Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка8/10
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальною програмою науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр неповинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.
Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з Вузу і видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.

Контроль знань будується на таких основних принципах: • перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;

 • перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;

 • перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента;

 • диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями;

 • оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок.

Контроль знань по дисциплінах, що закінчуються іспитом, складається з двох блоків планових заходів:

 1. підсумковий контроль знань студентів;

 2. поточний контроль знань студентів.

Результати вивчення дисципліни, по котрій передбачено ПМК, виставляються на підставі поточного контролю знань.

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

90-100 балів

Відмінно

А

80-89 балів

Добре

В

70-79 балів

Добре

С

66-69 балів

Задовільно

D

60-65 балів

Задовільно

E

21-59 балів

незадовільно – можлива перездача0-20 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

F

Порядок оцінювання знань студентів

за результатами вивчення наукиДля очної форм навчання:


№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі,

в т.ч.:


Від 0 до 100 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до 60 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 20 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до 20 балів


Підсумкова оцінка (в балах) = результати поточної роботи

Оцінка поточної роботи в семестрі проводиться в межах 100 балівОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Поточний контроль знань слугує засобом виявлення ступеню засвоєння навчального матеріалу та управління навчальним процесом.

Мета поточного контролю знань полягає у: • виявленні обсягу, глибини та якості засвоєння матеріалу навчальної дисципліни;

 • визначенні прогалин у знаннях;

 • визначенні шляхів усунення недоліків у знаннях студента;

 • виявленні ступеня відповідальності студента, ставлення до роботи та перешкод в ній;

 • виявленні рівня навичок самостійної роботи та засобів їх розвитку;

 • заохоченні зацікавленості студента навчальним матеріалом;

 • наданні допомоги студентам в організації роботи вивчення дисципліни;

Поточний контроль знань органічно поєднується з тематичним (модульним, блоковим) контролем, який покликаний визначати якість вивчення окремих тем, розділів. Тематичний (блоковий) контроль є показником стану і результатом процесу навчання студентів.

Контроль знань покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу. Він здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом: • усного опитування студентів по питаннях теми (блоку, модуля), в т.ч. відведених для самостійного вивчення;

 • дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;

 • виконання самостійних письмових робіт;

 • виконання і захисту студентом письмових рефератів за заданими темами.

 • участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.)

Процес вивчення сімейного права студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, складання блоків та самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є передумовою успішного виконання завдань заліку, який є формою підсумкового контролю з дисципліни.

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни включає оцінки за систематичність та результативність роботи студента протягом семестру, за виконання модульних завдань, завдань для самостійної роботи.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 20 балів (модуль І – 10 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 20 балів, за систематичність та результативність – 60 балів.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ
Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 100 балів.
Для очної форми навчання:

Об’єкти контролю:


 1. максимальна кількість балів, яку студент може набрати на семінарських заняттях - до 60 балів;

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному семінарському занятті дорівнює «10» балам. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань - 10; 8; 6; 0.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи тощо. 1. виконання завдань до 20 балів;

включає:

індивідуальне завдання

 • виконання індивідуальних завдань наукового характеру –10 балів;

або

 • виконання індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів;

завдання

 • підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення – 10 балів;

 1. виконання модульних завдань - до 20 балів

включає 2 модулі (перший модуль –10 балів; другий модуль – 10 балів)
Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю
Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки).

Кожне модульне завдання може включати одне або два програмних питань, або одне практичне завдання, або два блоки тестівКожне модульне завдання оцінюється в межах 5 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.
Матеріали до модульного контролю знань студентів
БЛОК (модуль) 1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка