Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Вибори і виборчі системи»Сторінка1/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Інститут історії, політології і міжнародних відносин

Кафедра політології

Марчук В. В., Максимець Б. В.

ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

Методичні вказівки

для підготовки до семінарських занять

Івано-Франківськ, 2014
ББК

УДК


Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № від 2014 року)

ББК


УДК
Рецензенти:

Марчук В. В., Максимець Б. В. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Вибори і виборчі системи»: [текст] / Васильович Васильович Марчук, Богдан Володимирович Максимець / Інститут історії, політології і міжнародних відносиин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – с.


Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечити якісну підготовку студентів до семінарських занять з навчальної дисципліни «Вибори і виборчі системи».

Методична розробка призначена для студентів, аспірантів, викладачів,.


ББК

© ., 2014

©Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ»

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3,5 кредита ECTS із них:

Лекцій: 36 год.

Семінарських занять: 32 год.

Самостійної роботи: 40 год.

Семестр: 3 (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”)

Форма підсумкового контролю: екзамен

Мета курсу: дати студентам необхідні знання про політичні вибори, їх місце в системі представницької демократії; базові характеристики виборчих систем, їх елементи, позитивні риси та недоліки, політичні наслідки; виборчий процес та його складові, індикатори демократичності виборчого процесу, географію виборчих систем та виборчу інженерію.

Для оволодіння дисципліною вивчаються сутність сучасних політичних виборів, історія виборчого процесу, поняття виборчого права як основи проведення виборів, виборчий процес, партії і суспільно-політичні об’єднання у виборчому процесі, загальна класифікація сучасних виборчих систем, виборча система сучасної України, поняття виборчої кампанії, особливості формування іміджу у виборчій кампанії, основні етапи організації і підготовки виборчої кампанії, організація управління у виборчих кампаніях, технології діагностичних і аналітичних досліджень у виборчих кампаніях.

На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів уміння об’єктивно оцінювати роль та характер виборів, їх місце в політичній системі; розрізняти типи і види виборчих систем, їх застосуванням в межах української і світової виборчої практики; проводити політологічний аналіз виборчого процесу в цілому та його окремих етапів; аналізувати правові основи проведення виборів в Україні; визначати шляхи реформування виборчої системи України.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ»

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ: ЕКЗАМЕН

Назва теми

Кількість годин

всього


аудиторних

лекцій


практичних

самостійна робота

1

Історія виборчого процесу

8

4

2

2

4

2

Сутність сучасних політичних виборів.

8

4

2

2

4

3

Поняття виборчого права як основи

проведення виборів.8

4

2

2

4

4

Виборчий процес.

6

4

2

2

2

5

Партії і суспільно-політичні об’єднання у виборчому процесі.

6

4

2

2

2

6

Референдуми та плебісцити в системі представницької демократії.

2

2

0

2

0

7

Виборча кампанія: поняття, класифікація, етапи, ресурси.

6

4

2

2

2

8

Організаційне та фінансове забезпечення виборчих кампаній.

6

4

2

2

2

9

Проектування виборчих кампаній

8

4

2

2

4

10

Загальна характеристика та основні елементи виборчих систем

10

6

4

2

4

11

Типи виборчих систем. Мажоритарна виборча система.

4

4

2

2

0

12

Типи виборчих систем. Пропорційна і напівпропорційна виборчі системи.

4

4

2

2

0

13

Типи виборчих систем. Змішана, куріальна, консенсусна виборчі системи.

4

4

2

2

0

14

Значення, наслідки, оцінювання, ефективність та розробка виборчих систем

6

4

2

2

2

15

Географія виборчих систем.

4

2

2

0

2

16

Виборча система сучасної України. Вибори Президента та народних депутатів України.

8

6

4

2

2
Виборча система сучасної України. Вибори органів місцевого самоврядування.

6

4

2

2

2
Всього

108

68

36

32

40


ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Денна форма

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Історія виборчого процесу.

2

2

Сутність сучасних політичних виборів.

2

3

Поняття виборчого права як основи

проведення виборів.2

4

Виборчий процес.

2

5

Партії і суспільно-політичні об’єднання у виборчому процесі.

2

6

Референдуми та плебісцити в системі представницької демократії.

2

7

Виборча кампанія: поняття, класифікація, етапи, ресурси.

2

8

Організаційне та фінансове забезпечення виборчих кампаній.

2

9

Проектування виборчих кампаній

2

Заочна форма

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Сутність сучасних політичних виборів

2

2

Загальна характеристика та основні елементи виборчих систем

2

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Денна форма

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Загальна характеристика та основні елементи виборчих систем

2

2

Типи виборчих систем. Мажоритарна виборча система.

2

3

Типи виборчих систем. Пропорційна і напівпропорційна виборчі системи.

2

4

Типи виборчих систем. Змішана, куріальна, консенсусна виборчі системи.

2

5

Значення, наслідки, оцінювання, ефективність та розробка виборчих систем.

2

6

Виборча система сучасної України. Вибори Президента та народних депутатів України.

2

7

Виборча система сучасної України. Вибори органів місцевого самоврядування.

2

Заочна форма

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Виборча система сучасної України.

2

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Сутність сучасних політичних виборів

Поняття виборів. Рівні виборів. Президентські, парламентські та місцеві вибори. Вибори до верхньої та нижньої палати. Строки та терміни проведення виборів. Чергові, позачергові та додаткові вибори. Демократичні норми проведення сучасних виборів.

Функції виборів в умовах демократичного суспільства. Зміст функцій виборів: артикуляції, контролю, легітимації і стабілізації, комунікативної, каналізації, мобілізації, соціалізації, рекрутування політичної еліти, генерування, конституювання опозиції.

Мета та функції виборів в умовах тоталітарної політичної системи. Вибори в авторитарних та суспільствах перехідного типу. Непрямі вибори. Періодичний характер, підміна виборів та розтягування строків голосування. Панування однопартійної, безпартійної та «системи «обраних» партій» в авторитарних суспільствах. Всенародні референдуми як спосіб підміни виборів.Тема 2. Історія виборчого процесу

Вибори та голосування як способи здійснення народовладдя. Стародавня Греція. Стародавній Рим. Середньовіччя. Новий час. Виникнення парламентаризму. Станово-представницька демократія. Втілення ідеї про права людини у внутрішньому законодавстві під час буржуазних революцій в Англії, Франції, США. Вітчизняний виборчий досвід. Політичні вибори в політичній практиці сучасної України.Тема 3. Поняття виборчого права як основа проведення виборів

Вузьке та широке визначення поняття «виборче право». Принципи сучасного виборчого права. Принцип всезагальності, прямих, таємних і рівних виборів. Активне та пасивне виборче право.

Історія боротьби за впровадження всезагального виборчого права. Філософсько-політичні концепції обґрунтування всезагального виборчого права. Боротьба за жіночі виборчі права. Боротьба за скасування кольорових та молодіжних виборчих цензів в Європі та США.

Основні різновиди сучасних та історичних виборчих цензів. Віковий ценз, ценз недієздатності та моральний ценз. Основні групи обмежень виборчого права ХІХ-ХХ ст. Майнові, вікові, професійні, освітні, релігійні та міграційні виборчі обмеження. Боротьба за скасування расових обмежень виборчого законодавства. Законодавче закріплення виборчого права для «меншин».Тема 4. Виборчий процес

Поняття виборчого процесу. Виборчий процес як особлива діяльність, що спрямована на організацію, проведення та участь у виборах. Виборчий процес як система правових норм, що регулює вибори.

Стадії виборчого процесу. Підготовчий етап виборів. Різновиди виборчих органів. Способи формування списків виборців. Способи (суб'єкти) висування кандидатів у депутати. Агітаційно-пропагандистська кампанія виборів. Способи голосування. Зміст та вигляд виборчих бюлетенів.

Загальні вимоги до підрахунку голосів. Послідовність підрахунку голосів. Контроль за дотриманням виборчого законодавства. Виборчо-правові спори. Відповідальність за виборчі правопорушення.Тема 5. Партії і суспільно-політичні об’єднання в виборчому процесі

Політичні партії на виборах. Функції політичних партій. Завдання політичних партій і суспільно-політичних об’єднань на виборах. Імідж партії. Партійний спектр сучасної України. Основні партії, ідеологічні течії. Основи партійної участі у виборчих кампаніях. Соціальна база партії, її електорат. Підбір партійних кандидатів та їх підготовка. Методи кадрової роботи.Тема 6. Загальна класифікація сучасних виборчих систем

Вузьке, нормативно-правове та широке розуміння поняття «виборча система». Виборча система як принцип переведення голосів виборців у депутатські мандати. Виборча система, як сукупність процесуально-правових норм, що регулюють вибори. Виборча система, як сукупність електоральних взаємовідносин.

Поняття «мажоритарна»виборча система. Основні різновиди мажоритарних виборчих систем. Система відносної більшості. Система абсолютної більшості. Історичні передумови застосування системи відносної та абсолютної більшості. Способи визначення абсолютної більшості. Переваги мажоритарних виборчих систем. Недоліки мажоритарних виборчих систем. Мажоритарна система кваліфікаційної більшості. Система перебалотування. Система альтернативного голосування. Переваги системи альтернативного голосування. Поняття «напівпропорційна» виборча система. Позитиви та недоліки «напівпропорційних» виборчих систем. Система обмеженого голосування. Система єдиного голосу, що не передається. Система кумулятивного голосування. Система «балів».

Різновиди пропорційних виборчих систем. Критерії типології пропорційних виборчих систем. Системи повного та обмеженого пропорційного представництва. Системи з жорсткими, напівжорсткими та м'якими списками. Панашування та рейтингове голосування. Виборча квота як критерій класифікації пропорційних виборчих систем.

Поняття «виборча квота». Методи обчислення виборчої квоти. Квота Хейра, Друпа, Гегенбах-Бішофа. Правила розподілення «зайвих» мандатів. Правило «найбільшої кількості», правило «найбільшого залишку», правило «найбільшої середньої». Методи дільників. Метод Д'онта, Імперіалі, Сент-Лаг'ю, модифікований метод Сент-Лаг'ю.

Сутність змішаної виборчої системи. Виникнення змішаних виборчих систем. Варіанти застосування змішаної виборчої системи. Позитиви та недоліки змішаних виборчих систем. Політичні наслідки застосування змішаних виборчих систем. Типологія змішаних виборчих систем. Географічно неоднорідні та географічно однорідні змішані виборчі системи. Системи паралельного і послідовного комбінування. Зв'язані та незв'язані змішані виборчі системи. Мажоритарно-пропорційні, пропорційно-мажоритарні та врівноважені системи.

Історичні типи виборчих систем. Куріальна виборча система. Застосування куріальної виборчої системи в Австро-Угорщині, Російській імперії та СРСР. Система голосу, що передається. Ірландський різновид системи голосу, що передається. Ефективність виборчих систем.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка