 100
Поточний контроль

Підсумковий модульний контроль
Змістові модулі

1. Поняття трудового права та трудового договору


2. Правове регулювання трудової діяльності


30

30

40

100

Контроль успішності з дисципліни “Трудове право ”


Національна шкала

Шкала

ЕСТS

Рейтингова оцінка, бали

5 – відмінно

А- відмінно

90 – 100

4 – добре

В – дуже добре

84 – 89

С – добре

75 – 83

3 – задовільно

D - задовільно

68 – 74

Е достатньо

(задовольняє мінімальні критерії)60 – 67

2 – незадовільно

FХ – незадовільно

35 – 59

не допущений

F – незадовільно

(потрібна додаткова робота)1 – 34


Список рекомендованої літератури


 1. Кодекс законі про працю України: закон України в редакції від 13 травня 2011 р. – Х. : Одісей, 2011. – 110 с.

 2. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

 3. Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду Україні в кримінальних та цивільних справах. – К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 3.

 4. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 // ЗП Уряду України. – 1993. – № 9. – Ст. 184.

 5. Про трудові книжки працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 // ЗП Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 197.

 6. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 // ЗП Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121.

 7. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р, № 170 // ЗП Уряду України. - 1994. - № 7. – Ст. 172.

 8. Типова форма контракту з працівником : наказ Мінпраці України від 15 квітня 1994 р. № 23 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. – 1994. – № 6; 1995. – №6.

 9. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях : наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 59 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. — 1993. – № 9-10; 1996. – № 5.

 10. Рекомендації про порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці : наказ Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1997. – № 12. – С. 27-28; 1998. – № 3. – С. 38.

 11. Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці : наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 р. № 16 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1998. – № 2.

 12. Рекомендації про порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці : наказ Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1997. – № 12. – С. 27-28; 1998. – № 3. – С. 38.

 13. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 24 вересня.

 14. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням : Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 18 січня.

 15. Прокопенко В. І. Трудове право України : [підручник] / В. І. Прокопенко. – Х. : Фірма “Консум”, – 1998. – 480 с.

 16. Чанышев Г. И. Трудовое право Украины :[учебник] / Г. И.Чанышев, Н. Б. Болотин.– Х. : Одиссей, 2001. – 512 с.Навчальне видання
Карамишев Дмитро Васильович

Васильєв Станіслав Валерійович

Чухно Інна Анатоліївна


ТРУДОВЕ ПРАВО

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка