Методичні рекомендації до практичних та семінарських робіт з навчальної дисципліни «Екокультура особистості»Скачати 177.25 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір177.25 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ та КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ та БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Т.Г. Шаповалова

ПРАКТИЧНІ та СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

з навчальної дисципліни

«ЕКОКУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ»


Бердянськ – 2011

Методичні рекомендації до практичних та семінарських робіт з навчальної дисципліни «Екокультура особистості»Розробник : Т.Г.Шаповалова - к.пед.н., доцент кафедри біології, екології та БЖД

Методичні рекомендації обговорені та затверджені на засіданні кафедри біології, екології та БЖД

Протокол № 1 від “30” серпня 2011 р.
Завідувач кафедри к. пед.наук, доцент Н.Б. Сопнєва


Шаповалова Т.Г. Методичні рекомендації до практичних та семінарських робіт з навчальної дисципліни «Екокультура особистості». – Бердянськ: БДПУ, 2011. – с. 20.
1. Пояснювальна записка

Функціонування суспільства за доби переходу до демократичної держави передбачає відновлення цивілізованих принципів і морально-етичних норм поведінки, що неможливе поза рамками екокультури, яка виступає необхідною передумовою оптимізації взаємовідносин людини та суспільства загалом і в соціально-педагогічній діяльності зокрема. Тому і професійне виховання соціальних педагогів повинно ґрунтуватись на високих духовних і морально-етичних засадах.Мета курсу: ознайомлення студентів – майбутніх логопедів, соціальних педагогів, вихователів дошкільних навчальних закладів з нормами етикету, надання необхідних знань щодо поведінки в діловій сфері, оволодіння культурою спілкування, мистецтвом організації побуту, вмінням створити позитивну атмосферу в стосунках з іншими людьми.
Завдання курсу:

 • Сформувати розуміння важливості етичних принципів та норм для культурного розвитку особистості;

 • Допомогти майбутнім логопедам, соціальним педагогам, вихователям дошкільних навчальних закладів усвідомити та впроваджувати свої технології, екологічного, соціально-педагогічного, духовного виховання людини;

 • Розвинути уміння будувати ділові стосунки зі спеціалістами різних рівнів;

 • Навчити регулювати власну поведінку в різноманітних життєвих ситуаціях.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця:

Одним із аспектів діяльності логопеда, соціального педагога, вихователя дошкільного навчального закладу є формування та розвиток екокультури особистості. З культурою пов’язується певні способи організації і розвитку людської життєдіяльності, представленої у продуктах матеріальної та духовної праці, у системі соціальних норм та настанов, у духовних цінностях, у сукупності ставлення людини до природи, дому, до інших людей та, власне, до самої себе.Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

 • вивчення інтегрованої дисципліни базується на знаннях з питань екології, отриманих при вивчені курсу основи екології, та знаннях, уміннях і навичках, засвоєних студентами під час опанування таких дисциплін як етика, естетика, педагогіка і психологія.

В результаті вивчення дисципліни “Екокультура особистості” студент повинен знати:

 • поняття і значення екокультури особистості;

 • взаємозв’язок людини і природи та їх гармонійну взаємодію;

 • вплив факторів довкілля на здоров’я людини;

 • роль природи у вихованні почуттів і смаку;

 • етичні норми поведінки людини, основні поняття етикету;

 • історичний генезис етикету у різних народів і в різні часи;

 • сучасні норми етикету в країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америки;

 • різноманітні форми спілкування між людьми;

 • основні правила ділового етикету та спілкування;

 • культуру спілкування в сім’ї;

 • екокультуру у дитячому колективі;

 • етикет гостинності;

 • основні правила сервірування столу;

 • правила поведінки за столом;

 • культуру в ставленні до власної особистості.

Повинен вміти:

 • скласти план бесіди присвяченої проблемам екології;

 • визначити відмінності в проведенні бесід для дітей різного віку;

 • визначати основні правила ведення ділових зустрічей, переговорів, бесід;

 • сформулювати етикет спілкування керівника і підлеглого, колег;

 • дати характеристику вимог до оформлення та змісту ділової кореспонденції;

 • сформулювати найважливіші моменти культури взаємин батьків і дітей;

 • проводити вправи для знайомства людей у групі;

 • організовувати та проводити .


Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни з:

 • Педагогікою

 • Психологією

 • Етикою

 • Естетикою

 • Основами екології

 • Віковою фізіологією

 • Валеологією.


Семінарське заняття №1

Тема Основні поняття та визначення екологічної культури особистості. Екологічне виховання дітей дошкільного віку.

Мета: засвоїти основні поняття в екологічній культурі особистості; з’ясувати взаємозв’язок логопеда, соціального педагога і екологічної особистості дитини, особливості екологічного виховання в соціально-педагогічній діяльності, розкрити роль природи у вихованні почуттів і смаку дітей дошкільного віку; скласти глосарій основних термінів та понять.

Обладнання: методичні розробки з даної теми, запропонована література, Інтернет.

Хід роботи

Питання для обговорення

 1. Основні цілі і завдання курсу. Його функції в засвоєнні моральних основ життєдіяльності людини.

 2. Поняття екологія, культура, екологічна культура та екокультура особистості. Необхідність екокультурною діяльності майбутніх соціальних педагогів.

 3. Взаємозв’язок людини і природи та їх гармонійна взаємодія. Вплив факторів навколишнього середовища на здоров’я людини. Складові здоров’я (фізична, психічна, соціальна, духовна). Поведінка людини в навколишньому природному середовищі.

 4. Соціальний педагог і екологічна культура особистості

 5. Особливості екологічного виховання в соціально-педагогічній діяльності.

 6. Роль природи у вихованні почуттів і смаку. Патріотичне та естетичне виховання.

Методичні вказівки для студентів

Підготувати реферати та виступи для обговорення.Глосарій

 1. Екологічна культура – культура людської діяльності, пов’язаної з пізнанням, освоєнням і перетворенням природи; складається зі знання та розуміння екологічних нормативів, усвідомлення необхідності їх виконання, формування почуття громадянської відповідальності за долю природи, розроблення природоохоронних заходів та безпосередньої участі в їх проведенні.

 2. Екологічна культура – складова світової літератури, якій властиве глибоке і загальне усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у житті та майбутньому розвиткові людства. Свідоме освоєння та оволодіння екокультурою має розпочинатися, ще в дитинстві, одночасно із засвоєнням загальної культури.
Рис.1.1. Взаємозв’язок між екологічним вихованням, екологічною культурою та екологічним світоглядом

 1. Культуроекосистема – екосистема, що створена людиною або перебуває під її інтенсивним впливом. Розрізняють екосистеми:

  • Окультурені – змінені людиною з певними намірами;

  • Напівкультурні – штучно створені, але не регульовані людиною (штучні лісові насадження);

  • Культурні – штучно створені і постійно підтримувані людиною в процесі експлуатації сади), декоративні (парки);

  • Агроекосистеми - з одно- і дворічних просапних культур, склад і ґрунтові умови яких регулюються людиною;

  • Закриті культури – в яких регулюється склад, ґрунтові, повітряні та інші умови (напр., тепличні).

Основна література

 1. Агесс Пьер. Ключи к екологии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 96с.

 2. Арнольдов А.И. Введение в культурологию. Учебное пособие. – М.: Академия культуры и общечеловеческих ценностей, 1993. – 352 с.

 3. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учеб.пос. для вузов. – Симферопроль: СОНАТ, 1998. – 224 с.

 4. Будико М.И. Глобальная екология. – М.: „Мысль”, 1977. – 328 с.

 5. Воздействие человека на экологические системы. – М.: Знание, 1980. – 96 с. -/нар. Ун-т. Фак. „Человек и природа”/. 15к. І. Экз.

 6. Даценко И.И. Воздушная середа и здоровье. – Львов: Вища школа, 1981. – 104 с., ил./Охрана окружающей среды/.

 7. Вентцель К. Освобождение ребенка. – Воронеж, 1921. – 23 с.

 8. Гречишкіна О.Д., М’ягченко О.П. Екологічні аспекти валеології. Актуальні проблеми валеологічної освіти в навч. закл. України: Матер. ІІІ Всеукр. н-пр. конф. (Кіровоград, 26-28 червня 1997р.). – Кір-д: КДПУ, 1997. – С. 22-23.

 9. Коган Л.Н. Проблемы исследования целостности культуры // Общие проблемы культуры и культурного строительства. – М.: Экспресс – Информ, 1982. – Вып.2 – 16 с.

 10. Макаренко А.С.Воспитание культурных навыков // Собр. Соч.: В 7 т. – М., 1957. – т. 4. – С. 417-428.

 11. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Пед. соч.: В 8 т. – М.: Педагогика, 1983. – т.1. – С. 267-329.

 12. Соколов Э.В. Культура и личность. – Л.: Наука, 1972. – 228 с.

 13. Сухомлинський В.О. Вибрані тв. :У 5 т. – т. 3. – К. : Рад. школа, 1977. – С. 190.

 14. Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности // Культура в свете философии. – Тбилиси, 1979. – С.32-55.

 15. Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.

 16. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті. Навч. посібник. Вид. 2-е допрацьоване. – К.: Освіта України, 2005. – 256 с.

 17. Крисаченко В.С. Екологічна культура. – К., 1996. – 336 с.

 18. Поміткін Е.О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти. – К., 1996. – 144 с.

 19. Салтовський О.І. Основи соціальної екології. – К., 2004. – 382 с.

 20. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – К.: Лібра, 2003. – 416 с.

 21. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи //А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. – К., 2002. – 164 с.

 22. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін. Екологія людини. Підручник. – 2-е вид. – Харків: ХДПУ, “ОВС” 2000. – 208 с.

 23. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. ачинсь-кий, Н.В.Бернада, В.Д.Бондаренко та ін.; За ред. Г.О.Бачинського. – К.: Вища шк. 1995. – 238 с.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Дати визначення поняття екологія, культура, екологічна культура.

 2. Гармонія взаємозв’язку людини з природою.

 3. Вплив факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.

 4. Складові здоров’я.

 5. Поведінка людини в навколишньому природному середовищі.

 6. Логопед і екокультура особистості.

 7. Вплив екологічних факторів на здоров’я людини.

 8. Роль природи у формуванні почуттів і смаку.

 9. Екологічне виховання дитини раннього віку.

 10. Екологічне виховання дошкільнят.

 11. Екологічне виховання молодших школярів.

 12. Екологічне виховання підлітків.

 13. Екологічне виховання старшокласників.

 14. Відмінності в проведенні бесід для дітей різного віку.

 15. Дати загальне визначення понять: «ввічливість», «тактовність», «людяність», «скромність», «чуйність».

 16. Визначити значення духовної сфери людини як складової внутрішньої культури особистості.


Семінарське заняття №2

Тема. Історія зарубіжного та слов’янського етикету. Різноманітні форми спілкування між людьми.

Мета: ознайомитися з історією зарубіжного та слов’янського етикету, міжнародним етикетом, сучасними нормами етикету в різних країнах світу, ознайомитися з різними формами спілкування між людьми, поняттям культури спілкування (ділового, сімейного).

Обладнання: методичні розробки з даної теми, Інтернет.

Хід роботи

Питання для обговорення

 1. Етикет у нашому житті.

 2. Історія зарубіжного та слов’янського етикету. Походження і розвиток. Хороші манери.

 3. Духовність і принципи моралі. Основні моральні норми.

 4. Ввічливість, тактовність, простота і скромність. Порядність та людяність, емпатія, емоційна рівновага й терпимість тощо.

 5. Негативні моральні якості: егоїзм, індивідуалізм, грубість, зазнайство, підлабузництво.

 6. Історичний генезис деяких правил і норм поведінки людини у різних народів і в різні часи.

 7. Сучасні норми етикету в країнах Європи, Сходу, Азіатські країни, особливості та специфіка манери поведінки.

 8. Етикет країн Північної та Південної Америки.

 9. Світський етикет. Вплив європейського етикету на етикет нашої країни.

 10. Різноманітні форми спілкування між людьми, культура спілкування.

 11. Мовлений етикет.

 12. Вміння слухати. Особиста бесіда. Цікавий співрозмовник.

 13. Привітання, знайомство та звертання. Телефонна розмова.

 14. Основні правила ділового спілкування. Етикет ділової людини. Форма стосунків між працівниками.

 15. Поведінка керівника. Етикет проведення ділових бесід та переговорів.

 16. Розмова по телефону.

 17. Особливості спілкування через перекладача. Ділова кореспонденція.

 18. Діловий стиль, імідж. Візитна картка.

 19. Культура спілкування в сім’ї. Стосунки між дорослими та дітьми. Основи доброго виховання. Виховання доброти.

 20. Старість і юність. Сучасні батьки. Особливості спілкування дорослих дітей батьків.

 21. Добрі манери дітям. Етикет для юних джентльменів. Етикет для дівчат.

 22. Поведінка на вулиці, у транспорті. Поведінка в театрі, музеї.

 23. Закоханість, прояв почуттів. Уроки дружби.

 24. Підготовка і проведення сімейних свят.

 25. Етикет гостинності.

 26. Подарунки – символ поваги, вдячності, добрих почуттів. Що, коли і як дарувати. Як приймати подарунок. Квіти у подарунок.

Методичні вказівки для студентів

Підготувати реферати та виступи для обговорення.Основна література

 1. Бобир О.В. Етикет учителя. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 216 с.

 2. Бушелева Б.В. Этикет от «А» до «Я». Очерки о культуре общения. – Хабаровск, 1987. – 344 с.

 3. Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М., 1984. – 234 с.

 4. Пост Э. Этикет / Пер. с англ. М.М.Гурвица. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – 816 с.

 5. Трофименко В., Волгин А. Поговорим об этикете. – М., 1991. – 288 с.

 6. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – К.: Лібра, 2003. – 416 с.

 7. Энциклопедия этикета // Сост. О.И.Максименко. – М., 2004. – 510 с.

 8. Азбука домашнього господарювання. – К.:, 1978. – 368 с.

 9. Барановський М.Й. Ремонтуйте самі. – К,: Будівельник, 1988. – 144 с.

 10. Барановский М.И. Ваше жилище: Пособие домашнего мастера. – К., 1993. – 437 с.

 11. Безруких М.Я. и др. «Я» или правила поведения ля всех. – М., 1991. – 126 с.

 12. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998. – 475 с.

 13. Венедиктова В.И. О деловом этике и эстетике. – М., 1994. – 175 с.

 14. Губа Н.И., Боровик Л.П. Для вас, хозяйки. – К,: Реклама, 1988. – 208 с.

 15. Губенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування. – К., 2000. – 197 с.

 16. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання. – К., 1999. – 232 с.

 17. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998. – 191с.

 18. Дунцова К.Г., Станкович Г.П. Этикет за столом. – М., 1990 – 206 с.

 19. Журкова Е.И., Ильина е.Я. Комнатные растения. – М., 1986. – 236 с.

 20. Канн-Калик В. Культура делового общения. _ М., 1988. – 208 с.

 21. Мир детства: Подросток /Под ред. А.Г.Хрипковой; Отв. ред Г.Н.Филонов. – 2-е изд., доп. – М.: Педагогика, 1989. – 288 с.

 22. Приходько С.Н. Хоровод цветов. – К,: Реклама, 1985. – 120 с.

 23. Рябинина О. Практические советы хозяину и хозяйке. – Х.: Книжный клуб, 2006. – 320 с.

 24. Сокол И.А. Семейные торжества. – Харьков: Книжный клуб, 2005. – 352 с.

 25. Токарев С,А. и др. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев: Монография. – М.: Издательство «Наука», 1983. – 222 с.

 26. Фрелинг Т., Мартин К. Современный Фен-шуй. – Харьков: Книжный клуб, 2004. – 432 с.

 27. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. – М.: Кладезь-Букс, 2004. – 256 с.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Яка країна стала засновником європейського етикету?

 2. Основні моральні норми.

 3. Позитивні і негативні моральні якості.

 4. Сучасні норми етикету в країнах Європи, Азії, Америки.

 5. Світський етикет.

 6. Культура спілкування.

 7. Мовлений етикет українців.

 8. Основні правила ділового спілкування.

 9. Етикет ділової людини.

 10. Культура спілкування в сім’ї.

 11. Поведінка на вулиці, у транспорті. Поведінка в театрі, музеї.

 12. Етикет сімейних свят.

Семінарське заняття № 3

Тема. Валеологічний аспект харчування.

Мета: ознайомитися з валеологічним аспектом раціонального харчування, культурою харчування та особливостями української традиційної кухні.

Обладнання: методичні розробки з даної теми, Інтернет.

Хід роботи

Питання для обговорення

 1. Валеологічний аспект раціонального харчування.

 2. Особливості української традиційної кухні.

 3. Основні види дієт.

 4. Особливості раціонального харчування в різні пори року.

 5. Раціональне харчування в житті людини.

 6. Роль вітамінів у життєдіяльності людини.

 7. Зайва вага та дієта.

 8. Складання меню. Зберігання харчових продуктів. Що і як їдять.


Методичні вказівки для студентів

Підготувати реферати та виступи для обговорення.Основна література

 1. Бобир О.В. Етикет учителя. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 216 с.

 2. Губа Н.И., Боровик Л.П. Для вас, хозяйки. – К,: Реклама, 1988. – 208 с.

 3. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання. – К., 1999. – 232 с.

 4. Карсекіна В.В., Скрипка Л.М. Страви української кухні. – Л., 1993. – 238 с.

 5. Рябинина О. Практические советы хозяину и хозяйке. – Х.: Книжный клуб, 2006. – 320 с.

 6. Энциклопедия этикета // Сост. О.И.Максименко. – М., 2004. – 510 с.

 7. Домарецький В. А., Златєв Т. П. Екологія харчових продуктів. — К.: Урожай, 1993. — 192 с.

 8. Дунцова К.Г., Станкович Г.П. Этикет за столом. – М., 1990 – 206 с.


Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

  1. Валеологічний аспект раціонального харчування.

  2. Особливості української традиційної кухні.

  3. Особливості раціонального харчування в різні пори року.


Семінарське заняття №4

Тема. Культура організації побуту.

Мета: ознайомитися з культурою організації побуту

Обладнання: методичні розробки з даної теми, Інтернет.

Хід роботи

Питання для обговорення

 1. Азбука моди. Визначення поняття моди. Історія виникнення моди.

 2. Стиль людини. «Український стиль» – продовження національних традицій.

 3. Поняття «жіночність». Молодіжна мода. Кольори та їх значення. Аксесуари та косметика. Модний макіяж.

 4. Твій дім – твоя «фортеця». Гігієна дому. Функціональність речей та приміщень у домі.

 5. Індивідуальність інтер’єру. Декоративні прикраси та їх художня цінність. Стильова єдність інтер’єру. Кольорова гамма в домі.

 6. Кімнатні рослини. Історія виникнення моди.

Методичні вказівки для студентів

Підготувати реферати та виступи для обговорення.Основна література

 1. Барановський М.Й. Ремонтуйте самі. – К,: Будівельник, 1988. – 144 с.

 2. Барановский М.И. Ваше жилище: Пособие домашнего мастера. – К., 1993. – 437 с.

 3. Безруких М.Я. и др. «Я» или правила поведения ля всех. – М., 1991. – 126 с.

 4. Бобир О.В. Етикет учителя. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 216 с.

 5. Губа Н.И., Боровик Л.П. Для вас, хозяйки. – К,: Реклама, 1988. – 208 с.

 6. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання. – К., 1999. – 232 с.

 7. Пост Э. Этикет / Пер. с англ. М.М.Гурвица. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – 816 с.

 8. Приходько С.Н. Хоровод цветов. – К,: Реклама, 1985. – 120 с.

 9. Рябинина О. Практические советы хозяину и хозяйке. – Х.: Книжный клуб, 2006. – 320 с.

 10. Саратова О.Н. 10 шагов к совершенству. – Харьков: Книжный клуб, 2004. – 288 с. Сучасна енциклопедія для жінок: 400 порад /Укладач М.О. Хаткіна. – Донецьк, 2003. – 384 с.

 11. Томан І. Як удосконалювати самого себе: Пер. з чес. – К,: Політвидав України, 1984. – 240 с.

 12. Фрелинг Т., Мартин К. Современный Фен-шуй. – Харьков: Книжный клуб, 2004. – 432 с.

 13. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. – М.: Кладезь-Букс, 2004. – 256 с.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Стиль людини.

 2. Український стиль – продовження національних традицій.

 3. Молодіжна мода.

 4. Кольори та їх значення.

 5. Аксесуари та косметика.

 6. Основні аспекти створення іміджу сучасної людини.

 7. Професійна діяльність та стиль одягу.

 8. Мода і педагог.

 9. Гігієна дому.

 10. Функціональність речей та приміщень у домі.

 11. Сучасні вимоги до інтер’єру житла.

 12. Описати кольорову гаму свого житла (кімнати у гуртожитку).

 13. Основні види композицій при оформленні інтер’єру.


Список літератури з дисципліни

«Екокультура особистості»
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Азбука домашнього господарювання. – К.:, 1978. – 368 с.

 2. Арват Ф.С., Коваленко Є.І. Культура спілкування. – К.: Веселка, 1982. – 328 с.

 3. Барановський М.Й. Ремонтуйте самі. – К,: Будівельник, 1988. – 144 с.

 4. Барановский М.И. Ваше жилище: Пособие домашнего мастера. – К., 1993. – 437 с.

 5. Безруких М.Я. и др. «Я» или правила поведения ля всех. – М., 1991. – 126 с.

 6. Бобир О.В. Етикет учителя. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 216 с.

 7. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998. – 475 с.

 8. Бушелева Б.В. Этикет от «А» до «Я». Очерки о культуре общения. – Хабаровск, 1987. – 344 с.

 9. Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М., 1984. – 234 с.

 10. Венедиктова В.И. О деловом этике и эстетике. – М., 1994. – 175 с.

 11. Губа Н.И., Боровик Л.П. Для вас, хозяйки. – К,: Реклама, 1988. – 208 с.

 12. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання. – К., 1999. – 232 с.

 13. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998. – 191с.

 14. Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.

 15. Губенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування. – К., 2000. – 197 с.

 16. Карсекіна В.В., Скрипка Л.М. Страви української кухні. – Л., 1993. – 238 с.

 17. Кон И.С. Введение в сексологию. – М,: Медицина, 1990. – 336 с.

 18. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті. Навч. посібник. Вид. 2-е допрацьоване. – К.: Освіта України, 2005. – 256 с.

 19. Крисаченко В.С. Екологічна культура. – К., 1996. – 336 с.

 20. Мир детства: Подросток /Под ред. А.Г.Хрипковой; Отв. ред Г.Н.Филонов. – 2-е изд., доп. – М.: Педагогика, 1989. – 288 с.

 21. Орлова Л. Азбука моды. – М., 1988. – 204 с.

 22. Поміткін Е.О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти. – К., 1996. – 144 с.

 23. Пост Э. Этикет / Пер. с англ. М.М.Гурвица. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – 816 с.

 24. Приходько С.Н. Хоровод цветов. – К,: Реклама, 1985. – 120 с.

 25. Рябинина О. Практические советы хозяину и хозяйке. – Х.: Книжный клуб, 2006. – 320 с.

 26. Салтовський О.І. Основи соціальної екології. – К., 2004. – 382 с.

 27. Саратова О.Н. 10 шагов к совершенству. – Харьков: Книжный клуб, 2004. – 288 с. Сучасна енциклопедія для жінок: 400 порад /Укладач М.О. Хаткіна. – Донецьк, 2003. – 384 с.

 28. Сокол И.А. Семейные торжества. – Харьков: Книжный клуб, 2005. – 352 с.

 29. Токарев С,А. и др. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев: Монография. – М.: Издательство «Наука», 1983. – 222 с.

 30. Томан І. Як удосконалювати самого себе: Пер. з чес. – К,: Політвидав України, 1984. – 240 с.

 31. Трофименко В., Волгин А. Поговорим об этикете. – М., 1991. – 288 с.

 32. Фрелинг Т., Мартин К. Современный Фен-шуй. – Харьков: Книжный клуб, 2004. – 432 с.

 33. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. – М.: Кладезь-Букс, 2004. – 256 с.

 34. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – К.: Лібра, 2003. – 416 с.

 35. Энциклопедия этикета // Сост. О.И.Максименко. – М., 2004. – 510 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Адабашев И. И. Трагедия или гармония? Природа — машина — человек. – М.: Мысль, 1973. —365 с.

 2. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи //А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. – К., 2002. – 164 с.

 3. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів. – Вінниця, 2002. – 223 с.

 4. Дейвис Ф. Ваш абсолютный имидж. – М., 1997. – 344 с.

 5. Домарецький В. А., Златєв Т. П. Екологія харчових продуктів. — К.: Урожай, 1993. — 192 с.

 6. Дунцова К.Г., Станкович Г.П. Этикет за столом. – М., 1990 – 206 с.

 7. Журкова Е.И., Ильина е.Я. Комнатные растения. – М., 1986. – 236 с.

 8. Канн-Калик В. Культура делового общения. _ М., 1988. – 208 с.

 9. Карнеги Д. Как приобрести друзей и оказывать влияние на людей. – К., 1992. – 248 с.

 10. Леонтьев А.А. Умейте слушать партнера по общению. – Москва: 1987. – 246 с.

 11. Лунева О.В., Хорошилова Е.А. Психология делового общения. – М., 1987. 246 с.

 12. Максимовский М.В. Этикет делового человека. – М., 1994. – 334 с.

 13. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін. Екологія людини. Підручник. – 2-е вид. – Харків: ХДПУ, “ОВС” 2000. – 208 с.

 14. Морозова И. Цветы на подоконнике. – Харьков, 2001. – 320 с.

 15. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О.Бачинський, Н.В.Бернада, В.Д.Бондаренко та ін.; За ред. Г.О.Бачинського. – К.: Вища шк. 1995. – 238 с.

 16. Основы эстетического воспитания /Под ред. Н.А.Кушаева. – М.: Просвещение, 1986. – 240 с.


Відеоматеріал:

Касета 1. Жизненное чувство /6-ть фильмов, режиссер Джон Даунер, 177мин.

Кассета 2. Продажа людей.

Кассета 3. Вредные привычки.Диск DVD Лекції професора В.Жданова.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка