Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя ОлександрівнаСкачати 428.71 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір428.71 Kb.
1   2   3

Тест до модулю «Методика викладання у вищій школі»

1. Категорія «освіта» містить в собі такі складові частини:

а) здобуття знань, умінь, навичок; формування на цій основі світогляду; розвиток пізнавальних здібностей особистості;

б) тільки здобуття знань, умінь, навичок;

в) виключно розвиток пізнавальних здібностей особистості.


2. Продовжити речення. Процес навчання – це цілеспрямована, послідовно організована взаємодія того, хто навчає (викладача), і того, хто навчається (студента), у засвоєнні й передачі знань, …

а) формуванні вмінь і навичок, розвитку розуму, пам’яті, здібностей та кваліфікації;

б) здібностей та кваліфікації;

в) розвитку розуму, пам’яті.


3. Основною метою навчання має бути:

а) формування в студентів системи професійно значущих знань;

б) формування в студентів системи професійно значущих знань і вмінь, що сприяють оволодінню спеціальними навичками, характерними для конкретного профілю фахівця;

в) формування у студентів оволодіння спеціальними навичками.


4. Принцип навчання – вихідні положення, які визначаються

а) формами і методами навчання;

б) засобами навчання;

в) цілями та завданнями навчання і, у свою чергу, визначають форми і методи навчання.


5. До якого принципу навчання відноситься визначення «розкриття причинно-наслідкових зав’язків явищ, процесів, подій; проникнення в суть явищ і подій; показ могутності людських знань і науки та ознайомлення з методами науки, пізнання»

а) науковості;

б) наочності;

в) доступності.


6. До яких принципів навчання входить» Під час навчання необхідно застосовувати спостереження, ілюстрації, демонстрації, теле-, відеоматеріали тощо. Використовувати необхідно різні види наочності

а) науковості;

б) наочності;

в) доступності.


7. У диференційованих пізнавальних ситуаціях студенти:

а) розкривають сутність завдань;

б) виконують завдання, які відрізняються за умовами мотивації діяльності, за ступенем складності;

в) пишуть самостійну роботу.


8. Метод – це основний спосіб роботи викладача і студентів…

а) за допомогою яких досягається визначена дидактична мета (засвоєння поняття, ідеї, теорії, певної навички чи вміння);

б) формується світогляд студентів, розвиваються їхні здібності;

в) метод – це основний спосіб роботи викладача і студентів, за допомогою якого досягається визначена дидактична мета (засвоєння поняття, ідеї, теорії, певної навички чи вміння); формується світогляд студентів, розвиваються їхні здібності.


9. До методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності відносяться?

а) створення ситуації інтересу до навчання (використання пізнавальних ігор, цікавих пригод), пізнавальні ігри; навчальні дискусії;

б) роз’яснення мети предмета; заохочення і покарання;

в) словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція,);наочні (ілюстрація, демонстрація, застосування аудіо-, відеоінформації); практичні (досліди, вправи, навчальна праця, семінарські заняття, твори, реферати тощо.


10. Розташувати в правильному порядку ланки структури освіти в Україні:

аспірантура, вища освіта, докторантура, дошкільна освіта, загальна середня освіта, післядипломна освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, самоосвіта;


11. Що називається дидактикою? Виберіть правильну відповідь.

а) Дидактика – це галузь педагогіки, яка розробляє закономірності, принципи, форми і методи навчання та освіти;

б) Дидактика – це наука, яка досліджує особливості діяльності викладача;

в) Предметом дидактики є методи навчання студентів.


12. Яка схема правильно відображає взаємозв’язок педагогіки, дидактики і окремої методики?

а) Педагогіка – окрема методика – дидактика;

б) Дидактика – педагогіка – окрема методика;

в) Педагогіка – дидактика – окрема методика.


13. Який взаємозв’язок між навчанням і розвитком? Виберіть правильну відповідь.

а) Навчання і розвиток – процеси, незалежні один від одного;

б) Навчання повною мірою визначається розвитком. Рівень розвитку обумовлює характер і зміст навчання, але навчання не впливає на розвиток;

в) Навчання і розвиток – процеси взаємообумовлені. Навчання залежить від розвитку, але в свою чергу сам розвиток стимулюється навчанням. Навчання веде за собою розвиток.


14. Що називається навчанням? Із наведених відповідей оберіть одну правильну.

а) Навчання – це діяльність студентів, в результаті якої здійснюється розвиток інтелектуальних можливостей особистості;

б) Навчання – це цілеспрямований процес взаємодії викладача і студентів, під час якого здійснюється засвоєння знань, формування умінь і навичок;

в) Вірної відповіді немає.


15. Яке визначення «принципів навчання» ви вважаєте правильним?

а) Принципи навчання – це організаційні форми стимулювання студентів до пізнавальної діяльності;

б) Під принципами навчання розуміють засоби, які є провідними чинниками діяльності студентів;

в) Принципи навчання – це вихідні положення (вимоги), що визначають зміст, форми і методи навчальної діяльності.


16. Професійна придатність викладача – це:

а) необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої освіти;

б) показник рівня засвоєння викладачем спеціальних знань;

в) необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і моральних якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і успішної діяльності у сфері освіти.


17. До основних функцій педагога відносяться:

а) навчальна, виховна, психолого-педагогічна та соціальна;

б) навчальна та виховна;

в) морально-формуюча, навчаюча, суспільно-ідеологічна.


18. Суспільство ставить до викладача такі морально-педагогічні вимоги:

а) наявність певних моральних цінностей, вміння спілкуватися;

б) висока ерудиція та культура, високий рівень моральних взаємин з людьми, педагогічна самоактуалізація;

в) висока фахова підготовка, ерудиція і культура поведінки.


19. Стосовно ставлення викладачів до новацій їх можна умовно поділити на кілька груп, а саме:

а) новатори, умовні новатори, консерватори;

б) новатори, передові, помірковані, глибоко помірковані, інертні;

в) педагоги-майстри, педагоги-методисти, стажисти.


20. До практично-соціальних вимог до викладача відносяться:

а) вимога постійної самоосвіти, виконання норм поведінки;

б) вимога постійної самоосвіти, загальнопедагогічні та загальнотрудові вимоги;

в) самостійність і діловитість, наявність педагогічних здібностей, цільність характеру.


21. Особистістю людина стає тільки тоді, коли ...

а) досягає вісімнадцятирічного віку;

б) самостійно й свідомо керує своєю поведінкою;

в) оволодіває певною професією.


22. Найбільш важливим для формування особистості є ...

а) природне середовище;

б) соціальне середовище;

в) предметне середовище.


23. Яке твердження вірне?

а) Процес засвоєння має таку логічну схему: осмислення; розуміння; сприймання; узагальнення; систематизація; закріплення;

б) Процес засвоєння має таку логічну схему: сприймання; розуміння; закріплення; осмислення; узагальнення; систематизація;

в) Процес засвоєння має таку логічну схему: узагальнення; систематизація; сприймання; розуміння; закріплення; осмислення.


24. Сукупність знань, умінь і навичок, оволодіння якими дає змогу працювати спеціалістом вищої, середньої кваліфікації, або кваліфікованим робітником:

а) зміст освіти;

б) загальна освіта;

в) професійна освіта;


25. Навички – це:

а) здатність людини виконувати будь-які дії на підґрунті раніше набутого досвіду;

б) способи виконання різноманітних дій, доведені до автоматизму;

в) способи виконання практичних дій.


26. Знання – це:

а) сукупність вмінь і навичок, якими необхідно оволодіти студентові;

б) цілісна система наукових понять про закони розвитку природи, суспільства і мислення;

в) теоретичний матеріал, яким необхідно оволодіти студентові.


27. Педагогічно адаптована система знань, навичок і вмінь, досвіду творчої діяльності й емоційно-вольового відношення, засвоєння якої повинно забезпечити формування всебічно розвинутої особистості, що підготовлена до відтворення (збереження) і розвитку матеріальної й духовної культури суспільства:

а) зміст освіти;

б) загальна освіта;

в) політехнічна освіта.


28. Яке із наведених визначень поняття «форма організації навчання», на Вашу думку, є найбільш точним?

а) «Під формою організації навчання слід розуміти спеціально організовану діяльність викладача і студентів, що протікає за встановленим порядком і в певному режимі»;

б) «Форма організації навчання є побудова спілкування викладача і студентів за встановленими принципами»;

в) «Форма навчання як дидактична категорія означає зовнішню сторону організації навчального процесу, що пов’язана з кількістю студентів, часом і місцем навчання, а також порядком його здійснення».


29. Продовжити речення. Першим вищим навчальним закладом в Україні вважають …

Навчальне видання
Кіреєва Зоя Олександрівна,

Сніговська Оксана Володимирівна

Педагогіка та психологія вищої школи

Методичні рекомендації для магістрів

спеціальності «Міжнародні відносини»

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка