Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна психологія для підготовки фахівцівСкачати 458.06 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір458.06 Kb.
1   2   3

1.4. Підготовка і захист курсових робітт.

Керівник, після отримання роботи від виконавця, повинен перевірити її і у випадку схвалення підписати та підготувати відгук про роботу для представлення завідувачу кафедри. (Курсова робота також може оцінюватися керівником самостійно).

Відгук керівника містить характеристику виконаної студентом роботи за всіма розділами, висновки про її позитивні сторони і недоліки, міру самостійності автора в роботі над темою, про сформованість навичок роботи з науковою літературою, навичок теоретичного і експериментального дослідження, про обґрунтованість і цінність отриманих результатів і висновків, можливість їх застосування, а також висновок про допуск студента до захисту роботи на засіданні кафедри, коли роботу оцінює комісія з викладачів кафедри або ж викладач самостійно оцінює роботу.

Після захисту курсові роботи зберігаються на кафедрі ( у методиста) 2 роки, а потім передаються в архів.РОЗДІЛ 2

СТРУКТУРА Й ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Структурні частини курсової роботи і правила щодо їх написання та оформлення.

Курсова робота з психології, як правило, повинна складатися з таких частин: вступ, два - три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. Всі ці частини мають певну логіку написання та оформлення.2.1.1. Як написати вступ? У курсовій роботі вступ займає 2 – 3 сторінки. Він має надзвичайно важливе значення, оскільки тут формулюються положення, які визначають весь хід роботи. Вступ, як і курсова робота в цілому, має чітку структуру, до якої входить актуальність дослідження, об'єкт, предмет, мета, гіпотеза, завдання. У вступі також мають бути відображені методи та організація дослідження.

Після заголовка „ВСТУП”, який пишеться зверху по центру аркуша, з абзацу жирним шрифтом ви пишете: Актуальність дослідження. Відразу після крапки в одному-двох реченнях слід написати, чому, на ваш погляд, обрана тема є актуальною. Після цього дуже коротко (1-2 стор.) перераховуєте те, що вже зроблено у висвітленні даної проблеми іншими авторами. В кінці цього аналізу не забудьте окреслити ті аспекти проблеми, які ще недостатньо вивчені і, які зумовили вибір вами теми. По тому доцільно сформулювати об'єкт і предмет дослідження та визначити його мету. Після слів об'єкт, предмет, чи мета, кожне з яких пишеться з абзацу жирним шрифтом, ставиться знак (двокрапка чи тире) і в одному - двох реченнях розкривається їх зміст.

Виділення об'єкта і предмета дослідження є необхідною умовою наукового аналізу, оскільки окреслює коло аналізу, дисциплінує думку, допомагає у визначенні завдань і методів дослідження.

Психологія вивчає широкий клас явищ. Зрозуміло, що в рамках курсової роботи ви не зможете ґрунтовно оперувати знаннями з усіх галузей психології. Тому, якщо вам вдасться сформулювати більш вузьку (конкретну) проблему, то ви маєте куди більше шансів сказати своє вагоме слово в її вирішенні. Формулювання об'єкта і предмета досліджень має служити саме цій меті. Предмет дослідження - це та вузька, чітко окреслена частина психологічної реальності, яку ви безпосередньо досліджуєте. Однак ви не зможете всебічно висвітлити цю вузьку проблему, не включивши її в більш широкий контекст аналізу, тобто не визначивши об’єкт дослідження. Наприклад, об'єкт дослідження - процес розвитку пам'яті у підлітковому віці; предмет дослідження - особливості оперативної пам'яті п'ятикласників на уроках української мови.

Аналізуючи чітко окреслену, вузьку проблему, ви ставите мету: визначити місце оперативної пам'яті у структурі пам'яті в цілому; зіставити отримані вами дані із загальними закономірностями розвитку пам'яті, із показниками розвитку оперативної пам'яті, отриманими іншими авторами; запозичити у інших авторів прийоми раціонального запам'ятовування, які використовувалися для іншого матеріалу чи іншого віку і адаптувати їх для п'ятикласників при вивченні ними української мови, або на їх основі сформулювати власні.

Гіпотеза дослідження. Починаючи будь-яке наукове дослідження, слід спочатку ознайомитися з літературою з даної проблеми і скласти певне уявлення про очікувані результати вашого дослідження. Оскільки, курсова робота не передбачає глобальних відкриттів, а спрямована на виявлення деяких часткових характеристик уже відомих фактів, то змоделювати результат в цілому не так уже й важко. Наприклад, коли ви знаєте особливості оперативної пам'яті у другокласників і у семикласників, то можна в загальних рисах сформулювати припущення про особливості оперативної пам'яті у п'ятикласників. Для чого це потрібно? Для того, щоб сконцентрувати зусилля на дослідження тих фактів, які гіпотетично є найбільш значущими в досліджуваній проблемі і не відволікатись на другорядне. Вірно сформульована гіпотеза дозволяє також обрати адекватні методи дослідження. Одним із результатів курсової роботи є підтвердження чи не підтвердження гіпотези. Підтверджена гіпотеза показує, що теоретичний аналіз проблеми ви зробили вірно. Разом з тим дослідження завжди виявляє деталі, які не були передбачені гіпотезою. Аналіз цих деталей є необхідною частиною дослідження. Він дозволяє сформулювати цікаві висновки і нові гіпотези, які ви зможете перевірити, працюючи, над дипломною, магістерською чи, навіть, кандидатською дисертацію.

Отже, гіпотеза - це зроблене на основі аналізу наукових джерел, власних умовисновків і спостережень припущення про основні результати ваших досліджень. Якщо раптом виявиться, що гіпотеза не підтвердилася, або ж, що ймовірніше, не повністю підтвердилася, то не впадайте у відчай і не намагайтеся фальсифікувати результати досліджень. Пам'ятайте, що в науці негативний результат - це також результат і він має певну ціну. Він дозволяє побудувати нову модель досліджуваного явища, висунути нові гіпотези і провести нові дослідження, які вже дадуть остаточні відповіді на поставлені питання. Однак, оскільки завдання, що стоять перед курсовою роботою, досить обмежені, то це можливо у виняткових випадках.

Гіпотеза може бути проста і складна.

Приклад 1. Існує зв'язок між обсягом оперативної пам'яті та успішністю учнів. Це проста гіпотеза.

Приклад 2. Характеристики оперативної пам'яті п'ятикласників мають виражені вікові та індивідуальні особливості. Зменшення обсягу оперативної пам'яті у п'ятикласників у порівнянні з молодшими школярами викликане: 1) збільшенням кількості навчальних предметів і, відповідно, диференціацією навчальних інтересів; 2) перекладенням функцій оперативної пам'яті на інші пізнавальні процеси і на деякі навчальні вміння. Ця гіпотеза більш розширена і дозволяє краще побудувати емпіричне дослідження.

Завдання дослідження. Як правило, у курсовій роботі їх має бути декілька. Вони повинні бути узгоджені з темою, об'єктом, предметом та метою дослідження. Наприклад, якщо тема курсової роботи сформульована як „Особливості оперативної нам'яті п'ятикласників на уроках української мови", а об'єкт, предмет і мета є такими, які зазначені раніше, то завдання можуть бути такими:

1. Проаналізувати наукову літературу з питань розвитку пам'яті в молодшому підлітковому віці.

2. Дослідити особливості прояву та роль оперативної пам'яті в навчальній діяльності.

3. На основі узагальнення існуючих підходів до дослідження оперативної пам'яті створити методику її вивчення у п’ятикласників.

4. Визначити особливості оперативної пам'яті п'ятикласників і можливості її розвитку на уроках української мови.

Методи та організація дослідження.

У цій частині курсової роботи дуже коротко перераховуються методи та методики, які використовуються при проведенні дослідження. Характеризується вибірка (кого ви досліджували, їх вік, у якій школі навчаються, протягом якого часу проводилося дослідження, чи проводилося повторне дослідження тощо).Наукова новизна. Ви просто і скромно, кількома словами пишете, що нового внесли (по новому підійшли) у (до) вирішення (чи вивчення) певного психологічно явища чи проблеми..

Приклад. Вперше на матеріалі вивчення української мови і літератури у 5 класі досліджено особливості функціонування оперативної пам'яті та її зв'язок з успішністю учнів.

Практичне значення. Описуєте, як можна використати отримані вами дані у психолого-педагогічній практиці. Будьте скромні! Конкретизуйте галузі, напрями застосування ваших даних, користуйтесь словами „деякі”, „певні”, „в окремих випадках” тощо.

Приклад. Отримані в результаті виконання, курсової роботи дані щодо особливостей оперативної пам'яті п'ятикласників дозволять оптимізувати вивчення деяких тем з української мови шляхом опори на творче осмислення матеріалу взамін його репродуктивного відтворення.

Надійність і вірогідність отриманих результатів дослідження, як правило, визначається репрезентативністю вибірки (кількістю і складом досліджуваних, які б повністю відображали характеристики явища, що вивчається в генеральній сукупності, тобто у всіх п'ятикласників у нашому випадку); узгодженістю теоретичної моделі досліджуваного явища з методами його дослідження; застосуванням методів, які адаптовані саме для подібних досліджень і соціокультурної ситуації та ще й доповнюють одне одного або дозволяють робити контроль результатів.

Приклад. Надійність і вірогідність дослідження забезпечувалися репрезентативністю вибірки (48 осіб), застосуванням методів, адекватних меті і завданням дослідження, поєднанням кількісного та якісного аналізу, використанням методів математичної статистики.

Положення, що виносяться на захист мають відповідати меті, гіпотезі та завданням дослідження. Вони повинні бути сформульовані вузько і конкретно, так, щоб ви могли підтвердити їх не тільки даними, отриманими іншими вченими, а насамперед даними, отриманими особисто вами. Власне, положення, які виносяться на захист, - це конкретизація гіпотези, це ті висновки, яких ви дійшли у результаті проведеного дослідження. Достатньо 2-3 положень.

Приклад.

1. Оперативна пам'ять у п'ятикласників, переважно, ґрунтується на словесно-логічному мисленні, тому можливості механічного запам'ятовування у них звужуються.2. Використання прийомів мнемотехніки підвищує ефективність оперативної пам'яті і сприяє переводу її змістів у довготривалу пам'ять.

3. Розроблена автором система дидактичних ігор сприяє запам'ятовуванню винятків із правил на уроках української мови.

Апробація роботи. Якщо результати вашої роботи були застосовані на практиці, чи доповідалися на студентських наукових конференціях, то чому б вам не написати про це під таким заголовком.

2.1.2. Як написати перший розділ?

У цьому розділі, як правило, аналізується література з обраної вами проблеми і описується власна модель досліджуваного явища. В його назву ви можете включити формулювання досліджуваної проблеми, але в дещо більш широкому контексті. Іншими словами, назва та зміст першого розділу мають відображати те предмет-об'єктне відношення, про яке йшлося вище. Так, якщо тема вашого дослідження „Особливості оперативної пам'яті п’ятикласників на уроках української мови", то назва першого розділу може бути такою:Приклад. РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Загалом же, назва та зміст цього розділу мають відображати стан досліджуваної вами проблеми в сучасній психології.

Як правило, всі розділи курсової роботи мають бути структурованими, тобто поділеними на два-три підрозділи, а підрозділи на пункти. У першому підрозділі ви повинні аналізувати проблему, так би мовити, ближче до об'єкта дослідження, а в другому - до предмета. Це має бути відображено в назвах підрозділів, пунктів.

Приклад.

1. 1. Теоретичний аналіз проблеми становлення та розвитку різних видів пам’яті у підлітковому віці.

1. 2. Місце та значення оперативного запам'ятовування підлітків в навчальній діяльності.

У підрозділі 1.1. ви аналізуєте, як представлена обрана вами проблема у психологічних дослідженнях. Бажано скласти для себе план аналізу, який би виокремлював основні напрями таких досліджень. Ви можете структурувати аналіз за такими критеріями, як дослідження у вітчизняній і зарубіжній психології, дослідження різних психологічних шкіл та напрямів, дослідження у різних галузях психології тощо. Ваш план аналізу може також відображати історію розвитку проблеми.

У кінці підрозділу ви робите узагальнення на 0.5 сторінки, де коротко викладаєте висновки про те, до чого ви прийшли у результаті аналізу. Ці узагальнення не слід спеціально виділяти, можна обмежитися лише певним пасажем на зразок: Отже, в результаті проведеного аналізу виявилося...У підрозділі 1.2. ви повинні впритул наблизитися до предмета вашого дослідження, дати аналіз тих наукових робіт, які присвячені саме вашій проблемі (у нашому випадку - оперативному запам'ятовуванню на уроках української мови у 5 класі). Якщо саме таких досліджень не виявиться, то потрібно брати найбільш близькі за тематикою. У цьому параграфі, спираючись на аналіз літератури, ви маєте побудувати власну модель досліджуваного явища, власне бачення, яке, втім, може й не давати повної пояснювальної схеми. Ви маєте зазначити деякі прояви та характеристики оперативної пам'яті, які вже вивчені іншими авторами. Разом з тим, слід також написати, що про окремі характеристики даних немає, і, саме, на їх виявлення буде спрямована емпірична частина вашого дослідження в другому розділі.

Порада. Перш, ніж писати, потрібно, як кажуть досвідчені люди. начитатися. При цьому слід робити виписки, обов'язково зазначаючи джерело з усіма реквізитами і номер сторінки, з якої взято цитату. По можливості зміст першого розділу має бути саме аналізом - вашим аналізом, а не цитатником, і тим більше не плагіатом. Цитувати можна і треба, але лише там, де цитата є ілюстрацією вашого аналізу.

2.1.3. Як написати другий розділ?

Зміст другого розділу значною мірою залежить від стратегії емпіричного дослідження, яку ви оберете. Однак, як правило, цей розділ присвячений методам і методиці дослідження. Слово методика -багатозначне. У першому значенні воно означає конкретизацію якогось загальнонаукового методу для потреб конкретного дослідження. Наприклад, є загальнонауковий метод - експеримент і є соціометрична методика як конкретизація цього методу, яка спрямована на виявлення структури соціальних стосунків. Друге значення слова методика - це комплекс, набір методів, узгоджених завданнями одного дослідження. Отже, ви можете писати так: „Методика даного дослідження включає опитувальник Р. Кеттелла, метод соціометрії і т.д.” Таким чином, назва другого розділу може бути такою:Приклад. РОЗДІЛ 2

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМЯТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Як правило, цей розділ складається з двох підрозділів, які можуть включати пункти. Два підрозділи доцільно робити тоді, коли методи, які ви маєте застосовувати, діляться на дві групи. Це буває, коли дослідження здійснюється на межі двох дисциплін (наприклад, психології і мовознавства), або ж коли ви хочете об'єднати у своєму дослідженні кілька наукових підходів (наприклад, діяльнісний та суб'єктний). У такому випадку один з підрозділів має описувати методичні процедури, які застосовуються в рамках одного підходу, а другий підрозділ описує особливості методичного апарату другого підходу.

Може бути й інший варіант. У першому підрозділі робиться обгрунтування емпіричного дослідження: ви пояснюєте, чому обрані саме такі, а не інші методи і методики. При цьому, ви посилаєтесь на дослідження інших авторів. Не зайвим буде прослідкувати релевантність (відповідність) методів тим теоретичним викладкам, які ви зробили у першому розділі.

У другому підрозділі описуються конкретні методики дослідження і процедури його проведення. Якщо методики стандартизовані і широко розповсюджені, то можна обмежитися посиланням на автора методики і джерело, звідки вона взята ( або ж подати їх у додатках). Однак, якщо ви розробили свою методику: опитувальник чи план бесіди, то доцільно їх привести повністю. Слід також описувати процедуру дослідження: коли і за яких умов воно проводилося (чи це був початок навчального року чи кінець, на першому уроці чи на останньому воно проводилося, в міській чи сільській школі, словом, усі дані, які могли вплинути на результати досліджень). За такого підходу назви підрозділів другого розділу можуть бути сформульовані так:Приклад.

2.1. Методологічні засади емпіричного дослідження оперативної пам’яті у підлітковому віці.

2.1.1. Методи, методика і процедура дослідження процесу оперативного запам’ятання у п’ятикласників .

2.2. Результати дослідження вікових та індивідуальних особливостей оперативного запам'ятовування п'ятикласників на уроках української мови.

В процесі емпіричного дослідження, ви повинні пам'ятати про культуру та етичні вимоги до його проведення.

• Ваші дослідження не повинні шкодити взаєминам і психологічному комфорту в колективі.

• Ви повинні дотримуватися принципу конфіденційності отриманої інформації про окремі характеристики досліджуваних Для цього у курсовій роботі імена та прізвища досліджуваних шифруються.

• Якщо ви користуєтеся стандартними процедурами дослідження, доцільно виготовити і роздати учням стандартні бланки для відповідей. Якщо процедура вашого дослідження не стандартизована, то теж слід підготувати деякі необхідні матеріали, наприклад, однотипні аркуші паперу, що не лише заощаджує час проведення дослідження, але й дозволяє якісно оформити його результати.

• Всі продукти діяльності, які були отримані в ході дослідження, ви маєте представити у виконаній роботі. Якщо це бланки з відповідями, малюнки тощо, їх можна зібрати у конверт і представити у додатках. Якщо це дані спостережень - їх доцільно систематизувати у таблицях.2.1.4. Як написати третій розділ?

Як правило, в третьому розділі проводиться аналіз отриманих результатів дослідження. Він має бути структурованим, тобто ви повинні виділити напрями, за якими аналізуватимете отримані в результаті дослідження дані. Ці напрями, в ідеалі, мають визначати зміст і назви підрозділів. Слід пам'ятати, що саме в цьому розділі ви маєте реалізувати завдання дослідження і довести положення, які виносяться на захист. Структура третього розділу може бути такою:Приклад. РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

3.1. Особливості та характеристика прояву оперативної пам'яті п’ятикласників на уроках української мови.

3.2.. Використання прийомів мнемотехніки та системи дидактичних ігор для покращення оперативного запам’ятовування матеріалу на уроках української мови.

У цьому розділі ви систематизуєте, узагальнюєте й аналізуєте отримані результати, порівнюєте їх з результатами, отриманими іншими дослідниками і робите проміжні висновки.

Якщо дослідження включає і формуючу частину, тобто психічні якості і властивості не тільки вивчаються, а й розвиваються, формуються в ході дослідження, то в структуру третього розділу включається ще один параграф.

Наприклад. 3.3. Психолого-педагогічні умови та шляхи підвищення ефективності оперативного запам’ятовування в молодшому підлітковому віці в процесі вивчення української мови.

Тут ви робите аналіз літературних джерел і результатів власних досліджень з метою узагальнення і систематизації методів, засобів та прийомів навчання (виховання), які сприяють розвитку досліджуваного явища.2.1.5. Як пишуться висновки?

Обсяг висновків складає 1- 2 сторінки. Ви маєте зробити коротенькі висновки до кожного розділу курсової роботи. Більш детально слід зупинитися на викладі результатів, які були отримані в третьому розділі. Потрібно зазначити, чи виконані завдання дослідження, чи підтвердилася гіпотеза. Після такого вступу потрібно сформулювати власне висновки. Вони мають бути максимально конкретними і, по можливості, містити методичні рекомендації для учителів, батьків чи самих дітей.

Рекомендації випливають із результатів формуючого експерименту, якщо він проводився, або складаються із даних теоретичного аналізу досліджень психологів, вивчення і узагальнення вами передового досвіду педагогів з вирішення даної проблеми. У кінці висновків заведено писати про перспективи подальших досліджень.

2.1.6. Як оформити список використаних джерел?

Список літератури частіше записується в алфавітному порядку із зазначенням прізвищ та ініціалів автора, назви видавництва, року видання, кількості сторінок та сторінок, на які були зроблені посилання у тексті (цитати). Джерело подається тією мовою, на якій було видане.Приклад.

1. Бузан Т. Скоростная память. – М., 1995. – С. 25 – 98.

2. Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собр. соч.: В 6-ти т. – М.: Педагогика, 1983. – Т.3. – 328 с.

3. История зарубежной психологии: 30-60 годы ХХ века. Тексты /Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. – М., МГУ, 1986. С. 56- 85.

4. Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте: Пер. с франц. – М.: Мир, 1993. – 240 с.

5. Матюгин И. Ю., Аскочинская Т. Ю., Бонк И. А. Как развивать внимание и память вашего ребенка. М.: Эйдос, 1994. – 114 с.

6. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості - К.: Рад.шк.,1989.- 608 с.

7. Тихомиров Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей / Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. -240 с.

7. Шадриков В. Д., Черемошкина Л. И. Мнемические способности: развитие и диагностика. – М., 1990. – С. 38 – 125.

8. Frodi, A., Macaulay, I. (1977). Are women of the experimental literature // Psychological Bulletin, 84, pp. 634 – 660.

Порада. Курсову роботу бажано зробити у 2 примірниках, один з яких здається на кафедру, а другий - залишиться вам.

2.1.7. Як оформити додатки?

Курсова робота може мати один чи кілька додатків, які не враховуються в обсяг роботи. В додатки доцільно включати опис громіздких методик, таблиці, де підсумовані і систематизовані експериментальні дані, а також дитячі твори, малюнки, статистичні розрахунки тощо.

У тексті курсової роботи слід робити посилання на додатки, коли ви хочете проілюструвати те чи інше положення.

Приклад. Результати експериментального дослідження згруповані у таблиці (див. Додаток А).

РОЗДІЛ 3

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  1. Розвиток психології в СРСР та на Україні.

  2. Проблема співвідношення біологічного і соціального в розвитку психіки і поведінки і поведінки людини

  3. Мова та її вплив на формування пізнавальних процесів у дітей різного віку.

  4. Співвідношення свідомості, самосвідомості та ментальності в процесі формування особистості.

  5. Проблеми етнічної та національної самосвідомості особистості.

  6. Тлумачення свідомості в провідних психологічних теоріях.

  7. Змінені стани свідомості: медитація, гіпноз, вплив наркотичних препаратів, тощо.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка