Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука та навчальна дисциплінаСторінка1/9
Дата конвертації21.02.2017
Розмір1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

 

Тема: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.

 

Мета заняття: формування у студентів уявлення про теорію держави та права як основну юридичну науку; закріплення знань про систему категорій теорії держави та права; усвідомлення студентами місця і ролі теорії держави та права в системі юридичних наук. Всебічний розвиток та формування у студентів дійсно наукових поглядів та переконань.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: теорія, наука, юридична наука, предмет науки, предмет теорії держави та права, категорія, методологія, метод, методологія теорії держави та права, система, функція, функції теорії держави та права, державно-правова практика.

 

ПЛАН.

1. Теорія держави та права як наука та її предмет.

2. Методологія теорії держави та права.

3. Функції теорії держави та права.

4. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. Значення теорії держави та права для державно-правової практики.

5. Роль теорії держави та права у формуванні юридичного світогляду співробітника органів внутрішніх справ.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Що представляє собою предмет теорії держави та права ?

2. Які рівні вивчення держави та права виділяють сучасні правознавці ? Розкрийте їх зміст ?

3. Структура теорії держави та права як науки ?

4. Чим на Вашу думку може пояснюватися безупинний розвиток предмета теорії держави та права ?

5. Яка роль теорії держави та права у формуванні юридичного світогляду, в становленні сучасного юриста?

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Роль юридичних наук для розвитку законодавства.

2. Теорія держави та права як наука та навчальна дисципліна.

 
ЛІТЕРАТУРА:

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Алексеев С.С. Теория права.-М.,БЕК,1993.

Алексеев С.С. Общая теория права. -М., 1994.

Бандурка О., Пушкін О., Зайцев Л. Право i держава - теоретичний аспект// Право Украiни. 1995 .-№ 11.

Валеев Д.Ж. Обычное право и его генезис// Правоведение, 1974, № 6.

Душанов Х.М. Першиц А.И. Мононорматика и начальное право (статья первая) // Государство и право, 2000, № 1, с. 98-103.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Лазарев В.В. Теория государства и права (актуальные проблемы).,М. Академия МВД России, 1992.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

От доклассовых обществ к раннеклассовым.- Наука, 1987.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. -Львiв, 1994.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. -М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

 

Під час відповіді на перше питання студенти та студенти повинні усвідомити, що теорія держави та права – це не дві ізольовані одна від іншої наукові галузі (теорія держави та теорія права), а єдина наука. Необхідно визначити нерозривний зв’язок і характер взаємодії держави та права, а також усвідомити, що держава та право – це, в першу чергу, політико-ідеологічна реальність, а не ідея, поняття. Реальність, з якою не може не рахуватись жодна суспільна сила, якою б великою вона не була.Також студенти та студенти повинні визначити, що є предметом теорії держави та права. При цьому необхідно враховувати, що предметом будь-якого теоретичного знання є не тільки речі і явища, що сприймаються емпірично, але й також закладені в них об’єктивні тенденції, які виявляються лише на рівні наукових абстракцій.

 

Розкриваючи зміст другого питання, студенти та студенти повинні пом’ятати, що методологія являє собою складне утворення, яке містить у собі цілу систему різних методів, логічних прийомів і засобів пізнання визначених явищ. А також повинні уявляти собі в чому полягає методологічний підхід теорії держави та права як науки. Необхідно розкрити суть загальних, окремих та спеціальних наукових методів. 

Під час відповіді на третє питання студенти та студенти повинні чітко усвідомити діюче розмежування функцій теорії держави та права на: теоретико-пізнавальну, практично-прикладну, ідеологічну, виховну, прогностичну функції. Студентам та студентам необхідно розкрити зміст онтологічної, ідеологічної, еврестичної, системоутворюючої, методологічної, еврестичної, прогностичної, комунікативної, навчальної, а також конструктивної і аналітичної функції.

 

Відповідаючи на четверте питання, студенти та студенти повинні зрозуміти, що вивчення держави та права не може бути обмежоване областю чисто юридичних уявлень. Державо та право виступають як явища суспільного життя в цілому і знаходяться у полі зору усіх суспільствознавчих наук. Щоб дати державі та праву всебічне обгрунтування необхідний тісний зв’язок з науками, які вивчають загальні закономірності розвитку суспільства, і такі його сторони, з якими пов’язане існування і функціонування держави і права. Необхідно також усвідомити, що будучи за своїм предметом фундаментальною наукою правознавства, теорія держави та права виступає як необхідна ланка теоретичних знань між філософськими знаннями і спеціальними юридичними дисциплінами.Студенти та студенти повинні розкрити місце теорії держави та права в системі юридичних наук; розглянути теоретико-історичні, спеціальні, галузеві і міжгалузеві, прикладні, та вивчаючі міжнародне право науки, які є основними ланцюгами в системі юридичних наук.

Також студентам та студентам необхідно показати зв’язок теорії з практикою, тобто розкрити значення теорії держави та права для державно-правової практики. Усвідомити необхідність вивчення теорії держави та права співробітниками правоохоронних органів.

 

 

 Тема: ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА. 

Мета заняття: формування у студентів розуміння складності і неоднозначності процесів походження держави та права, їх детермінованості різними економічними, політичними, соціальними та іншими чинниками. Послідовне та цілеспрямоване формування у студентів підходів до оцінювання минулого та сучасного.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: первісний лад, неолітична революція, звичай, звичаєве право, мононорма, суспільна влада, публічна влада, держава, право.

 

ПЛАН.

1. Загальна характеристика теорій походження держави та права.

2. Закономірності і форми виникнення держави. Нерівномірність розвитку державності у різних народів.

3. Характеристика соціальних норм первісного суспільства. Перехід до правових норм, закономірності виникнення права.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які ознаки характерні для суспільної влади в первісному суспільстві?

2. Які закономірності виникнення держави ?

3. Визначте ознаки права, що відрізняють його під соціальних норм первісного суспільства:

     1) не розмежовують права і обов'язки;

     2) забезпечуються державою;

     3) існують у свідомості людей;

     4) розмежовують права і обов'язки;

     5) забезпечуються звичкою:

     6) виражають волю усіх членів суспільства.

4. Дайте характеристику "договірної теорії" походження держави і права.

5. У чому переваги та недоліки марксистської теорії походження держави та права ?

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Немарксистські вчення про походження держави.

2. Причини та умови виникнення держави та права.

3. Особливості виникнення держави та права.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Алексеев С.С. Теория права.-М.,БЕК,1993.

Алексеев С.С. Общая теория права. -М., 1994.

Бандурка О., Пушкін О., Зайцев Л. Право i держава - теоретичний аспект// Право Украiни. 1995 .-№ 11.

Валеев Д.Ж. Обычное право и его генезис// Правоведение, 1974, № 6.

Душанов Х.М. Першиц А.И. Мононорматика и начальное право (статья первая) // Государство и право, 2000, № 1, с. 98-103.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Лазарев В.В. Теория государства и права (актуальные проблемы).,М. Академия МВД России, 1992.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

От доклассовых обществ к раннеклассовым.- Наука, 1987.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. -Львiв, 1994.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. -М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

 

 Під час відповіді на перше питання студенти та студенти повинні усвідомити, що різноманітність теорій походження держави і права має об’єктивну основу, що кожна з таких теорій має історичний характер і відображає певну сторону процесу виникнення держави та права. Необхідно звернути увагу студентів та студен на ті позитивні моменти, які притаманні багатьом з цих теорій, а саме: визнання множинності факторів, що призводять до утворення держави та права, визнання ролі окремих особистостей і народів в цілому в процесі утворення держави.

Разом з тим, підсумовуючи питання, необхідно відзначити, що жодна з теорій так і не змогла дати остаточну відповідь на питання про причини виникнення держави та права.

 

Основу відповіді студентів та студен на друге питання може скласти матеріал, викладений у підручниках з теорії держави та права Скакун О.Ф., Хропанюка В.М., Рабіновича П.М., і Копєйчикова В.В. Студентам та студентам необхідно зв’язати теоретичний матеріал з матеріалом, який вони вивчають в інших учбових курсах, таких як історія держави та права зарубіжних країн, історія держави та права України. 

Розкриваючи зміст третього питання, студенти повинні засвоїти наявність двох основних точок зору на процес виникнення права:

1. Право є породженням держави, тісно й нерозривно пов’язане з ним та обслуговує потреби держави.

2. Право – це відносно самостійне утворення, яке складалося ще в рамках первісного суспільства в умовах переходу від привласнюючого господарства до господарства, що виробляє.

Це слід мати на увазі, характеризуючи основні теорії походження права. Під час відповіді на це питання необхідно використовувати роботи під редакцією А.С. Піголкіна, статтю Валєєва в журналі “Правознавство”, роботу Карбоньє.
 

Тема: СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДЕРЖАВИ.

 

Мета заняття: формування у студентів уявлення про сутність держави, ознайомлення з різними підходами до розуміння сутності держави, поглиблення і систематизація їхніх знань про типологію держави. Формування у студентів переконань закономірності історичного процесу.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: держава, ознаки держави, суверенітет, державна влада, політична влада, типологія, історичний тип держави, цивілізація, демократія.

 

ПЛАН.

1. Держава як соціальне явище: сутність, основні ознаки.

2. Державна влада. Співвідношення державної і політичної влади.

3. Роль органів внутрішніх справ у здійсненні державної влади.

4. Типологія держави: формаційний і цивілізаційний підходи та їхні сучасні оцінки.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняттю держави.

2. Назвіть ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві:

 а) населення не оподатковується;

 б) влада відокремлюється від суспільства;

 в) влада виражає інтереси домінуючої частини населення;

 г) органи влади не поділяються на види за окремими функціями;

 д) створюється система загальнообов'язкових правил поведінки;

 е) влада поширюється на всіх членів роду.

3. У чому сутність держави перехідного періоду ?

4. Визначте основні етапи становлення держави.

5. Що мається на увазі під типологією держави ?

6. У чому полягає співвідношення державної і політичної влади?

7. У чому полягає сутність суверенітету держави та які його види ?

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Держава, суспільство та соціальний прогрес.

2. Державна влада та способи її здійснення.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. – Питер.- 2003.

Антоненко М.І. Розвиток організаційно-правових засад українсько-російського співробітництва як один із факторів становлення державності України // Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті П.І. Новгородцеві (другі Новгородцевські читання) “Ідея правової держави: історія і сучасність” Спец. випуск Вісник ЛІВС МВС Луганськ.-2001.

Байтин М.И. Государство и политическая власть. - Саратов, 1972, Гл. 2, 4.

Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України, 2001, № 8.

Бурлай Е.В. “Правовое государство”: миф или реальность? // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 4, с. 42-56.

Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право, 1993, № 7.

Дмитриев Ю.А. Соотношение политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и право, 1994, № 7.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Любашиц В.Я. Государственная власть в РФ как выражение народовластия // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2004, № 1.

Любашиц В.Я. и др. Теория государства и права. – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Манов Т.Н. Признаки государства: Новое прочтение // Политические проблемы теории государства и права.- М., 1993, с.38-40.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства.- Л.; Наука, 1971.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. -Львiв, 1994.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

Рожкова Л.П. Причины и методы типологии государства и права.-Саратов,1984.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Сурилов А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. - Одесса: Вища шк.-1989,Гл. 3.

Теория государства и права/ Под общ. ред. Королева А.Н. и Явича Л.С. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та.-1982.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько.- М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Тихонов В.Н. Государство и его сущность в работах П.Д.Юркевича // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002, № 4, с. 5-11.

Тихонов В.Н. К вопросу взаимоотношения государства и личности // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2001, № 3, с. 3-8.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М.,1998.

Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти// Государство и право, 1995, №8.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства, М., 1983.

 

 При розгляданні студентами першого питання, їм необхідно лати визначення поняття держави, розкрити її сутність як політичної, структурної і територіальної організації суспільства, при цьому необхідно звернути особливу увагу на різноманітність підходів до розуміння сутності держави, також слід виділити всі супутні визначенню держави ознаки, та важливе місце при цьому відвести розкриттю поняття суверенітету як одному з найважливіших ознак держави.

 

Переходячи до другого питання слід розкрити поняття державної влади шляхом: а) виявлення її природи і основних властивостей; б) аналізу її структури; в) характеристики владовідносин та методів їх здійснення. При цьому необхідно враховувати те, що державна влада, будучи різновидом соціальної влади, має всі ознаки останньої. Разом з тим, вона має якісні особливості. Найважливіша з них міститься в політичній природі державної влади.Студенти повинні знати, що держава – не тільки форма організації державної влади, але й безпосередній її носій. Вона наймогутніший виразник влади, її концентроване матеріальне й організаційне втілення. Державна влада і держава перебувають в такій органічній єдності, при якій їх окремий розгляд має лише певний теоретичний зміст. Проте, не можна забувати, що в переломні періоди історії ця єдність може порушуватись. Мова йде про революції, перевороти та інше, головною ознакою і основною метою яких є захват державної влади.

Також студенти та студенти при відповіді повинні зачепити проблему легальності та легітимності державної влади.

 

Під час відповіді на третє питання студенти та студенти повинні уявляти, що різноманітність держав, яка мала місце в історії та існує в цей час потребує їх повної впорядкованості, класифікації за загальними та окремими ознаками. А основною класифікацією держав є їх розподіл та об’єднання за типами, тобто за сукупністю найбільш суттєвих ознак.Критерієм історичної типізації найчастіше є поняття суспільно-економічної формації. Студенти та студенти повинні мати уявлення про формаційний та цивілізаційний підходи до типології держав та їх сучасних оцінках. Також повинні оволодіти знаннями про зміну типів держав і формах переходу від одного типу держав до іншого.

В цьому ж питанні повинна бути зачеплена проблема перехідного стану сучасної української державності, а також розглянуті основні тенденції розвитку державності у сучасному світі.

 

Тема: ФОРМА ДЕРЖАВИ. 

Мета заняття: перевірка і поглиблення знань студентів про поняття «форма держави», формування уявлень про роль співробітників органів внутрішніх справ України в процесі становлення демократичного політико-правового режиму в державі. Формування правового установлення у студентів на погодження спрямованості та очікувань особи з інтересами та очікуваннями суспільства.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: форма держави, форма державного правління, державний устрій, політико-правовий (політичний) режим, унітарна держава, федерація, конфедерація, співдружність, союз, автономія, монархія, республіка, демократія, тоталітаризм, авторитаризм.

 

ПЛАН.

1. Поняття форми держави.

2. Форма державного правління.

3. Форма державного устрою.

4. Політико-правовий /політичний/ режим. Роль органів внутрішніх справ у формуванні демократичного політичного режиму в Україні.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які складові частини поняття "форма держави" Ви знаєте ?

2. Яке співвідношення типу і форми держави?

3. Які, на Вашу думку, основні причини заважають становленню демократичного політико-правового режиму в нашій країні?

4. Визначте, які зміни форми держави зафіксувала Конституція України 1996 року (у порівнянні з Конституцією УРСР 1976 року) ?

5. Дайте характеристику нетрадиційним формам державного устрію.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Еволюція форм української держави в сучасний період.

2. Нетипові форми правління.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права.". – Питер, 2003.

Антоненко М.І. Розвиток організаційно-правових засад українсько-російського співробітництва як один із факторів становлення державності України // Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті П.І. Новгородцеві (другі Новгородцевські читання) “Ідея правової держави: історія і сучасність” Спец. випуск Вісник ЛІВС МВС Луганськ.-2001.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. Пер. с франц.-М.,текст,1993.

Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України, 2001, № 8.

Давидова М. Соціально-економічні права як крітерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України, 2001, № 8.

Даль Р. Демократия и ее критики.-М., 2003.

Диков А.Б. Институт президентства в Башкортостане // Государство и право, 2000, № 8, с. 97-102.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Загоруй І.С. Втілення ідей суспільного ідеалу в основах конституційного ладу України // Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті П.І. Новгородцеві (другі Новгородцевські читання) “Ідея правової держави: історія і сучасність” Спец. випуск Вісник ЛІВС МВС Луганськ.-2001.

Загоруй І.С. Гуманістичні засади конституційного ладу України, як засіб забезпечення прав людини // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. – Харків, 2000.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории.- М.,1990.

Левченков А.И. Украина как правовое социальное государство и перспективы его развития // Юриспруденция Научные труды университета права Литвы № 3, 2000 р.

Линецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України // Право України, 2000, № 6, с. 19-23.

Карпунов В.Н., Татоли Т.В. Типология политических режимов: некоторые вопросы теории и практики // Вісник ЛАВС МВС України. – 2002. -№4.

Конституция буржуазных государств.: Юрид. лит., 1982.

Костецька Т. Шляхи демократизації державно-правових систем (про підсумки міжнародної науково-практичної конференції) // Право України, 2000, № 12.

Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе // Теория права: новые идеи, - М. -ИГП. АН СССР. 1991 .Вып. 1- с.8-16.

Лазарев В.В. Теория государства и права.-М.,1992.-Гл.5.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение// Политические проблемы теории государства.-М.;ИППАН,1993.- с.38-40.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соціального буття // Право України, 2001, № 8.

Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України, 2001, № 8.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй, Львiв, 1993.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

Сікілінда О.І. Еволюція форми української держави у 90-ті роки // Вісник ЛІВС МВС України - 1998 - № 3

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму // Право України, 2001, № 5.

Скрипнюк В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. – 2002. - №5

Стародубский В.А. Политические режимы европейских буржуазных стран. - Свердловск, 1989.

Татоли Т.В. К вопросу о сущности «монархо-фашизма» в межвоенной Болгарии // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2001, № 2, с. 20-33.

Телешун С. Окремі аспекти реформування адміністративно-територіального устрою в контексті останніх урядових пропозицій // Право України.- № 1.-2003.-С. 8-11.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько.-М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений/ Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве// Государство и право, 1994.- № 1.-с.109-115.

Шапиро Л. Тоталитаризм: что это такое? Исследования зарубежных политологов. Ч. 1,2. М.,1993.

 

Під час відповіді на перше питання студенти та студенти повинні розкрити історичні передумови виникнення такої категорії, як “форма держави”. Розкрити класифікації форм держави, що наводились Платоном, Аристотелем та іншими представниками політико-правової думки. Визначити складові частини поняття “форма держави” і показати тісний зв’язок між ними. При цьому необхідно пам’ятати, що не можна розкривати форму будь-якої держави, виходячи тільки з одної-єдиної частини поняття “форма держави”. Також перед студентами та студентами стоїть задача розкрити співвідношення типу та форми держави. 

Відповідаючи на друге питання, студенти та студенти повинні не тільки розкрити безпосередній зміст поняття “форми державного правління”, але й розповісти про особливості форми державного правління у рабовласницьких, феодальних, буржуазних та соціалістичних державах. Необхідно також показати особливості радянської форми правління, еволюції форми правління в Україні на сучасному етапі. Студенти та студенти повинні дати визначення монархії (її видів), республіки (її видів).

 

Розкриваючи третє питання, студентам та студентам необхідно чітко дати визначення унітарної держави, федерації та конфедерації. При цьому необхідно пам’ятати, що форма державного устрою характеризує державу з точки зору його територіального розподілу і відповідної організації державних органів. У відповіді повинна міститися інформація й про інші державні й міждержавні утворення: імперії, союзи, співдружності. Для чіткої й детальної відповіді необхідно висвітлити проблеми автономій в унітарних державах та суверенітетів у складній державі. 

Відповідь на четверте питання передбачає крім визначення поняття “політико-правовий режим”, ще й висвітлення понять демократичного та недемократичного режимів, особливостей деяких видів недемократичних режимів, як-то: тоталітаризм, авторитаризм, фашизм та інших, а також характеристики демократичних режимів. Крім названого необхідно розкрити основні проблеми формування демократичного політико-правового режиму в Україні в сучасний період.


 

Тема: ФУНКЦІЇ, МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ.

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка