Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностейСторінка6/12
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

надзвичайниІ ситуаціЇ
ТЕМА 8.кЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. пРИРОДНІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Аварія небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. (Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 08.06.2000 № 1809-III).

Катастрофа — велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків.

Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. ("Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру міста Києва" Затверджено розпорядженням київської міської держадміністрації від 25.05.99 р. № 793).

Небезпечне природне явищеподія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть становити загрозу для людей, об'єктів економіки та довкілля.

Стихійні лихаприродні явища, які носять надзвичайний характер і призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, знищення матеріальних цінностей.


8.1. Класифікація надзвичайних ситуацій


Ознаки надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій: природні, соціальні та техногенні; негативні екологічні наслідки. Поділ надзвичайних ситуацій за масштабом та глибиною: локальні, об’єктові, місцеві, регіональні, національні та глобальні. Класифікація надзвичайних подій, що лежать в основі виникнення надзвичайних ситуацій. Законодавчі акти, що стосуються діяльності в умовах надзвичайних ситуацій.

8.2. Причини виникнення надзвичайних ситуацій


Причини виникнення природних надзвичайних ситуацій та небезпечних явищ. Причини виникнення соціальних надзвичайних ситуацій: політичних, релігійних, економічних, національних. Причини виникнення техногенних надзвичайних ситуацій.

Комплексні надзвичайні ситуації. Небезпечні екологічні наслідки та катаклізми.8.3. Природні надзвичайні ситуації


Види стихійних лих. Вражаючі фактори та наслідки стихій. Заходи по запобіганню та зменшенню наслідків стихійних лих. Стихійні лиха в Україні.

Поняття про небезпечні природні явища. Види небезпечних природних явищ.8.4. Соціальні та техногенні надзвичайні ситуації


Види надзвичайних ситуацій соціального характеру. Їх масштаби та наслідки. Попередження соціальних надзвичайних ситуацій.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Види аварій та катастроф, їх характеристика. Наслідки аварій та катастроф.
Рекомендована література: 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:


 1. Дайте визначення терміну “надзвичайна ситуація”.

 2. Назвіть основні ознаки надзвичайної ситуації.

 3. Наведіть класифікацію надзвичайних ситуацій.

 4. Розкрийте причини виникнення негативних екологічних наслідків.

 5. Як поділяються надзвичайні ситуації за масштабом та глибиною впливу?

 6. Наведіть класифікацію подій, що лежать в основі надзвичайної ситуації.

 7. Назвіть причини виникнення природних надзвичайних ситуацій.

 8. Що призводить до виникнення соціальних надзвичайних ситуацій?

 9. В результаті яких причин виникають техногенні надзвичайні ситуації?

 10. Наведіть класифікацію та види стихійних лих.

 11. Охарактеризуйте причини виникнення та вражаючі фактори стихійних лих.

 12. Які природні явища відносять до небезпечних?

 13. Поясніть суть терміну “катаклізм”.

 14. Вкажіть можливі наслідки соціальних надзвичайних ситуацій.

 15. Обгрунтуйте способи попередження соціальних надзвичайних ситуацій.

 16. Назвіть основні види аварій і катастроф, причини їх виникнення та можливі наслідки.

—————

ТЕМА 9.Техногенні надзвичайні ситуації
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Ділення атомних ядер — розпад атомного ядра на 2 (рідше 3 або 4) осколки. Супроводжується випромінюванням вторинних нейтронів, g-квантів та виділенням енергії.

Евакуація це організований вихід (виїзд) працівників підприємств та організацій, які припиняють або переносять свою діяльність у заміську зону, а також непрацездатного й незайнятого у виробництві населення.

Епідемія — 1) масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та просторі у межах певного регіону що значно перевищує звичайний рівень захворюваності, який реєструється на цій території; 2) поширення, у принципі тимчасове, якоїсь хвороби серед людності на більш-менш значній території.

Епізоотія — одночасне поширення інфекційної хвороби серед великої кількості одного чи багатьох видів тварин, що значно перевищує звичайний зареєстрований рівень захворюваності на певній території.

Епіфітотія — масове інфекційне захворювання рослин, що супроводжується чисельною загибеллю культур і зни­женням їх продуктивності.

Мікроб [фр. microbe < грецьк. mikros малий + bios життя]. Загальна назва мікроорганізмів — бактерій, актиноміцетів та ін. за виключенням мікроскопічних водоростей та найпростіших.

Сховищапризначені для забезпечення захисту людей від всіх вражаючих факторів ядерного вибуху, отруйних речовин, бактеріальних засобів та теплової дії при пожежах.

Термоядерні реакції — реакції злиття легких ядер у більш важкі. Відбуваються при високих температурах, супроводжуються виділенням великої кількості енергії.

9.1. Катастрофи з викидом радіоактивних речовин


Техногенні катастрофи з викидом радіоактивних речовин. Поняття про ядерну зброю, атомна та воднева бомби. Характеристика вражаючих факторів ядерного вибуху. Дія повітряної ударної хвилі на людину. Види руйнувань будівель та споруд під дією ударної хвилі. Дія світлового випромінювання. Вражаюча дія проникаючої радіації. Допустимі дози опромінення людини. Радіоактивне зараження місцевості, зони зараження. Характеристика осередку ядерного вибуху.

9.2. Катастрофи з викидом хімічних речовин


Аварії з викидом сильнодіючих хімічних речовин. Поняття про хімічну зброю. Концентрація і щільність зараження. Характеристика отруйних речовин. Поділ отруйних речовин за токсичною дією. Шляхи надходження токсичних речовин до організму людини.

Характеристика осередку хімічного враження. Особистий захист, організація захисту людей у випадку хімічного враження.9.3. Біологічні катастрофи


Застосування різноманітних бактеріологічних речовин у воєнний та мирний час. Епідемії. Поняття про біологічну зброю. Види хвороботворних мікробів та бактеріальних отрут, які використовуються як біологічна зброя. Зараження тварин і рослин.

Характеристика осередку біологічного враження. Заходи запобігання розповсюдження інфекційних захворювань: на місцевості, на об’єкті.9.4. Заходи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій


Захист людей в умовах надзвичайних ситуацій: укриття людей в захисних спорудах; евакуація. Радіаційний та хімічний захист. Медична допомога. Випадки необхідності евакуації населення.

Характеристика захисних споруд: сховищ, протирадіаційних укриттів.

Види організаційних заходів по захисту населення. Організація розосередження та евакуації населення. Основні правила перебування в захисних спорудах. Засоби індивідуального захисту.


Рекомендована література: 4, 5, 14, 18, 19

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Назвіть види зброї масового враження.

 2. Наведіть класифікацію ядерної зброї за способом одержання енергії, потужністю; назвіть види вибухів.

 3. Вражаючі фактори ядерного вибуху, їх характеристика.

 4. Охарактеризуйте дію ударної хвилі.

 5. Який негативний вплив на людину та господарські об’єкти має світлове випромінювання ядерного вибуху?

 6. Від чого залежить ступінь та форма променевих вражень?

 7. Чому виникає радіоактивне зараження місцевості? Основні одиниці вимірювання радіоактивного зараження.

 8. Охарактеризуйте осередок ядерного враження.

 9. Як класифікується хімічна зброя?

 10. Якими шляхами отруйні речовини потрапляють до організму людини?

 11. Охарактеризуйте осередок хімічного зараження.

 12. Назвіть заходи, що повинні проводитися на підприємстві у випадку викиду сильнодіючих отруйних речовин.

 13. Які види мікроорганізмів можуть бути використані як біологічна зброя? Наведіть приклади захворювань.

 14. Які заходи проводяться під час карантину та обсервації?

 15. Охарактеризуйте захисні споруди цивільної оборони.

 16. За яких умов використовуються ті чи інші індивідуальні засоби захисту?

 17. В чому принципова різниця між фільтруючими і ізолюючими протигазами та респіраторами?

 18. Охарактеризуйте захисні функції багаторазових засобів захисту шкіри.

 19. В яких випадках необхідно проводити розосередження, а в яких евакуацію населення?

 20. Які формування та служби залучаються до проведення рятувальних та інших невідкладних аварійних робіт?

 21. Як правильно організувати харчування в умовах хімічного, біологічного та радіаційного забруднення?

—————
Розділ 5

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка