Методичні рекомендації для студентів третього курсу спеціальність 02030302 мова і література (англійська) Івано-Франківськ 2013Скачати 348.6 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір348.6 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Кафедра англійської філологіїКРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ:
методичні рекомендації для студентів третього курсу
спеціальність ­6.02030302 – мова і література (англійська)

Івано-Франківськ

2013

УДК 811.111:81’36ББК 81.2А(англ.)

Д 36
Дерев’янко О. А. Країнознавство Великої Британії та Сполучених Штатів Америки (методичні рекомендації для студентів третього курсу спеціальності 6.02030302 – мова і література (англійська). – Івано-Франківськ : Видавництво “НАІР”, 2013. – 20 с.


Посібник призначений для студентів-філологів англійського відділення для застосування на третьому курсі денної та заочної форми навчання під час практичних занять із країнознавства Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.Автор: Дерев’янко Оксана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника


Рецензенти:

Тронь А.А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Місягіна І.М., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української та іноземних мов Івано-Франківського Університету права імені Короля Данила Галицького
Рекомендовано до друку Вченою радою факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Зміст
1. Опис навчальної дисципліни …………………………………………………. 4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни ……………………….…………… 5

3. Програма навчальної дисципліни………………………….………………….. 6

4. Структура навчальної дисципліни …………………………………………… 7

5. Теми семінарських занять …………………….………………..…………… 9

6. Самостійна робота ……………………………………..…… ………………. 10

7. Методи навчання ……………………………………………. ………………. 10

8. Методи контролю …………………………………………………………… 10

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок ……………………………….. 11

Система оцінювання знань із країнознавства Великої Британії та США 12

9. Перелік питань для підсумкового контролю із країнознавства Великої Британії та США …………….…………………………….……………….. 13

10. Зразок підсумкової контрольної роботи (тесту) ……………..…………… 16

11. Методичне забезпечення …………………………………………………… 19

12. Рекомендована література ………………………………………………….. 19


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

кредитів – 3Галузь знань
0203 Гуманітарні науки

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки
Філологія

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність:
7.02030302, 8.02030302 Мова і література (англійська)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин – 108

5-йЛекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст, магістр

26 год.

год.

Практичні, семінарські

14 год.

год.

Лабораторні

__ год.

__ год.

Самостійна робота

68 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 37% : 63%

для заочної форми навчання –


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни – надати майбутнім спеціалістам систематичних знань про історію Великої Британії та США, а також про їх сучасне громадсько-політичне, економічне та культурне життя.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: основні етапи розвитку Великої Британії та США, їх сучасне громадське, соціальне, політичне, економічне та культурне життя.
вміти: пояснити чинники основних подій в історії розвитку країн, мова яких вивчається, вплив цих подій на подальший розвиток Великої Британії та США, пов’язати минуле країн з їх сьогоденням, вільно володіти країнознавчою лексикою.
Мета проведення семінарських занять – ознайомити студентів зі специфікою національного характеру та способу життя англійського та американського народів; проаналізувати основні віхи в історії розвитку Великої Британії та США; засоби їх масової інформації; структуру та програми учбових закладів; найбільш важливі події в соціально-політичному та економічному житті країн.
У результаті проведення семінарських занять студенти повинні:
знати: географічне положення Великої Британії та США, їх територіальні особливості, кількість населення, кордони, ріки, гори та озера; корисні копалини та мінеральні поклади цих країн; найбільш важливі події в соціально-політичному та економічному житті Великої Британії та США; найважливіші засоби масової інформації цих країн, їх вплив на суспільно-політичну думку; типи початкових і середніх державних та приватних шкіл, типи проміжних і вищих учбових закладів, відповідні навчальні плани та програми; основні напрямки музичної культури, розвитку драматургії.
вміти: користуватися географічними та адміністративно-політичними картами Великої Британії та США; ефективно оперувати фактичним матеріалом стосовно різних аспектів життя цих країн; використовувати набуті знання в процесі викладання англійської мови в школі та для проведення позакласних заходів з англійської мови; вільно володіти країнознавчим запасом слів.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Аудиторна робота.
Тема 1.  Завдання курсу. Британський національний характер.

Тема 2. Піднесення та розпад Британської імперії. Залишки колишньої Британської імперії. Країни Британської співдружності. 

Тема 3. Буржуазна революція (1640-1660 рр.). Олівер Кромвель. Політичні угрупування в період революції. Громадянська війна та її наслідки. 

Тема 4. Індустріальна революція у Великій Британії. Науково-технічні відкриття цього періоду. 

Тема 5. Економічний стан в період Індустріальної революції. Чартистський рух та його наслідки.

Тема 6. Державно-політичний устрій Великої Британії. Конституційна монархія. Законодавча, виконавча та судова влади у Великій Британії.

Тема 7. Політичні партії та молодіжні організації Великої Британії. Національна символіка. Засоби масової інформації. 

Тема 8. Історія колонізації Північної Америки. Три групи Британських колоній, історія їх заснування та особливості розвитку.

Тема 9. Боротьба колоній за незалежність від Англії. Декларація про незалежність і утворення США. Конституція США.

Тема 10. Громадянська війна. А. Лінкольн. Державно-політичний устрій США: законодавча, виконавча та судова влади.

Тема 11. Засоби масової інформації США. Політичні партії, національна символіка. Американський національний характер.

Тема 12. Система освіти у Великій Британії та США. Типи початкових і середніх державних та приватних шкіл, типи проміжних і вищих учбових закладів, відповідні навчальні плани та програми.

Тема 13. Американська культура (театр, музика, кіно).
Змістовий модуль 2. Підсумковий контроль.

Підсумкова контрольна робота (тест).


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лекц.

сем.

лаб.

інд.

с.р.

лекц.

сем.

лаб.

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Аудиторна робота

Тема 1. Завдання курсу. Британський національний характер.

6

2


4Тема 2. Піднесення та розпад Британської імперії. Залишки колишньої Британської імперії. Країни Британської співдружності. 

9

2

25Тема 3. Буржуазна революція (1640-1660 рр.). Олівер Кромвель. Політичні угрупування в період революції. Громадянська війна та її наслідки.

9

2

15Тема 4. Індустріаль-
на революція у Великій Британії. Науково-технічні відкриття цього періоду. 

7

2


4Тема 5. Економічний стан в період Індустріальної революції. Чартистський рух та його наслідки.

8

2

15Тема 6. Державно-політичний устрій Великої Британії. Конституційна монархія. Законодавча, виконавча та судова влади у Великій Британії.

7

2

14Тема 7. Політичні партії та молодіжні організації Великої Британії. Національна символіка. Засоби масової інформації. 

7

2

14Тема 8. Історія колонізації Північної Америки. Три групи Британських колоній, історія їх заснування та особливості розвитку.

8

2

24Тема 9. Боротьба колоній за незалежність від Англії. Декларація про незалежність і утворення США. Конституція США.

8

2

15Тема 10. Громадян-ська війна. А. Лінкольн. Державно-політичний устрій США: законодавча, виконавча та судова влади.

8

2

15Тема 11. Засоби масової інформації США. Політичні партії, національна символіка. Американський національний характер.

7

2

25Тема 12. Система освіти у Великій Британії та США. Типи початкових і середніх державних та приватних шкіл, типи проміжних і вищих учбових закладів, відповідні навчальні плани та програми.

9

2

25Тема 13. Американ-ська культура (театр, музика, кіно).

5

2


3Разом за змістовим модулем 1

98

26

1458Змістовий модуль 2. Підсумковий контроль

Підсумкова контрольна робота

10

10Разом за змістовим модулем 2

10

10


Усього годин


108

26

1468
5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Географічне положення Великої Британії. Територія, кордони, населення, рельєф. Корисні копалини. Сільське господарство, промисловість. Шотландія, Валія, Північна Ірландія. Піднесення та розпад Британської імперії. Залишки колишньої Британської імперії. Країни Британської співдружності. 

2

2

Англійська буржуазна революція. Утворення буржуазної республіки. Олівер Кромвель. Реставрація монархії. Індустріальна революція у Великій Британії та її наслідки. Чартистський рух.

2

3

Державно-політичний устрій Великої Британії. Конституційна монархія. Законодавча, виконавча та судова влади у Великій Британії. Політичні партії та молодіжні організації Об’єднаного Королівства. Засоби масової інформації. Національна символіка.

2

4

Історія колонізації Північної Америки. Три групи Британських колоній, історія їх заснування та особливості розвитку. Державно-політичний устрій США. Географічне положення, кордони, населення, рельєф, клімат.

2

5

Боротьба колоній за незалежність від Англії. Декларація про незалежність і утворення США. Конституція США. Громадянська війна. А.Лінкольн. Державно-політичний устрій США: законодавча, виконавча та судова влади.

2

6

Засоби масової інформації США. Політичні партії, національна символіка. Американський національний характер.

2

7

Освіта у Великобританії та США.

2


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Географічне положення Великої Британії. Територія, кордони, населення, рельєф. Корисні копалини. Сільське господарство, промисловість. Шотландія, Валія, Північна Ірландія.

4

2

Країни Британської співдружності.

5

3

Політичні угрупування в період Буржуазної революції (1640-1660 рр.).

5

4

Політичні партії та молодіжні організації Великої Британії.

5

5

Економічний стан в період Індустріальної революції.

5

6

Система освіти у Великій Британії.

3

7

Географічне положення, кордони, населення, рельєф, клімат, корисні копалини США.

3

8

Громадянська війна. А.Лінкольн.

7

9

Американський національний характер.

8

10

Американська культура (театр, музика, кіно).

3

11

Підготовка до семінарських занять

10

12

Підготовка до підсумкової контрольної роботи (тесту)

10
Разом

687. Методи навчання

Проведення проблемних лекцій, семінарів-дискусій та презентацій.


8. Методи контролю


 • Усне опитування.

 • Тестові завдання до семінарських занять.

 • Підсумкова контрольна робота (тест).


Критерії оцінювання знань, умінь та навичок


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

За національною шкалою

Шкала EСTS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

2…5

1..100

F..A

Студент


Високий


5

90100
А

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовую знання для розв’язання поставлених перед ним завдань


Достатній


47589
В С

Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання


Задовільний36074
D E

Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу

Має елементарні нестійкі навички виконання завдання


Низький


23559
Fx

Має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилки

Планує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

134F

Студент не володіє навчальним матеріалом

Виконує лише елементарні завдання, потребує постійної допомоги викладача


Система оцінювання знань із країнознавства Великої Британії та Сполучених Штатів Америки
Форма контролю – залік


Контроль

Аудиторна робота

Підсумкова контрольна робота (тест)

Всього

Ваговий коефіцієнт

15

5
Максимальна кількість балів

75

25

100


Підсумкова контрольна робота (тест) охоплює 15 завдань, з них 10 завдань оцінюється по два бали за кожне; 5 завдань – по одному балу за кожне (максимальна кількість балів – 25). Схема розрахунку балів з контрольної роботи така: 15 правильних відповідей – 25 б., 14 правильних відповідей – 24 б., 13 правильних відповідей – 23 б і т.д.
9. Перелік питань для підсумкового контролю із країнознавства Великої Британії та Сполучених Штатів Америки
Форма контролю – залік

1. Speak about recent changes in the composition of the House of Lords.

2. What do you think about the Shadow Cabinet functions?

3. What do you know about the discovery of America?

4. What aims did Spain, England and France pursue colonizing North America?

5. Which organ is most powerful in the government system of the UK and why?

6. Decode the phrase “The Queen reigns but does not rule”.

7. Say what you know about early settlers in North America.

8. What do you know about “The Lost Colony”? What is your guess about its tragedy?

9. Enumerate members of the Royal Family. Say what you know about each of them.

10. What royal prerogatives do you know? Comment on them.

11. What do you know about “New Albion”?

12. Describe the first British colony in North America.

13. Give the names of the most prominent inventors in the period of the Industrial Revolution. What was their contribution to science and technology of the period?

14. What were the leading industries within the period of the Revolution?

15. Enumerate the names of North America explorers.

16. Why some of the islands in the Atlantic Ocean are termed as “West Indies”?

17. Look through the booklet about Oxford University and give tabloid information concerning this institution of higher education.

18. Explain what further education is.

19. Comment on the names: “Hispanics”, “Yankee”, “Thanksgiving Day”.

20. Comment on the origin of the names: “Maryland”, “Pennsylvania”, “New Plymouth”, “Virginia”, “Jamestown”, “Baltimore”.

21. When was it that the country got the name “Great Britain”? What is behind this name?

22. Say what you know about Ulster.

23. Enumerate US sea-ports. Comment on their importance in the economic life of the nation.

24. What event took place in one of the sea-ports during the American Revolution? Describe it.

25. Comment on the public schools motto: “Learn to obey and to rule”.

26. What do you think is the difference between the independent and private schools?

27. What do you know about the first and the sixteenth US presidents?

28. Which of the US presidents held his office longer than the others? What constitutional amendment was adopted in this connection?

29. Give the names of the UK Prime Ministers heading the Conservative Party. Say what you know about them.

30. Which of the UK political parties is the youngest? What do you know about this party?

31. Explain what “legging exercises” are.

32. Give the names of the most prominent US presidents. Say what you know about them.

33. What were the prerequisites of the rise of the British Empire?

34. What were the reasons for the decline of the British Empire?

35. What kinds of the US mass media do you know? Describe them.

36. What does the term “bipartisan” mean?

37. Look through the English pupils’ exercise-books and voice your opinion of the teacher’s comment in them.

38. Explain the difference between the terms “GCE” and “CSE”.

39. What functions are performed by the Congressional committees?

40. What do you know about the presidential election in the USA?

41. Can you name some UK universities which were founded before 1900, and some founded since 1950?

42. Read the text of the Declaration of Independence and comment on it.

43. Comment on the most important amendments to the US Constitution.

44. What are the most prestigious universities in England, Scotland and Wales?

45. Comment on the terms “tutor”, “form teacher”.

46. Read the US Constitution and comment on its clauses.

47. Say what you know about the authors of the US Constitution.

48. How many sections are there in the government of Great Britain?

49. Who becomes the prime minister of the UK?

50. What was the difference between the Northern and the Southern colonies in terms of economy?

51. What was the reason for slavery in the south of North America?

52. What political parties of the UK do you know?

53. When does one party form the government?

54. What is the state of Washington famous for, agriculturally speaking?

55. Explain why the state of Utah is nicknamed as “The Mormon State”.

56. What can you say about lowland Britain and highland Britain?

57. What is the highest peak in the Highlands of Scotland?

58. Say what you know about the South-East economic region.

59. Which states are referred to as “The Cotton Belt”?

60. What does the term “college” mean in the UK system of education?

61. Analyze the scheme of the English students’ account on teaching practice and say what you think of it.

62. Describe the economy of Mountains and Deserts.

63. Which of the states are nicknamed as “Silver State”, “Gold State”, “Beef State” and why?

64. What categories of British citizens were prohibited to take part in the election to the House of Commons?

65. Who are the leaders of the most influential political parties in the UK now?

66. What do you know about the Great Plains economic region?

67. Say what you know about industries in Detroit, Pittsburg and Denver.

68. What type of state-maintained school would you choose for your child if you were a British citizen? Motivate your answer.

69. Comment on the meaning of the terms “public” and “private” in the UK school system.

70. Which of the seven economic regions is famous for fruit growing and why?

71. What are the main trends in the development of the US farming?

72. Which of the anti royal groups was more progressive than the others? Give your reasons.

73. Say what you know about the economy of the Central Basin.

74. Which of the states needed irrigation and why?

75. Say what you know about modern trends in American music.

76. What do you know about Hong-Kong as Britain’s former colony?

77. Say what you know about the “Muscovy Company”.

78. What do you know about the aims and content of US secondary school education?

79. Say what you know about the Ivy League Universities.

80. When was the English Parliament divided into the House of Commons and the House of Lords?

81. How did the Great Charter limit the power of the king?

82. What is the difference between Broadway and Off-Broadway theatres?

83. What was the reason of the conflict between King Charles I and the Parliament?

84. Were the English people satisfied with the results of the Bourgeois Revolution?

85. Say what you know about two-year and four-year colleges in the USA.

86. What degrees and ranks do you know in the US system of higher education?

87. Why did Britain become the first industrial country in the world in the period between 1760s and 1850s?

88. What important inventions were made in the period between 1760s and 1850s?

89. What economic region does New England belong to? Enumerate the states New England is composed of.

90. Which of the US economic regions is termed the “Melting Pot” and why?

91. What do you know about the aims and content of US secondary school education?

92. Say what you know about the Ivy League Universities.
10. Зразок підсумкової контрольної роботи (тесту)
1. In Britain the Conservative Party is often called the Tory Party.

a) true;


b) false.

2. Fill in the gap:

Oliver Cromwell became Lord … of the Commonwealth and ruled over the country by the advice of the Council.

3. Several islands off the British coast are also part of the United Kingdom, although the Channel Islands and … are not.

a) the Isle of Wight;

b) the Isles of Scilly;

c) the Isle of Man;

d) the Shetlands.

4. Religion was only a minor motive in the migration of colonists to America.

a) true;

b) false.

5. Fill in the gap:

Boston was punished for the Tea Party by British laws known in America as the … .

6. Which of the following colonies suffered least from conflicts with the Native Americans?

a) Pennsylvania;

b) Massachusetts;

c) Virginia;

d) South Carolina.

7. The centre of Britain’s national newspapers in London is called Wall Street.

a) true;

b) false.

8. Fill in the gap:

The present Royal Family of the United Kingdom belongs to a ruling dynasty called “the House of …”.

9. The … power is realized by the Prime Minister and his Cabinet.

a) legislative;

b) executive;

c) judicial.

10. The early German immigrants settled largely in the Southern Colonies.

a) true;

b) false.

11. The colonists protested most strongly against the Stamp Act because … .

a) it taxed newspapers and political pamphlets;

b) they believed the revenue was not needed;

c) it required a host of British officials for enforcement;

d) they were not represented in Parliament.

12. In Britain the Prime Minister chooses about 20 Members of Parliament of … to become Cabinet Ministers.

a) his or her party;

b) all parties;

c) opposite party;

d) two main parties.

13. – How can people be admitted to the Open University? – … .

a) Through competitive system;

b) They take entrance exams;

c) On the basis of “first came, first served”.

14. The strongest religious influence in America has been that of the Puritans.

a) true;

b) false.

15. The principal author of the Declaration of Independence was … .

a) John Locke;

b) Patrick Henry;

c) James Madison;

d) Thomas Jefferson.Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1

(поточне тестування та самостійна робота)Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Підсумкова контрольна робота (тест)


100

15

15

15

15

15

25


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення


 1. Дерев’янко О.А. Країнознавство США : Навчально-методичний посібник / Дерев’янко О.А. – 3-тє вид. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 72 с.

 2. Дерев’янко О.А. Країнознавство Великої Британії : Навчально-методичний посібник / Дерев’янко О.А. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 32 с.

 3. Тронь О.А., Гошилик В.Б. Speeches in the EFL Classroom : Навчально-методичний посібник /. – Івано-Франківськ, 2006. – 76 с. [CD-ROM] : (18 файлів у форматі mp3).

 4. Тронь О.А., Панькова Т.В. Education. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 104 с.

 5. Текстові та електронні варіанти тестів для поточного контролю знань.12. Рекомендована література

Базова 1. Гапонів А. Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 464 с.

 2. Леонович О. А. Страноведение Великобритании: Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: КДУ, 2005. – 256 с.

 3. Павлоцький В.М. Великобритания: монархия, история, культура: Книга по страноведению на английском языке. – СПб.: КАРО, 2006. – 464 с.

 4. Росс Д. Англия. История науки: Книга по страноведению на английском языке. – СПб.: КАРО, New Lanark: Geddes and Grosset, 2006. – 384 с.

 5. Рум А.Р.У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. – 3-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2002. – 560 с.

 6. Томахин Г. Д. США. Лингвострановедческий словарь. – М.: Рус. яз., 1999. – 576 с.

 7. An Illustrated History of Britain / Ed. by David McDowall. – 21 ed. – Harlow: Longman, 2006. – 188 p.

 8. An Illustrated History of the USA / Ed. by Bryn O’Callaghan. – 17 ed. – Harlow: Longman, 2004. – 144 p.

 9. An Outline of American History / Ed. by Howard Cincotta. – Washington: United States Information Agency, 1994. – 407 p.

 10. Baranovsky L. S., Kozikis D.D. Panorama of Great Britain. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publishers, 1990. – 343 p.

 11. James O’Driscoll. Britain. – Oxford: Oxford University Press. – 1997. – 224 p.

 12. Kuznetsova V. S. History, Geography, Culture. – Киев: Вища школа, 1976. – 261 p.

 13. The World Book Encyclopedia. Volume 20. United Kingdom. USA. – Chicago, London, Sydney, Toronto: World Book, Inc. – P. 48-75; 98-205.


Додаткова література

 1. Васильев К.Б. Англия и англичане: Pilot One / Первый лоцман: справочник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 414 с.

 2. Нестерчук Г.В., Иванова В.М. США и американцы. – 3-е изд., доп. – Мн.: Высш. шк., 1999. – 238 с.

 3. Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2000. – 344 с.

 4. Сатинова В.Ф. Читаем и говорим о британцах. – 4-е изд., испр. – Мн.: Высш. шк., 1999. – 255 с.

 5. Томахин Г.Д. По Соединенным Штатам Америки: Пособие для учителей / Под ред. Н.Н. Яковлева. – М.: Просвещение, 1980. – 176 с.

 6. Atlas of America: Our Nation in Maps, Facts and Pictures. – N. Y.: The Reader’s Digest Association, 1998. – 256 p.

 7. CQs Guide to the US Constitution / Ed. by Ralph Mitchell. – Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc. – 106 p.

 8. Harvey P., Jones R. Britain Explored. – Harlow: Longman, 1992. –
  176 p.

 9. Klose N., Jones R.F. United States: History: to 1877. – 5-th ed. – New York: Barron’s Educational Series, Inc., 1994. – 362 p.

 10. Lanier Alison R. Living in the USA / Rev. by J.C. Davis. – 6-th ed. – Garmouth: Intercultural Press, 2005. – 243 p.

 11. Making America. The Society and Culture of the United States / Ed. by Luther S. Luedtke. – Washington: United States Information Agency, 1998. – 393 p.

 12. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. – 2-nd ed. – Oxford: Oxford University Press, 1990. – 140 p.

 13. Stevenson D.K. American Life and Institutions. – Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1998. – 176 p.


12. Інформаційні ресурси

Англомания : Блог о Великобритании [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.anglomania.org/p/blog-page.html.

Encyclopedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Version: 2008.02.00.000000000, 2008.

Wikipedia : The Free Encyclopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка