Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка9/10
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТЕМИ: 1 - 9

Поняття, предмет, принципи, система сімейного права України. Державна сімейна політика. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела сімейного права. Історичні форми сім`ї та шлюбу. Сімейні правовідносини. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу. Недійсність шлюбу. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Майнові правовідносини подружжя. Припинення шлюбу.

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань.


БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ: 10-15
Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства.) Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів. Правові форми забезпечення прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлення в Україні. Опіка та піклування. Патронат над дітьми. Поняття і порядок створення прийомної сім’ї. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу. Права і обов’язки прийомних батьків та батьків-вихователів. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства.
Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань.


6.2. Заочна форма навчання:

Карта самостійної роботи студента

з науки «Сімейне право»

для студентів спеціальності 6401 «Правознавство»

шифр повна назва

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврЗаочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОДзаняття


Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.


Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права України. Державна сімейна політика Історичні форми сім`ї та шлюбу.

Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела сімейного права. Сімейні правовідносини.

Установча міні-лекція (конспект)

4

Міні-семінар – розгорнута бесіда

4

2.

Тема 3. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.


Міні-лекція (конспект)

4

3.


Тема 4. Особисті немайнові правовідносини подружжя.

Міні-семінар – дискусія

4

4.


Тема 5. Майнові правовідносини подружжя.


Міні-лекція (конспект)

4

5.


Тема 6. Припинення шлюбу.

Тема 7. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичівТестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

Міні-семінар – дискусія

3

6.

Тема 8. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства.) Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.
Тема 9. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування.

Міні-лекція (конспект)

4

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4
35

За виконання модульних (контрольних) завдань
6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

15

Усього балів за контактні заняття

50
міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання


Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

(до 16.04.2015 р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом

електронна

до 16.04.2015 р.


Викладачем в онлайн-режимі

20

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:


ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Куколевська Жанна Дмитрівна, старший викладач, к.ю.н., kcivil@kneu.edu.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 523, тел. 371-62-92,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника


Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр.-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд. 534, тел. 456-92-42,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника
Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з Вузу і видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.

Контроль знань будується на таких основних принципах: • перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;

 • перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;

 • перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента;

 • диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями;

 • оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок.

Контроль знань по дисциплінах, що закінчуються іспитом, складається з двох блоків планових заходів:

 1. підсумковий контроль знань студентів;

 2. поточний контроль знань студентів.

Результати вивчення дисципліни, по котрій передбачено залік, виставляються на підставі поточного контролю знань.

Порядок оцінювання знань студентів

за результатами вивчення науки


Для заочної форми навчання:

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання роботи студента на контактних заняттях (в тому числі виконання модульних (контрольних) робіт та виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період.


ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Поточний контроль знань слугує засобом виявлення ступеню засвоєння навчального матеріалу та управління навчальним процесом.

Мета поточного контролю знань полягає у: • виявленні обсягу, глибини та якості засвоєння матеріалу навчальної дисципліни;

 • визначенні прогалин у знаннях;

 • визначенні шляхів усунення недоліків у знаннях студента;

 • виявленні ступеня відповідальності студента, ставлення до роботи та перешкод в ній;

 • виявленні рівня навичок самостійної роботи та засобів їх розвитку;

 • заохоченні зацікавленості студента навчальним матеріалом;

 • наданні допомоги студентам в організації роботи вивчення дисципліни;

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється шляхом оцінювання роботи студента на контактних заняттях (в тому числі виконання модульних (контрольних) робіт) в межах 50 балів та виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період в межах 50 балів.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ
Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 100 балів.
Для заочної форми навчання:

Об’єкти контролю:

1) систематична та активна робота на контактних заняттях під час сесії (в тому числі виконання модульних (контрольних) робіт) - до 50 балів;

2) виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період – до 50 балів.
Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю
Для студентів заочної форми навчання: проводиться один модульний контроль, який оцінюється в межах 15 балів.

ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Завдання одного модульного контролю – до 15 балів.

Систематична та активна робота студента на контактних заняттях під час сесії оцінюється в межах 35 балів.

Виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистансійних технологій):

- виконання позааудиторних індивідуальних завдань (домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна робота-онлайн; індивідуальне завдання за дистанційним курсом);

- виконання одного індивідуального завдання за вибором.

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання роботи студента на контактних заняттях під час сесії (в тому числі за виконання модульних (контрольних) робіт) та індивідуальних завдань в міжсесійний період.Для студентів заочної форми навчання проводиться один модульний контроль, що оцінюється в межах 15 балів.

Індивідуальні завдання в міжсесійний період:

1) Обов’язкові позааудиторні індивідуальні завдання:

- домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн;

- індивідуальне завдання за дистансійним курсом.

2) Індивідуальні роботи за вибором:

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;

- аналітичний звіт власних наукових досліджень;

- підготовка презентацій;

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

Виконується обов’язкові завдання та одне із вказаних вибіркових завдань, які оцінюються в межах 50 балів.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою, за шкалою ECTS з подальшим переведенням в традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік
1. Визначити основні принципи державної сімейної політики, закріплені в Концепції державної сімейної політики України, затвердженій постановою Верховної Ради України.

2. Проаналізувати зміст обов’язку особи, яка відмовилася від реєстрації шлюбу, відшкодувати іншій стороні витрати, понесені у зв’язку з підготовкою до реєстрації шлюбу та весілля.

3. Назвати умови укладення шлюбу та прокоментувати їх значення.

4. Зміст основних обов’язків батьків щодо утримання дітей.


Приклади типових завдань

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Типові теми для виконання завдань наукового характеру(написання реферату, есе тощо)

 • Українські національні традиції сім‘ї та шлюбу

 • Шлюб в римському приватному праві класичного періоду

 • Розвиток сімейного законодавства України в період з 1917 по 1960 рр.

 • Сім‘я як соціологічна та правова категорія

 • Право чоловіка, дружини на особисту свободу та концепція спільного доміцілія подружжя

 • Легальні правові режими майна подружжя в зарубіжних правових системах

 • Шлюбний договір у вітчизняному праві: історія і сучасність

 • Реалізація прав та обов’язків подружжя за шлюбним договором

 • Правила та порядок визначення розміру аліментів (утримання) на користь дружини, чоловіка


Типові приклади завдань практичного характеру

 • Скласти проект шлюбного договору між подружжям, який містить елементи дарування та позички.

 • Скласти проект шлюбного договору між особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу.

 • Скласти проект спільної заяви подружжя про розірвання шлюбу в органах РАЦС.

Скласти проект спільної заяви подружжя про розірвання шлюбу в суді.

 • Скласти проект договору подружжя, які подали заяву про розірвання шлюбу в суді, про визначення місця проживання дитини та форми участі в утриманні та вихованні дитини батька, який проживатиме окремо.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка