Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя ОлександрівнаСкачати 428.71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір428.71 Kb.
  1   2   3
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Інститут соціальних наук

кафедра міжнародних відносин

Педагогіка та психологія вищої школи

Методичні рекомендації для магістрів спеціальності

міжнародні відносини

Одеса 2016УКЛАДАЧІ:

д. психол. наук, професор, зав. каф. загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна;

к. пед. наук, доцент Сніговська Оксана Володимирівна.

Рекомендовано Вченою Радою Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Протокол № ______ від _______________ 2016 р.

Кіреєва З.О., Сніговська О.В.

Педагогіка та психологія вищої школи: Метод. рекомендації / З.О. Кіреєва, О.В. Сніговська. – Одеса, 31 с.
©

Кіреєва З.О.

, 2016


©

Сніговська О.В.

, 2016

ЗМІСТ


Вступ

4Тема 1. Психологія вищої школи. Предмет та задачі психології вищої школи.

6

Тема 2. Психологія особистості.

6

Тема 3. Соціально-психологічна структура групи.

8

Тема 4. Комунікативний процес.

8

Тема 5. Конфлікти та шляхи їх подолання.

9

Тема 6. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку.

10

Тема 7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.

11

Тема 8. Методика проведення лекційних, семінарських і практичних занять.

13

Тема 9. Сучасні технології навчання у виші.

14

Тема 10. Діагностика знань студентів

15Тематика семінарських занять
1. Критерії психічного здоров’я особистості. Особистості викладача і студента.

17

2. Психологічна характеристика процесу комунікації.

18

3. Стратегії поведінки в конфліктній ситуації. Типи конфліктних особистостей.

18

4. Методика проведення лекційних, семінарських і практичних занять.

19

5. Сучасні технології навчання у виші.

20

6. Діагностика знань студентів.

22Контрольні питання для підготовки до підсумкового тесту

23

ВСТУП

Методичні рекомендації з курсу «Педагогіка та психологія вищої освіти» призначений для магістрантів Відділення міжнародних відносин Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Курс розрахований на 60 годин, з яких 10 годин лекційних і 10 годин семінарських занять.Метою педагогічної складової курсу є формування професійної компетентності й особистості майбутнього фахівця у виші, зокрема його наставляння на готовність до педагогічної діяльності, а також розвиток педагогічної культури, спрямованої на увиразнення інтелектуальних особливостей і творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Мета психологічної складової курсу – формування психологічної компетентності як компоненту психолого-педагогічної підготовки викладачів та розвиток психологічної культури, спрямованої на розвиток моральних, інтелектуальних особливостей, творчого потенціалу викладача та студента.
Завдання курсу:

 • пізнання особливостей гуманізації і гуманітаризації вищої освіти;

 • формування уявлення про особистість, її розвиток, психічне здоров’я і прояв здібностей на шляху самовдосконалення;

 • пізнання стилів педагогічного управління;

 • формування навичок взаємодії з іншими;

 • формування уявлень про психологію управління і імідж сучасного викладача;

 • розкриття наукових засад, мети і принципів професійної освіти;

 • пізнання особливостей педагогічного процесу;

 • формування уявлень щодо принципів, методів і форм організації навчання у виші;

 • ознайомлення з методами педагогічних досліджень із проблем професійної підготовки фахівців.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

- знати:

 • особливості і принципи гуманістичного підходу до вивчення особистості;

 • основні особливості юнацького віку та особливостей екзестенційної кризи;

 • критерії психічного здоров’я як складових розвитку особистості;

 • особливості спілкування, взаємовідносин у студентській групі;

 • засади, на яких ґрунтується державна політика України в галузі вищої освіти;

 • принципи гуманістичного підходу до вивчення особистості;

 • основні особливості неперервної освіти;

 • компоненти професійної культури;

 • форми і методи навчання;

 • методи контролю і самоконтролю.

- вміти:

 • застосовувати у викладацькій діяльності методи та технології психології вищої школи;

 • використовувати психологічні та педагогічні знання для організації професійної діяльності (планування, контроль, управління групою тощо);

 • складати психологічний портрет індивідуальності;

 • характеризувати освітні рівні вищої школи;

 • характеризувати освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр» за фахом «Міжнародні відносини»;

 • використовувати навчальні ігри у навчально-виховному процесі;

 • володіти засадничими категоріями методики викладання у вищій школі та застосовувати їх при виконанні теоретичних і практичних завдань;

 • ставити мету, планувати, організовувати, стимулювати, контролювати, аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності студентів;

 • інтегрувати знання, які сприяють зростанню особистості, прояву її творчого потенціалу.


І. ГУМАНІЗАЦІЯ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Тема 1. Психологія вищої школи. Предмет та задачі психології вищої школи (3 год.)
Загальні основи психології вищої школи.

Місце психології вищої школи в системі психологічних наук.

Категорії психології вищої школи.

Зв’язок психології вищої школи з іншими науками.

Сучасні методологічні аспекти психології вищої школи.

Гуманізація і гуманітаризація вищої освіти.

Психологічні вимоги до процесу навчання у вищій школі.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Загальна психологія. За ред. Максименка С. Д. – 2 вид. – Вінниця : Нова книга, 2004.

 2. Квинн Вирджиния. Прикладная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560 с.

 3. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999.

 4. Немов Р. С. Общие основы психологии // Психология : В 3 кн. – М., 1995.

 5. Основи психології. – 2 вид. / Під заг. ред. О. В. Кирийчука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1996.

 6. Ярошевский М. Г. История психологии. – М., 1985.

Додаткова

 1. Бенедиктов Б. А. Бенедиктов С. Б. Психология обучения и воспитания и высшей школе. – М. : Просвещение, 1991. – 312 с.

 2. Вачков И. В. Основы технологии групового тренинга. – М. : Издательство «Ось-89», 1999.

 3. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. – М. : Смысл – ИЦ «Академия», 2006.

 4. Кононенко А. О. Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / А. О. Кононенко. – Одеса, 2003. – 20 с.Тема 2. Психологія особистості (7 год.)
Сучасні теорії особистості.

Критерії психічного здоров’я особистості.

Особистість викладача.

Поняття «індивідуальний імідж сучасного педагога».

Види іміджів.

Функції іміджу.

Структура іміджу.

Психологічні закономірності формування індивідуального іміджу сучасного педагога.

Особистість студента, особливості юнацького віку.

Кризи.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Будіянський М. Ф. Психологія особистості : учбово-методичний посібник. – Одеса : Астропринт, 1999. – 112 с.

 2. Гомезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. – М., 1986.

 3. Квинн Вирджиния. Прикладная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560 с.

 4. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999.

 5. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия по психологии и типологии характеров. – Самара, 1998.

 6. Урбанович А. А. Психология управления : учебное пособие. – Мн. : Харвест, 2002. – 640 с.

 7. Шапарь В. Б. Практическая психология. Инструментарий / Серия «Учебники высшей школы». – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 768 с.

Додаткова

 1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. – М. : Наука, 1980. – 335 с.

 2. Аргаил М. Психология счастья. Серия «Мастера психологии». 2-е изд. –СПб. : Питер, 2003. – 271 с.

 3. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. – М. : Смысл – ИЦ «Академия», 2006.

 4. Кононенко А. О. Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / А. О. Кононенко. – Одеса, 2003. – 20 с.

 5. Леонтьев Д. А. Психология свободы: к простановке проблемы самодетерминации личности. Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – № 1.

 6. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.

 7. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб. : Евразия, 1999.

 8. Маслоу А. Психология бытия. – М. : Рефл-бук, 1997. – 300 с.

 9. Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды. – М. : Смысл, 2002. – 462 с.

 10. Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. – СПб : «Прайм-Еврознак», 2006. – 479 с.

 11. Роджерс К. Становление личности: Взгляд на психотерапию / Пер. с англ. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 414 с.

 12. Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. – СПб. : Питер, 2010. – 336 с.

 13. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. – СПб. : «Ювента», 1999.

 14. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ.; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – М. : Прогресс, 1996.ІІ. ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ В ГРУПІ
Тема 3. Соціально-психологічна структура групи (5 год.)
Визначення групи, її структури, видів.

Теорії лідерства.

Типи лідерів.

Стилі управління.

Стилі педагогічного управління.

Умови підвищення ефективності управління та співпраці.

Умови створення гарної атмосфери у колективі для підвищення ефективності праці підлеглих.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М. : Аспект-пресс, 2000.

 2. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999.

Додаткова

 1. Вачков И. В. Основы технологии групового тренинга. – М. : Издательство «Ось-89», 1999.

 2. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. – М. : Смысл – ИЦ «Академия», 2006.

 3. Левин К. Разрешение социальных конфликтов – СПб. : Речь, 2000.


Тема 4. Комунікативний процес (6 год.)
Психологія спілкування.

Психологічна характеристика процесу комунікації.

Моделі комунікації.

Закони успішної комунікації.

Види спілкування.

Психологічні умови успішного спілкування.

Засоби та бар’єри спілкування.

Спілкування як процес сприйняття людьми один одного.

Стилі педагогічного спілкування.

Емоційний інтелект, емоційні компетенції.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М. : Аспект-пресс, 2000.

 2. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999.

Додаткова

 1. Вачков И. В. Основы технологии групового тренинга. – М. : Издательство «Ось-89», 1999.

 2. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. – М. : Смысл – ИЦ «Академия», 2006.

 3. Левин К. Разрешение социальных конфликтов – СПб. : Речь, 2000.


Тема 5. Психологія конфлікту. Конфлікти та шляхи їх подолання (9 год.)
Зміст поняття «конфлікт».

Типи конфліктів.

Умови виникнення конфліктної ситуації.

Стратегії поведінки в конфліктній ситуації.

Типи конфліктних особистостей.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999.

 2. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібник / П. А. М'ясоїд – К. : Вища школа, 2000. – 479 с.

 3. Немов Р. С. Общие основы психологии // Психология : В 3 кн. – М., 1995.

 4. Основи психології. – 2 вид. / Під заг. ред. О. В. Кирийчука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1996.

 5. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия по психологии и типологии характеров. – Самара, 1998.

 6. Урбанович А. А. Психология управления : учебное пособие. – Мн. : Харвест, 2002. – 640 с.

 7. Шапарь В. Б. Практическая психология. Инструментарий / Серия «Учебники высшей школы». – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 768 с.

Додаткова

 1. Бенедиктов Б. А. Бенедиктов С. Б. Психология обучения и воспитания и высшей школе. – М. : Просвещение, 1991. – 312 с.

 2. Вачков И. В. Основы технологии групового тренинга. – М. : Издательство «Ось-89», 1999.

 3. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. – М. : Смысл – ИЦ «Академия», 2006.

 4. Левин К. Разрешение социальных конфликтов – СПб. : Речь, 2000.

 5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ.; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – М. : Прогресс, 1996.


ІІІ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Тема 6. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку (6 год.)

Вища освіта в Україні, її основні принципи і завдання.

Тенденції та перспективи розвитку вищої освіти в розвинених країнах світу у ХХІ столітті.

Інтеграція вищої освіти.

Організаційно-правове забезпечення вищої освіти.

Організація праці викладача вишу.

Педагогічне навантаження.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія : Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних закладів. – К. : Либідь, 1998.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 3. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Система освіти зарубіжних країн : Навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.

 4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. – К. : Знання, 2005. – 486 c.

 5. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

 6. Основи психології і педагогіки : Навч. посіб. / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., виправл., доповн. – К. : Академвидав, 2005. – 519 c.

 7. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова, І.О. Бартєнєва, І.М. Богданова. – 3-є вид., переробл., доповн. – К. : Знання, 2007. – 495 c.

 8. Сидоренко О.Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі. – Х. : Основа, 2000. – 256 с.

 9. Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. – К. : Тансон, 2002. – 175 с.

 10. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – 454 с.

 11. Чернілевський Д.В., Томчук М.І. Педагогіка та психологія вищої школи : Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – Вінницький соціально-економічний ін-т Ун-ту «Україна». – Вінниця, 2006. – 402 с.

Додаткова 1. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубіянко В.В., Бабин І.І. – Київ- Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. – 52 с.

 2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя, авт. кол.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубіянко В.В., Бабин І.І.. – Київ-Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.

 3. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе. – 2000. – Том XXV. – № 3.

 4. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению… // Вестник высшей школы: Alma mater. – 2000. – № 6.

 5. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с.

 6. Кремень В.Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация // Зеркало недели. – № 48(473). – 13-19 декабря 2003.

 7. Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. –2000. – № 26. – С.13–18.

Тема 7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу (6 год.)

Місце та роль методичного забезпечення для якісної підготовки фахівців.

Робоча програма дисципліни.

План заняття.

Опорні конспекти: їхня структура, методичні підходи до написання.

Сучасні підручники та навчальні посібники.

Комп’ютерна підтримка навчального процесу.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Алферов Ю.С. Мониторинг развития образования в мире // Педагогика. – 2002. – № 7. – С. 88–95.

 2. Болонський процес у фактах і документах / упоряд.: Степко М.Ф.[та ін.]. – К. ; Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003.– 66 с.

 3. Впровадження ECTS в українських університетах : Метод. матеріали. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2006. – 56 с.

 4. Жорнова О.І. Нові грані підготовки фахівця: соціокультурний аспект змісту освіти // Нові технології навчання. – 2004. – Вип. 39. – С. 83–90.

 5. Жорнова О.І. Формування у студентів поняття культуротворчості в процесі самостійної роботи: теоретичний аспект // Гуманітарний журнал. – 2007. – № 3–4. – С. 80–85.

 6. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий : Материалы для специалиста образовательных учреждений – СПб. : КАРО, 2006. – 368 с.

 7. Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике – М. : КомКнига, 2006. – 200 с.

 8. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. – М. : Академия, 2007. – 176 с .

 9. Полонский В.М. Инновации в образовании : Методол. анализ // Инновации в образовании. – 2007. – № 2. – С. 4–14.

Додаткова 1. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 1. – С. 8–10.

 2. Воскресенская Н.М. Образование и многообразие культур // Педагогика. – 2000. – № 2. – С. 105–107.

 3. Пугачевский О.О. Психологические основы организации активного обучения в системе повышения квалификации педагогических работников // Инновации в образовании. – 2004. – № 3. – С. 87–103.

 4. Ташкинов А. Формирование общих и профессиональных компетенций при инновационных технологиях обучения / А. Ташкинов, В. Лалетин, И. Столбова // Высшее образование в России. – 2007. – № 1. – С. 128–133.

 5. Фалина И.Н. Методические принципы реализации учебного курса в формате смешанного обучения / И.Н. Фалина, М.Н. Мохова // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2005. – № 2. – С. 9–37.

 6. Шендрик И.Г. Образовательное пространство субъекта и его проектирование / И.Г. Шендрик. – М. : АПКиПРО, 2003. – 452 с.

Тема 8. Методика проведення лекційних, семінарських і практичних занять (6 год.)

Види лекцій та їх особливості.

Підготовка та організація лекційних занять.

Лектор та аудиторія.

Імідж лектора, його складові.

Семінарські заняття: види і методика їх проведення.

Практичні заняття як форма організації навчання.

Навчально-методичне забезпечення проведення занять.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : Навч. посіб. для слухачів заклад. підвищ. кваліф. системи вищ. освіти. – К. : Компас, 1997. – 63 с.

 2. Бондар В.І. Дидактика : ефективні технології навчання студентів. – К., 1996. – 67 с.

 3. Булатова О.С. Педагогический артистизм : Учеб. пособ. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 240 с.

 4. Громов О.В. Методика організації реферативного навчання на семінарських заняттях. – К. : 2001. – 325 с.

 5. Кайдалова Л.Г. Методика проведення занять у вищому навчальному закладі : Метод. рекоменд. для викл. / Л.Г. Кайдалова, О.О. Тележкіна, С.М. Полуян та ін. – Харків : Вид-во НФаУ, 2004. – 60 с.

 6. Макєєва І.В. Роль семінарського заняття у підготовці фахівця і методика управління дискусією // Радянська педагогіка. – М. : Освіта, 2003. – № 5. – 61 с.

 7. Методические типы лекций: традиции и поиск новых форм / Подгот. А.Е.Михневичем. –К., 1989. –20 с.

 8. Михайличенко О.В. Особливості проведення лекцій у вищому навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Зб. наук. праць / [гол. ред. : М. Б. Євтух]. – К. : Київський національний лінгвістичний університет, 2010. – Вип. 41. – С. 26–31.

 9. Панченко Л. Ф. Розвиток університетської лекції в контексті мультимедійних технологій // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка / [гол. ред. : В.С. Курило]. – Луганськ. – 2006. – № 2. – С. 138–142.

 10. Формування навчальної діяльності студентів / За ред. В.Я. Ляудіс. – М : Изд-во МГУ, 2002. – 482 с.

 11. Лекція як провідна форма навчання у вищому закладі освіти : Метод. реком. для викл. Черних. В.П., Зупанець І.А., Кайдалова Л.Г. та ін. . – Х. : Вид-во НФаУ, 2001. – 36 с.

 12. Яковцова А.Ф. Лекция в высшей школе : Текст лекции. – Х., 1996. – 20 с.

Додаткова

 1. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; за ред. І.А. Зязюна. – 2-е вид. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.

 2. Реан А.Л. Педагогічні особливості взаємодії педагога і студента // Питання психології, 2001. – № 5. – 76 с.

 3. Розман Г. Організація самостійної роботи студентів // Вища освіта в Росії, 2003. – № 1. – 87 с.

 4. Савельєв О.Я. Нові інформаційні технології в навчанні // Сучасна вища школа. – Варшава, 2000. – № 3. – 62 с.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка