Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання навчальної дисципліни «МенеджментСкачати 143.88 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір143.88 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙКАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Навчальної дисципліни «Менеджмент (Комунікативний менеджмент)»


Напрям підготовки 6.140103 «Туризм»
Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Київ, 2015

Розподіл балів за видами робіт для студентів заочної форми навчання

з дисципліни «Менеджмент (Комунікативний менеджмент)»Вид та форма контролю

Кількість балів

Кількість відповідних форм контролю

Максимальна кількість балів

1

Контрольна індивідуальна робота

1-20

1

20

2

Розв’язок ситуаційних завдань

1-10

1

10

3

Есе / реферат

1-10

1

10

4

Захист конспекту

1-15

1

15

5

Модульна контрольна робота

1-15

1

15

6

Екзамен

1-30

1

30

Разом

100


Контрольна індивідуальна робота для студентів заочної форми навчання представлена представленням проблемної ситуації з комунікаційного менеджменту.

1. Вибрати одну з нижче пропонованих ситуацій для представлення їх аудиторії:

1.1. Вам необхідно нагадати про себе клієнту після тривалої перерви. Як ви побудуєте бесіду? Як бесіда (особисто або по телефону) буде залежати від типу партнера? Наведіть два-три різні ситуації. Розіграйте їх в парах.

1.2. Ви менеджер туристичного агентства. Обіцяли клієнту термінове виконання замовлення. Вам треба переконати укластися в ці терміни усіх задіяних в цьому замовленні , які на даний момент дуже перевантажені.

1.3. Вам необхідно переконати клієнта зробити замовлення туру саме у вашому туристичному агентстві. Ви знаєте потреби клієнта, але є певні складності:


 • ваші послуги дорожче, ніж у конкурентів;

 • строки виконання замовлення більше, ніж у конкурентів;

 • всі рівнозначно, але ім'я фірми-конкурента більш відомо.

2. Обрати стратегію та тактику поведінки в конкретній ситуації (використовуйте як вербальні так і невербальні засоби комунікації: питання, відповіді, жести, міміка та ін.)

3. Представити ситуацію аудиторії.Ситуаційні завдання студентам видаються індивідуально викладачем і передбачають собою кейс-вправи.

Есе – текст невеликого обсягу, що виражає підкреслено індивідуальну точку зору автора. Тут обов’язковим є вміння висловлювати свої думки не тільки в слух, а й уміння викладати їх на папері.Основна мета есе – висловлення власної думки автора щодо обраної проблематики.

Загальні вимоги:

 • чіткість та простота викладення матеріалу;

 • наявність власного переконання;

 • обґрунтованість своїх позицій та аргументів;

 • максимальний обсяг – 3 сторінки.

Тематика реферату / есе:

 1. Історія комунікаційного менеджменту.

 2. Комунікаційні бар'єри і проблема їх подолання.

 3. Керівник туристичного підприємства в системі комунікаційного менеджменту.

 4. Принципи та етичні норми комунікаційного менеджменту в туризмі

 5. Комунікаційний менеджмент та зовнішнє середовище організації

 6. Структура комунікативного акту.

 7. Основні етапи мовленнєвої діяльності: підготовка висловлювання, структурування висловлювання, перехід до зовнішньої мови.

 8. Форми мовленнєвої комунікації (усна письмова).

 9. Види мовленнєвої діяльності (говоріння, слухання, письмо, читання).

 10. Механізми сприйняття і розуміння ділового партнера (емпатія, рефлексія, ідентифікація; стереотипізація, індивідуалізація).

 11. Основні канали сприйняття (візуальний, аудіальний, кінетичний).

 12. Бар'єри сприйняття і розуміння.

 13. Комунікативні типи ділових партнерів.

 14. Психогеометричні характеристики особистості, теорія «акцентуїрованної особистості».

 15. Особливості темпераменту ділового партнера.

 16. Типологія маніпуляторів за Е. Шостром; категорії Вірджинії Сатир.

 17. Маніпулятивні ролі за Е. Берном.

 18. Способи коректної формулювання питань. Відповіді на питання.

 19. Аргументація в діловій комунікації. Способи аргументації.

 20. Стилістичний бар'єр нерозуміння, що виникає при невідповідності стилю комунікатора й ситуації спілкування або стилю мови й актуального психологічного стану партнера по спілкуванню.

 21. Логічний бар'єр («чоловіча логіка і «жіноча» логіка). Емоційні бар'єри.

 22. Методи стимулювання критичного і творчого мислення для підготовки до комунікації: «мозковий штурм», кластер (генерування ідей), Т-схема (виважене прийняття рішення), таблиця (робота з запереченнями), діаграма Венна (виявлення загальних ідей і різних).

 23. Імідж компанії - одиниця комунікації.

 24. Інформаційно - психологічні канали зв'язків з персоналом.

 25. Роль комунікацій у формуванні корпоративної культури.

 26. Комунікативний менеджмент в роботі із клієнтами

 27. Комунікаційний менеджмент в роботі із персоналом на туристичному підприємстві.

 28. Відповідальність керівника за налагодження комунікацій на туристичному підприємстві.

 29. Зовнішній вигляд, манери та зовнішні атрибути у формуванні комунікативного стилю менеджера.

 30. Принципи комунікативної поведінки менеджера сфери туризму.

 31. Менеджер як суб’єкт управлінської діяльності в комунікативному процесі.

 32. Комунікативна компетентність менеджера туристичної організації.

 33. Удосконалення інформаційних потоків у системі управління туристичним підприємством.

 34. Комунікаційний менеджмент в роботі з персоналом (підбір та прийом кадрів, їх адаптація, просування по службі та підвищення кваліфікації).

Захист конспекту передбачає самостійне опрацювання студентами питань лекцій з їх подальшим захистом.

Перелік питань для самостійного опрацювання:

 1. Дайте визначення поняття «комунікація». Охарактеризуйте різноманіття підходів до визначення поняття «комунікація».

 2. Основні функції теорії комунікації.

 3. Охарактеризуйте основні закони теорії комунікації.

 4. Як співвідносяться поняття «комунікація» і «спілкування»?

 5. Визначте об'єкт і предмет теорії комунікації. Які вам відомі підходи до визначення об'єкта і предмета теорії комунікації?

 6. Яке значення комунікацій для менеджера?

 7. Яке значення комунікацій для підлеглих?

 8. Що є управлінським спілкуванням? Які соціально-перцептивні механізми ви знаєте?

 9. Дайте визначення комунікативному підходу в управлінні.

 10. Що таке соціальна перцепція?

 11. Особливості візуальної психодіагностики.

 12. Дайте визначення діловому спілкуванню.

 13. Яка специфіка ділового спілкування?

 14. Назвіть особливості ділового спілкування.

 15. Перерахуєте основні етапи ділового спілкування.

 16. Що входить в структуру ділового спілкування?

 17. Перерахуйте головні компоненти структури невербального поведінки.

 18. Яке співвідношення понять «вербальна комунікація» і «невербальна комунікація»?

 19. Які зовнішні прояви емоційних станів?

 20. Перерахуйте і опишіть зони і дистанції спілкуються партнерів.

 21. Яку інформацію про партнера можна отримати, інтерпретуючи його жестів активність?

 22. Наведіть приклади жестів-регуляторів.

 23. Які нюанси контакту висловлює рукостискання? Які його види?

 24. Які загальні правила «читання» пози?

 25. Сформулюйте рекомендації підтримання візуального контакту.

 26. Засоби та шляхи досягнення успіху у крос-культурних комунікаціях.

 27. Етичні основи крос-культурних комунікацій.

 28. Сприйняття української культури іноземцями.

 29. Що таке маніпуляція?

 30. Які способи нейтралізації маніпуляції ви знаєте?

 31. Назвіть характерні риси маніпулятора.

 32. Етика комунікації в туристичному бізнесі.

 33. Міжнародні особливості етики в комунікаціях.

 34. Психологічні механізми сприйняття в комунікаціях .

 35. Психологічна культура ділової комунікації.

 36. Дайте визначення поняття «комунікація». Охарактеризуйте різноманіття підходів до визначення поняття «комунікація».

 37. Основні функції теорії комунікації.

 38. Охарактеризуйте основні закони теорії комунікації.

 39. Як співвідносяться поняття «комунікація» і «спілкування»?

 40. Визначте об'єкт і предмет теорії комунікації. Які вам відомі підходи до визначення об'єкта і предмета теорії комунікації?

 41. Яке значення комунікацій для менеджера?

 42. Яке значення комунікацій для підлеглих?

 43. Що є управлінським спілкуванням? Які соціально-перцептивні механізми ви знаєте?

 44. Дайте визначення комунікативному підходу в управлінні.

 45. Що таке соціальна перцепція?

 46. Особливості візуальної психодіагностики.

 47. Дайте визначення діловому спілкуванню.

 48. Яка специфіка ділового спілкування?

 49. Назвіть особливості ділового спілкування.

 50. Перерахуєте основні етапи ділового спілкування.

 51. Що входить в структуру ділового спілкування?

 52. Перерахуйте головні компоненти структури невербального поведінки.

 53. Яке співвідношення понять «вербальна комунікація» і «невербальна комунікація»?

 54. Які зовнішні прояви емоційних станів?

 55. Перерахуйте і опишіть зони і дистанції спілкуються партнерів.

 56. Яку інформацію про партнера можна отримати, інтерпретуючи його жестів активність?

 57. Наведіть приклади жестів-регуляторів.

 58. Які нюанси контакту висловлює рукостискання? Які його види?

 59. Які загальні правила «читання» пози?

 60. Сформулюйте рекомендації підтримання візуального контакту.

 61. Засоби та шляхи досягнення успіху у крос-культурних комунікаціях.

 62. Етичні основи крос-культурних комунікацій.

 63. Сприйняття української культури іноземцями.

 64. Що таке маніпуляція?

 65. Які способи нейтралізації маніпуляції ви знаєте?

 66. Назвіть характерні риси маніпулятора.

 67. Етика комунікації в туристичному бізнесі.

 68. Міжнародні особливості етики в комунікаціях.

 69. Психологічні механізми сприйняття в комунікаціях .

 70. Психологічна культура ділової комунікації.

Підсумкова модульна контрольна робота складається із:

 • теоретичних питань;

 • визначень;

 • тестових завдань;

 • ситуації.

Екзамен

Екзамен складається:Вид завдання у екзаменаційному білеті

Максимальна кількість балів за вид завдання

з теоретичної частини – 2 питання;

10 (по 5 за кожне питання)

визначення (терміни та поняття) – 4 термін;

10 балів

тестові завдання (8 тестів);

8 балів (по 1 за кожен вірний тест)

твердження (2 твердження).

2 бали (1 бал за кожне вірне твердження)

Екзаменаційна робота з дисципліни “Менеджмент (Комунікативний менеджмент)” оцінюється за 30 бальною системою.

При відповіді на теоретичне питання студент повинен володіти категоріальним апаратом навчальної дисципліни,розкрити накопичені знання та інтегрувати їх із завданням. Кожне теоретичне питання оцінюється максимально у 5 балів.

Відповіді студентів на теоретичні запитання оцінюються за такими складовими: 1. точність визначення категорій і понять,;

 2. повнота викладення змісту запитання;

 3. наявність висновків щодо сфери практичного застосування теоретичного запитання.

Відображення зазначених складових у відповіді студента на теоретичне запитання оцінюється за такими критеріями:

 • 10 балів - правильні і повні відповіді за всіма зазначеними складовими;

 • 5 балів - правильні і повні відповіді за складовими 1 та 2;

 • 0 балів – не повні і з помилками відповіді за складовими 1 та 2.

Визначення максимально оцінюється у 10 балів. При оцінюванні враховується: правильність та обґрунтованість поняття.
Приклад білету

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Напрям підготовки «Туризм»

Семестр 6

Навчальна дисципліна Менеджмент (Комунікативний менеджмент)
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Теоретичні питання:

1. Види комунікацій в управлінні організацією.

2. Комунікаційні моделі.

2. терміни і поняття:

Дайте визначення понять:Вербальна комунікація

Монологічні комунікації

Кодування

З'ясування

3. ТЕСТові завдання:

1. Комунікація - це:

а) специфічний обмін інформацією, процес передачі емоційного і інтелектуального змісту, а також шляхи сполучення;

б) процес повідомлення інформації за допомогою технічних засобів – засобів масової комунікації;

в) акт спілкування, зв'язок між двома або більш індивідами, повідомлення інформації однією особою іншому;.

г) всі варіанти характеризують поняття «комунікація».

2. Комунікація, яка відбувається з використанням слів:

а) вербальна;

б) невербальна;

в) вертикальна;.

г) горизонтальна.

3. Обмін повідомленнями між членами однієї групи або співробітниками рівного рангу – це:

а) горизонтальні комунікації;

б) низхідні комунікації;

в) висхідні комунікації;.

г) неформальні комунікації.

4. Автором комунікаційної моделі "SMCR" є:

а) К. Шеннон і В. Вівер;

б) В. Шрамм;

в) Д. Берло;.

г) Дж. Гербнер.

5. Засіб, за допомогою якого відбувається переміщення повідомлення від відправника до одержувача:

а) комунікаційний бар’єр;

б) шум;

в) канал комунікації;.

г) кодування.

6. Найбільш простий вид відкритої комунікаційної мережі:

а) мережа типу «Будинок»;

б) мережа типу «Тент»;

в) мережа типу «Зірка»;.

г) мережа типу «Змія».

7. Фонетичний бар'єр – це бар'єр, який:

а) виникає із-за погрішностей в самому каналі передачі інформації;

б) виникає в тих випадках, коли логіка міркування, пропонована комунікатором, або дуже складна для сприйняття реципієнта, або здається йому невірною, суперечить властивій йому манері доказу;

в) виникають при невідповідності стилю мови відправника і ситуації спілкування або стилю мови і актуального психологічного стану одержувача і ін;

г) проявляється у вигляді шумів і перешкод в штучних комунікаційних каналах.

8. Тип питання, яке призводить до негативної або просто сильної емоційної реакції співбесідника:

а) закрите;

б) відкрите;

в) пряме;.

г) провокаційне.

4. твердження:

1. Мікрорівень комунікацій – це спілкування, наприклад, в учбових і трудових колективах між підрозділами.

а) так;


б) ні.

2. Декодування - процес перекладу повідомлення в думку.

а) так;


б) ні.

Список рекомендованої літератури:

Базова

1. Власова Т.И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма: учебное пособие / Т.И. Власова, М.М. Данилова, А.П. Шарухин. – СПб.: Д.А.Р.К, 2005. – 288с.

2. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: учебник для студенческих вузов, специализирующихся в обл. сервиса / О.Я. Гойхман, Т.М. Наедина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 272с.

3. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: учебник: В 2-ч т. / Е.Н. Зарецкая. – М.: Дело, 2004. – 168 с.

4. Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме. – М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 224 с.

5. Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-методическое пособие / Ю.Рот, Г.Коптельцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 223с.

6. Руденко А.М. Психология социально-культурного сервиса и туризма / А.М. Руденко, М.А. Довгалева. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 256с.

7. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е.В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2006 – 208с.

8. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч. посіб. / Ф.І. Хміль – К.: Академвидав, 2004. – 278с.

9. Шеломенцев В.М. Етикет і суасна культура спілкування / В.М. Шеломенцев. – К.: Лібре, 2003. – 415с.Допоміжна

10. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: учеб.пособие / О.А. Баева. – М.: Новое знание, 2005. – 368с.

11. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування: навч.посібник / Н.В. Ботвина. – К.: АртЕк, 2002. – 206с.

12. Грейдина Н.Л. Основы коммуникативной презинтации / Н.Л. Грейдина. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. – 380с.

13. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. – М.: Дело, 2005. – 256с.

14. Долинська Л.В., Черевко В.П. Формування комунікативной компетентності майбутніх менеджерів: навч.-метод. посіб / Ліга соціальних працівників м. Києва; Соціальна служба для молоді м.Києва. – К.: ЛСП, 2001. – 95с.

15. Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации: монография / Е.Н.Зарецкая. – 4-е изд. – М.: Дело, 2002. – 447с.

16. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.В.Колтунова. – М.: Энциклопедическая литература, 2002. – 228с.

17. Кострицкая Н.М. Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Кострицкая, В.І. Свистун, В.В. Ягупов. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 272с.

18. Мальханова И.А. Коммуникативный тренинг: учеб. пособие / И.А.Мальханова. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 224с.

19. Мальханова И.А. Коммуникативный тренинг: учеб. пособие / И.А.Мальханова. – М.: Академический проект, 2006. – 224с.

20. Осовьска Г.В. Комунікації в менеджменті: курс лекцій / Г.В.Осовьска. – К.: Кондор, 2003. – 218с.

21. Осовьска Г.В. Комунікації в менеджменті: практикум / Г.В.Осовьска. – К.: Кондор, 2003. – 218с.

22. Сагач Г.М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації: навч.посіб./ Міжнародна академія фундаментальних основ буття; Київський ін-т соціальних та культурних зв’язків. Святої рівноапостольної княгині Ольги. – К.: Зоря, 2003. – 255с.

23. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / А.П.Садохин. – М. Высшая шк., 2005. – 310с.

24. Симонова Л.М. Кросс-культурные взаимодействия в международном предпринимательстве / Л.М. Симонова, Л.Е. Стровский. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 345с.

25. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: навч. посіб. / Т.А.Стоян. – К.: ЦУЛ, 2004. – 232с.

26. Тексти лекції з дисципліни «Професійно – комунікативна компетентність» (для студентів 5-го курсу всіх форм навчання напряму підготовки «Туризм», спеціальності 7.050401 – «Туризм», 7.050402 – «Готельне господарство»)/ Укл. С.А. Алесандрова. – харків.: ХНАМГ, 2008р. – 40с.27. Щекин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведении: учеб. - метод. пособие / Межрегиональная академия управления персоналом / Г.Цекин. – К.: МАУП, 2001. – 616с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка