Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену для студентів спеціальності 03060107Сторінка1/7
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-НікітюкДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика»

Харків

Видавництво НФаУ2014

УДК 331.108.2 : 615.1


Рецензенти:

Огарь С.В. – канд. фарм. наук, доц. кафедри економіки та організації фармації Національного фармацевтичного університету;

Дорохова Л.П. – канд. фарм. наук, доц. кафедри менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтичного університету.

О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк

Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену для магістрів спеціальності 8.03060107 «Логістика». – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 114 с.

Методичні рекомендації містять перелік знань та вмінь, перевірку яких має підтвердити Державна екзаменаційна комісія, програму державного екзамену з логістики; питання з дисциплін, які входять до державного екзамену з логістики, опис організаційних аспектів та методичного забезпечення проведення державного екзамену, перелік рекомендованої літератури для самопідготовки магістрів зі спеціальності 8.03060107 «Логістика».


© Посилкіна О.В.,

Сагайдак-Нікітюк Р.В., 2014

© НФаУ, 2014

ЗМІСТ
Вступ.............................................................................................................................4

Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією «Менеджер з логістики» спеціальності 8.03060107 «Логістика» ……………………………….6

Програма комплексного державного екзамену на підтвердження освітньо-кваліфікаційної рівня «магістр» напряму підготовки 8.03060107 «Логістика» .26

Перелік питань для підготовки до державного екзамену …………………...…..48

Критерії оцінювання кваліфікаційного екзамену ………………………………..63

Опис процесу організації комплексного державного екзамену ………..……....66

Приклад білета ……………………………………………………………………..72

Список рекомендованої літератури ………………………………………………86

Додаток А …………………………………………………………………………113

ВСТУП
Державна атестація – це процес встановлення відповідності якості здобутої вищої освіти, рівня набутих професійних компетенцій випускника вищих навчальних закладів вимогам галузевих стандартів вищої освіти України зі спеціальності 8.03060107 «Логістика» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Державна атестація випускників здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки з дотриманням принципів формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості знань.

Державна атестація випускників зі спеціальності «Логістика» здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: захист магістерської роботи (проекту) і складання комплексного кваліфікаційного державного екзамену з фаху.

Вона здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Магістра» і СВО ВНЗ «Варіативна освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра з напряму «Менеджмент» за спеціальністю «Логістика».

Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки, є змістовні модулі, з яких складаються анотації дисциплін, наведені в ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Магістра» та СВО НФаУ «Варіативна освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціальності «Логістика».

Атестація якості підготовки магістра з логістики щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) здійснюється після виконання студентами навчального плану в повному обсязі Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) НФаУ з даного фаху. Голову ДЕК затверджує Міністерство освіти і науки України.

З метою ефективного використання тестів під час самостійної підготовки фахівців до атестації створена певна методична схема, за якою є можливість здійснювати самоконтроль.

Додатково для поглиблення самостійної підготовки до кожної дисципліни наведені джерела рекомендованої літератури.


ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІННЯ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ «МЕНЕДЖЕР З ЛОГІСТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03060107 «ЛОГІСТИКА»
Освітньо-професійна програма підготовки магістра з логістики передбачає такі цикли:

 • цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

 • цикл професійної та практичної підготовки.

Загальні вимоги до якостей випускників НФаУ реалізуються на підставі системи набутих загальних (інструментальних, міжособистісних, системних) та фахових компетентностей магістра з логістики для:

 • здійснення виробничих функцій,

 • вирішення завдань професійної і соціальної діяльності;

 • розв'язання складних задач і проблем у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог;

 • забезпечення здатності випускника здійснювати професійну діяльність на первинній посаді одразу після закінчення закладу освіти.

Загальні компетентності та результати навчання магістрів з логістики наведено в таблиці 1.

Перелік виробничих функцій, типових завдань та умінь, якими повинен володіти менеджер логістики наведено в таблиці 2.

Професійна діяльність магістра з фаху «Логістика» на первинних посадах полягає у:


 • реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністративних і частково евристичних процедур праці;


Таблиця 1

Загальні компетентності та результати навчання магістра з логістики

Зміст компетентностей

Результати навчання

1

2

1. Інструментальні компетентності

1.1. Здатність до формування світогляду, розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури

1.1.1. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення.

1.1.2. Знання і уміння оперувати філософськими категоріями та поняттями.

1.1.3. Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.1.4. Розуміння культурологічних питань сучасності, розглядання їх з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

1.1.5.Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи.

1.1.6. Здатність творчо мислити, вміння доводити та відстоювати власну думку1.2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах

1.2.1. Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів.

1.2.2. Здатність до організації і планування соціально-економічних явищ1.3. Здатність до саморегуляції та здорового способу життя

1.3.1. Розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб життя, фізичне самовдосконалення.

1.3.2. Уміння дотримуватися режиму роботи і відпочинку, підтримувати працездатність1.4. Здатність працювати з інформацією у тому числі в глобальних комп'ютерних мережах

1.4.1. Уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

1.4.2. Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та зворотного зв'язку, вести кореспонденцію.

1.4.3. Знання інформаційних потреб суспільства, інформаційно-пошукових ресурсів і стратегій у системі засобів масової комунікації.

1.4.4. Знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних, лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в документально-інформаційних системах.

1.4.5. Уміння досліджувати тенденції розвитку та концептуально-змістове моделювання програмних, апаратних, лінгвістичних засобів для автоматизованих систем у соціально-комунікаційних структурах і галузях.

1.4.6.Уміння формування та розвитку інформаційно-когнітивних технологій стандартизації та систем управління якістю у сфері соціальної інформаціїПродовження табл. 1

1

2

1.5. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомочність

1.5.1. Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп'ютерних технологій
розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень.

1.5.2. Здатність використовувати оргтехніку, універсальне та прикладне програмне забезпечення відповідно до виду діяльності, документально оформляти управлінське рішення.

1.5.3. Уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, щоб забезпечувати правомочність рішень


2. Міжособистісні компетентності

2.1. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність

2.1.1. Уміння усного і письмового спілкування державною мовою.

2.1.2. Уміння використовувати невербальні засоби комунікації.

2.1.3. Здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах.

2.1.4. Уміння донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.

2.1.5. Уміння зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

2.1.6. Уміння використовувати іноземні мови у професійній діяльності2.2. Уміння працювати у колективі та команді

2.2.1. Здатність підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу та команди, споживачами та іншими представниками сфери життєдіяльності.

2.2.2. Уміння працювати в міждисциплінарній команді.

2.2.3. Здатність нести відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди


2.3. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур

2.3.1. Розуміти і дотримуватися етичних цінностей, у т.ч. у професійній діяльності.

2.3.2. Розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення.

2.3.3. Вміння протистояти проявам расової, національної, вікової дискримінації, тендерної нерівності


2.4. Здатність працювати в міжнародному середовищі

2.4.1. Уміння використовувати іноземну мову для забезпечення результативної професійної діяльності.

2.4.2. Уміння спілкуватися з експертами з інших галузей2.5. Здатність до критики та самокритики

2.5.1. Уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримані знання

3. Системні компетентності

3.1. Здатність працювати самостійно і автономно

3.1.1. Уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів управлінняПродовження табл. 1

1

2

3.2. Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську позицію

3.2.1. Уміння виконувати конституційні обов'язки, дотримуватися норм законодавства.

3.2.2. Уміння захищати інтереси держави, поєднувати та взаємоузгоджувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси3.3. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості

3.3.1. Здатність захищати свої права людини та громадянина.

3.3.2. Знання та вміння створювати власний імідж та вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери.

3.3.3. Уміння встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар'єру.

3.3.4. Уміння добирати і використовувати методи соціально-психологічного впливу у професійній та інших сферах діяльності3.4. Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості

3.4.1.Знання й уміння забезпечувати якісне виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов тощо.

3.4.2. Здатність вносити рекомендації по введенню нових чи зміні існуючих вимог до якості3.5. Здатність до формування культури мислення, її сприйняття

3.5.1. Уміння формулювати і висловлювати думки та своє ставлення до подій, ситуацій виробничого характеру, уміння слухати та сприймати думки інших

3.6. Здатність до навчання

3.6.1. Розуміння й усвідомлювання меж своїх знань, уміння набувати і засвоювати нові знання.

3.6.2. Уміння вибирати альтернативні методи навчання3.7. Здатність формувати нові ідеї (креативність)

3.7.1. Уміння формулювати та ініціювати нові ідеї, формулювати її мету, завдання, необхідні ресурси.

3.7.2. Уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній діяльності.

3.7.3. Здатність здійснювати дослідницьку та/або інноваційну діяльність і впроваджувати її результати в практику.


3.8. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності

3.8.1. Уміння розвивати особисту стресовитривалість, саморегуляцію, уникати не допускати систематичного перевантаження організму, підтримувати психоемоційне здоров'я.

3.8.2. Зберігати трудову активність у екстремальних ситуаціях3.9. Вміння реалізовувати проект

3.9.1. Уміння використовувати проектний підхід в управлінні, здатність формулювати мету, завдання, обґрунтовувати ресурсне забезпечення проекту.

3.9.2.Уміння планувати процес і складати календарний план проекту за допомогою використання методів управління проектом у часі.

3.9.3. Уміння приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозуванняТаблиця 2

Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією «Менеджер з логістики» спеціальності 8.03060107 «Логістика»Функція

Номер і назва типового зав-дання діяльності

Номер і зміст уміння

1

2

3

1. Планувальна


1.1 Системний аналіз логістичної діяльності фармацевтичного підприємства

1.1.1. З використанням сучасних методик з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз логістичної діяльності фармацевтичного підприємства, установи, організації

1.1.2. Проводити системний аналіз матеріальних та супутніх їм потоків та їх взаємодії

1.1.3. Виявляти та реалізовувати технологічні й економічні інтереси всіх учасників, що утворюють єдиний ланцюг матеріального руху, з метою досягнення загальносистемних цілей

1.1.4. Проводити аналіз ефективності логістичних систем

1.1.5. Визначати інформаційну базу аналізу, доцільні способи обробки та систематизації інформації

1.1.6. Оцінювати основні види логістичних ризиків на підставі аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів, використовуючи сучасні методи логістичних ризиків

1.1.7. Здійснювати аналіз макро- і мікросередовища функціонування фірми, визначати ключові фактори успіху, використовуючи бенчмаркинг, SWOT-аналіз, аналіз розриву і сучасні комп’ютерні програми

1.2. Формування логістичної стратегії фармацевтичного підприємства

1.2.1. Розробляти стратегічні, оперативні та поточні плани логістичної діяльності фармацевтичного підприємства

1.2.2. Оцінювати логістичний потенціал фармацевтичного підприємства на підставі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень з використанням стандартних методик

1.2.3. На підставі знань стратегічного менеджменту визначати і розробляти логістичну місію та цілі діяльності фармацевтичного підприємства

1.2.4. Здійснювати оптимальний розподіл ресурсів підприємства у відповідності з пріоритетністю стратегічних завдань

1.2.5. Моделювати наслідки ризикових ситуацій, розробляти адекватну стратегію управління логістичними ризиками

1.3. Проектування логістичних систем

1.3.1. З використанням знань стратегічного менеджменту та системного аналізу вибирати логістичних партнерів та оптимізувати їх взаємодію

1.3.2. Проектувати макро- та мікрологістичні системи

1.3.3. Визначати оптимальний рівень сервісу та якості надання логістичних послуг, використовуючи знання стандартів з якості

Продовження табл. 21

2

31.3.4. Володіти основами проектування для впровадження системного підходу до розробки логістичних інноваційних проектів

1.3.5. Використовуючи сучасні комп’ютерні технології, формувати інформаційне забезпечення логістичної системи підприємством

1.3.6. Використовуючи результати маркетингових досліджень фармацевтичного ринку, результати фармакоекономічних досліджень, обґрунтовувати оптимальні витрати за логістичними проектами, спираючись на вимоги АНД, ТНД, правила GMP і стандарти ISO

1.3.7. Формулювати принципи, цілі, етапи, методи формування та обґрунтування логістичних інноваційних проектів

1.3.8. Обґрунтовувати логістичні проекти у відповідності з певними потребами ринку, включаючи галузеві стандарти, та інноваційною стратегією підприємства

1.3.9. Забезпечувати комерціалізацію та охорону об’єктів інтелектуальної власності в процесі проектування та функціонування логістичних систем

1.3.10. Розробляти узагальнений алгоритм визначення ринкової межі логістичної системи фармацевтичного підприємства з урахуванням специфіки готової продукції, що виробляється фармацевтичним підприємством

1.3.11. З метою мінімізації цін на лікарські засоби з урахуванням її соціальної значущості оптимізувати потужність логістичного ланцюга

1.3.12. Узгоджувати транспортно-складські потужності логістичного ланцюга з урахуванням особливостей зберігання та складування лікарських засобів

1.3.13. Моделювати внутрішньовиробничу логістичну систему на підставі особливостей фармацевтичного виробництва


1.4. Розроблення і впровадження інновацій для забезпечення логістичної діяльності

1.4.1. Розробляти інноваційні проекти щодо підвищення якості логістичних послуг, зменшення загальних витрат, координації діяльності на основі дослідження макросередовища та аналізу ринкових тенденцій

1.4.2. Здійснювати економічну оцінку логістичних інноваційних рішень

1.4.3. Проводити постійний моніторинг інновацій щодо технічного, технологічного, організаційного, інформаційного, фінансового забезпечення логістичної діяльності

1.4.4. Здійснювати планування логістичної інноваційної діяльності організацій (щодо вдосконалення моделей корпоративного управління, корпоративної реструктуризації, нових технологій, нової продукції, організаційних змін) на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища

1.4.5. Досліджувати вплив нових логістичних технологій на конкурентоспроможність підприємства


Продовження табл. 2

1

2

31.4.6. Здійснювати операції з придбання ліцензій та трансферу інтелектуальної власності, пов’язаної з побудовою логістичної системи

1.4.7. Впроваджувати інновації в навчальний процес підготовки фахівців з логістики

1.4.8. Використовувати методи моделювання для вирішення фармакоекономічних завдань і завдань логістики клінічних досліджень

1.4.9. Здійснювати моніторинг реалізації логістичного інноваційного проекту

1.4.10. Розробляти план проведення фармакоекономічного дослідження

1.4.11. Здійснювати оперативне управління реалізацією логістичних інноваційних проектів підприємства


1.5. Прогнозу-вання діяльності логістичної системи

1.5.1. Проводити порівняльну характеристику нових лікарських препаратів у відповідних фармакологічних групах з їх вітчизняними та закордонними аналогами

1.5.2. Аналізувати і планувати обсяг випуску і реалізації лікарських засобів в умовах певної ринкової кон’юнктури і динаміки захворюваності за певною нозологією

1.5.3. Коригувати обсяги, асортимент (номенклатуру), запаси лікарських засобів з урахуванням сезонного попиту

1.5.4. Прогнозувати потребу та розробляти плани матеріально-технічне забезпечення підприємства

1.5.5. Приймати участь у плануванні виробничого процесу для оптимізації руху матеріальних потоків

1.5.6. Планувати збут готової продукції через різні канали товарного руху

1.5.7. Планувати бюджет логістичних витрат

1.5.8. Проводити наскрізну оптимізацію управлінських рішень відносно управління потоками в логістичній системі

1.5.9. Розробляти інформаційну базу стратегічного планування діяльності логістичної системи

1.5.10. Використовувати сучасні методи прогнозування логістичних показників з урахуванням специфіки діяльності фармацевтичного підприємства

1.5.11. Проводити економічне обґрунтування розміщення фармацевтичного виробництва, регіональних фармацевтичних складів, аптек, центрів з переробки фармацевтичних і медичних відходів

1.5.12. Вибирати оптимальні регіони поставок лікарських засобів і товарів медичного призначення з урахуванням факторів зовнішнього і внутрішнього середовища


Продовження табл. 21

2

3

2. Організаційна

2.1. Організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємства

2.1.1. На підставі знань системного аналізу визначати оптимальну структуру служби логістики фармацевтичного підприємства для ефективного використання методів логістики, правового, нормативного та інформаційного забезпечення його механізму

2.1.2. Визначати місце логістичної служби в організаційній структурі підприємства та пов’язувати її діяльність з іншими службами, збалансовувати відповідальність та повноваження логістичних кадрів

2.1.3. Розробляти нормативно-інструктивне та методичне забезпечення регламентації діяльності логістичної служби, спираючись на вимоги процесного підходу і міжнародні стандарти якості

2.1.4. Делегувати повноваження, розподіляти права, відповідальність та обов’язки між виконавцями

2.1.5. Застосовувати різні засоби управління: інформування, індивідуальну бесіду, обговорення, визнання, критику, осудження

2.1.6. Розробляти організаційні схеми управління логістичними системами з урахуванням специфіки фармацевтичної галузі

2.1.7. На підставі загальносистемного аналізу розробляти організаційно-економічні та методичні засади формування та управління логістичним потенціалом підприємства

2.1.8. Здійснювати оперативне та поточне управління окремими ланками логістичних ланцюгів та виконання окремих логістичних функцій, використовуючи знання функціональних сфер логістики

2.1.9. Приймати участь в аналізі діючої організаційної структури управління та її оптимізації з урахуванням реалізації стратегічних цілей фармацевтичного підприємства

2.1.10. Визначати місце в організаційній структурі логістичної служби та пов’язувати її діяльність з іншими службами

2.1.11. Складати посадові інструкції працівників відділу логістики та Положення про відділ логістики з урахуванням специфіки фармацевтичної галузі

2.1.12. Аналізувати витрати робочого часу, визначати пріоритетність видів діяльності працівників відділу логістики фармацевтичного підприємства

2.1.13. Забезпечувати культуру процесів управління (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо)

2.1.14. Розробляти стандарти логістичного обслуговування клієнтів з урахуванням специфіки фармацевтичної продукціїПродовження табл. 2

1

2

3
2.2. Організація логістичних ланцюгів

2.2.1. Організовувати логістичні ланцюги постачання матеріальних ресурсів, збуту готової продукції

2.2.2. Визначати оптимальну кількість логістичних посередників в логістичному ланцюзі, використовуючи знання з менеджменту, маркетингу та методів оптимізації

2.2.3. Розраховувати загальні витрати впродовж логістичного ланцюга, оцінювати його ефективність, використовуючи знання з економіки та фінансів

2.2.4. Забезпечувати взаємодію окремих ланок логістичного ланцюга для досягнення загальних цілей

2.2.5. Складати економічні характеристики окремих регіонів з точки зору оцінки перспективності регіональних ринків збуту

2.3. Організація та забезпечення управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами

2.3.1. Організовувати процес надходження і відтоку потоків на фармацевтичних підприємствах з метою зменшення загальних витрат

2.3.2. Визначати оптимальний перелік сервісних послуг, що надаються клієнтам фармацевтичних підприємств

2.3.3. Оптимізовувати рух матеріальних потоків з урахуванням вимог GMP

2.3.4. Розраховувати оптимальну площу складу фармацевтичного підприємства з урахуванням вимог GMP

2.3.5. Враховуючи наявний техніко-технологічний потенціал і спираючись на галузеві інструктивні матеріали, формуляри, протоколи лікування, формувати товарні групи обов’язкового асортименту лікарських засобів і забезпечувати необхідний рівень їх страхових запасів

2.4. Організація та забезпечення управління матеріальними потоками в процесі збуту готової продукції

2.4.1. Системно пов’язувати розподіл продукції із виробництвом та закупками матеріальних ресурсів на засадах логістики

2.4.2. Організовувати транспортно-експедиційне обслуговування руху готових лікарських засобів і виробів медичного призначення з урахуванням вимог до зберігання та транспортування фармацевтичної продукції

2.4.3. Вибирати оптимальний вид транспорту та тип транспортних засобів в залежності від вимог до зберігання та транспортування лікарських засобів і виробів медичного призначення

2.4.4. Розраховувати раціональні маршрути перевезень лікарських засобів і виробів медичного призначення

2.4.5. Використовуючи накази, інструктивні матеріали, чинне законодавство, розраховувати відпускні ціни оптових підприємств, роздрібні ціни на товари та визначати митну вартість, проводити обґрунтування і розрахунок торгових націнок на лікарські препарати, вироби медичного призначення з урахуванням задоволення потреб споживачів


Продовження табл. 2

1

2

32.4.6. Приймати участь в обґрунтуванні цін на лікарські засоби з урахуванням рівня наданого логістичного сервісу

2.4.7. Формувати та управляти матеріальними потоками з урахуванням вимог міжнародних стандартів якості (належної виробничої практики GMP, належних рекомендацій зберігання GSP, належної лабораторної практики GLP), підтримувати належний рівень якості лікарських засобів і товарів медичного призначення, захищати споживача від лікарських засобів неналежної якості, аналізувати причини рекламацій і запобігати їх виникненню


2.5. Організація та забезпечення управління матеріальними потоками в процесі виробництва

2.5.1. Розраховувати та оптимізовувати обсяги матеріальних потоків на фармацевтичному підприємстві з урахуванням вимог щодо якості і соціальної значущості лікарських засобів

2.5.2. Розраховувати витрати на збирання, зберігання, обробку, перевезення, видалення, знешкодження, захоронення, перевезення фармацевтичних відходів від місць збирання до місць утилізації та/або захоронення з урахуванням оптимізації транспортних маршрутів

2.5.3. Розробляти логістичну систему управління відходами на фармацевтичному підприємстві з урахуванням специфічних особливостей фармацевтичного виробництва та вимог GMP, GDР, GSР, GLР, GСР

2.5.4. З метою оптимізації витрат, пов’язаних з обслуговування відходів, визначати гранично припустимі розміри запасів відходів і форми їх подальшої переробки


2.6. Організація та забезпечення управління матеріальними потоками в процесі складування продукції

2.6.1. Визначати оптимальні рівні запасів продукції на складі

2.6.2. Розраховувати оптимальну площу складу фармацевтичного підприємства з урахуванням вимог GMP

2.6.3. Визначати доцільність організації власного складу чи оренди складу загального користування, використовуючи дані про прогнози збуту продукції

2.6.4. Визначати оптимальні місця розташування фармацевтичних складів, використовуючи дані маркетингових досліджень

2.6.5. Визначати оптимальну систему складування фармацевтичної продукції залежно від характеристик матеріальних потоків

2.7. Організація транспортування матеріальних потоків

2.7.1. Організовувати та забезпечувати єдність транспортного процесу з процесами закупки, виробництва та збуту фармацевтичної продукції

2.7.2. Вибирати оптимальний вид транспорту та тип транспортних засобів

2.7.3. Розраховувати раціональні маршрути перевезень фармацевтичної продукції

2.7.4. Обґрунтовувати оптимальні форми транспортно-експедиційного обслуговування з урахуванням рівня конкуренції та вимог до перевезення лікарських засобів і товарів медичного призначення


Продовження табл. 21

2

32.7.5. Забезпечувати диспетчерський контроль і регулювання процесу перевезення лікарських засобів і товарів медичного призначення з метою забезпечення злагодженості окремих ланок логістичного ланцюга
2.8. Організація та забезпечення ви-сокого рівня логіс-тичного сервісу в фармацевтичних компаніях

2.8.1. Проводити аналіз, давати оцінку та визначати оптимальний рівень логістичного сервісу, спираючись на існуючі стандарти обслуговування клієнтів фармацевтичного підприємства

2.8.2. Вивчаючи споживчі якості продукції конкурентів, здійснювати заходи з підвищення конкурентоспроможності лікарських засобів і товарів медичного призначення

2.8.3. Проводити оцінку економічної ефективності логістичного сервісу

2.9. Організація зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичних підприємств

2.9.1. Організовувати тісну співпрацю та узгоджувати інтереси із іноземними партнерами та логістичними посередниками у сфері фармацевтичного бізнесу

2.9.2. Проводити переговори із іноземними партнерами, укладати угоди та забезпечувати їх реалізацію

2.9.3. На підставі досліджень світового фармацевтичного ринку оцінювати потенціал закордонних партнерів

2.9.4. Працювати з міжнародною та торговою номенклатурою лікарських засобів

2.9.5. Розробляти вимоги транспортування експортованих та імпортованих лікарських засобів і виробів медичного призначення

2.9.6. Формувати та управляти фінансовими потоками у зовнішньоторговельних фармацевтичних логістичних системах

2.9.7. Розробляти напрямки з оптимізації логістичних витрат зовнішньоекономічної діяльності з метою їх оптимізації

2.9.8. Обґрунтовувати оптимальний алгоритм митних процедур з урахуванням специфіки лікарських засобів і виробів медичного призначення

2.9.9. Здійснювати документальний супровід міжнародних операцій з урахування специфіки фармацевтичної галузі

2.9.10. Приймати участь у вилученні контрафактних лікарських засобів і товарів медичного призначення

2.9.11. Здійснювати процедуру акредитації фармацевтичного підприємства на митниці

2.9.12. Управляти банком даних фірм / держав, які мають дозвіл на ввезення лікарських засобів, субстанцій і матеріалів


2.10. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки

2.10.1. Дотримуватися правових норм і галузевих регламентуючих нормативів з охорони праці

2.10.2. Розробляти заходи щодо покращання умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизмуПродовження табл. 2

1

2

3
персоналу

2.10.3. Проводити інструктаж підлеглих з техніки безпеки, забезпечувати навчання персоналу з питань охорони праці, техніки безпеки

2.10.4. Конструктивно взаємодіяти з профспілками

2.10.5. Формувати програми соціального розвитку корпоративної організації

2.10.6. Розраховувати і коригувати тарифи на медикаментозну та не медикаментозну терапію, інші види медичних послуг для потреб закладів охорони здоров’я, медичного страхування


2.11. Забезпечення належного рівня якості та конкурентоспроможності продукції

2.11.1. Формувати і здійснювати постійний моніторинг банку стандартів з метою їх дотримання на всіх етапах фармацевтичного логістичного ланцюга
2.12. Організація співпраці з банками та іншими установами для фінансового забезпечення руху потоків

2.12.1. Обирати оптимальну схему розрахунків за субстанції, лікарські засоби, надання послуг з метою мінімізації загальних витрат, прискорення обігу капіталу, мінімізації загальних витрат та підвищення якості обслуговування клієнтів

2.12.2. Забезпечувати своєчасне виконання зобов’язань перед державним бюджетом та державними позабюджетними фондами

2.12.3. Управляти загальними логістичними витратами фармацевтичного підприємства з метою оптимізації цін на лікарські засоби

2.12.4. Обґрунтовувати оптимальні схеми фінансування логістичних проектів і розраховувати їх ефективність


2.13. Організація реалізації управлінських логістичних рішень

2.13.1. Формувати інформаційне забезпечення управління матеріальними та супроводжуючими потоками, а також виконання окремих логістичних операцій і функцій, використовуючи плани функціонування та розвитку логістичних систем і різні джерела інформації

2.13.2. Оцінювати альтернативи, обґрунтовувати і здійснювати вибір оптимальної альтернативи логістичних рішень, виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки на основі наукових методів і моделей

2.13.3. Узгоджувати оптимальні рішення щодо управління окремими ланками логістичних ланцюгів із цілями логістичної системи

2.13.4. Активно використовувати методи математичного й імітаційного моделювання логістичних систем для обґрунтування логістичних рішень

2.13.5. Аналізувати та оцінювати діючі організаційні структури управління логістичною діяльністю та обирати найбільш адекватні з точки зору реалізації стратегічних цілей організації


Продовження табл. 2

1

2

32.13.6. Користуватися необхідною медичною та економічною нормативною документацією для проведення фармакоекономічних досліджень

2.13.7. Приймати участь у формуванні корпоративної культури компанії

2.13.8. Визначати можливі фактори логістичного ризику і аналізувати логістичний ризик в різних сферах діяльності підприємства (організації)

2.13.9. Вибирати оптимальну інформаційну систему для забезпечення логістичної діяльності3. Технологічна

3.1. Застосування прогресивних технологій для забезпечення ефективного руху матеріальних потоків

3.1.1. Проводити постійний аналіз технологій, оптимізувати технології та техніку складування, транспортування, пакування лікарських засобів, захисту фармацевтичних ланцюгів від проникнення фальсифікованих лікарських засобів

3.1.2. При виборі технологій виконання різних логістичних операцій керуватися принципами мінімізації загальних витрат, прискорення обертання ресурсів, забезпечення економії ресурсів фармацевтичних підприємств і збереження якості лікарських засобів

3.1.3. Впроваджувати нові технології співпраці з постачальниками ресурсів та посередниками у збуті продукції

3.1.4. Обґрунтовувати методи взаємоузгодження виконання замовлень і завантаження обладнання, площ та робочих місць


3.2. Розробка технологій транспортно-експедиційного обслуговування споживачів

3.2.1. З метою оптимізації потокових процесів розробляти технологію прямих і змішаних, мультимодальних та інтермодальних перевезень

3.2.2. Розробляти технологічні схеми перевезень фармацевтичної продукції на засадах логістики і менеджменту якості

3.2.3. Розробляти технологічні схеми міжнародних перевезень фармацевтичної продукції та узгоджувати їх з логістичними ланцюгами товароруху

3.3. Розробка технологічних карт процесів, що супроводжують рух матеріальних потоків

3.3.1. Розробляти наскрізну технологію руху матеріальних потоків у фармації, використовуючи схеми логістичних ланцюгів

3.3.2. Розробляти технологічні карти наскрізного матеріального потоку та відповідні карти окремих логістичних операцій і функцій

3.3.3. Розробляти технології сервісного обслуговування руху фармацевтичної продукції

3.3.4. Розробляти оптимальні технологічні схеми вантажно-розвантажувальних робіт і транспортно-технологічні схеми руху фармацевтичної продукції

3.3.5. Створювати замкнений цикл виробництва ЛЗ і утилізації відходів у відповідності з вимогами до охорони навколишнього середовища

Продовження табл. 21

2

3
3.4. Використання сучасних інформаційних технологій і програмних засобів обґрунтування управлінських рішень

3.4.1. Використовувати сучасні методи збору, накопичення та передачі інформації – датчики, штрих-кодування, телекомунікаційні мережі тощо з метою запобігання проникненню у фармацевтичний ланцюг контрафактної і фальсифікованої фармацевтичної продукції

3.4.2. Оцінювати ефективність інформаційного забезпечення з точки зору реалізації логістичної стратегії фармацевтичного підприємства (організації)

3.4.3. Здійснювати інформаційний моніторинг руху потоків в ланцюзі поставок

3.4.4. Формування документообігу для спостереження за нормальним функціонуванням інформаційної логістичної системи

3.4.5. Залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації з метою оптимізації потокових процесів у фармації

3.4.6. Використовувати для автоматизації окремих логістичних операцій автоматизовані робочі місця (АРМ), САПРи, ЕDI, EDIFACT, експертні системи4. Мотиваційна

4.1. Мотивація підвищення ефективності логістичної діяльності фармацевтичного підприємства

4.1.1. Використовуючи діючі правові норми та стандарти, розробляти систему руху фінансових потоків

4.1.2. Впроваджувати ефективні форми митних платежів у процесі експорту-імпорту фармацевтичної продукції


4.2. Розробка ефективних систем мотивації логістичного персоналу

4.2.1. Використовуючи діючу систему мотивації, добирати та впроваджувати ефективні заходи мотивації персоналу логістичних служб (підрозділів)

4.2.2. Забезпечувати узгодження інтересів учасників логістичного ланцюга з інтересами фармацевтичного підприємства

4.2.3. Визначати ефективність використання різних форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання логістичного персоналу, надавати пропозиції щодо їх удосконалення

4.3. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі

4.3.1. За допомогою психологічних методів управління регулювати міжособові стосунки між членами трудового колективу

4.3.2. Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати новаторські ідеї

4.3.3. Володіти методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрії тощо)


Продовження табл. 2

1

2

3

5. Контрольна

5.1. Здійснення наскрізного контролю за рухом матеріальних ресурсів

5.1.1. Здійснювати контроль за рухом фармацевтичної продукції в режимі реального часу, використовуючи сучасні інформаційні технології

5.1.2. Здійснювати контроль логістичних операцій на підставі галузевих стандартів, вимог галузевих правил GMP, GSP, GLP і міжнародних стандартів якості

5.1.3. Проводити моніторинг виконання угод з постачальниками та споживачами, у тому числі з закордонними

5.1.4. Формувати бази даних стандартних умов транспортування і зберігання в залежності від форм і нозологічних груп лікарських засобів


5.2. Здійснення контролю логістичних витрат фармацевтичних підприємств

5.2.1. Здійснювати контроль загальних логістичних витрат впродовж усього логістичного ланцюга

5.2.2. Здійснювати оцінку результатів логістичної діяльності підрозділів підприємства з метою визначати рівня їх результативності на підставі аналізу фінансово-економічних і техніко-технологічних показників і використання теорії моделювання та аналізу факторних систем


5.3. Контролювання стану охорони праці та техніки безпеки в процесі здійснення логістичної діяльності

5.3.1. Контролювати наявність інструктивно-методичної документації з охорони праці та забезпечення нею робочого місця логістичного персоналу

5.3.2. Забезпечувати попередній і поточний контроль за охороною праці та технікою безпеки логістичного персоналу


5.4. Оперативне контролювання якості продукції в процесі виконання логістичних операцій

5.4.1. Контролювати якість лікарських засобів протягом всього логістичного ланцюга, починаючи з моменту їх прийомки на склад і закінчуючи відпуском їх споживачам

5.4.2. Перевіряти сертифікати якості лікарських засобів виробників і забезпечувати в процесі здійснення логістичних операцій дотримання відповідних умов транспортування і зберігання фармацевтичної продукції

5.4.3. Проводити товарознавчій аналіз лікарських засобів відповідно до документації на них

5.4.4. Проводити товарознавчій аналіз запропонованої скляної тари на відповідність технічним вимогам

5.4.5. Перевіряти правильність маркування готових лікарських засобів і виробів медичного призначення

Продовження табл. 21

2

3
5.5. Контроль за дотриманням норм природоохо-ронного законодавства

5.5.1. Контролювати виконання норм природоохоронного законодавства і галузевих стандартів у процесі здійснення логістичних операцій, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням, виробництвом і рециклінгом відходів
5.6. Контроль виконання логістичних управлінських рішень

5.6.1. Обґрунтовувати систему показників ефективності логістичної діяльності фармацевтичного підприємства і оцінювати її результативність

5.6.2. Контролювати дотримання підлеглими логістичних служб (відділу) правил внутрішнього розпорядку підприємства

5.6.3. Контролювати ефективність дій учасників логістичного ланцюга, використовуючи принципи зворотного зв’язку

5.6.4. Проводити моніторинг виконання угод з постачальниками та споживачами фармацевтичної продукції

5.6.5. Досліджувати причини неефективного використання різних ресурсів і розробляти відповідні заходи щодо їх усунення

5.6.6. На підставі формування системи зворотного зв’язку, використання інтегративного підходу до розробки спеціальних трансформаційних програм забезпечувати контроль за реалізацією логістичної стратегії фармацевтичного підприємства

5.6.7. Складати довідки і звіти з усіх напрямів логістичної діяльності фармацевтичних компаній

5.6.8. Приймати звіти підлеглих, опрацьовувати первинну звітність, підводити підсумки та аналізувати результати логістичної діяльності компанії

5.6.9. Контролювати стан документального забезпечення руху матеріальних та супроводжуючих потоків


5.7. Здійснення контролю дотримання правових норм та чинного законодавства

5.7.1. Дотримуватися чинного законодавства щодо здійснення логістичної діяльності, її сертифікації та ліцензування у фармації

5.7.2. Контролювати дотримання норм міжнародного законодавства щодо виробництва і зберігання лікарських засобів в процесі виконання експортно-імпортних договорівПродовження табл. 2

1

2

3

6. Координаційна


6.1. Координація діяльності фарма-цевтичних підп-риємств з іншими учасниками логіс-тичного ланцюга

6.1.1. Координувати діяльність фармацевтичного підприємства з органами державної влади всіх рівнів, місцевих рад, міністерствами та відомствами, регіональними організаціями, використовуючи чинне законодавство

6.1.2. Координувати діяльність з суб’єктами фармацевтичного ринку на основі принципів взаємної вигоди, партнерства, підприємницької діяльності та права

6.1.3. Розробляти критерії оптимальної взаємодії учасників фармацевтичного логістичного ланцюга

6.2. Узгодження інтересів та управ-ління конфліктами в логістичній системі

6.2.1. Своєчасно діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, пов’язані з логістичною діяльністю, своєчасно їх нейтралізувати, використовуючи теорії компромісів, внутрішньофірменної та міжфірменної взаємодії

6.2.2. Розробляти систему заходів, спрямованих на профілактику виникнення конфліктних ситуацій, пов’язані з управлінням потоковими процесами у фармації7. Дослідницька

7.1. Проведення наукових досліджень у сфері логістики фармацевтичних підприємств

7.1.1. Використовувати сучасні методи та інформаційні технології для збирання і обробки наукової інформації щодо дослідження логістичних систем і процесів

7.1.2. Оформляти результати наукових досліджень, писати науковий звіт, готувати наукові публікації

7.1.3. Використовувати інформаційні бази даних у фармацевтичній галузі, наукові, пошукові ін фор-маційні системи різних рівнів та призначення з метою підвищення ефективності наукових досліджень

7.1.4. Формувати систему показників якості і результатів логістичної діяльності

7.1.5. Здійснювати моніторинг нормативно-правового забезпечення стандартизації та сертифікації, державної і міжнародних систем стандартизації і сертифікації, пов’язаних з рухом потоків ресурсів

7.1.6. Спираючись на результати маркетингових досліджень, визначати проблематику та тематику наукових досліджень, пов’язаних з потоковими процесами у фармації

7.1.7. Розробляти наукові висновки, належно оформляти результати

7.1.8. Розробляти підходи до практичної реалізації результатів логістичних досліджень

7.1.9. Використовувати економетричні моделі в логістичних дослідженнях

7.1.10. Систематизувати результати дослідження, обґрунтовувати логічні зв’язки між посиланнями та висновками, розробляти пропозиції щодо практичного впровадження результатів досліджень в практику діяльності підприємств (організацій)

7.1.11. Оцінювати професійну інформацію з позицій доступності, точності, оперативності, достовірності та глибини показників з метою раціонального використання у науковій діяльності

7.1.12. Класифікувати професійну інформацію у відповідності зі змістом і призначенням показників з метою побудови довідниково-інформаційних таблиць для наукових розробок


Продовження табл. 21

2

37.1.13. Використовувати інформаційну базу даних в фармацевтичній галузі, інформаційні системи різних рівнів та призначення з метою підвищення ефективності наукових досліджень

7.1.14. Проводити теоретичні дискусії з питань економіки та менеджменту, використовуючи основні формально-логічні закони і спираючись на методологічні закони раціонального мислення


7.2. Надання послуг з логістичного консультування

7.2.1. Визначати цілі та задачі логістичного консультування, потребу у внутрішньому або зовнішньому консультуванні, розробляти технічне завдання консультанту

7.2.2. Здійснювати консультаційну діяльність з планування логістичної діяльності

фармацевтичних підприємства і проектування фармацевтичних логістичних систем

7.3. Розробка методик та методичних рекомендацій щодо впровадження результатів наукових досліджень

7.3.1. Розробляти методики та методичні рекомендації щодо впровадження результатів наукових досліджень, використовуючи дані наукових досліджень

7.3.2. Вміти вірно визначити межі використання різноманітних наукових методик і досліджень

7.3.3. Складати план реалізації результатів наукових досліджень та формувати колектив виконавців

7.3.4. Аналізувати результати реалізації наукових досліджень та оцінювати їх ефективність8. Освітня

8.1. Розроблення методичних матеріалів для викладання та формування вмінь щодо проведення всіх форм занять у вищому навчальному закладі

8.1.1. Застосовувати сучасні методики і новітні технології навчання для планування навчального процесу і розробки навчально-методичних матеріалів

8.1.2. Використовувати передові прийоми, дидактичні методи та інтенсивні технології навчання

8.1.3. Застосовувати активні форми організації навчальних занять з використанням сучасних інформаційних технологій

8.2. Запровадження кредитно-мо-дульної системи організації

8.2.1. Використовуючи принципи і положення Болонської конвенції, сприяти інтеграції національної системи вищої освіти до європейської.

8.2.2. Використовуючи принципи і засоби Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS), вміти розраховувати кредити з навчальних дисциплін і рейтинги студентів згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесуПродовження табл. 2

1

2

3
навчального процесу8.3. Навчання підлеглих

8.3.1. Створювати підлеглим сприятливі умови для навчання і розвитку, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

8.3.2. Обирати оптимальні види і форми навчання на підприємстві: консультації, навчання на досвіді, участь в управлінні, делегування повноважень тощо

8.3.3. Використовувати передові прийоми, дидактичні методи й інтенсивні технології навчання

8.3.4. Оцінювати ефективність навчального процесу


8.4. Самоосвіта і підвищення кваліфікації

8.4.1. Об’єктивно оцінювати свій освітній і професійний рівень та кваліфікацію

8.4.2. Системно опрацбовувати спеціальні та періодичні видання та формувати певні бази даних

8.4.3. Вивчати і узагальнювати провідний досвід

8.4.4. Ефективно використовувати організаційні форми підвищення кваліфікації і стажування

8.4.5. Вибирати і впроваджувати ефективні методи, форми виховання; посилювати мотивацію у навчанні, вихованні та самовихованні

8.5. Викладання дисциплін логістичного спрямування в середніх та вищих навчальних закладах

8.5.1. Розробляти робочі програми дисциплін

8.5.2. Опрацьовувати форми і зміст занять

8.5.3. Розробляти методичне забезпечення дисциплін

8.5.4. Відповідно до вимог державних стандартів освіти, мети підготовки та змісту навчання раціонально вибирати, обґрунтовувати та застосовувати форми, методи і засоби навчання

8.5.5. Оцінювати раціональність та ефективність педагогічних технологій у навчальному процесі

8.5.6. Розробляти методики проведення практичних занять

8.5.7. Розробляти методики проведення контрольних робіт

8.5.8. Розробляти методики проведення самостійних робіт

8.5.9. Розробляти методики і опрацьовувати сучасні методики організації дистанційного навчання

8.5.10. Використовувати при проведенні занять сучасні засоби діагностики знань

8.5.11. Здійснювати контроль результатів навчання у вищому навчальному закладі


 • визначенні перспективних цілей і завдань логістичного менеджменту;

 • узгодженні логістичної, маркетингової та виробничої стратегій;

 • прийнятті стратегічних і тактичних рішень у межах своєї компетенції;

 • прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;

 • оперативному управлінні первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;

 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів;

 • координації діяльності функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками;

 • організації міжфірмової взаємодії підприємств, узгодженні інтересів постачальників, торгових, транспортних та інших логістичних посередників щодо забезпечення руху товарних потоків; ліквідації конфліктів, що виникають;

 • впровадженні інновацій й науково-технічних розробок для забезпечення логістичної діяльності.

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Магістр професійного спрямування «Логістика» за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РІВНЯ «МАГІСТР» НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 8.03060107 «ЛОГІСТИКА»
Програма комплексного державного екзамену підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності «Логістика».

Державний екзамен – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі. Його метою є виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний екзамен, що передбачає виконання певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно й надійно визначає рівень освітньої та професійної підготовки випускника НФаУ.

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з фаху складається з двох етапів:

1-й етап  тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика «Магістра» та дисциплін, визначених у варіативній частині освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності «Логістика»:

МПП 1. Логістичний менеджмент

МПП 2. Проектування логістичних систем

МПП 3. Управління ланцюгами поставок

МПП 4. Фінансові потоки в логістичних системах

ВСМПП2. Фармацевтична логістика

2-й етап  письмове розв’язання комплексної ситуаційної задачі з дисциплін, які формують менеджера з логістики, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

Розділи програми підготовлені на підставі програм дисциплін, що увійшли до складу державного екзамену.РОЗДІЛ 1. ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Змістовий модуль 1. Логістична стратегія, організація, планування та контроль

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка