Методичні рекомендації для вивчення курсу «Педагогіка І психологія вищої школи»Сторінка3/6
Дата конвертації22.05.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тема 4. Особливості навчального процесу у вищій школі (2год.)


1-а половина заняття:

мета: відпрацювати прийоми дискусій –“зливи ідей”, “оживлення”, “вулик”, прийом дискусії з розподіленими ролями;

метод: дискусія, імітаційна гра;

тип: заняття за правилами імітаційно-рольових ігор’

Питання для обговорення:

1.Сутність, історична ґенеза й теорії відбору змісту освіти.

2. Теорії відбору змісту освіти: енциклопедизм, дидактичний формалізм, дидактичний утилітаризм, проблемно-комплексна теорія, структуралізм, екземпляризм, функціональний матеріалізм.

3.Основні характеристики сучасної дидактичної системи у вищій школі України.

4.Досвід державних і приватних закладів освіти. Побудувати модель навчального процесу у ВНЗ згідно:


 1. класичного варіанту проблемного навчання Дж.Дьюї (поч.ХХ ст.) – перша група, 1. у класичному варіанті проблемного навчання Дж.Дьюї (поч.ХХ ст.) – перша група,

2) дидактичних концепцій соціального реконструктивізму (сер. ХХ ст.)– друга група,

3) соціального конструктивізму (поч. ХХІ ст.) – третя група.2-а половина заняття:

метод: дискусіятип: “форум”

Завдання: презентація проектів побудови дидактики вищої школи і методики викладання курсів, відповідно до обраної філософії освіти, наприклад:

Завдання для самостійної роботи:

Магістранти повинні визначитися з концепцією філософії освіти викладача у вищій школі. Потрібно обрати серед філософських течій (прагматизм, конструктивізм, прогресивізм, біхевіоризм, реконструктивізм, соціал-реконструктивізм тощо) одну та обґрунтувати особливості діяльності викладача за цією філософією. Акцентуйте увагу на принципах організації взаємодії зі студентами, відповідно до їхніх індивідуально-типологічних особливостей.– 1 год.Підготувати проект побудови дидактики вищої школи, посилаючись на особливості філософських течій в освіті - прогресивізму, прагматизму, конструктивізму, реконструктивізму, а також ознайомитися з навчальними програмами викладання фахових дисциплін – 1 год.

Література:

 • Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960-1998 рр). – Львів, 2000.

 • Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття / В.Г. Кремень // Освіта України. – 2002. – 28 грудня.

 • Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі/ В.Г. Кремень. 2-ге видання. – К.: Знання, 2010.

 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.

 • Педагогіка для громадянського суспільства /Під ред. Кошманової Т.С., Брайнс. – Львів, 2005.

 • Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар, 22 листопада 2000 р. Зб. наук. праць. Вип. 3 / За заг. ред. В. Андрущенка. – К.: Знання, 2000. – 520 с.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Пос.– К., 2006.

Тема № 5.Формування педагогічних компетенцій викладача вищої школи.

метод: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Формування професійних компетенцій у майбутніх викладачів як основна мета навчльного процесу у вищій школі.

2.Професіографічний портрет «ефективного викладача» у сучасних умовах та його головні показники: глибоке знання курсу, доступний для студентів логічний виклад, емоційність; уміле стимулювання активності студентів; уміння налагоджувати контакти із студентами, формувати їхні пізнавальні потреби, а також потребу в успіху, відкритість для спілкування.

3.Цілі та види діяльності викладача вищої школи. Особливості педагогічної, науково-дослідної, професійної (за базовою спеціальністю), адміністративно-господарської, управлінської, комерційної та громадської видів діяльності. Два види творчої діяльностінаукового працівника та педагога, їх особливості.

4. Різні підходи до класифікації щодо продуктивності педагогічної діяльності (класифікації З.Ф. Єсаревої та Н.В.Кузьміної ).

5.Особливості педагогічного спілкування викладача вищої школи.

6.Етапи налагодження взаємодії зі студентами, стилі та позиції у спілкуванні.

7.Зняття бар’єрів у спілкуванні зі студентами. Техніка контактної взаємодії (за Л.Філоновим).

8. Педагогічна культура викладача вищої школи, її складові.


Література:

 • Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998 .

 • Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посіб. / О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.

 • Пєхота О.М. Освітні технології. – К., 2001.

 • П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі. Навчально - метод. посібник. – Львів, 2008.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Пос. – К., 2006.

Тема № 6.Особливості проведення різних типів лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять на факультеті (2 год.).


мета: навчити встановлювати контакт з аудиторією, виконувати ролі: викладач-ментор, координатор, модератор, тренер;

метод: дискусія;тип: рольова гра.

1-а половина заняття:

Питання для обговорення:

1. Історія виникнення форм організації навчання у вищій школі.

2. Лекція і семінарське заняття як основні форми організації навчання в ВНЗ.

3. Особливості лабораторних занять як форми організації навчання.

4.Самостійна робота студентів та її значення у процесі підготовки студентів.

5. Іспити, заліки, колоквіуми як вид контролю за навчальною діяльністю студентів.

6. Модульно-рейтингова система оцінювання студентів І-V курсів у Львівському університеті на факультеті культури і мистецтв, її переваги та недоліки.

2-а половина заняття:

метод: тренінг спілкування (вправи на розвиток сенситивності).

Презентація проекту: проведення фрагменту навчального заняття, розробленого магістрантами самостійно (“мікровикладання”).

Студенти повинні визначитися з темою практичного заняття (за фахом) та підготувати фрагмент заняття із застосуванням в умовах аудиторії конкретного метода навчання (за вибором студента) – 2 години.


Індивідуально-дослідне завдання


Магістрантам потрібно зібрати матеріал та продумати структуру заняття на визначену тему (за вибором студента) – 10 годин.

Студенти можуть користуватися вимогами до написання конспектів, які є на сайті кафедри: http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm

Література:


 • Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998.

 • Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи.: Навч. посіб. – К., 2005.

 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.

 • П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі. Навчально - метод. посібник. – Львів, 2008.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Пос.– К., 2006.

Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Оформити розгорнуті конспекти лекції та практично-семінарського заняття на самостійно визначену тему (за спеціалізацією магістранта).


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка