Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя ОлександрівнаСкачати 428.71 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір428.71 Kb.
1   2   3
Тема 9. Сучасні технології навчання у виші (6 год.)

Сутність педагогічної інноватики.

Інтерактивне навчання.

Структура та процес ділової гри.

Ігрові технології у вищій школі.

Методика використання інформаційних технологій навчання: дистанційне навчання, комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / [авт.-уклад. Н.П. Наволокова]. – Х. : Основа, 2009. – 176 с.

 2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : Учеб. пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров / под ред. Е.С. Полат. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.

 3. Педагогічні технології. Досвід. Практика : Довідник / ред. колегія : П.І.Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (науковий редактор), І. В. Охріменко та ін. – Полтава : ПОІПОПП, 1999. – 376 с.

 4. Пєхота О. М. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.

 5. Савельев А.Я. Технологии обучения и их роль в реформе высшего образования // Высшее образование в России. – 1994. – № 2. – С. 36.

 6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : Учебное пособие. – М. : Народное образование, 1998. – 589 с.

Додаткова 1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване навчання. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

 2. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К. : Магістр, 1996. – 256 с.

 3. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

 4. Прутченков А. С. Возможности игровой технологии: понятия и термины // Педагогика. – 1999. – № 3 – С. 121–126.

 5. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология как учебная дисциплина // Педагогика. – 1993. – № 2. – С. 66–70.

 6. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. – М. : Сентябрь, 2000. – 176 с.


Тема 10. Діагностика знань студентів (6 год.)
Компоненти, функції і види контролю знань студентів.

Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удосконалення.

Рейтинговий контроль знань. Особливості проведення заліків та іспитів.

Комплексні екзаменаційні білети та методика їх розробки.

Методичне забезпечення контролю і оцінки знань студентів.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Аузіна А.О. Система комплексної діагностики знань студента / А.О. Аузіна, Г.Г. Голуб, А.М. Возна. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2002. – 38 с.

 2. Вища освіта України і Болонський процес : Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

 5. Лузан П.Г. Методи контролю в системі активізації навчання студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету : Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 67. – С. 157–169.

 6. Одерій Л. П. Основи системи контролю якості навчання : Навч. посіб. – К. : ІСДО, 1995. – 132 с.

 7. Одерій Л.П. Кваліметрія вищої освіти : Методологія та інструментарій / Л. П. Одерій ; ІЗМН. – К. : [б. в.], 1996. – 254 с.

 8. Оцінка знань студентів та якості підготовки фахівців (методичні та методологічні аспекти) : Навч. посіб. / А.Й. Ягодзінський, А.О. Муромцева, Л.В. Іванова [та ін.] ; за ред. А. Й. Ягодзінського. — К. : ІЗМН, 1997. – 216 с.

 9. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова, та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

 10. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч.посіб. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.

Додаткова 1. Булах I.Є., Шило I.М. Мотивацiя навчання i валiдизацiя оцiнювання рiвня знань. // Педагогiка i психологiя. Вiсник АПН. – 1996. – №3. – С. 125–129.

 2. Есаулов А.О. Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук / Есаулов Анатолій Олексійович. – К., 2005. – 203 с.

 3. Зварич І. Проблема удосконалення контролю і оцінки знань студентів //

 4. Мацюк В.В. Контроль результатів навчальних досягнень студентів: історія, теорія, практика. / Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/382/84

 5. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова). – К. : ЛЕНВІТ, 1997. – 91c.

Рідна школа. – 2000. – №10. – C. 43–45.

 1. Романишина Л.М. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу : дис … доктора пед. наук : 13.00.04. – К., 1997. – 417 с.

 2. Русакова Л.М. Пути повышения эффективности контроля учебно-познавательной деятельности студентов : автореф. дис … канд. пед. наук. – К., 1989. – 16 с.

 3. Сергеева Е.В. Оценка учебных достижений студентов в контексте Болонского процесса: рейтинговая система. // Управление качеством профессиональной подготовки специалистов в условиях перехода на многоуровневое образование // Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции. Волгоград, 22–25 сентября 2008 г. Часть 1. – Волгоград : Изд-во ВГПУ «Перемена». – 2008. – 268 с.ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


 1. Критерії психічного здоров’я особистості. Особистості викладача і студента (1 год.)

Сучасні теорії особистості. Критерії психічного здоров’я особистості. Особистість викладача. Поняття «індивідуальний імідж сучасного педагога». Види іміджів. Функції іміджу. Структура іміджу. Психологічні закономірності формування індивідуального іміджу сучасного педагога. Особистість студента, особливості юнацького віку. Кризи.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Будіянський М. Ф. Психологія особистості : учбово-методичний посібник. – Одеса : Астропринт, 1999. – 112 с.

 2. Гомезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. – М., 1986.

 3. Квинн Вирджиния. Прикладная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560 с.

 4. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999.

 5. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия по психологии и типологии характеров. – Самара, 1998.

 6. Урбанович А. А. Психология управления : учебное пособие. – Мн. : Харвест, 2002. – 640 с.

 7. Шапарь В. Б. Практическая психология. Инструментарий / Серия «Учебники высшей школы». – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 768 с.

Додаткова

 1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. – М. : Наука, 1980. – 335 с.

 2. Аргаил М. Психология счастья. Серия «Мастера психологии». 2-е изд. –СПб. : Питер, 2003. – 271 с.

 3. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. – М. : Смысл – ИЦ «Академия», 2006.

 4. Кононенко А. О. Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / А. О. Кононенко. – Одеса, 2003. – 20 с.

 5. Леонтьев Д. А. Психология свободы: к простановке проблемы самодетерминации личности. Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – № 1.

 6. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.

 7. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб. : Евразия, 1999.

 8. Маслоу А. Психология бытия. – М. : Рефл-бук, 1997. – 300 с.

 9. Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды. – М. : Смысл, 2002. – 462 с.

 10. Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. – СПб : «Прайм-Еврознак», 2006. – 479 с.

 11. Роджерс К. Становление личности: Взгляд на психотерапию / Пер. с англ. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 414 с.

 12. Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. – СПб. : Питер, 2010. – 336 с.

 13. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. – СПб. : «Ювента», 1999.

 14. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ.; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – М. : Прогресс, 1996.
 1. Психологічна характеристика процесу комунікації (1 год.)

Психологія спілкування. Психологічна характеристика процесу комунікації. Моделі комунікації. Закони успішної комунікації. Види спілкування. Психологічні умови успішного спілкування. Засоби та бар’єри спілкування. Спілкування як процес сприйняття людьми один одного. Стилі педагогічного спілкування. Емоційний інтелект, емоційні компетенції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М. : Аспект-пресс, 2000.

 2. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999.

Додаткова

 1. Вачков И. В. Основы технологии групового тренинга. – М. : Издательство «Ось-89», 1999.

 2. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. – М. : Смысл – ИЦ «Академия», 2006.

 3. Левин К. Разрешение социальных конфликтов – СПб. : Речь, 2000.
 1. Стратегії поведінки в конфліктній ситуації. Типи конфліктних особистостей (2 год.)

Зміст поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Умови виникнення конфліктної ситуації. Стратегії поведінки в конфліктній ситуації. Типи конфліктних особистостей.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999.

 2. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібник / П. А. М'ясоїд – К. : Вища школа, 2000. – 479 с.

 3. Немов Р. С. Общие основы психологии // Психология : В 3 кн. – М., 1995.

 4. Основи психології. – 2 вид. / Під заг. ред. О. В. Кирийчука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1996.

 5. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия по психологии и типологии характеров. – Самара, 1998.

 6. Урбанович А. А. Психология управления : учебное пособие. – Мн. : Харвест, 2002. – 640 с.

 7. Шапарь В. Б. Практическая психология. Инструментарий / Серия «Учебники высшей школы». – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 768 с.

Додаткова

 1. Бенедиктов Б. А. Бенедиктов С. Б. Психология обучения и воспитания и высшей школе. – М. : Просвещение, 1991. – 312 с.

 2. Вачков И. В. Основы технологии групового тренинга. – М. : Издательство «Ось-89», 1999.

 3. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. – М. : Смысл – ИЦ «Академия», 2006.

 4. Левин К. Разрешение социальных конфликтов – СПб. : Речь, 2000.

 5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ.; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – М. : Прогресс, 1996.
 1. Методика проведення лекційних, семінарських і практичних занять (2 год.)

Пряме вчення. Лекція: характеристика методу прямого вчення. Сутність, форми, переваги, недоліки.

Лекція: суть, функції, види.

Структура лекції. Підготовка лекції.

Варіанти читання лекції. Вибір варіанта читання лекції відповідно до освітніх цілей та індивідуального стилю викладача.Семінар. Роль викладача на семінарському занятті. Пізнавальна, діяльнісна, контрольна функція семінарського заняття.

Підготовка і поетапне проведення семінару. Форми семінару.

Критерії оцінки якості семінарського заняття: індивідуальність, наочність, доступність, свідомість і активність, систематичність, міцність знань, науковість, зв’язок теорії з практикою.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : Навч. посіб. для слухачів заклад. підвищ. кваліф. системи вищ. освіти. – К. : Компас, 1997. – 63 с.

 2. Бондар В.І. Дидактика : ефективні технології навчання студентів. – К., 1996. – 67 с.

 3. Булатова О.С. Педагогический артистизм : Учеб. пособ. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 240 с.

 4. Громов О.В. Методика організації реферативного навчання на семінарських заняттях. – К. : 2001. – 325 с.

 5. Кайдалова Л.Г. Методика проведення занять у вищому навчальному закладі : Метод. рекоменд. для викл. / Л.Г. Кайдалова, О.О. Тележкіна, С.М. Полуян та ін. – Харків : Вид-во НФаУ, 2004. – 60 с.

 6. Макєєва І.В. Роль семінарського заняття у підготовці фахівця і методика управління дискусією // Радянська педагогіка. – М. : Освіта, 2003. – № 5. – 61 с.

 7. Методические типы лекций: традиции и поиск новых форм / Подгот. А.Е.Михневичем. –К., 1989. –20 с.

 8. Михайличенко О.В. Особливості проведення лекцій у вищому навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Зб. наук. праць / [гол. ред. : М. Б. Євтух]. – К. : Київський національний лінгвістичний університет, 2010. – Вип. 41. – С. 26–31.

 9. Панченко Л. Ф. Розвиток університетської лекції в контексті мультимедійних технологій // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка / [гол. ред. : В.С. Курило]. – Луганськ. – 2006. – № 2. – С. 138–142.

 10. Формування навчальної діяльності студентів / За ред. В.Я. Ляудіс. – М : Изд-во МГУ, 2002. – 482 с.

 11. Лекція як провідна форма навчання у вищому закладі освіти : Метод. реком. для викл. Черних. В.П., Зупанець І.А., Кайдалова Л.Г. та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2001. – 36 с.

 12. Яковцова А.Ф. Лекция в высшей школе : Текст лекции. – Х., 1996. – 20 с.

Додаткова

 1. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; за ред. І.А. Зязюна. – 2-е вид. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.

 2. Реан А.Л. Педагогічні особливості взаємодії педагога і студента // Питання психології, 2001. – № 5. – 76 с.

 3. Розман Г. Організація самостійної роботи студентів // Вища освіта в Росії, 2003. – № 1. – 87 с.

 4. Савельєв О.Я. Нові інформаційні технології в навчанні // Сучасна вища школа. – Варшава, 2000. – № 3. – 62 с. 1. Сучасні технології навчання у виші (2 год.)

Сучасні педагогічні підходи до навчання: особистісно орієнтований, креативний, антропологічний, культурологічний, соціологічний, інформаційний, цілісний (холізм) і технологічний.

Основні варіанти педагогічних технологій:

Засновані на випереджуючому фіксованому інтелектуальному розвитку студента.

Технології пріоритетного розвитку емоційно-чуттєвої сфери, уяви, творчих можливостей та здібностей через різні види гри, психологічні тренінги, пов’язані з іменами Л.М. Толстого, К. Вентцеля, М. Монтессорі, С. Френе, Р. Штайнера.

Технології пріоритетного розвитку практичного мислення, трудових умінь і навичок, де загальний інтелект і різноманітні здібності особистості прагнуть розвивати, залучаючи студентів до трудової діяльності, сприяють їх професійному самовизначенню.

Технології духовно-морального становлення особистості, екологічної чистоти підходу до природи студента, виховання в нього шляхетних чеснот на основі віри в його вроджену місію і різноманітні можливості.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / [авт.-уклад. Н.П. Наволокова]. – Х. : Основа, 2009. – 176 с.

 2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : Учеб. пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров / под ред. Е.С. Полат. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.

 3. Педагогічні технології. Досвід. Практика : Довідник / ред. колегія : П.І.Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (науковий редактор), І. В. Охріменко та ін. – Полтава : ПОІПОПП, 1999. – 376 с.

 4. Пєхота О. М. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.

 5. Савельев А.Я. Технологии обучения и их роль в реформе высшего образования // Высшее образование в России. – 1994. – № 2. – С. 36.

 6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : Учебное пособие. – М. : Народное образование, 1998. – 589 с.

Додаткова 1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване навчання. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

 2. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К. : Магістр, 1996. – 256 с.

 3. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

 4. Прутченков А. С. Возможности игровой технологии: понятия и термины // Педагогика. – 1999. – № 3 – С. 121–126.

 5. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология как учебная дисциплина // Педагогика. – 1993. – № 2. – С. 66–70.

 6. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. – М. : Сентябрь, 2000. – 176 с.


6. Діагностика знань студентів (2 год.)
Сутність понять «контроль», його функції та принципи.

Види контролю.

Форми та методи перевірки знань, умінь і навичок студентів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Аузіна А.О. Система комплексної діагностики знань студента / А.О. Аузіна, Г.Г. Голуб, А.М. Возна. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2002. – 38 с.

 2. Вища освіта України і Болонський процес : Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

 5. Лузан П.Г. Методи контролю в системі активізації навчання студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету : Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 67. – С. 157–169.

 6. Одерій Л. П. Основи системи контролю якості навчання : Навч. посіб. – К. : ІСДО, 1995. – 132 с.

 7. Одерій Л.П. Кваліметрія вищої освіти : Методологія та інструментарій / Л. П. Одерій ; ІЗМН. – К. : [б. в.], 1996. – 254 с.

 8. Оцінка знань студентів та якості підготовки фахівців (методичні та методологічні аспекти) : Навч. посіб. / А.Й. Ягодзінський, А.О. Муромцева, Л.В. Іванова [та ін.] ; за ред. А. Й. Ягодзінського. — К. : ІЗМН, 1997. – 216 с.

 9. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова, та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

 10. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч.посіб. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.

Додаткова 1. Булах I.Є., Шило I.М. Мотивацiя навчання i валiдизацiя оцiнювання рiвня знань. // Педагогiка i психологiя. Вiсник АПН. – 1996. – №3. – С. 125–129.

 2. Есаулов А.О. Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук / Есаулов Анатолій Олексійович. – К., 2005. – 203 с.

 3. Зварич І. Проблема удосконалення контролю і оцінки знань студентів //

 4. Мацюк В.В. Контроль результатів навчальних досягнень студентів: історія, теорія, практика. / Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/382/84

 5. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – 91c.

Рідна школа. – 2000. – №10. – C. 43–45.

 1. Романишина Л.М. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу : дис … доктора пед. наук : 13.00.04. – К., 1997. – 417 с.

 2. Русакова Л.М. Пути повышения эффективности контроля учебно-познавательной деятельности студентов : автореф. дис … канд. пед. наук. – К., 1989. – 16 с.

 3. Сергеева Е.В. Оценка учебных достижений студентов в контексте Болонского процесса: рейтинговая система. // Управление качеством профессиональной подготовки специалистов в условиях перехода на многоуровневое образование // Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции. Волгоград, 22–25 сентября 2008 г. Часть 1. – Волгоград : Изд-во ВГПУ «Перемена». – 2008. – 268 с.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ

 1. Методологічні аспекти організації сучасної вищої освіти.

 2. Особливості розвитку студентської молоді, врахування їх у навчально-виховному процесі вищої школи.

 3. Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі.

 4. Організаційно-педагогічні основи діяльності вищого навчального закладу за Законом України «Про вищу освіту».

 5. Психологічні аспекти навчального процесу у закладах вищої освіти.

 6. Формування у студентів внутрішньої мотивації навчання.

 7. Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його структура.

 8. Принципи навчання у вищій школі.

 9. Формування у студентів розумових дій, спеціальних і загальних навчальних умінь.

 10. Особливості, моделі, структура змісту вищої освіти.

 11. Підходи до відбору змісту навчального курсу у вищій школі.

 12. Особливості побудови навчальних планів та програм.

 13. Шляхи формування позитивного ставлення студентів до навчальної інформації.

 14. Сучасні технології навчання у вищій школі.

 15. Педагогіка співробітництва та особистісно-орієнтована педагогіка у вищій школі.

 16. Лекція – одна з провідних форм навчання у вищій школі. Види лекцій (класична, інтерактивна), їх структура, вимоги до проведення лекційних занять у порівнянні поглядів відомих учених-педагогів.

 17. Семінарське, практичне, лабораторне заняття.

 18. Педагогічне консультування, майстер-класи.

 19. Проектна форма навчання.

 20. Методи навчання.

 21. Використання інтерактивних форм і методів навчання, їх різновиди (практикум, тренінги, мистецько-ігрові форми навчання, методи наративу: розповіді, описи, автобіографічні, життєві історій, майстер-класи, педагогічне консультування).

 22. Освітні інноваційні технології в системі вищої школи України.

 23. Поняття «освітня інновація».

 24. Сутність та особливості розвивального навчання студентів.

 25. Застосування активних методів навчання у вищій школі.

 26. Методи формування мислительних дій студентів у єдності з іншими методами навчання.

 27. Розвиток критичного та творчого мислення студентів.

 28. Слабкі та сильні сторони лекцій у вищій школі, вимоги та рекомендації щодо її проведення.

 29. Структура лекції, її типи, критерії оцінки її ефективності.

 30. Семінарські та практичні заняття у вищій школі, умови ефективності їх проведення

 31. Типи семінарських та практичних занять, критерії аналізу їхньої організації.

 32. Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів.

 33. Система контролю в навчальному процесі вищої школи.

 34. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи.

 35. Культура вербального і невербального спілкування викладача вищої школи.

 36. Основні функції та принципи організації моніторингу якості знань, умінь, навичок.

 37. Види і форми організації перевірки студентів (індивідуальна, групова, фронтальна перевірка, самоконтроль, рейтингова система).

 38. Форми контролю якості знань, умінь, навичок студентів (усна співбесіда, письмове, фронтальне опитування, стандартизований контроль; письмова перевірка, експрес-контроль, лабораторно-практичний контроль, тестова перевірка, колоквіуми, контрольні роботи, заліки, курсові та дипломні роботи, семестрові та державні іспити).

 39. Кредитно-модульна система оцінювання студентів у вищій школі.

 40. Навчання студентів у закладах вищої школи.

 41. Особливості педагогічних конфліктів у вищому закладі, шляхи їх розв’язання.

 42. Умови та шляхи формування студентської команди, спільноти.

 43. Особливості, методи та прийоми виховного впливу викладача вищої школи на поведінку, діяльність студентів.

 44. Застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі.

 45. Особливості інновацій у розвитку вищої освіти у розвинутих зарубіжних країнах.

 46. Досвід діяльності перших вищих навчальних закладів в Україні.

 47. Форми організації навчання у вищому навчальному закладі.

 48. Впровадження сучасних технологій навчання на заняттях у вищій школі.

 49. Сучасні проблеми, шляхи і засоби виховання студентської молоді.

 50. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання.

 51. Характеристики сучасних педагогічних технологій.

 52. Класифікація педагогічних технологій.

 53. Професійний розвиток викладача вищої школи України.

 54. Роль викладача вищої школи в нормальній якісній підготовці майбутніх фахівців певної спеціальності.

 55. Гуманістична спрямованість особистості викладача.

 56. Сутність, специфіка, структурні компоненти педагогічної діяльності викладача вищої школи.

 57. Структурні компоненти педагогічної діяльності викладача: система взаємопов’язаних знань та вмінь: спеціальних, педагогічних, психологічних, методичних; конструктивна, організаційно-мобілізуюча, комунікативно-розвиваюча, інформаційно-орієнтувальна, дослідницька, гностична діяльність.

 58. Функції викладачі. Права та обов’язки викладача.

 59. Принципи, форми організації моніторингу якості освіти.

 60. Види і форми перевірки знань студентів вищої школи.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка