Методичні рекомендації для вивчення курсу «Педагогіка І психологія вищої школи»Сторінка4/6
Дата конвертації22.05.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тема 7. Сучасні проблеми, шляхи та засоби виховання студентської молоді (2год.)


мета: відпрацювати прийоми дискусій –“зливи ідей”, “оживлення”, “вулик”, прийом дискусії з розподіленими ролями.

1-а половина заняття:

метод: дискусія;

тип: “техніка акваріуму”.

Питання для обговорення:


 1. Мета, завдання, закономірності та принципи виховання студентської молоді у навчально-виховному процесі вищої школи.

 2. Роль студентського самоврядування у формування студентської спільноти. Студентський колектив та його особливості.

 3. Інститут виховників у сучасній вищій школі. Вимоги до викладача-наставника у справі виховання студентської молоді.

 4. Сучасні методи та засоби виховання української молоді.

 5. Тренінг спілкування як засіб вивчення та виховання юнаків та юнок у вищому навчальному закладі.

2-а половина заняття:

метод: тренінг спілкування (вправи на розвиток сенситивності, креативності;)Проблема для дискусії

Самовиховання, самовдосконалення, погляд на питання з точки зору філософії, психології, педагогіки – спільне, відмінне.

Завдання для самостійної роботи:

Спеціалісти повинні ознайомитися з книгами Г.Ващенка, О.Вишневського з виховання (за вибором студента) – 2 години:Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори.– Л., 1997.

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.

Ващенко Г. Загальні методи навчання.– К., 1997.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. (Ч. 2. « Сучасне українське виховання та розвиток особистості») Посібник. – Дрогобич, 2003.– С.190-596.
Література:

 • Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998.

 • Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.

 • Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник. – Дрогобич, 2003.

 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Пос. – К., 2006.


Тема 8. Основи педагогічного менеджменту у системі вищої освіти (2год.)


1-а половина заняття:

метод: дискусія

тип: “круглий стіл”

Питання для обговорення:

1.Управлінська концепція реформування освітньої політики України в ХХІ столітті.

2.Структурно-функціональна модель вищого навчального закладу. Принципи управління вищим навчальним закладом.

3.Структура управління ВНЗ. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах. Студентське самоврядування.


2-а половина заняття:

метод: тренінг спілкування (вправи на розвиток сенситивності, креативності;)

1. Відпрацювати прийоми техніки спілкування керівника з підлеглими. Прийоми формування атракції. Засоби, прийоми і методи управлінської взаємодії.

2. Проведення рольової гри «Моделювання ідеального керівника-менеджера».Література:

 • Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998.

 • Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту. – К.: Либідь, 2004.

 • Крижко В. Теорія і практика менеджменту в освіті. – К.: Освіта України, 2005.

 • Психологія педагогічної діяльності та управління. – Рівне, 2001.

 • П’ятакова Г. Рольові, імітаційні ігри та їх застосування у навчальному процесі вищої школи: навч.- метод. посібник. – Львів, 2005. – С.622-68.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Пос. – К., 2006

Питання до заліку з курсу “Педагогіка та психологія вищої школи” для магістрнтів факультету культури і мистецтв

Розділ І. Загальні основи педагогіки вищої школи

 1. Педагогіка вищої школи як наука.

 2. Об’єкт, предмет, зв’язок педагогіки вищої школи з іншими науками ( і з науками за фахом магістранта).

 3. Основні педагогічні категорії науки ( виховання, освіта, розвиток особистості, навчання та ін.).

 4. Система педагогічних наук.

 5. Педагогіка вищої школи як наука і як мистецтво.

 6. Сучасні методологічні підходи у педагогіці вищої школи.

 7. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі.

 8. Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень.

 9. Методи педагогічних зрізів у дослідженнях з педагогіки вищої школи.

 10. Методи педагогічного експерименту і математичної статистики у дослідженнях з педагогіки вищої школи.

 11. Заснування і діяльність Львівського університету.

 12. Розвиток юридичного факультету у Львівському університеті.

Розділ ІІ. Основи національного виховання студентської молоді

 1. Психолого-педагогічні особливості студентського віку.

 2. Період переходу зі школи у вищій навчальний заклад як важливий етап становлення молодої людини.

 3. Студентський колектив, його особливості. Вирішальний вплив студентського колективу на формування та розвиток особистості юнаків і дівчат.

 4. Соціалізація як процес формування особистості у певних соціальних умовах.

 5. Період навчання у вищих навчальних закладах – важливий період соціалізації людини.

 6. Механізми соціалізації: засвоєння соціальної ролі студента, підготовка до оволодіння соціальною роллю (спеціаліста-професіонала), механізм наслідування та механізм соціального впливу з боку викладачів та студентської групи.

 7. Проблема ідентичності, проблема вибору близької людини, проблема самореалізації у юнацькому віці.

 8. Сутність християнського виховання ідеалу людини для виховання української молоді ( за Г.Ващенком).

Розділ ІІІ. Основи дидактики вищої школи

 1. Філософські, методологічні і психологічні основи навчання, його рушійні сили.

 2. Дидактика вищої школи як наука. Мета, завдання та зміст вищої освіти України.

 3. Проблемне навчання у вищому навчальному закладі, його особливості.

 4. Загальна характеристика форм організації навчальної діяльності студентів у вищій школі.

 5. Поняття про технологію навчання як системну категорію.

 6. Структурні складові технології навчання (цілі навчання, зміст освіти, засоби педагогічної взаємодії, студент і викладач, результат діяльності).

 7. Класифікація технологій навчання.

 8. Дистанційне навчання у ВНЗ та його особливості.

 9. Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі.

 10. Методика групової роботи у вищому закладі освіти, її особливості, переваги та недоліки.

 11. Навчання як систематичне дослідження, “синектика”, дискусії, рольові ігри як моделі навчання.

 12. Типи практично-семінарських занять за інтерактивною методикою.

 13. Сутність педагогічного діагностування, контролю, самоконтролю, корекції, оцінювання та обліку успішності навчання студентів.

 14. Структурно-функціональна модель вищого навчального закладу. Принципи управління вищим навчальним закладом.

 15. Структура управління ВНЗ. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах. Студентське самоврядування.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка