Методичні рекомендації для вивчення курсу «Педагогіка І психологія вищої школи»Сторінка1/6
Дата конвертації22.05.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Педагогіка і психологія вищої школи» для магістрантів юридичного факультету

 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

8.0304– право

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

8.03040101– правознавствоМодулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):для спеціальностей 8.03040101– правознавство


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

6-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання рецензія, дослідження

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин –90

ХІ-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:2

аудиторних – 32

самостійної роботи студента – 58


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


16 год
Практичні, семінарські

16 год
Лабораторні

0 год
Самостійна робота

58 годІндивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32/58


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є навчити студентів основ педагогіки і психології вищої школи, ознайомити зі специфікою навчального процесу в Україні, функціями та особливостями професійної педагогічної діяльності викладача вищої школи.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1. Ознайомити магістрантів з основами педагогіки і психології вищої школи.

2. Ознайомити зі змістом та функціями професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, сутнісними характеристиками його професіограми.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


 • тенденції розвитку педагогіки вищої школи;

 • методи науково-педагогічних досліджень у вищій школі;

 • сутність, структуру та особливості процесу навчання у вищій школі;

 • базові ціннісні орієнтації педагога;

вміти:

- застосовувати методи науково-педагогічного дослідження;Методи навчання

На заняттях застосовуються методи:

обміну навчально-методичною інформацією: лекція, пояснення, розповідь;

наочності: таблиці, схеми, презентації; методи організації мислитель них дій, розвитку творчого і критичного мислення (аналіз, синтез, порівняння;

синектика, дедукція, індукція та ін.) студентів; методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: ділові та рольові ігри, дискусії: “круглий стіл”, дебати, “техніка акваріуму”, експертна група; диспути;

інтерактивні: кейс-метод, “мозковий штурм”;

самостійна робота: метод проектів, метод портфоліо.

11. Методи контролю


 • поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів у час практично-семінарських занять (доповідь, повідомлення, розв’язання проблемних завдань, участь у дискусіях тощо);

 • періодичний контроль (модульний контроль);

 • тести (укладено відповідно до тем і завдань самостійної роботи);

 • перевірка виконання завдань самостійної роботи

 • підсумковий контроль (екзамен).

Впроваджуються елементи дистанційного навчання: оцінка за виконання комп’ютерної програми «Сучасні технології навчання» (електронний варіант).

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (до заліку)

Поточне тестування

та самостійна роботаІндивідуа-льний проект

Підсум-ковий тест

Сума

Змісто-

вий модуль 1Змістовий

модуль 2


Змістовий

модуль3

Т1

3


Т2

3


Т3

3+3


Т4

3


Т5

3


Т6

3+3


Т7

3


Т8

3+3


40

27

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90–100

А

відмінно

зараховано

82–89

В

добре

74–81

С

64–73

D

задовільно

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0–34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ПЛАНИ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка